profil

WOS - ściąga

poleca 85% 221 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

A.
1.Wyjaśnij pojęcie narodu
Naród to grupa społeczna, powstała w wyniku procesu dziejowego, jako wspólnota terytorialna o podłożu gospodarczo-politycznym, społecznym i kulturowym.
Naród to ukształtowana historycznie grupa społeczna, zwykle zamieszkująca zwarte terytorium, posiadająca własną kulturę i język, połączona więziami ekonomicznymi oraz silnie odczuwanymi związkami emocjonalnymi, wynikającymi z poczucia przynależności do wspólnoty.
2.Czym jest konserwatyzm?
Konserwatyzm to jeden z nurtów myśli społeczno-politycznej uznający, że szczególnym dobrem jest istniejący porządek społeczny i polityczny oraz prezentowane przezeń tradycyjne wartości.
Twórcą Edmund Burke, jego zdaniem, naczelnym zadaniem konserwatyzmu- utrzymanie istniejącego stanu rzeczy i porządku określanego najczęściej przez religię.
Współcześnie – społeczeństwo to wspólnota oparta na wartościach łączących pokolenia i tworzących jego tożsamość. Państwo może interweniować w życie społeczne jedynie w ograniczonym zakresie, nie naruszając przy tym rządzących nim pryncypiów.
B.
1.Co to jest doktryna polityczna?
Doktryna polityczna to konkretne sformułowania wywiedzione z ideologii i zastosowane do wybranych zagadnień(np. ekonomicznych) lub też do całego życia społeczno-politycznego.
Są one odnoszone do sytuacji panującej w danym czasie i miejscu, lecz jednocześnie zawierają wynikające z ideologii uzasadnienia teoretyczne i wskazania polityczne.
Krótko doktryna tłumaczy co należy robić i dlaczego!!!!
2.Podaj funkcje parlamentu
Funkcje parlamentu:
• Ustrojodawcza ( uchwalenie i zmiana konstytucji)
• Ustawodawcza (stanowienie ustaw jako podstawowych aktów prawnych)
• Kontrolna (przez votum nieufności wobec Rady Ministrów lub pojedynczych ministrów, interpelacje i zapytania poselskie, absolutorium za wykonanie budżetu, kontrola działalności rządu przez komisje sejmowe)
• Kreacyjna (przez powoływanie innych organów państwa, jak np. prezes NBP, czy Rzecznik Praw Obywatelskich, itp.)


C.
1.Wymień doktryny polityczne
• Konserwatyzm
• Liberalizm
• Myśl chrześcijańsko-demokratyczna
• Myśl socjaldemokratyczna
• Nacjonalizm
• Populizm
• (faszyzm, nazizm, rasizm i komunizm oraz feminizm)
2.Omów wybory do parlamentu
• Wybory do Sejmu i Senatu odbywają się raz na 4 Lata
• Zarządza je Prezydent
• Wybory do Sejmu są:
o powszechne (prawo wyboru ma każdy obywatel, po ukończeniu 18 roku życia, nie pozbawiony z mocy wyroku sądowego takiego prawa; a kandydowania od 21 lat);
o równe,
o bezpośrednie,
o proporcjonalne ( w podziale mandatów uczestniczą partie, które zyskały poparcie co najmniej 5%); wymóg ten nie dotyczy jednakże mniejszości narodowych
o odbywają się w glosowaniu jawnym.
• Wybory do Senatu są:
o Powszechne ( wybierany może być obywatel co najmniej 30 letni)
o Bezpośrednie
o Tajne(wybrani są ci z kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów w danym okręgu)
• Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy, powołujący komitety wyborcze, kandydaci muszą jednak otrzymać poparcie 5 tys. Obywateli, mających czynne prawo wyborcze i mieszkających na stałe w danym okręgu.
• Nie można jednocześnie kandydować do Sejmu i Senatu

D.
1.Podaj strukturę sądownictwa w RP
Organami władzy sądowniczej w RP są:
• Sąd Najwyższy
• Sądy powszechne
• Sądy wojskowe
• Sąd administracyjny
• Trybunał Konstytucyjny
• Trybunał Stanu
• Krajowa Rada Sądownictwa
Wymiar sprawiedliwości sprawują sądy powszechne, czyli sądy apelacyjne, sądy okręgowe, sądy rejonowe i sądy grodzkie oraz sądy szczególne, czyli sądy wojskowe (okręgowe i garnizonowe) i sądy administracyjne (Naczelny Sąd Administracyjny, wojewódzkie sądy administracyjne i zamiejscowe oddziały wojewódzkich sądów administracyjnych). Trybunały i Krajowa Rada Sądownicza to organy ochrony prawnej.
2.Podaj zasady współczesnej demokracji
• Suwerenności narodu
• Reprezentacji
• Poszanowania mniejszości narodowych
• Trójpodziału władzy
• Prawa i konstytucjonalizmu
• Pluralizmu (poszanowania różnych poglądów i form życia)
E.
1.Wymień organy władzy RP
• Sejm i Senat oraz Zgromadzenie Narodowe
• Rada Ministrów
• Prezydent RP
• Organy ochrony prawnej i kontroli:
o Trybunał Konstytucyjny,
o Trybunał Stanu,
o organy orzekające wymiaru sprawiedliwości – Sąd Najwyższy, Sądy powszechne, Sądy szczególne,
o organy przestrzegania prawa- prokuratura, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
o Organy pomocy i obsługi prawnej- notariat, adwokatura i radcowie prawni
• Władze terytorialne
o Wojewoda
o Administracja zespolona
o Administracja niezespolona
• Samorząd terytorialny
o Gmina
 Rada gminy
 Zarząd gminy
 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
o Powiat
 Rada powiatu
 Zarząd powiatu
 Starosta
o Województwo
 Sejmik województwa
 Zarząd województwa
 Marszałek województwa
2. Jaki podział terytorialny obowiązuje w Polsce?
W Polsce jednostkami samorządu terytorialnego są:
• Gmina (podstawowa jednostka podziału ), jej organy to: rada gminy, zarząd gminy i wójt lub burmistrz albo też prezydent miasta o statusie gminy
• Powiat (obejmujący kilka gmin lub jest to miasto na prawach powiatu), jego organy: rada powiatu, zarząd powiatu i starosta)
• Województwo (obejmuje kilka powiatów), jego organy: sejmik województwa, zarząd województwa i marszałek województwa

F.
1. Wymień kompetencje Prezydenta
Uprawnienia prezydenta dzielą się na dwie podstawowe kategorie:
 Uprawnienia zwykłe, które wymagają kontrasygnaty premiera (podpisu świadczącego o akceptacji i przejęciu odpowiedzialności politycznej za podjętą decyzję)
 Prerogatywy, czyli wyłączne uprawnienia , które określa Konstytucja, one nie wymagają kontrasygnaty.
Prezydent a parlament
Są to uprawnienia, które pozwalają oddziaływać na sposób funkcjonowania i podejmowania decyzji przez obie izby.
Są nimi:
 Zarządzenie wyborów do obu izb parlamentu,
 Zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu po wyborach ( w ciągu 30 dni od wyborów, a jeżeli kadencja poprzednia została skrócona to w ciągu 15 dni)
 Prawo skrócenia kadencji parlamentu:
o gdy Sejm w trzech etapach nie powoła skutecznie RM,
o gdy parlament nie uchwali ustawy budżetowej w ustawą określonym terminie
 inicjatywa ustawodawcza
 zgłoszenie veta zawieszającego wobec ustawy parlamentu, wraz z wnioskiem o ponowne jej rozpatrzenie
 wnioskowanie o powołanie określonego kandydata na stanowisko Prezesa NBP
 prawo zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego
Prezydent a Rada Ministrów
Prezydent może wpływać na rząd w dwóch płaszczyznach:
A. w zakresie powoływania rządu:
 desygnuje Prezesa RM oraz powołuje ministrów, na wniosek premiera
 odwołuje ministrów, którym udzielono votum nieufności
 przyjmuje dymisję Prezesa RM, gdy ten rezygnuje z pełnienia misji premiera
 przyjmuje dymisję całej RM, której udzielono votum nieufności
 przyjmuje dymisję RM, której odmówiono absolutorium
B. oddziaływanie na tok pracy i polityki
 zwoływanie Rady Gabinetowej (czyli Rady Ministrów, która pracuje pod przewodnictwem Prezydenta, ale nie posiada w tym wypadku kompetencji rządu)
 wydawanie aktów urzędowych z kontrasygnatą Prezesa RM
 wydawanie aktów urzędowych bez konieczności kontrasygnaty
 wystąpienie do Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie członka RM do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu

Prezydent a władza sądownicza
Prezydent ma kompetencje do:
 powoływania sędziów wszystkich rodzajów sądów, poza trybunałami ( czyni to na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa),
 powołuje prezesów
o Naczelnego Sądu Administracyjnego
o Sądu Najwyższego
o Trybunału Konstytucyjnego
 Powołuje jednego z członków Krajowej Rady Sądownictwa
Prezydent a sprawy zagraniczne ( dyplomacja)
Prezydent pełni także istotną rolę w zakresie spraw zagranicznych. Jego uprawnienia w tym zakresie to:
 Reprezentowanie państwa w stosunkach zagranicznych
 Ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych
 Mianowanie i odwoływanie przedstawicieli naszego państwa w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych
 Przyjmowanie listów uwierzytelniających oraz odwołujących przedstawicieli innych państw w Polsce
Prezydent a siły zbrojne i obronność kraju
A. W czasie pokoju:
 Sprawuje władzę za pośrednictwem ministra obrony narodowej, a pełni funkcję najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych
B. W sytuacji zagrożenia:
 Zarządza powszechną lub częściową mobilizację
 Wydaje decyzję o użyciu sił zbrojnych dla obrony kraju
 W zastępstwie za parlament, zarządza wprowadzenie stanu wyjątkowego
Tradycyjne uprawnienia Prezydenta
Są to:
 Nadawanie polskiego obywatelstwa
 Nadawanie orderów i odznaczeń
 Prawo łaski ( zwolnienie z odbywania kary w części lub całości, albo z opłaty o charakterze kary orzeczonej w wyroku sądu)
 Nadawanie tytułów profesora
2.Ilu przymiotnikowe są wybory do Sejmu RP?
Wybory do Sejmu RP są pięcioprzymiotnikowe, czyli:
o powszechne (prawo wyboru ma każdy obywatel, po ukończeniu 18 roku życia, nie pozbawiony z mocy wyroku sądowego takiego prawa; a kandydowania od 21 lat);
o równe,
o bezpośrednie,
o proporcjonalne ( w podziale mandatów uczestniczą partie, które zyskały poparcie co najmniej 5%); wymóg ten nie dotyczy jednakże mniejszości narodowych
o odbywają się w glosowaniu jawnym.G.
1.Co to jest Zgromadzenie Narodowe?
Zgromadzenie Narodowe tworzą Sejm i Senat, kiedy zbierają się na wspólnym posiedzeniu, w szczególnych wypadkach, określonych przez Konstytucję. Zgromadzenie obraduje pod kierownictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu. Zgromadzenie Narodowe przyjmuje ślubowanie od nowo wybranego Prezydenta, podejmuje decyzję o jego niezdolności do sprawowania urzędu w przypadku trwałej choroby, może postawić Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu za nieprzestrzeganie ustawy zasadniczej i uchwala nową konstytucję.
Organ ten zbiera się także, gdy prezydent wyrazi chęć wygłoszenia orędzia do Zgromadzenia
Narodowego.

2.Wymień uprawnienia Rady Ministrów
Do kompetencji Rady Ministrów należą:
 Wykonywanie ustaw wraz z prawem inicjatywy ustawodawczej
 Wydawanie rozporządzeń dla wykonania ustaw (na podstawie upoważnienia zawartego w wykonywanej ustawie)
 Koordynowanie i kontrolowanie prac organów administracji państwowej
 Uchwalanie projektu ustawy budżetowej na rok następny
 Kierowanie wykonaniem ustawy budżetowej
 Ochrona interesów Skarbu Państwa
 Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego
 Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego kraju i kierowanie jego obronnością
Rada Ministrów działa kolegialnie pod przewodnictwem Premiera i kieruje całością polityki wewnętrznej, zagranicznej państwa oraz administracją państwową.

H.
1.Scharakteryzuj konserwatywną wizję człowieka
Człowiek nigdy nie będzie doskonała, niezależnie od warunków życiowych jakie się mu stworzy. Dlatego też powinien on szukać wskazówek dla swoich działań w tradycji, odwoływać się do religii, wiedzy przodków i uznanych autorytetów. Trzeba odrzucić spojrzenie na człowieka jako jednostkę racjonalną, bo człowiek w swoich wyborach kieruje się także instynktami i emocjami. Poza równością w podstawowym, etycznym wymiarze, ludzie nie są sobie równi.
Społeczeństwo kształtuje się i rozwija w sposób naturalny, jest organiczną całością. Wspólnota jest zatem nadrzędna wobec każdej jednostki. Zmiany społeczne są dopuszczalne, ale tylko wówczas, gdy nie naruszą one ciągłości pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, czyli gdy są efektem naturalnego procesu gromadzenia i przewartościowania doświadczeń.


2.Podaj trójpodział władzy w RP
Konstytucja stanowi, że ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na podziale i równoważeniu się trzech władz:
 Ustawodawczej (legislatywy)
 Wykonawczej (egzekutywy)
 Sądowniczej (judykatury)
Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament, czyli Sejm i Senat.
Organami Władzy wykonawczej są Rada Ministrów i Prezydent.
Organami władzy sądowniczej są sądy i oba trybunały.
Władze te są niepołaczalne, bo ich działanie jest niepołączalne. Mechanizm stosunków ma zapewnić wzajemne wspieranie się i hamowanie działań tych organów. Bowiem skupienie w jednym ręku więcej władz grozi tyranią.
I.
1.Wyjaśnij czym jest liberalizm
Liberalizm jest doktryną uznającą indywidualistyczną koncepcję człowieka, który postępuje zgodnie z zasadami rozumu i dąży do rozwoju. Jednym z największych osiągnięć liberałów jest rozbudowanie koncepcji praw człowieka.
Liberalizm składa się z wielu nurtów, ale wszyscy liberałowie wskazują takie wartości jak: wolność, indywidualizm, racjonalność, równość wobec prawa, tolerancja, pluralizm, własność prywatna. Warunkiem respektowania tych wartości jest rozdział między państwem i społeczeństwem obywatelskim, istnienie rządów konstytucyjnych, opartych na zasadzie podziału władz, istnienie gospodarki rynkowej.
2. Podaj organizację Sejmu
Sejm RP liczy 460 posłów. Organami wewnętrznymi Sejmu są: Marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów i komisje sejmowe (stałe i nadzwyczajne).
Marszałek Sejmu
• kieruje pracą izby niższej,
• stoi na straży jej praw i godności,
• reprezentuje ją
• przewodniczy jej obradom
• Nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym,
• Kieruje pracami Prezydium Sejmu
• Zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom
• Powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Sejmu
• W przypadkach przewidzianych przez konstytucję, może sprawować tymczasowo obowiązki Prezydenta RP
Prezydium Sejmu (Marszałek wicemarszałkowie- liczba ta jest zmienna, ustalana w każdej kadencji)
• Ustala plany pracy Sejmu
• Zwołuje posiedzenia Sejmu
• Ustala porządek dzienny posiedzenia
• Dokonuje wykładni regulaminu pracy Sejmu
• Organizuje współpracę komisji sejmowych, koordynuje ich działania,
• Czuwa nad terminowością prac
• Udziela posłom wszelkiej pomocy w ich pracy
Konwent Seniorów (Marszałek, wicemarszałkowie i przewodniczący klubów poselskich, lub wiceprzewodniczących, oraz przedstawicieli porozumień poselskich)
• Zapewnia współpracę klubów poselskich w sprawach związanych z działalnością oraz tokiem prac sejmowych. Czyni to przez opiniowanie projektów planów pracy Sejmu, terminów posiedzeń Sejmu, projektów porządków dziennych posiedzeń i wniosków dotyczących wyboru organów Sejmu.
Komisje sejmowe to robocze organy Sejmu
• Rozpatrują projekty ustaw,
• przygotowują opinie na posiedzenia plenarne
• kontrolują wykonanie ustaw i uchwał przez organy państwowe i samorządy.
Komisje stałe funkcjonują przez okres całej kadencji, nadzwyczajne powołuje się w razie zaistnienia określonej potrzeby, a śledcze badają określone sprawy, mają one w tym zakresie prawo przesłuchiwania osób, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego.
Sprawną organizację pracy Sejmu i jego organów zapewnia Kancelaria Sejmu oraz Sekretarz Sejmu, prowadzący dokładny zapis przebiegu obrad izby poselskiej.
J.
1.Scharakteryzuj liberalną wizję człowieka
Jednostka zajmuje miejsce centralne. Należy widzieć nie tylko pozytywne cechy człowieka, trzeba bowiem brać pod uwagę także jego ułomności. Ale człowiek potrafi myśleć i działać racjonalnie. Wszyscy ludzie mają naturalne prawo do: wolności, własności i bezpieczeństwa.
Instytucje polityczne i ekonomiczne powinny stwarzać ludziom warunki do korzystania z przyrodzonych im praw, ale człowiek musi o swoją pozycję czy dobrobyt zabiegać samodzielnie.
2.Wymień współczesne formy podziału społeczeństwa
• społeczeństwo postindustrialne
• społeczeństwo globalne
• społeczeństwo informacyjne
• społeczeństwo masowe
• społeczeństwo konsumpcyjne
• społeczeństwo otwarte
K.
1.Wymień cechy państwa demokratycznego
• władza jest powoływana w wolnych wyborach
• wolność słowa
• działalność legalnej opozycji
• niezależne i niezawisłe sądy
• prawo krytyki rządu przez parlament
• wszystkie decyzje powinny być podejmowane większością głosów

2.Podaj drogę legislacyjną ustawy
• rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm
• rozpatrzenie projektu ustawy przez Senat
• ewentualne ponowne rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm
• podpisanie albo odmówienie podpisania projektu przez prezydenta
• ewentualne ponowne uchwalenie projektu przez Sejm
• podpisanie ustawy przez prezydenta oraz ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw RP
L.
1.Wymień kompetencje władzy ustawodawczej
• Prawotwórcze (ustawodawcze)
o Inicjowanie i obowiązek stanowienia ustaw i uchwał jako powszechnie obowiązujących aktów prawnych
• Kreacyjne
o Tworzenie organów państwowych lub współuczestniczenie w procesie ich powoływania, np. Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, członków Krajowej Rady sądownictwa, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, itp.
• Kontrolne
o Rozpatrywanie sprawozdań z działalności rządu (np. za wykonanie budżetu)
o Kontrola innych organów przy użyciu interpelacji i zapytań poselskich, kierowanych przez posłów do Rady Ministrów, Prezesa NIK, Prezesa NBP
o Pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej
o Kontrola poprzez powołanie nadzwyczajnej (np. śledczej) albo stałą komisję sejmową
2.Podaj wartości demokratyczne
o Wolność
o Równość
o Sprawiedliwość

M.
1.Podaj cechy państwa demokratycznego

• władza jest powoływana w wolnych wyborach
• wolność słowa
• działalność legalnej opozycji
• niezależne i niezawisłe sądy
• prawo krytyki rządu przez parlament
• wszystkie decyzje powinny być podejmowane większością głosów

2.Podaj strukturę sądownictwa w RP

Organami władzy sądowniczej w RP są:
• Sąd Najwyższy
• Sądy powszechne
• Sądy wojskowe
• Sąd administracyjny
• Trybunał Konstytucyjny
• Trybunał Stanu
• Krajowa Rada Sądownictwa
Wymiar sprawiedliwości sprawują sądy powszechne, czyli sądy apelacyjne, sądy okręgowe, sądy rejonowe i sądy grodzkie oraz sądy szczególne, czyli sądy wojskowe (okręgowe i garnizonowe) i sądy administracyjne (Naczelny Sąd Administracyjny, wojewódzkie sądy administracyjne i zamiejscowe oddziały wojewódzkich sądów administracyjnych). Trybunały i Krajowa Rada Sądownicza to organy ochrony prawnej.

N.
1.Podaj definicję narodu

Naród to ukształtowana historycznie grupa społeczna, zwykle zamieszkująca zwarte terytorium, posiadająca własną kulturę i język, połączona więziami ekonomicznymi oraz silnie odczuwanymi związkami emocjonalnymi, wynikającymi z poczucia przynależności do wspólnoty.

2.Podaj strukturę organów władzy w RP

• Sejm i Senat Władza Ustawodawcza
• Prezydent RP Władza Wykonawcza
• Rada Ministrów Władza wykonawcza
o Władze terytorialne
 Wojewoda
 Administracja zespolona
 Administracja niezespolona
• Organy ochrony prawnej i kontroli: Władza sądownicza
o Trybunał Konstytucyjny,
o Trybunał Stanu,
o organy orzekające wymiaru sprawiedliwości – Sąd Najwyższy, Sądy powszechne, Sądy szczególne,
o organy przestrzegania prawa- prokuratura, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
o Organy pomocy i obsługi prawnej- notariat, adwokatura i radcowie prawni
• Samorząd terytorialny
o Województwo
 Sejmik województwa
 Zarząd województwa
 Marszałek województwa
o Powiat
 Rada powiatu
 Zarząd powiatu
 Starosta
o Gmina
 Rada gminy
 Zarząd gminy
 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
O.
1.Wymień postawy wobec narodu i omów jedną z nich
• Patriotyzm
• Nacjonalizm
• Szowinizm
• Kosmopolityzm
• Ksenofobia
• Rasizm
Nacjonalizm to postawa która naród stawia za główną wartość. Zdaniem nacjonalistów interesy narodu są najważniejsze i nadrzędne wobec narodu.

2.Wymień doktryny polityczne

• Konserwatyzm
• Liberalizm
• Myśl chrześcijańsko-demokratyczna
• Myśl socjaldemokratyczna
• Nacjonalizm
• Populizm
• (faszyzm, nazizm, rasizm i komunizm oraz feminizm)


P.
1.Przedstaw podstawowe zadania władzy wykonawczej odwołując się do przykładu

Podstawowym zadaniem władzy wykonawczej jest zapewnienie wykonania ustaw. Jeden z organów, czyli Rada Ministrów, podobnie jak i poszczególni ministrowie, dla takiej realizacji może wydawać na podstawie przepisu upoważniającego, akty prawa powszechnie obowiązującego, czyli rozporządzenia.
Rada Ministrów kieruje całością polityki zagranicznej i wewnętrznej, podporządkowana jest jej również administracja rządowa- zespolona i niezespolona. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa, które nie są zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
Ważnym zadaniem Rady Ministrów jest inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej. Tylko temu organowi w państwie przysługuje owo uprawnienie.
Poszczególnymi działami administracji rządowej kierują ministrowie albo przewodniczący komitetów wchodzących w skład Rady.
Za ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa odpowiedzialny jest minister spraw wewnętrznych. Jego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem obywateli, przestrzeganiem porządku publicznego i ochroną granic państwa. Minister spraw zagranicznych zobowiązany jest do przygotowania założeń polityki zagranicznej państwa i ich realizacji. Do jego zadań należy ochrona interesów polskich obywateli i instytucji poza granicami kraju, a także reprezentowanie Polski w stosunkach z innymi państwami.
Rada chroni również interesy Skarbu Państwa, a zadanie to stoi przed resortem skarbu i kierującym nim ministrem skarbu.
Rząd kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu. Organy władzy wykonawczej zawierają umowy międzynarodowe, a Rada ponadto ma prawo wypowiadania umów międzynarodowych.


2.Wymień postawy wobec narodu

• Patriotyzm
• Nacjonalizm
• Szowinizm
• Kosmopolityzm
• Ksenofobia
• Rasizm

R.
1.Wymień zadania gminy

Zadania gminy można podzielić na zadania własne i zadania zlecone przez administrację rządową.
Do zadań własnych należą przez wszystkim te, które mają na cel zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy. Obejmują one takie obszary jak: oświata, ochrona zdrowia, kultura, pomoc społeczna, przeciwdziałanie bezrobociu, gospodarka przestrzenna, komunikacja, bezpieczeństwo, gospodarka wodna, ochrona środowiska. Do zadań gminy w obszarze oświaty należy: prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Ochrona zdrowia polega na zapewnieniu lecznictwa ambulatoryjnego, czyli poradni i przychodni gminnych. Zadana związane z kulturą to organizacja i prowadzenie działalności: bibliotek, muzeów i domów kultury.
Gmina musi także zapewnić pomoc społeczną o znaczeniu gminnym, a w sferze przeciwdziałania bezrobociu- organizować roboty publiczne. Gospodarka przestrzenna na poziomie gminnym to planowanie przestrzenne w gminie i budownictwo komunalne. W dziedzinie komunikacji zadania gminy dotyczą dróg gminnych i lokalnego transportu w gminie. Gmina ma za zadanie także zapewnić bezpieczeństwo na swoim obszarze, oraz zaopatrzyć w wodę swoich mieszkańców. Ostatnie zadanie własne gminy to usuwanie odpadów, czyli ochrona swego środowiska.


2.Organy władzy w RP i sposoby ich wyboru

Sejm i Senat są wybierane w wyborach powszechnych i bezpośrednich, w tajnym głosowaniu. Ustalanie wyników wyborów do Sejmu i podział mandatów następuje zgodnie z zasadą proporcjonalności, a w podziale mandatów uczestniczą jedynie te listy wyborcze, na które padło co najmniej 5% głosów w skali kraju, a dla list koalicji 8%. W wyborach do Senatu obowiązuje zasada większości względnej- za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej ważnych głosów.
Prezydent RP jest wybierany w głosowaniu powszechnym, równym, bezpośrednim i tajnym. Głosowanie kończy się, jeżeli w pierwszym głosowaniu kandydat otrzyma poparcie więcej niż połowy głosujących, bez względu na frekwencję. Jeżeli tak się nie stanie odbywa się etap II. Dwaj kandydaci, którzy zyskali największe poparcie przechodzą do niego. Wybrany zostaje ten, który otrzymał więcej ważnych głosów.
Rada Ministrów- Prezydent RP desygnuje Prezesa RM, który proponuje skład Rady Ministrów. Rząd musi mieć zaufanie Sejmu, dlatego przed rozpoczęciem pracy rządu ten musi uzyskać poparcie izby niższej parlamentu- czyli musi otrzymać votum zaufania. Jeżeli procedura ta nie przyniesie sformułowania gabinetu zaproponowana przez posłów nowa Rada Ministrów musi uzyskać votum zaufania Sejmu. Tak wybraną Radę formalnie powołuje Prezydent i odbiera od niej przysięgę. Nieudana i ta próba- inicjatywa wraca do Prezydenta.
Wymiar sprawiedliwości jest niezależny od innych organów państwowych. Władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały. Sędziowie sądów są powoływani na swe stanowiska przez Prezydenta RP, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa i sprawują swój urząd do przejścia w stan spoczynku. Natomiast Trybunał Konstytucyjny to 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez Sejm.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 21 minut