profil

Ogólny opis kopalni KWK Rydułtowy Anna - pokład 703/1 rejon E1

poleca 85% 184 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

3. Ogólny opis kopalni
Kopalnia ?Rydułtowy ? Anna? należy do najstarszych zakładów wydobywczych na Górnym Śląsku, posiada ponad 200-letnie tradycje górnicze. Składa się z trzech połączonych kopalń: ?Rydułtowy? ?Ignacy? i ?Anna?. Kopalnia ?Rydułtowy? powstała w 1806 roku, kopalnia ?Ignacy? w 1792 roku, zaś kopalnia ?Anna? w roku 1842. Połączenie kopalni ?Rydułtowy? i ?Ignacy? nastąpiło w roku 1968 a połączenie z kopalnią ?Anna? w 2003 roku.
Pomimo, że kopalnia ?Rydułtowy ? Anna? posiada jeszcze znaczne zasoby węgla, to jednak zalęgają one, w większości, w pokładach o niewielkich grubościach, rzędu 1.0-1.5m. Tylko około 30% zasobów stanowią pokłady o grubości powyżej 1.5m. Ze względów ekonomicznych kopalnia musiała odstąpić od eksploatacji pokładów cienkich 1.2-1.5m, które w ubiegłych latach stanowiły podstawę wydobycia. To właśnie w tej kopalni jako ostatni w Polsce pracował strug węglowy. Odejście od eksploatacji tych pokładów spowodowało intensywną eksploatację pokładów o grubości powyżej 1.5m, co spowodowało zczerpanie się zasobów węgla na mniejszych głębokościach. Koniecznością więc staje się sięganie po zasoby węgla zalegające głębiej.
Niecka jejkowicka, która zalega na głębokości poniżej poziomu 1000m, posiada bogate złoża węgla. Po roku 2005 przedmiotem eksploatacji pozostaną ostatnie pokłady węgla, mianowicie 703/1 w rejonie E1 i 713/1-2 w rejonie W1 i E1. Po wyeksploatowaniu tych dwóch pokładów planowana jest likwidacja kopalni.

3.1 Położenie geograficzne
Pod względem geograficznym omawiany obszar położony jest na Wyżynie Śląskiej, w zachodniej części Płaskowyżu Rybnickiego położonego pomiędzy Kotliną Raciborską na zachodzie, Kotliną Orawską na południu, Wyżyną Katowicką na północy i Kotliną Oświęcimską na południowym wschodzie. Na wschodzie Płaskowyż Rybnicki bez wyraźnej granicy przechodzi w Równinę Pszczyńską.
Złoże węgla kamiennego ?Rydułtowy? znajduje się w południowo ? zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na terenie województwa śląskiego (powiaty: Rybnik, Wodzisław), w granicach administracyjnych miast: Rybnik, Rydułtowy, Pszów, Radlin oraz gmin: Gaszowice, Lyski, Jejkowice, Kornowac

Rys.2 Mapa położenia KWK Rydułtowy ? Anna Ruch I


3.2 Granice złoża
Obszar górniczy złoża ?Rydułtowy? sąsiaduje z obszarami górniczymi następujących kopalń:
? na wschodzie z obszarem górniczym ? Niedobczyce I ? (złoże Rymer), należącym do kopalni ?Chwałowice? ? zlikwidowany ruch ? Rymer ?,
? na południu z obszarem górniczym ? Pszów ? (złoże Anna), gdzie działalność górniczą prowadzi kopalnia ? Rydułtowy-Anna ? Ruch II oraz z obszarem górniczym ? Radlin I ? (złoże Marcel), na którym działalność górniczą prowadzi kopalnia ? Marcel ? Po zachodniej i północnej stronie obszaru górniczego Rydułtowy I znajdują się obszary rezerwowe .
3.3 Obszar górniczy i teren górniczy
Obszar górniczy kopalni ?Rydułtowy ? Anna? Ruch I o nazwie ?Rydułtowy I? został utworzony decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 10.10.1970r.Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 45 195 305 m2.
3.4 Model kopalni
Kopalnia ?Rydułtowy-Anna? jest samodzielną jednostką produkcyjną działającą
w strukturze Kompanii Węglowej S.A. jest zakładem dwuruchowym. Ruch I
(do 1.03.2004r. KWK ?Rydułtowy?) prowadzi działalność górniczą w złożu Rydułtowy, natomiast Ruch II (do 1.03.2004r. KWK ?Anna?) prowadzi działalność górniczą w złożu Anna. Dawny Ruch Ignacy na OG Rydułtowy I jest w fazie likwidacji, przeznaczony w części jako kopalnia zabytkowa. Kopalnia prowadzi likwidację pyłego Ruchu ?Ignacy? ze względu na wyczerpanie się bazy zasobów przemysłowych do poz. 600m. KWK ?Rydułtowy-Anna? jest kopalnią wielopoziomową o szkielecie kamienno-węglowym, udostępniona jest siedmioma szybami na Ruchu I (Rydułtowy) oraz siecią wyrobisk korytarzowych na czterech czynnych poziomach, które pełnią funkcję poziomów wydobywczych, wentylacyjnych i materiałowych. Aktualnie główną inwestycją kopalni, gwarantującą zwiększenie jej zdolności produkcyjnej jest uzbrojenie szybu Leon IV
do poziomu 1000m i pogłębienie go w celu udostępnienia najniższego pokładu 713/1-2. Obecnie kopalnia wydobywa około 11 000 ton węgla na dobę, co daje roczne wydobycie na poziomie 2 mln ton. Kopalnia zatrudnia średnio około 5 900 pracowników.

Rys.3 Widok kopalni KWK Rydułtowy ? Anna
Ruch I ? Rydułtowy
Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 45,195 km2. W złożu Ruchu I występują węgle energetyczne typu 31.1; 31.2; 32.1 i 33 oraz węgle koksujące typu 34.1 i 34.2. Węgle energetyczne występują głównie w warstwach porębskich, a koksujące w głębiej zalegających warstwach jaklowieckich. W oparciu o wyniki analiz chemicznych wykonywanych w laboratorium chemicznym przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach obserwuje się wzrost stopnia uwęglenia wraz z głębokością. Węgle w złożu charakteryzują się niską zawartością popiołu (Ar) mieszczącą się w granicach od około 4 % do 16 % i siarki (Str)
od około 0,3 % do 0,9 % oraz wartością opałową (Qir) od 27 294 kJ/kg do 33 067 kJ/kg. Potencjalne zasoby wydobycia szacowane są na około 58,5 mln ton (wyliczenie na podstawie ?Zbiorczego zestawienia zasobów?).

Stan zasobów wg Operatu Ewidencji Zasobów (OEZ) na stan 31.12.2003r. jest następujący:
o zasoby geologiczne - 602 656 tys. ton,
o zasoby bilansowe ogółem - 169 071 tys. ton,
o zasoby bilansowe pozafilarowe - 121 497 tys. ton,
o zasoby bilansowe w filarach - 47 574 tys. ton,
o zasoby pozabilansowe gr. ?a? - 227 085 tys. ton,
o zasoby pozabilansowe gr. ?b? - 206 500 tys. ton,
o zasoby pozabilansowe ogółem - 433 585 tys. ton,
o zasoby przemysłowe - 75 439 tys. ton,
o zasoby operatywne - 58 538 tys. ton,
o zasoby nieprzemysłowe - 92 347 tys. ton.

Ilość udokumentowanych zasobów przemysłowych Ruchu I w złożu wynosi
75,4 mln ton, w tym operatywnych 58,5 mln ton i efektywnych około 47,4 mln ton.
Jest to ilość zasobów, która ze względu na posiadane przez kopalnię moce produkcyjne, przy założeniu rocznego wydobycie na poziomie 2,0 mln ton pozwala nam oszacować wydobycie tego ruchu na około 25 lat. Ruch I prowadzi roboty górnicze w pokładach zaliczanych do I IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I III stopnia zagrożenia tąpaniami. Zagrożenie pożarowe pożarami endogenicznymi jest związane ze skłonnością węgli eksploatowanych pokładów do samozagrzewania. Węgle tych pokładów charakteryzują się I i II grupa samozapalności. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał nie występuje.
Ruch II ? Anna
Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 28,66 km2. Przewidziane do wydobycia zasoby to wyłącznie węgle koksowe typu 34.2. W oparciu o badania Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach obserwuje się wzrost stopnia uwęglenia wraz z głębokością. Węgle w złożu charakteryzują się niską zawartością popiołu (Ar) mieszczącą się w granicach od 4,36% do 10,45 % i siarki (Str) od 0,43 % do 0,61 % oraz wartością opałową (Qir) od 30 830 kJ/kg do 31 675 kJ/kg. Złoże ?Anna? zostało udokumentowane do głębokości 1200 m.

Dokumentacja geologiczna została sporządzona w oparciu o kryteria bilansowości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin.
Baza zasobowa Ruchu II na stan 31.12.2003r. przedstawia się następująco:
o zasoby geologiczne - 60 624 tys. ton,
o zasoby bilansowe ogółem - 53 995 tys. ton,
o zasoby bilansowe pozafilarowe - 53 373 tys. ton,
o zasoby bilansowe w filarach - 622 tys. ton,
o zasoby pozabilansowe ogółem - 6 629 tys. ton,
o zasoby przemysłowe - 36 577 tys. ton,
o zasoby operatywne - 21 559 tys. ton,
o zasoby nieprzemysłowe - 17 418 tys. ton.

Zasoby przemysłowe występujące w Ruchu II są jednocześnie zasobami efektywnymi, ponieważ spełniają wszystkie kryteria tych zasobów. Spośród ośmiu pokładów bilansowych do ?efektywnych? zaliczono pokłady: 703/1-2; 707/1-2; 713/1-2 i 718/1-2. Podane wyżej zasoby w pokładach 703/1-2; 707/1-2; 713/1-2 i 718/1-2 spełniają warunki stawiane w kryteriach kwalifikacji zasobów ?efektywnych? i są przedmiotem uzasadnionej technicznie i ekonomicznie eksploatacji niewymagającej wykonywania robót udostępniających. Ruch II posiada najniższy poziom 1000 m, którym udostępniono wszystkie pokłady ?efektywne?. Roboty górnicze prowadzone są w pokładach zaliczanych do II IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopniu zagrożenia tąpaniami. Zagrożenie pożarowe pożarami endogenicznymi jest związane ze skłonnością węgli eksploatowanych pokładów do samozagrzewania. Węgle tych pokładów charakteryzują się I, II i III grupy samozapalności. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał nie występuje [3].

3.5 Udostępnienie złoża
3.5.1 Udostępnienie pionowe
Złoże kopalni udostępnione jest siedmioma szybami , z których szyby Leon II, Leon III i Leon IV usytuowane są w obrębie Zakładu Głównego, szyby
?Kościuszko? i ?Głowacki? w części wschodniej obszaru górniczego na dawnym Ruchu Ignacy, natomiast szyb Powietrzny I oraz szyb Powietrzny V zlokalizowane są peryferyjnie ? Powietrzny I w północnej części obszaru górniczego, a Powietrzny V w części zachodniej.

Podstawowe dane techniczno ? górnicze szybów
Tabela 1
Nazwa szybu Głębokość
[m.] Średnica Przeznaczenie Udostępnienie poziomów, pokładów
Leon II 838,80 7,32 wydobywczo, wdechowy, poz.200, 400, 600, 800,
pokł. 602 ? 626/2 ,
Leon III 807,87 4,60 zjazdowo-materiałowy,
wdechowy, poz.200, 400, 600, 800,
pokł. 602 ? 628 ,
Leon IV 1 076,20 8,50 zjazdowo, wdechowy, poz. 800, 1000,
pokł. 602 ? 705/2-3 ,
Kościuszko* 625,62 4,50?5,00 zjazdowo-materiałowy,
wdechowy, poz. 200, 400, 600 ,
pokł. 602 ? 620/1-2 ,
Głowacki* 625,33 4,83 zjazdowo-materiałowy,
wydechowy, poz. 200, 400, 600 ,
pokł. 602 ? 620/1-2 ,
Powietrzny I 582,49 4,50 wydechowy, poz. 400, 600 ,
pokł. 613/2 ? 624 ,
Powietrzny V 595,00 5,00-6,50 zjazdowo-materiałowy,
wydechowy, poz. 200, 400, 600 ,
pokł. 623 ? 713/1-2
* szyby przewidziane do likwidacji
3.5.2 Udostępnienie poziome
Złoże kopalni ?Rydułtowy-Anna? Ruch I zostało podzielone na poziomy wentylacyjne i wydobywcze. Funkcja poszczególnych poziomów ulegała zmianie wraz z rozwojem eksploatacji złoża .

Aktualnie kopalnia posiada następujące poziomy:
? poz. 200 m ? zlikwidowany,
? poz. 400 m. ? wentylacyjny,
? poz. 600 m. ? wentylacyjno ? wydobywczy,
? poz. 800 m. ? wydobywczy,
? poz. 1000 m. ? w budowie.
Poziomy 1200 m. i 1300 m. są w zasadzie poziomami umownymi, związanymi z podziałem głębokościowym zasobów geologicznych złoża .
Główne roboty udostępniające na poziomach wykonane zostały w większości
jako wyrobiska kamienne, rzadziej kamienno ? węglowe. Układ wyrobisk kamiennych
na poszczególnych poziomach jest podobny, co wpływa korzystnie na wykorzystanie złoża, nie powodując powiększania filarów ochronnych .
3.6 Warunki hydrogeologiczne
W profilu złoża Rydułtowy wyróżnić można cztery główne piętra wodonośne związane z przepuszczalnymi utworami poszczególnych serii litostratygraficznych.
Są to piętra i poziomy wodonośne w utworach:
- czwartorzędowych,
- trzeciorzędowych,
- triasowych,
- karbońskich.
3.7 Charakterystyka geologiczna złoża
3.7.1 Stratygrafia i litologia.
Złoże węgla kamiennego ?Rydułtowy? zalega w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Zajmuje ono północno-zachodnią i środkową część niecki jejkowickiej. W budowie geologicznej złoża węgla kamiennego do głębokości 1300m biorą udział następujące formacje geologiczne:
? czwartorzęd ( holocen, plejstocen),
? trzeciorzęd (miocen),
? trias (pstry piaskowiec),
? karbon produktywny (namur A, B i C) stanowiący właściwe złoże węgla kamiennego.
Utwory czwartorzędu, trzeciorzędu i triasu stanowią nadkład węglonośnych warstw karbońskich. Grubość nadkładu waha się od kilku metrów do około 500 m.
Charakterystyka litologiczna poszczególnych ogniw stratygraficznych.
Tabela 2
Stratygrafia Litologia Grubość
serii [m] Ilość pokładów
bilansowych
udokument. przemysł.
1. 2. 3. 4. 5.
Czwartorzęd
(holocen, plejstocen) Gliny piaszczyste i pylaste z ławicami różnoziarnistych piasków i żwirów. 0 - 50 --- ---
Trzeciorzęd
(miocen) Mioceńskie iły pylaste, piaszczyste i margliste z niewielkimi wkładkami piaskowców oraz gipsów. 0 - 500 --- ---
Trias
(pstry piaskowiec) Słabo zwięzłe piaskowce drobno i średnioziarniste oraz iłowce. Osady te występują płatowo na zerodowanej powierzchni karbonu w północnej części obszaru górniczego w partii jejkowickiej 0 - 70 --- ---
Karbon górny
Warstwy
siodłowe (500)
namur B, C Piaskowce i zlepieńce z nielicznymi przewarstwieniami iłowców , które sąsiadują z pokładami węgla. Warstwy te występują tylko w osiowej części niecki jejkowickiej w północnej części obszaru górniczego. Zalegają w formie płatów ograniczonych uskokami i wychodniami. Udokumentowano pokłady od 505 do 508. 170

0
4
---
Warstwy
porębskie (600)
namur A Naprzemianległe osady iłowców , mułowców oraz drobnoziarnistych piaskowców. Pokłady charaktery-zują się małymi miąższościami (na ogół nie przekraczają 1,50m) i zmiennym wykształceniem , mają tendencje do rozwarstwiania się , często cienieją lub zanikają. Występuje ~60 pokładów i wkładek węglowych. Udokumento-wano pokłady od 602 do 630/2. 1 050

6
26
1
Warstwy jaklowieckie (700)
namur A Naprzemianległe osady iłowców , mułowców i piaskowców z przewarstwieniami węgla. Zawierają ~30 pokładów i wkładek węgla . Udokumentowano pokłady od 703/1 do 723 o miąższościach 0,60 ? 3,0 m. 500

8
10

4

3.7.2 Tektonika
Złoże ?Rydułtowy? posiada strukture faldowo ? uskokową. Głównym elementem strukturalnym złoża jest niecka o osi zapadającej w kierunku północnym. Skrzydło zachodnie nachylone jest od kilku do 15 ?, lokalnie przy zachodniej granicy do około 60?/ E . Skrzydło wschodnie nachylone jest 8 ? 10?/NW .
Utwory karbońskie pocięte są licznymi uskokami. Dominują dwa zasadnicze kierunki ich przebiegu: południowy i równoleżnikowy. Większość stwierdzonych uskoków ma przebieg równoleżnikowy ? prostopadły do osi niecki. Są to uskoki normalne o zróżnicowanych zrzutach dochodzących do około 200m. Poszczególne uskoki tworzą często szerokie, dochodzące niekiedy do 300 m strefy zaburzeń tektonicznych. Nachylenie płaszczyzn uskokowych jest zmienne i waha się najczęściej w granicach 45 ? 85 ? .

Z większych uskoków równoleżnikowych można wymienić :
- uskok piecowski h = 60 ? 10 m. na północ,
- uskok beacki I h = 20 ? 60 m. na południe,
- uskok beacki II h = 30 ? 50 m. na południe,
- uskok A h = 15 ? 30 m. na południe,
- uskok B h = 20 ? 80 m. na południe,
- uskok C h = 10 ? 180 m. na południe,
- uskok kolejowy h = 20 ? 200 m. na północ,
- uskok rydułtowski I h = 20 - 130 m. na południe,
- uskok rydułtowski II h = 10 ? 70 m. na południe,
- uskok rydułtowski III h = 30 ? 70 m. na południe,
- uskok czernicki I h = 10 ? 140 m. na północ,
- uskok czernicki II h = 10 ? 100 m. na południowy ? zachód,
- uskok czernicki III h = 20 ? 100 m. na północ.

Uskoki o przebiegu południkowym zostały stwierdzone głównie w południowej części złoża. Największe z nich to :
- uskok radliński I h = 10 ? 20 m na zachód,
- uskok radliński III h = ok. 15m na zachód,
- uskoki kokoszyckie II ? IV h = 10 ? 20 m.
W złożu występuje ponadto szereg uskoków o mniejszym zasięgu i zrzutach
od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów, na ogół różnie zorientowanych tzw. uskoki pokładowe utrudniające prowadzenie robót górniczych .
Bogata tektonika złoża obok zmienności występowania pokładów i ich miąższości
są głównymi czynnikami decydującymi o wartości przemysłowej złoża ?Rydułtowy?.
3.7.3 Charakterystyka pokładów
Pokład 620/1
Pokład 620/1 należy stratygraficznie do pokładów grupy porębskiej(600). w rejonie E1 posiada miąższość od 3.0m w części zachodniej do 0.8m w części wschodniej, natomiast w rejonie R posiada miąższość od 3.0 do 1.8m. Nachylenie pokładu jest małe i wynosi 5? w kierunku NW. Rozciągłość pokładu ma kierunek NE-SW przechodzący w części wschodniej w E-W, co wiąże się z formą niecki rybnicko ? jejkowickiej.
Pokład 624
Pokład 624 należy stratygraficznie do pokładów grupy porębskiej (600). Miąższość pokładu w rejonie E2 wynosi 1.0 ? 1.5m, zaś w rejonie E1 1.3 ? 2.0m. Nachylenie 5 -20? w kierunku NW. Rozciągłość pokładu zbliżona jest do kierunku N-S.
Pokład 630/1
Pokład 630/1 należy stratygraficznie do pokładów grupy porębskiej (600). Miąższość pokładu wynosi 1.1 - 1.4m, a nachylenie wynosi 10 - 15? w kierunku na E. Rozciągłość pokładu zbliżona jest do kierunku N-S.
Pokład 703/1
Pokład 703/1 należy stratygraficznie do pokładów grupy jaklowieckiej (700). Miąższość pokładu wynosi 1.2-1.3m, nachylenie zmienia się w zakresie 12-18? w kierunku na E. Rozciągłość pokładu zbliżona jest w kierunku N-S. W stropie pokładu występują: 2.0m łupku i 9.0m piaskowca, natomiast w spągu znajduje się łupek piaszczysty o miąższości 6.0m oraz piaskowiec o miąższości 15m.

Pokład 713/1-2
Pokład 713/1-2 należy stratygraficznie do pokładów grupy jaklowieckiej. Miąższość pokładu zmienia się w granicach 2.2-2.9m wraz z wkładkami węgla nieczystego, przerostu i łupku o miąższości do 3.0m. Nachylenie pokładu wynosi ok. 10? w kierunku na E. Rozciągłość pokładu zbliżona jest do kierunku N-S. W stropie pokładu występują: 2.4m łupku piaszczystego oraz 26.0m piaskowca, natomiast w spągu znajduje się ok. 9.0m piaskowca.

Rys. 4 Podział złoża na rejony wydobywcze
3.7.4 Rodzaj i jakość kopaliny
Kopalinę główną złoża ?Rydułtowy? stanowią węgle kamienne, gazowe i gazowo-koksowe. Jakość kopaliny w poszczególnych pokładach określono na podstawie analiz technologiczno-chemicznych z prób bruzdowych oraz prób rdzeniowych z otworów wiertniczych. Średnie wartości parametrów jakościowych węgla dla zasobów przemysłowych przedstawiają się następująco:
? zawartość popiołu 8,00 %,
? wartość opałowa 30 707 kJ/kg,
? zawartość siarki całkowitej 0,50 %,
? gęstość przestrzenna 1,39 g/cm3.
Zapopielenie pokładów przemysłowych wynosi od 4,0% do 16,0%. Zapopielenie powyżej 10% mają następujące pokłady 703/1, 713/1-2 i 713/1-2 712/1-2.
Wszystkie pokłady przemysłowe charakteryzują się wysoką wartością opałową, której średnia wartość w pokładach przemysłowych waha się od 27 294 kJ/kg do 32 962 kJ/kg, średnio 30 707 kJ/kg. Zawartość siarki wynosi od 0,30% do 0,90%. W pokładach z zasobami zaliczonymi do przemysłowych występuje węgiel gazowo-koksowy typu 34.1; 34.2.

Zasoby przemysłowe złoża ?Rydułtowy? typami w okresie ważności koncesji
Tabela 3
Typ węgla Zasoby przemysłowe w tys. ton
Pozafilarowe Razem W filarach Razem Ogółem
A B C1 C2 A B C1 C2
34.1 2 116 640 13 592 16 348 36 0 0 36 16 384
34.2 10 274 14 759 33 697 58 730 117 0 208 325 59 055
Ogółem 12 390 15 399 47 289 75 078 153 0 208 361 75 439

Rys.5 Typy zasobów przemysłowych w złożu ?Rydułtowy?

Jakość kopaliny jest wprost proporcjonalna do jej pozycji stratygraficznej
i głębokości zalegania. Większość zasobów w typach 32.2 i 33 koncentruje się
w pokładach wyżej zalegających, natomiast brak ich jest w pokładach warstw jaklowieckich, w których występują tylko węgle typów 34.1 i 34.2. Jakość węgli w poszczególnych pokładach, w granicach parcel przemysłowych przedstawiono w poniższej tabeli.

Jakość węgli złoża ?Rydułtowy? pokładami
Tabela 4
Lp. Pokład Zawartość popiołu
Aa Wartość
opałowa
Qwq Zawartość siarki
Sca Gęstość
Przestrzenna? Typ
węgla
[%] [kJ/kg] [%] [g/cm3]
1 2 3 4 5 6 7
1 630/2 8,0 30 107 0,50 1,36 33
2 703/1 8,0 29 958 0,70 1,42 34.1;34.2
3 706 8,0 32 141 0,50 1,32 34.1;34.2
4 713/1-2 6,0 31 559 0,40 1,39 34.1;34.2
5 713/1-2 712/1-2 9,0 30 537 0,45 1,41 34.1;34.2
Średnia dla złoża 8,0 30 707 0,50 1,39 33;34.1;34.2

W kolejnych tabelach i diagramach pokazano podział zasobów przemysłowych
wg wartości opałowej, zawartości popiołu i siarki całkowitej. Wynika z nich, że wszystkie zasoby przemysłowe w zupełności spełniają kryteria przemysłowości w aspekcie jakości kopaliny.

Zasoby przemysłowe złoża ?Rydułtowy? wg wartości opałowej

Tabela 5
Wartość opałowa ( kJ/kg ) Zasoby ( tys. ton)
do 25 000 0
25 000 ? 30 000 21 671
powyżej 30 000 53 768
Razem 75 439

Rys.6 Zasoby przemysłowe złoża ?Rydułtowy? wg wartości opałowej


Zasoby przemysłowe złoża ?Rydułtowy? wg zawartości popiołu
Tabela 6
Zawartość popiołu ( % ) Zasoby ( tys.ton)
do 9,0 53 435
9,0-15,0 10 989
15,0-20,0 11 015
pow.20,0 0
Razem 75 439

Rys.7 Zasoby przemysłowe złoża ?Rydułtowy? wg zawartości popiołu

Zasoby przemysłowe złoża ?Rydułtowy? wg zawartości siarki całkowitej
Tabela 7
Zawartość siarki całkowitej (?) Zasoby ( tys. ton)
do 5 53 242
5 ? 10 22 197
powyżej 10 0
Razem 75 439

Rys.8 Zasoby przemysłowe złoża ?Rydułtowy? wg zawartości siarki całkowitej

3.7.5 Stopień zbadania zasobów
Zasoby geologiczne złoża węgla kamiennego zostały ustalone w kategorii A, B,C1 i C2 złoża węgla kamiennego kopalni ?Rydułtowy? w Rydułtowach wg stanu rozpoznania na 31.12.1998 r. Zasoby te podlegały corocznym aktualizacjom w operatach ewidencyjnych, ostatnio wg stanu na 31.12.2005r.
Projektu zagospodarowania złoża sporządzono w oparciu o zasoby bilansowe udokumentowane w 14 pokładach węgla.
Zasoby przemysłowe przewidziane do zagospodarowania w latach 2006-2019, tj. do końca obowiązującej koncesji wydzielono w 5 pokładach.

Stopień rozpoznania zasobów bilansowych w złożu ?Rydułtowy?
Tabela 8
Poziom Kategoria Kategoria Kategoria Razem % udział zasobów na poziomie
A B C1 C2
[tys. t] [%] [tys. t] [%] [tys. t] [%] [tys. t] % [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
200 0 0 0 0 0 0 0 100 0
400 0 0 0 0 0 0 0 100 0
600 3 264 100,00 0 0 0 0 3 264 100 2,16
800 7 577 62,51 3 110 25,66 1 434 11,83 12 121 100 8,02
1000 5 940 19,25 7 534 24,42 17 377 56,33 30 851 100 20,42
Razem 16 781 36,29 10 644 23,02 18 811 40,69 46 236 100 30,60
1200 15 350 20,31 19 918 26,35 40 322 53,34 75 590 100 50,04
1300 0 0,00 3 429 11,73 25 813 88,27 29 242 100 19,36
Ogółem 32 131 21,27 33 991 22,50 84 946 56,23 151 068 100 100,00

Zasoby bilansowe złoża generalnie są słabo rozpoznane, gdyż w kategorii A B udokumentowanych jest 21,27 % tych zasobów.
Stopień rozpoznania zasobów bilansowych jest zróżnicowany zarówno w planie poziomym jak i wraz z głębokością zalegania, co obrazują procentowe wartości zasobów w poszczególnych kategoriach rozpoznania zestawione w powyższej tabeli.

Zasoby bilansowe w złożu ?Rydułtowy? wg kategorii rozpoznania
Tabela 9
Kategoria rozpoznania Zasoby bilansowe (tys. ton)
A B 32 131
C1 33 991
C2 84 946
Razem 151 068


Rys.9 Zasoby bilansowe w złożu ?Rydułtowy? wg kategorii rozpoznania

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 19 minut