profil

Energia i fala

poleca 85% 120 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Fizyka zajmuje się tylko pracą mechaniczną (fizyczną). Aby została wykonana praca to na ciało musimy zadziałać pewną siłą i siła ta musi spowodować pewien skutek p. przesunięcie ciała, zmiana kształtu ciała.
Praca jest równa iloczynowi współrzędnej siły w kierunku przemieszczenia oraz współrzędnej przemieszczenia.
W=F1*S
W=F*S*cos?
Jednostką pracy jest dżul (J)

Moc mierzymy stosunkiem wykonanej pracy do czasu w którym ta praca została wykonana.
P=W/t
Jednostką mocy jest wat (W)
Energia jest to zdolność ciała do wykonania pracy.
Zamiana wzajemnego położenia ciał które oddziałują siłami grawitacji lub sprężystości prowadzi zawsze do zmiany energii potencjalnej. W przypadku oddziaływania grawitacyjnego musi to być zmiana odległości ciała od ziemi a w przypadku oddziaływania sprężystego musi być zmiana kształtu ciała.

ENERGIA POTENCJALNA GRAWITACJI
Ten rodzaj energii posiadają wszystkie ciała podniesione na pewną wysokość nad poziom względem którego tą energię rozpatrujemy.
Energia potencjalna grawitacji zależy od:
-masy ciała
-wysokości ciała nad omawianym poziomem
Ep=m*g*h
ENERGIA POTENCJALNA SPRĘŻYSTOŚCI
Ten rodzaj energii posiadają wszystkie ciała sprężyste.
Eps=1/2 kx2
k-współczynnik sprężystości
x-wydłużenie lub skrócenie ciała

ENERGIA KINETYCZNA
Ten rodzaj energii posiadają wszystkie ciała będące w ruchu.
E=1/2 m*V2
m-masa ciała
V-szybkość ciała
Energii nie można stworzyć, ani nie może ona zniknąć. Energia może powstać kosztem pracy lub innego rodzaju energii np. energia potencjalna może powstać kosztem energii kinetycznej i odwrotnie.

ZASADA ZACHOWANIA ENERGII MECHANICZNEJ
Jeżeli na układ ciał nie działają siły zewnętrzne lub działają ale nie wykonują pracy to energia mechaniczna wkładów jest zachowana.
FALA MCHAICZNA
Jest to zaburzenie rozchodzące się w ośrodku sprężystym i przenoszące energię, a polegające na organach cząstek wokół położeń równowagi.
FALE MECHANICZNE DZIELIMY NA:
a)fale poprzeczne- w których kierunek rozchodzenia się fali oraz kierunek siły wywołującej fale są do siebie prostopadłe
b)fale podłużne-w których kierunek rozchodzenia się fali oraz kierunek, siły wywołującej fale są do siebie równoległe

CECHY FALI:
1.amplituda (A)-jest to maksymalne wychylenie cząsteczek z położenia równowagi.
2.okres fali (T) jest to czas, w którym fala pokona odległość równą swojej długości
3.częstotliwość fali(f) jest to odwrotność okresu
f=1/T
Jednostką częstotliwości jest herc (Hz) 1Hz=1/1s
4.długość fali (?) jest to odległość dwóch powierzchni falowych o tej samej fazie
Szybkość rozchodzenia się fali w dobrym ośrodku jest stała i można wyrazić ją wzorem:V=?/T lub V=?*f

Fala zmieniająca ośrodek w którym się rozchodzi zmienia swoją długość oraz szybkość ale nie zmienia swojej częstotliwości.
Światło jest również falą ale ma inny charakter niż fala mechaniczna. Światło jest falą elektromagnetyczną i może rozchodzić się w próżni a jej szybkość próżni c=300000km/s=3*108m/s

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty