profil

Fazy urbanizacji urbanizacja demografia przyrost naturalny

drukuj
satysfakcja 62 % 99 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Demografia ? nauka o ludności

1. Przyrost naturalny różnica miedzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów przypadających na 1000 mieszkańców. Podajemy w promilach.

? w krajach wysokorozwiniętych przyrost naturalny jest niski -> 2,5%
? w krajach słaborozwiniętych i rozwijających się 15 %
? Niskorozwiniętych 8%

Przyrost ujemny mają kraje najwyżej rozwinięte z wyjątkiem USA np. Wielka Brytania Hiszpania Niemcy, transformacja gospodarcza Ukraina 7,5% Rosja Litwa 3,8%

Czynniki wpływające na wysoki i niski przyrost naturalny :
Wysoki
-duży współczynnik urodzeń
-wielodzietny model rodziny
-duża liczba młodych kobiet
-mała świadomość o antykoncepcji
-mentalność społeczeństwa
-kompensacja strat wojennych
Niski :
-wzrost aktywności zawodowej kobiet
-opóźnienie zawierania małżeństw
-wzrost liczby rozwodów
-konsumpcyjny styl życia
-antykoncepcja
-powszechność planowania rodziny
-niepewność materialna


Przyrost rzeczywisty = przyrost naturalny saldo migracji ( imigranci ? emigranci)

Epidemie choroby katastrofy terroryzm

ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI NA ŚWIECIE

Ekumena ? obszar stale zamieszkany przez człowieka
Subekumena ? okresowo np. Antarktyda Grenlandia
Anekumena ? w ogole
Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności na świecie :
a) PRZYRODNICZE
- KLIMAT : 70% LUDNOSCI ZAMIESZKUJE OBSZARY STREFY UMIARKOWANEJ I PODZWROTNIKOWEJ
-wysokosc nad poziomem morza ? 50% ludności mieszka na terenach nizinnych
- szata roślinna ? najwięcej w strefie lasów liściastych i podzwrotnikowa
-odległość od zbiorników wodnych, gęsto zaludnione wybrzeża, doliny rzeczne
- surowce mineralne ? rozwoj przemyslu, miejsca pracy
-gleby
a) POZAPRZYRODNICZE
-ekonomiczne ? rozwoj przemysłu, transportu, gęstość zaludnienia komunikacja dobrze rozwinięte rolnictwo
-polityczne nakazy i zakazy wladz, konflikty, wojna
-historyczne ? ziemie rodzinne
-imigracja

Miarą rozmieszczenia ludności na świecie jest gęstość zaludnienia świat to około 47 osobów na km kwadrat

Graficznym

obrazem struktury biologicznej ludności jest piramida wieku

Wskaźnik analfabetyzmu ? ludzie powyżej 15 roku zcyai nie umiejący czytać ani pisać

Urbanizacja ? proces prowadzący do rozwoju miast
Wskaźnik urbanizacji ? miara procesu urbanizacji , odsetek ludności miejskiej do ogółu

Fazy urbanizacji :

1. wstępna ? państwa słabo Roz. Ludność wiejska do miast efekt : zwiekszenies ie ludności miejskiej ( demograficzny), więcej ludzi pracuje ( ekono)
2. suburbanizacja - panstwa srednio Roz Argentyna Chiny Brazylia ludność do miast ale w slumsy efekt : wiecej ludności miejskiej (demo) ekonomiczne
3. dezurbanizacja wysoko i śr. Ludzie z miast na przedmieścia, rozwoj motoryzacji i wzbogacanie się efektem spada znaczenie centrum, rozwoj strefy podmiejskiej
4. reurbanizacja - powstaja megalopolis, Japonia Belgia ludność miejska na wieś, spadek liczby mieszkańców


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Geografia świata