profil

Relacje Polski z sąsiadami z podziałem na przed i po roku 1989.

poleca 84% 716 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

tam gdzie są znaki zapytania są to pozytywne stosunki, tam gdzie minusy - negatywne.

STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A PAŃSTWAMI OŚCIENNYMI
od końca II wojny światowej

Niemcy
1945-1989
? 6 czerwca 1950 - układ zgorzelecki z NRD, potwierdzający granicę na Odrze i Nysie
? 1970 - układ o normalizacji stosunków między PRL i RFN, w którym obie strony "...potwierdzają nienaruszalność istniejących granic, teraz i w przyszłości i zobowiązują się wzajemnie do bezwzględnego poszanowania ich integralności terytorialnej" oraz "nie mają żadnych roszczeń terytorialnych wobec siebie i nie będą takich roszczeń wysuwać także w przyszłości". Jednakże RFN zaznaczyła, że nie ma wpływu na decyzje Rządu, który może zostać utworzony w latach nadchodzących, po prawdopodobnym zjednoczeniu Niemiec
? 1975 - Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, potwierdzone zostały granice ustanowione po II wojnie światowej, w tym zachodnia granica Polski i Niemiec
? Lata 60. i 70. ? akcje łączenia rodzin
Od 1989
? Listopad 1989 - Mazowiecki i Kohl uczestniczą w ?Mszy pojednania?
? 14 listopada 1990 - potwierdzeniu kształtu istniejącej granicy między PRL a Niemcami
? 1991 - organizacja złożona z Polski, Niemiec i Francji - Trójkąt Weimarski
? 17 czerwca 1991 ? gwarancja granic i poszanowania praw mniejszości
? Kierunki współpracy: wspólny handel i pomoc mniejszościom

- Żądania Erici Steinbach dotyczące zwrotu Niemcom terenów polskich, z których byli oni wysiedleni w latach czterdziestych
- Sprzeciw Niemiec w angażowanie się w wojnę w Iraku (Polska bierze udział)
- Sprzeciw Niemiec wobec odniesienia się do kwestii wiary oraz odwołania do Boga w Konstytucji Unii Europejskiej
- Pominięcie Polski w planach poprowadzenia gazociągu.

Rosja
1945-1989
- Echo zbrodni katyńskiej
- Pogorszenie stosunków po Jesieni Ludów, przemian zapoczątkowanych przez NSZZ Solidarność

Od 1989
? 1992 - Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy
? 25 sierpnia 1993 ? traktat między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej
? Rosja rynkiem zbytu dla polskiego rynku

- 1993 ? wycofanie wojsk radzieckich z Polski
- 1993 ? wetowanie przez prezydenta Rosji Borysa Jelcyna przystąpienia Polski do NATO
- 1999 - Przystąpienie Polski do NATO ? pogorszenie stosunków
- 2004 ? udział Polski w Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie
- Pertraktacje Polski z USA dotyczące Tarczy antyrakietowej
- 2007 ? pominięcie Polski w planach budowy gazociągu Rosja-Niemcy
- 2008 ? poparcie przez Polskę niepodległości Kosowa

Litwa
Czasy przed 1945
- ?Bunt? Żeligowskiego jako cień na stosunki polsko-litewskie

Po 1989
? 26 kwietnia 1994 - Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy
? 1992 ? wspólne uczestnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego
? 2006 ? budowa elektrowni atomowej w Ignalinie (trans graniczny most energetyczny Polska-Litwa)
? 14 sierpnia 2007 - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Czechosłowacja
Przed 1945
- 1938 ? zajęcie Zaolzia przez Polaków

1945-1989
? 1947 - Układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką (SCRS)
? 1958 ? ostateczny układ granic

- 1968 ? interwencja wojsk Układu Warszawskiego w ramach ?socjalizmu z ludzką twarzą? ? Praska Wiosna

Po 1989
? 1991 ? utworzenie Trójkąta Wyszehradzkiego przez Polskę, Czechosłowację i Węgry
? 1991 - Układ między Rzeczpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy
? 1992 - Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA)

1993 - Rozpad Czechosłowacji

Czechy i Słowacja
? 1993 ? przekształcenie Trójkąta Wyszehradzkiego w Grupę Wyszechradzką z Poską, Czechami, Słowacją i Węgrami
? 2007 - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013

Białoruś
Po 1989
? Koncerty rockowe ?Solidarni z Białorusią?

- Represjonowanie Polaków w Białorusi, m. in. Angeliki Borys, szefową Związku Polaków na Białorusi
- Problemy graniczne ? brak strefy Schengen -> konieczność posiadania wizy by pojechac na Białoruś
- 2008 - Plany białoruskich i rosyjskich wojskowych dotyczące rozmieszczenia broni jądrowej w Białorusi jako odpowiedź na tarczę antyrakietową w Polsce

Ukraina
Przed 1945
? 1918-1920 ? ?Orlęta Lwowskie? -> wojska polskie pomagają w walkach o Lwów

- 1943 ? działalność Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) na Wołyniu ? śmierć poniosło ok. 60 tys. Polaków
- 1944 ? działania UPA w Galicji Wschodniej ? zginęło ok. 100 tys. Polaków

1945-1989
- 1947 - Akcja ?Wisła? ? przesiedlanie Ukraińców z południa na północ Polski by uniemożliwić działania UPA

Po 1989
? 2004 - ?Pomarańczowa Rewolucja? ? Polska popiera niepodległą Ukrainę
? Wspieranie Ukrainy w dążeniu do wstąpienie do Unii Europejskiej
? 2008 ? podpisanie traktatu o pogłębionej współpracy dotyczącej organizacji Euro 2012 przez prezydentów ? Lecha Kaczyńskiego i Wiktora Juszczenko

- Brak swobód dla polskich mniejszości

Uwaga końcowa: ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka ustanowiono Kartę Polaka

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty