profil

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

poleca 85% 701 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W JAKICH PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W KONSTYTUCJI DZIALA ZGROMADZENIE NARODOWE:
1) Art.130.
Prezydent Rzeczpospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zromadzenia Narodowego nastepującej przysięgi:
"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,uroczyście przysięgam,że dochowam wierności postawnowieniom Konstytucji,będe strzegł niezłomnie godności Narodu,niepodległości i bezpieczeństwa Państwa,a dobro Ojczyzny oraz pomyślnośc obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem" Przysięga może byc złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg"
krótko mówiąc w celu odebrania przysięgi od nowo wybranego prezydenta
2)Art.131.ust 2
uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia , uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego
krótko mówiąc: uznania Prezydenta za niezdolnego do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia
3)Art.140
Prezydent Rzeczypospolitej może zwracac się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego.Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.
krótko mówiąc w celu wysłuchania orędzia Prezydenta skerowanego do Zgromadzenia.
4)Art.145.ust.2
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpic uchwałą Zgromadzenia Narodowego podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego.
krótko mówiąc w celu postawienia Prezydenta w stan oskarżenia

W JAKIEJ SYTUACJI MOŻE ULEC SKRÓCENIU KADENCJA SEJMU:
1)Art.98.ust.3
Sejm może skrócic swoją kadencję uchwałą podjętą większoscią co najmniej 2/3 głosów ustwawowej liczby posłów.Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednoczesne skrócenie kadencji Senatu.
2)Art.225
Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzic skrócenie kadencji Sejmu
3)Art.155.ust.2
W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w trybie okreslonym w ust.1,Prezdent Rzeczypospolitej skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory.

W JAKICH PRZYPADKACH MOŻE ULEC SKRÓCENIU KADENCJA PREZYDENTA:
Art.131.ust.2
1.Śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,
2.Zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
3.Stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze
4.Uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego
5.Złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty