profil

Scenariusz zajęć Ratujemy przyrodę

poleca 85% 188 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat zajęć: RATUJEMY PRZYRODĘ

Osoba prowadząca: Katarzyna Furmaniak, Sylwia Kobusińska

Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z podstawowymi wiadomościami na temat zanieczyszczenia środowiska.
Klasa III. 1 godzina lekcyjna

Cele lekcji:
Uczeń:
- wymienia zanieczyszczenia środowiska.
- wymienia źródła zanieczyszczeń powietrza,wody, gleby.
- wymienia przyczyny zmniejszania się powierzchni lasów.
- proponuje sposoby na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza,wody, gleby.
Umiejętności ponad przedmiotowe.
Uczeń:
efektywnie współpracuje w grupie,
rozwiązuje problemy w sposób twórczy

Metody pracy:
burza mózgów, gry dydaktyczne, opis.

Środki dydaktyczne:
Kartki papieru A5, tablica, mazaki,blankiety, komputer, rzutnik multimedialny.

Przebieg lekcji.

Faza wstępna.
1.Zapoznanie się z klasą III, określenie zasad współpracy.
2.Nauczyciel informuje o celach i sposobie realizacji zajęć.
Faza realizacyjna.
1.Nauczyciel puszcza krótki filmik o ochronie środowiska w Unii Europejskiej ?Jak
ważna jest ochrona środowiska naturalnego i jak dba o nie Unia Europejska?. Po obejrzeniu filmiku dzieci opowiadają o czym był ten filmik i czy wiedziały już coś na ten temat wcześniej.
2. Nauczyciel stawia problem ? Jakie są zanieczyszczenia środowiska? ? wypisuje ten
problem na tablicy.
Uczniowie na zasadzie burzy mózgów podają swoje odpowiedzi, które zapisywane są
na tablicy.
3. Nauczyciel ma przygotowane na kartkach 4 czynniki: zanieczyszczone powietrze,
zanieczyszczona woda, odpady, zmniejszanie się powierzchni lasów, które przykleja na tablicę.
Nauczyciel ma także przygotowane na małych karteczkach przykładowe żródła zanieczyszczeń pasujące do podanych czynników. Zadaniem dzieci jest po zabraniu jednego żródła dopasowanie go do odpowiedniego zanieczyszczenia.
Przykładowe pomysły: zanieczyszczone powietrze( dymy z fabryk, dymy z kominów domowych, spaliny samochodowe),
zanieczyszczona woda( ścieki z gospodarstw domowych, ścieki z zakładów pracy , katastrofy tankowców),
odpady(śmieci z mieszkań, odpady z zakładów przemysłowych, odpady z rolnictwa),
zmniejszanie się powierzchni lasów( pożary lasów, wycinka lasów, szkodniki lasów).
4. Wyjaśnienie przez nauczyciela słowa ?ekologia? w oparciu o wiersz D. Klimkiewicza
?Co to jest ekologia?.
Ekologia - mądre słowo
a co znaczy? - powiedz sowo!
Sowa chwilę pomyślała
i odpowiedz taką dała.
To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko w paru zdaniach
o wzajemnych powiązaniach między nimi.
Bo to wszystko
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować!
powiedziała mądra sowa.
5. Następnie dzieci zostają podzielone na 3 grupy. Dostają hasło do krzyżówki i
rozsypane literki, z których mają ułożyć wyrazy i położyć je w odpowiednim miejscu hasła.
Następnie każda grupa dostaje po pojemniku do segregacji odpadów i ma za zadanie
wybrać z przyniesionych śmieci (napisane na kartkach) te, które wrzuca się do
pojemnika należącego do ich grupy.
Faza kończąca:
1.Na zakończenie nauczyciel wybiera dzieci, które są chętne do wspólnego przeczytania bajki ?Ekologiczny las?.
2.Ocena aktywności uczniów.
3.Ewaluacja zajęć.

ZADOWOLENIE
I FORMA ZAJĘĆ

I II III WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Zakreśl jedno z dziewięciu pól.
Objaśnienie schematu:
I ? mało wiem o zanieczyszczeniu przyrody.
II - jestem średnio zorientowany w temacie.
III ? wiem dużo o zanieczyszczeniu przyrody.

Jestem zadowolony , lubię tego typu lekcje.
Jestem częściowo zadowolony, mogę czasami brać udział w tego typu lekcji.
Jestem zły, ta forma lekcji wcale mi nie odpowiada

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy