profil

Zasada trójpodziału władzy

poleca 69% 530 głosów

Według Konstytucji RP organizacja naczelnych władz w państwie podlega zasadzie podziału władzy. Zasada ta, wywodząca się z monteskiuszowskiego trójpodziału władzy, określa stosunek pomiędzy naczelnymi władzami w państwie ze wskazaniem, że powinna je cechować równowaga. W ramach trzech najważniejszych władz w państwie istnieje szczególnego rodzaju podział wewnętrzny. Można mówić tutaj o zasadniczym podziale władzy, gdyż np. władzę sądowniczą sprawują:sądy z Sądem Najwyższym na czele wraz z trybunałami niezależnymi od Sądu Najwyższego– Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Stanu. W Polsce istnieje następujący podział władzy pomiędzy organami państwowymi:

Trójpodział władzy w Polsce

Warto pamiętać

Organizacja naczelnych władz Rzeczypospolitej zorganizowana jest zgodnie z monteskiuszowską zasadą trójpodziału: dzieli się na władzę ustawodawczą,wykonawczą i sądowniczą.

Pojęcia

- urzędy centralne – nazwa to odnosi się do wielu instytucji, które ze względu na swoje znaczenie pełnią ważną rolę w państwie; zaliczane są do nich m.in. Urząd Rady Ministrów, ale także Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi lub Urząd Regulacji Energetyki
- centralne organy administracyjne – organy administracyjne, których zakres działania obejmuje cały kraj; podporządkowane są naczelnym organom administracyjnym; COA mogą wydawać zarządzenia o charakterze wewnętrznym
- agendy centralnych organów administracji – działające w terenie oddziały, powoływane przez centralne organy administracyjne
- naczelne organy administracyjne – organy administracji publicznej, które są powoływane przez Prezydenta lub Sejm; swoim działaniem obejmują obszar całego kraju

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta