profil

Królestwo zwierząt

poleca 79% 1220 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Królestwo zwierząt

1. Charakterystyka
2. Podział na grupy i ich różnorodności oraz pula świata zwierząt w przyrodzie
3. Specyfika Rozmnażania
4. Przystosowanie do życia na terenach
5. Bytowanie śródlądowe zarówno jak i wodnolądowe z podziałem

Charakterystyka


Powstanie zwierząt na ziemi i początki ich rozwoju ewolucyjnego określa sie na około 2 miliardy lat wstecz. Liczbę gatunków dotychczas poznanych i opisanych szacuje sie na około 1,5 mln lat. Tworzą one królestwo zwierząt. Zwierzęta te to organizmy jedno lub wielo komórkowe o komórkach nie otoczonych ścianą nie komórkowa. Podstawową cecha żywych organizmów wspólną nie tylko dla wszystkich zwierząt jak i dla roślin jest tak zwana przemiana materii. Polega ona na tym że organizm pobiera z zewnątrz potrzebna substancje przetwarza je a następnie przyswaja. Staja sie one składnikami budulcowymi ciała zwierzęcia albo - magazynowane - stanowia materiały zapasowe. Równocześnie zachodzi w organizmie rozkład substancji złożonych; w wyniku powstaje potrzebna do życia energia, zbędne zaś substancje zostają wydalone na zewnątrz. Królestwo zwierząt dzieli się na dwa podkrólestwa: beztkankowce i tkankowce. Do podkrólestwa beztkankowców należą zwierzęta nie wykazującej budowy tkankowej. Do podkrólestwa tkankowców należą zwierzęta o budowie tkankowej, np. parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice, stawonogi, mięczaki, szkarłupnie i strunowce.

Podział na grupy i ich różnorodności oraz pula świata zwierząt w przyrodzie


Sześć głównych gromad:
- ssaki
- ptaki
- owady
- gady
- płazy
- ryby

Ssaki - kręgowce ciepłokrwiste. Ciało ich pokryte jest zwykle włosami lub sierścią. Poruszają się na 4 kończynach, za wyjątkiem ssaków morskich i człowieka. SA żyworodne, małe rodzą się prawie całkowicie ukształtowane i żywią się mlekiem matki. Oddychają płucami. Do gromady ssaków należy około 5000 gatunków.

Ptaki - są zwierzętami ciepłokrwistymi. Ich ciało porośnięte jest piórami. Maja 2 pary kończyn: dolne i górne, dzięki którym większość z nich może latać. Maja twardy, zrogowaciały dziób, okrywający bezzębne szczęki. Oddychają płucami. Istnieje około 8 600 gatunków ptaków, począwszy od 2 - 3 centymetrowego kolibra, a skończywszy na ponad dwumetrowym strusiu.

Owady - są niewielkimi bezkręgowcami, należącymi do typu stawonogów. Ich ciało podzielone jest na trzy segmenty: głowę, tułów, odwłok. Mają trzy pary odnóży, a ponadto zazwyczaj skrzydła. Oddychają za pomocą tchawek. Owady składają jaja, z których wylęgają się larwy, przeobrażające się następnie w poczwarkę, a potem w dorosłego owada. Istnieje ponad milion gatunków owadów.

Gady - są to kręgowce zimnokrwiste, wyposażone w cztery kończyny lub ich pozbawione. Ciało maja często pokryte łuskami lub skorupą. Prawie wszystkie znoszą jaja - czyli są jajorodne; ich małe do urodzenia oddychają za pomocą płuc. Do gadów nalezą jaszczurki, węże, żółwie i krokodyle; łącznie jest ich około 5 200 gatunków.

Płazy - są bezkręgowcami zimnokrwistymi. Większość posiada 4 kończyny, ale są też i beznogie. Wiele płazów składa jaja w wodzie. Z jaj wykluwają się larwy, które oddychają skrzelami. W fazie przeobrażenia się w miejsce skrzeli pojawiają się płuca. Dorosłe płazy oddychają ponadto skórą. Część życia spędzają w wodzie, część na lądzie. Do płazów należy ponad 4000 gatunków.

Ryby - są to kręgowce zimnokrwiste. Ciało ich pokryte jest łuskami. Opływowy kształt ciała oraz płetwy umożliwiają im poruszanie się w wodzie, będącej ich naturalnym środowiskiem. Prawie wszystkie ryby składają jaja. Oddychają za pomocą skrzeli, które pobierają tlen z wody. Istnieje około 23000 gatunków ryb. Największa z nich ? żarłacz olbrzymi ? osiąga długość 18 m.

Specyfika Rozmnażania


Prawie wszystkie zwierzęta rozmnażają się płciowo, a tylko nieliczne bezpłciowo. Jednokomórkowe pierwotniaki rozmnażają się przez podział i pączkowanie. Pączkują również parzydełkowce. U niektórych mięczaków, owadów, skorupiaków i gadów nowy osobnik rozwija się z niezapłodnionej komórki jajowej. Taki rozród nosi nazwę partenogenezy, czyli dzieworództwa. Partenogeneza- to bardzo korzystny sposób rozrodu, gdyż w krótkim czasie wzrasta liczebność populacji.

Rozmnażanie bezpłciowe najczęściej występuje u zwierząt osiadłych lub wolno poruszających się, gdyż nie wymaga obecności drugiego osobnika, a z jednego organizmu może w korzystnych warunkach i dość krótkim czasie powstać nawet bardzo liczna populacja. Wszystkie organizmy potomne są jednak genetycznie jednakowe, a więc narażone na te same zagrożenia (np. podatne na te same choroby i pasożyty. Większość zwierząt - to organizmy rozdzielnopłciowe. Spotykamy również zwierzęta obupłciowe. Niektóre z nich zdolne są do samozapłodnienia. Rozwój zarodka może przebiegać w różny sposób- mamy zwierzęta jajorodne, jajożyworodne, żyworodne. Wyróżniamy rozwój zwierząt bezpośredni(prosty), w którym młode są bardzo podobne do osobnika dorosłego, i pośredni(złożony), w którym z jaj wylęga się larwa. Larwy przechodzą przeobrażenia występuje również u płazów. Sposób rozmnażania i rozwój zwierząt jest ściśle związany ze środowiskiem życia. Zależność tę wyraźnie widać u kręgowców lądowych - dostosowanie do warunków panujących w środowisku lądowym pozwoliło im na zasiedlenie tego środowiska. Przystosowaniem są: wewnętrzne zapłodnienie, twarda skorupka otaczająca jajo, błony płodowe wytwarzane przez zarodek, łożysko u zwierząt żyworodnych. Środowisko wpływa nie tylko na rozwój zwierząt, ale także na ich strategie rozrodcze

Przystosowanie do życia na terenach


W JAKI SPOSÓB KRĘGOWCE PRZYSTOSOWAŁY SIĘ DO LĄDOWEGO TRYBU ŻYCIA?

W świecie kręgowców występuje wielka różnorodność form, począwszy od organizmów jednokomórkowych, skończywszy na złożonych z wielu tysięcy komórek. Wyjście kręgowców na ląd było wydarzeniem długotrwałym i oznaczało zasadniczą zmianę bytowania. Proces ten miał miejsce najprawdopodobniej w dewonie.

Kręgowce musiały pokonać kilka problemów, aby procesy te mogły zostać wykonane:

1) ODDYCHANIE TLENEM ZAWARTYM W POWIETRZU - na lądzie skrzela są nieprzydatne, a ich delikatna, blaszkowata budowa powoduje, że na powietrzu wyschną i zlepią się. Rozwiązaniem okazała się płucodyszność - powierzchnia oddechowa, która znajduje się we wnętrzu ciała i jest niezależna od grawitacji.

2) Następnym problemem było to, że kręgowce musiały nauczyć się PORUSZAĆ W WARUNKACH LĄDOWYCH, oznacza to pełne podleganie sile grawitacji. W tej sytuacji kręgowce musiały wytworzyć system lokomocyjny, który pozwalał na wydatne zmniejszenie oporów związanych z tarciem. Musiały one unieść korpus ponad podłoże - stąd czworonożność. Większość kręgowców, przynajmniej na pewnym etapie swego życia, ma zdolność lokomocji, czyli może przemieszczać się z miejsca na miejsce. Narządy ruchu są bardzo zróżnicowane, a wiele z nich posiada systemy kostne i mięśniowe

3) LĄDOWY TRYB ŻYCIA POWODOWAŁ BRAK KONTAKTU Z WODĄ, co wynika z jej utraty przez powłoki ciała i z powierzchni oddechowych. Kręgowce wytworzyły nieprzenikalną warstwę izolacyjną, co ograniczyło straty. Ich ciało zostało pokryte naskórkiem rogowaciejącym oraz ukrycie powierzchni oddechowych we wnętrzu ciała. Nie można jednak zapomnieć o tym, że pierwsze rozwiązanie u płazów miało charakter połowiczny.

4) ROZRÓD. Większość kręgowców rozmnaża się na drodze płciowej, czyli poprzez połączenie żeńskiej komórki płciowej, nazywanej komórką jajową, z komórką płciową, czyli plemnikiem. Rozwój zarodkowy, migracja i życie nieosłoniętych gamet w warunkach lądowych są niemożliwe. U płazów w ogóle nie doszło do rozwiązania tego problemu. Ich procesy rozrodcze nadal pozostały w silny m związku z wodą.

ŻYWORODNE. Grupa zwierząt, u których zarówno połączenie męskiej i żeńskiej (zapłodnienie) jak i rozwój embrionu zachodzi wewnątrz osobnika płci żeńskiej (zapłodnienie wewnętrzne), a młode rodzi się żywe. Ludzie należą do zwierząt żyworodnych.

JAJORODNE. Zwierzęta, u których rozwój embrionu zachodzi w jaju złożonym przez samicę. U części jajorodnych, np. u ptaków, męska i żeńska komórka płciowa łączą się wewnątrz osobnika żeńskiego (zapłodnienie wewnętrzne), a złożone jaja zawierają w sobie embrion.

Bytowanie śródlądowe zarówno jak i wodnolądowe z podziałem


Zwierzęta Lądowe:
- OWADY
- ŚLIMAKI
- GADY
- PTAKI
- SSAKI

Zwierzęta wodno-lądowe:
- Płazy

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 8 minut