profil

Jak założyć firmę?

poleca 85% 863 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

II. Jak założyć firmę?

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy przeanalizować:
- Co chcemy robić? Jaki jest nasz pomysł na biznes?
- Jaka jest konkurencja w wybranej przez nas branży?
- Jak sfinansujemy pierwszy okres działalności?

Najlepiej sporządzić dla własnych potrzeb uproszczony biznes plan, w którym oszacujemy nasze koszty i przewidywane wpływy.

Przedsiębiorca w ustawodawstwie

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1807). Tekst ustawy, jak również inne dokumenty prawne dotyczące przedsiębiorców, udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/prawo/obowiazujace+prawo/przedsiebiorcy/

Zgodnie z ustawą działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Zgodnie z nową definicją działalności gospodarczej zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującą od 1 stycznia 2007 r., działalnością gospodarczą nie jest (poniższe warunki muszą być spełnione łacznie):
działalność wykonywana osobiście, za którą odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zleceniodawca,
są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie określonym przez zleceniodawcę,
wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.Aby uznać przedsiębiorcę za miko, małego lub średniego musi być spełniony warunek dotyczący zatrudnienia łącznie z warunkiem dotyczącym obrotów lub sumy aktywów bilansu.

Nie uważa się za mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego, przedsiębiorcę, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:

- 25 % i więcej wkładów, udziałów lub akcji,
- prawo do 25 % i więcej udziału w zysku,
- 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni.

Powyższe definicje pozwalają prawidłowo identyfikować przedsiębiorców przy udzielaniu pomocy publicznej
Przepisy dotyczące cudzoziemców

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (art. 13) określa, że osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wymienione powyżej, którzy:

1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie się,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
d) zgodę na pobyt tolerowany,
e) status uchodźcy,
2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej;
3) są członkami rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi.

- mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Pozostałe osoby zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą w Polsce, wykonując działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego i po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą również tworzyć w Polsce przedstawicielstwa. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Przed rozpoczęciem działalności powinniśmy wybrać formę prawną przyszłego biznesu. W zależności od wyboru będziemy mogli podjąć działalność gospodarczą:

- jako spółka handlowa, spółka europejska lub organizacja pozarządowa po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
- jako osoba fizyczna po uzyskaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
REJESTR przedsiębiorców w KRS

Na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS - Dz.U.01.17.209) wpisowi do rejestru przedsiębiorców podlegają:
- spółki handlowe,
- europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
- spółki europejskie,
- spółdzielnie,
- spółdzielnie europejskie,
- przedsiębiorstwa państwowe
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- Przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorstwami zagranicznymi",
- towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
- inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru,
- oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

Spółki handlowe

Spółki handlowe działają na podstawie kodeksu spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037). Dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe. Osobowość prawną mają tylko spółki kapitałowe.

OSOBOWE

Spółka jawna
Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Spółka partnerska
Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Spółka komandytowa
Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowo-akcyjna
Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50 tys. złotych.

KAPITAŁOWE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 50 tys. złotych.

Spółka akcyjna
Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 500 tys. złotych.

Wszystkie spółki prawa handlowego powstają z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jedynie spółka z o.o. i spółka akcyjna mogą działać przez pewien czas bez wpisu na podstawie samej umowy lub statutu. Wniosek o wpis to specjalne formularze określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl i w sądach rejestrowych.

Opłaty sądowe związane z założeniem spółek wynoszą:
- 750 zł opłaty sądowej dla spółek osobowych /1000 zł dla spółek kapitałowych
- 500 zł z tytułu ogłoszenia w Monitorze Sadowym.

Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie spółki do rejestru w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Dla miasta Wrocławia właściwy jest:
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Poznańska 16-20; 53 – 630 Wrocław
tel. 071 334 82 10, 071 334 82 42

Dokumenty wymagane przy rejestracji spółki handlowej:
- wniosek wraz z załącznikami na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U.00.118.1247). Wnioski są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://www.ms.gov.pl/krs/krs_przewodnik.php

Spółka europejska
Od wejścia Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy mogą zakładać spółki europejskie. Reguluje to rozporządzenie Rady (WE) 2157/2001 z 8 października 2001 o statucie spółki europejskiej (Dz.U. WE L 294/1). Spółka taka ma charakter ponadnarodowy.

Spółkę europejską można utworzyć poprzez:
- połączenie co najmniej dwóch krajowych spółek akcyjnych,
- założenie holdingu przez co najmniej dwie krajowe spółki akcyjne i/lub spółki z o.o.,
- utworzenie spółki europejskiej jako spółki-córki przez co najmniej dwie spółki w rozumieniu art. 48 ust. 2 Traktatu WE lub krajowe osoby prawne prawa prywatnego lub publicznego,
- przekształcenie krajowej spółki akcyjnej w spółkę europejską,

Minimalny kapitał zakładowy spółki europejskiej powinien wynosić co najmniej 120 tys. euro.
Ewidencja Działalności Gospodarczej

Wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej podlegają osoby fizyczne zakładające własną firmę (w tym wspólnicy spółki cywilnej). Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania (stałego pobytu) przedsiębiorcy.

Polacy, obywatele Unii Europejskiej, obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, podejmujący działalność na terytorium Polski, a mieszkający na stałe poza w innym kraju unijnym, powinni dokonać rejestracji podmiotu w gminie będącej głównym miejscem wykonywania działalności w Polsce.

Ewidencja jest jawna – każdy ma prawo dostępu do danych w niej zawartych i do przeglądania akt ewidencyjnych przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji.

Organ ewidencyjny wydaje decyzję o wpisie, która zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń przedsiębiorcy, adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;
4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
5) pouczenie o skutkach zaniedbania ujawnienia w ewidencji zmian określonych w art. 139 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.).Formalności, czyli własna firma krok po kroku

Poniższa ścieżka dotyczy rejestracji firmy przez osoby fizyczne.

Krok pierwszy: URZĄD GMINY

Złożenie wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty; opłata: 100 zł.
Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w gminie Wrocław jest dostępny na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia: www.wroclaw.pl/m3492/p5303.aspx

Rejestracji dokonujemy pod adresem:
Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej
pl. Nowy Targ 1/8, sala nr 20 (parter) - Wrocław
Tel. + 48 71 777 70 13, 777 70 36

Przedsiębiorca podejmujący działalność wraz z wnioskiem o wpis do Ewidencji może złożyć wniosek zawierający żądanie: wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego NIP; zgłoszenia do ZUS.
Jeżeli jednak decydujemy się na samodzielne złożenie wniosków w poszczególnych urzędach, należy odwiedzić kolejno: Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Krok drugi: URZĄD STATYSTYCZNY

Składamy wniosek RG-1 o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (nadanie numeru REGON).
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (kopia, oryginał do wglądu). Bez opłat.
Wniosek o nadanie nr REGON znajduje się na stronie Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl/bip/regon_PLK_HTML.htm

Rejestracji dokonujemy pod adresem:
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Ul. Oławska 31 – Wrocław
tel. 071 371 63 00
Krok trzeci: KONTO FIRMOWE, PIECZĄTKA

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 € przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Potrzebne dokumenty (bank): dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o nadania numerów NIP i REGON, w niektórych bankach również pieczęć firmowa. Opłaty: średnio 20 zł miesięcznie, w zależności od banku.

Nie ma ustawowego obowiązku posiadania pieczątki firmowej, jednak w praktyce większość urzędów jej wymaga. Należy umieścić na niej dane, takie jak: pełna nazwa firmy, adres, numer NIP i REGON. Koszt: ok. 50 zł.
Krok czwarty: URZĄD SKARBOWY

Zgłoszenie rozpoczęcie działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla siedziby podmiotu gospodarczego.
Przy zgłoszeniu należy dokonać wyboru formy opodatkowania oraz rejestracji na potrzeby podatku VAT. Urząd skarbowy należy poinformować również o firmowym rachunku bankowym.
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, tytuł prawny do lokalu, w którym będzie mieścić się siedziba firmy, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu nr REGON (kopie, oryginały do wglądu).
Opłata: 170 zł, jeżeli decydujemy się na zostanie płatnikiem VAT.
Więcej informacji dotyczących podatków znajduje się na stronie Izby Skarbowej we Wrocławiu: www.is.wroc.pl natomiast formularze podatkowe na stronie Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl

I Urząd Skarbowy we Wrocławiu,
ul. ks. Czesława Klimasa 34
tel. 071 795 05 00
Urząd Skarbowy Wrocław Śródmieście,
pl. Solidarności 1/3/5
tel. 071 371 41 67
Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto,
ul. Innowrocławska 4
tel. 071 786 67 00
Urząd Skarbowy Wrocław Psie Pole,
ul. Trzebnicka 33
tel. 071 326 52 00
Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki,
ul. Sztabowa 100
tel. 071 373 27 22
Urząd Skarbowy Wrocław Fabryczna,
ul. Ostrowskiego 5
tel. 071 797 73 00
Krok piąty: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS właściwym dla siedziby podmiotu gospodarczego.
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu nr REGON, umowa rachunku bankowego (kopie, oryginały do wglądu). Bez opłat.
Formularze udostępniono na stronie internetowej: www.zus.pl
ZUS Oddział we Wrocławiu,
ul. Pretficza 11, tel. 071 360 60 00
Inspektorat I Miejski,
ul. Reymonta 4/6, tel. 071 360 68 00
Inspektorat II Miejski,
ul. Litomska 36 tel. 071 360 66 00
Krok szósty: PIP I SANEPID

W przypadku zatrudnienia pracowników w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zawiadomić na piśmie Państwową Inspekcję Pracy (PIP) i Sanepid o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Bez opłat. Wzory druków znajdują się na stronach internetowych instytucji.

Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu
ul. Zielonego Dębu 22
tel. + 48 71 371 04 31
www.wroclaw.oip.pl; www.pip.gov.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73/77
tel. 071 328 30 41 (do 49), fax 071 328 35 92
www.sanepid.wroc.pl
Krok siódmy: KONCESJE, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, LICENCJE
Dziedziny wymagające uzyskania koncesji

1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
2. wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
3. wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;
4. ochrona osób i mienia;
5. rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;
6. przewozy lotnicze.

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. Przepisy odrębnych ustaw mogą przewidywać wyjątki – dla przykładu, koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych udziela przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dziedziny należące do działalności regulowanej

1. wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego;
2. przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;
3. usługi detektywistyczne;
4. organizowanie wyścigów konnych;
5. prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;
6. prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;
7. konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin;
8. obrót materiałem siewnym;
9. wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów;
10. prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;
11. działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia;
12. prowadzenie stacji kontroli pojazdów;
13. organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego;
14. działalność telekomunikacyjna;
15. organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę);
świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą;
16. prowadzenie kantoru;
17. prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)

Dziedziny wymagające uzyskania licencji

1. zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
2. podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych;
3. prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne

Wykonywanie niektórych zawodów, jak np.: adwokat, radca prawny, biegły rewident, doradca podatkowy oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga wpisu na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania określonego zawodu.

Zezwolenia wydawane w Urzędzie Miejskim Wrocławia
na sprzedaż alkoholu
- formularze i informacje o opłatach są dostępne na stronie: www.wroclaw.pl/p/1059/
Wydział Organizacyjny i Prawny, Dział Prawny – Zespół Zezwoleń
ul. G. Zapolskiej 4, II piętro pokoje 216-217
tel. 071 777 76 77, 071 777 78 64.
na wykonywanie transportu drogowego
- informacje na stronie: www.wroclaw.pl/m74558/p74566.aspx
Wydział Transportu, Zespół ds. licencji, zezwoleń i zaświadczeń
ul. G. Zapolskiej 2, pok. 204-205
tel. (071) 777-77-35, 777-81-98

Spółka cywilna

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, w celu osiągnięcia wspólnego celu w biznesie mogą utworzyć spółkę cywilną na podstawie prawa cywilnego. Umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej.
Każdy ze wspólników powinien posiadać wpis do Ewidencji działalności Gospodarczej.
Spółka powinna wystąpić do właściwego urzędu statystycznego o nadanie odrębnego numeru REGON oraz urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP. Zgłoszenia spółki w urzędzie skarbowym należy dokonac w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy spółki w związku z podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a jej wspólnicy odpowiadają osobiście i solidarnie za zobowiązania.

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176). Podatek dochodowy osoby fizycznej samodzielnie prowadzącej działalność gospodarczą jest rozliczany w urzędzie właściwym według miejsca zamieszkania podatnika.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą lub zamierzający ją rozpocząć musi dokonać wyboru formy opodatkowania, w sytuacji kiedy przepisy podatkowe pozwalają na taki wybór.

W przypadku osób fizycznych możliwe są to następujące formy opodatkowania:
a) na zasadach ogólnych
- według skali podatkowej
- według podatku liniowego
b) jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
c) jako karta podatkowa

Podstawową formą opodatkowania są zasady ogólne, czyli opodatkowanie przy zastosowaniu podstawy opodatkowania i skali podatkowej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, bądź zastosowaniu liniowej stawki oraz prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów.
W 2007 r. zniesiono obowiązek składania comiesięcznych deklaracji do urzędów skarbowych, jednakże w określonym terminie należy wpłacać zaliczki na podatek.

Obok zasad ogólnych podatnicy mogą po spełnieniu określonych warunków wybrać zryczałtowane formy opodatkowania. Należą do nich ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa, uregulowane w ustawie z dnia 20.11.1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.98.144. 930).

Ryczałt od przychodów z działalności gospodarczej mogą opłacać podatnicy, którzy:
- w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody w wysokości nie przekraczającej 250 000 € bądź
- rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Zryczałtowany podatek dochodowy obliczany jest według stawek procentowych od osiągniętego przychodu. Ich wysokość uzależniona jest od rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności. Generalną zasadą jest obowiązek wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za każdy miesiąc, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego. Istnieje możliwość wpłacania ryczałtu kwartalnie, tj. w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania. Możliwość tę mają jedynie przedsiębiorcy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczyły w roku poprzednim określonej kwoty.

Karta podatkowa jest najbardziej uproszczoną formą opłacania podatku dochodowego. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych. Możliwość objęcia tą formą opodatkowania jest jednak ograniczona do przychodów osiąganych z niektórych, ściśle określonych rodzajów działalności wymienionych w art. 23 ustawy np. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie czy usługi krawieckie.
Wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej musi zostać złożony w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku uwzględnienia wniosku urząd skarbowy wydaje decyzje w której ustala wysokość podatku w formie karty podatkowej odrębnie na każdy rok podatkowy.


Podatek dochodowy od osób prawnych

CIT na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.00.54.654); jest to wyłącznie podatek od dochodu z działalności w wysokości 19%.
Podatek VAT

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą powinien sprawdzić czy zobowiązany jest zarejestrować się dla celów VAT. Rejestracja jest obowiązkowa dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać ze zwolnienia z VAT. Podatnik podatku VAT składa wniosek rejestracyjny na druku VAT-R według miejsca wykonywania działalności. Jeśli jest więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności, podatnik składa wniosek do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Zgłoszenie deklaracji VAT kosztuje 170 zł.
W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego przedsiębiorcy przysługuje prawo do zwolnienia z VAT, gdy przewidywana wartość sprzedaży w danym roku nie przekroczy równowartości 10 000 €. Limit ten liczy się proporcjonalnie do okresu prowadzonej sprzedaży, czyli do czasu jaki pozostał do końca roku.

Ze zwolnienia z VAT nie mogą korzystać: przedsiębiorcy wykonujący czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.04.54.535), np. świadczący usługi prawnicze lub usługi w zakresie doradztwa, podatnicy nie mający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Od 1 stycznia 2008 r. uruchomiono usługę przyjmowania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych od każdego podatnika.
Szczegółowe informacje na temat e- deklaracji dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów
http://www.e-deklaracje.gov.pl

Koszty prowadzenia firmy
Rejestracja
- Koszty rejestracji firmy przez osobę fizyczną: 100 zł
- Koszty rejestracji spółki wraz z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym :
- 1250- 1500 zł
- Rejestracja dla celów podatku VAT: 170 zł.
Ubezpieczenia

Osoby, które po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą mogą liczyć na obniżone składki ZUS.

I. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

- rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
- nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W marcu, kwietniu, maju 2008 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 337,80 zł (30% kwoty aktualnego minimalnego wynagrodzenia), natomiast podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2328,80 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2007 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Za marzec, kwiecień, maj 2008 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób może być niższa niż:


II. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

- na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie wymienionych w punkcie I,
twórców i artystów,
- osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu,
- wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
- osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% kwoty aktualnego minimalnego wynagrodzenia.

W marcu,kwietniu,maju 2008 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 1739,90 zł (60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), natomiast podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2328,80 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2007 r., włącznie z wypłatami z zysku).


Za marzec, kwiecień, maj 2008 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób może być niższa niż: :

PodatkiWięcej informacji: http://www.wroclaw.pl/m3484/p5258.aspx
Koszty zatrudnienia pracowników


Inne koszty

W zależności od skali przedsięwzięcia należy liczyć się z kosztami bieżącego funkcjonowania (wynajem pomieszczeń, opłaty za media itp.), usług obcych (księgowość, obsługa prawna, konsultanci specjalistyczni itp.) oraz innych wydatków, zależnych od specyfiki branży, w której przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 26 minut