profil

Czy twoim zdaniem prawa człowieka w Polsce są przestrzegane, czy łamane? Uzasadnij.

poleca 83% 856 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Jak mówi Wikipedia prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane). Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej bywa uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Organizacjami, które zajmują się obroną Praw Człowieka, są np.: Clearharmony Europe, Amnesty International.
W Polsce obywatelom prawa człowieka zapewniają przede wszystkim Konstytucja RP uchwalona 2 kwietnia 1997r. Nasz kraj należy również do organizacji ONZ, która uchwaliła Powszechną Deklarację Praw Człowieka (1948r.). Do ważnych zbiorów praw możemy zaliczyć również: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1948r.) oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.(1966r.). Prawa możemy podzielić na różne grupy, np.: osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne.
Wyżej wymienione dokumenty zapewniają nam ( Konstytucja w drugim rozdziale) między innymi: prawo do życia i decydowania o swoim życiu, prawo rzetelnego sądu, prawo do własności oraz do dziedziczenia, do zrzeszania się, prawo do ochrony zdrowia, nauki, pracy, rozrywki, wyrażania swoich poglądów oraz prawa wyborcze. Poza tym każdy człowiek jest wolny i ma prawo do wolności sumienia i wyznania.
Polska jest cywilizowanym krajem, w którym najczęściej prawa człowieka są przestrzegane. Nieznajomość tych praw nie jest usprawiedliwieniem dla ich łamania. Przypadki nie przestrzegania są dość rzadkie, jednak niestety zdarzają się. Departament Stanu USA wymienia następujące problemy z przestrzeganiem praw człowieka w naszym kraju: niezbyt dobre warunki w więzieniach, przypadki zbyt długiego aresztu przed procesem, słabo funkcjonujący wymiar sprawiedliwości, ograniczanie wolności słowa i wolności prasy, dyskryminacja kobiet na rynku pracy, seksualne wykorzystywanie dzieci, handel kobietami i dziećmi, społeczna dyskryminacja i przemoc wobec mniejszości etnicznych oraz naruszanie praw pracowniczych. Przypomniano o przypadkach przemocy na tle rasowym, której ofiarą padają Romowie, a sprawcami są głównie skinheadzi. Zwrócono uwagę, że niektórzy przedstawiciele władz lokalnych dyskryminują Romów w dostępie do opieki społecznej. Komisja Rady Europy ds. Przeciwdziałania Rasizmowi i Nietolerancji wyraziła zaniepokojenie stosowaniem przemocy wobec Romów wypływającej z pobudek rasistowskich. Komisja odnotowała, że - według kilku raportów - reakcja policji na stosowanie takich aktów przemocy była powolna, a dochodzenia prowadzone w tych sprawach niewystarczające. Za problem w Polsce możemy również uznać maltretowania kobiet i dzieci. Według policyjnych statystyk w 2004 roku ofiarą przemocy domowej padło prawie 89 tysięcy kobiet, spotykamy się z przypadkami łamania praw dziecka, czyli z krzywdzeniem dzieci i to zarówno w domu rodzinnym, jak i w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych czy też służby zdrowia. Dowiadujemy się o tym co jakiś czas z prasy, telewizji, z różnego rodzaju publikacji. Są prowadzone badania, których efektem jest statystyczne ujęcie zjawiska. Potem ukazują się komunikaty i raporty; najczęściej dotyczą one krzywdzenia dzieci w rodzinie. Objawia się to przypadkami stosowania przemocy fizycznej, emocjonalnej, wykorzystywaniem seksualnym, niezaspokajaniem w rodzinie podstawowych potrzeb dzieci - zarówno fizycznych (niedostatki w odżywianiu, ubieraniu, ochronie zdrowia, edukacji), jak i psychicznych (brak poczucia bezpieczeństwa, miłości rodzicielskiej, troski).
Nie możemy powiedzieć, że w naszym kraju wszyscy przestrzegają praw człowieka, ponieważ każdego dnia znajdzie się ktoś, kto złamie te zasady. Prawo jednego człowieka kończy się tam gdzie zaczyna się prawo innego człowieka. Każde morderstwo, każdy napad rabunkowy, czy inne nawet małe przestępstwo jest złamaniem praw człowieka. Musimy o tym pamiętać i uszanować godność drugiego człowieka.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty