profil

Patologia społeczna

poleca 85% 301 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.

ZJAWISKO PATOLOGI SPOŁECZNEJ
UWARUNKOWANIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH
Patologia

wywodzi się z języka greckiego patos ? cierpienie, logos ?nauka o cierpieniu. Termin ten początkowo używany był w medycynie, dopiero w końcu wieku XIX zaczęto odnosić go do zjawisk społecznych . Wykorzystywano ten termin do określenia działań ludzkich , przeciwstawnych ideałom stabilizacji społecznej i dlatego tez patologię rozumiano jako naukę o schorzeniach społecznych . .
Od końca XIX w powstało wiele definicji patologii społecznej najbardziej znane nazwisko to PODGÓRECKI który określa patologie jako destruktywne i auto destruktywne zachowanie ludzi grup całych społeczeństw , twierdzi on że przez patologie społeczna należy rozumieć ten rodzaj zachowania , ten typ funkcjonowania , jakiegoś systemu społeczeństwa , który pozostaje w zasadniczej nie dającej się pogodzić , że światopoglądowymi wartościami , które w danym społeczeństwie są akceptowane . Podkreśla on również że patologia społeczna to zadanie ludzi które naruszają podstawowe normy.

2. J. WÓDZ ?

uważa że za zjawiska społeczno ? patologiczne , należy uważać takie które są niezgodne z wzorcami zachowań zawartymi w systemach normatywnych w danym społeczeństwie . Do patologii społecznej powinny być zaliczane te wszystkie rodzaje zachowań , które pozostają w sprzeczności systemach wzorców społecznych , preferowanych , bądź akceptowanych w danej społeczności .

3 .PODSUMOWANIE PATOLOGIA SPOŁECZNA

ma dość szeroki zakres poza zachowaniami ludzi , obejmuje także patologie różnego rodzaju instytucji , rozpad rodziny , rozwód , co wyraża się w dysfunkcjonalnym działaniu , danej instytucji , czyli przez patologie rozumiemy ten typ zachowań , który wynika z naruszenia wzorców społecznych obowiązujących w danym społecznościach
.
4.DEWIACJA

pochodzi z łaciny de wiato.i oznacza zboczenie . W szerokim zrozumieniu za dewiacje rozumie się nie tylko zboczenie seksualne , alkoholizm , narkomania , przestępczość , prostytucje ,ale także głoszenia dekstryniarniach , głoszenia poglądów politycznych , rozmaite zachowania sub kulturalne.
Termin dewiacja jest bardzo obszerny , można nim określić różne przypadki odchyleń od rozmaitych norm prawnych , obyczajowych , mających swe przejście w sposób myślenia , przekonania .
Za dewiantów uznani są ludzie którzy naruszają pod jakimś względem zachowanie rozumiane jako moralne .
Każdy człowiek żyjący w społeczeństwie przynależy do określonej grupy ; płeć , wiek , wykształcenie , stan cywilny , z tego względu jest on zobowiązany do realizowania swoim zachowaniem wzorów zachowań obowiązujących w danej kategorii NARKOTYZOWANIE SIĘ nie będzie grupa , uważane za dewiacje w różnych grupach subkulturowych w których jest ono traktowane jako naturalny sposób bycia

5. .HOMOSEKSUALIZM
W INNYCH SPOŁECZEŃSTWACH jest traktowany jak odmienienia seksualne ? zboczenie
Zachowania dewiacyjne są częste w jednym a rzadsze w innych środowiskach , oznacza to ze dewiacje ich nalezą oraz formy w jakich się przejawiają, mają ścisły związek ze struktura społeczna , niekiedy rozumiano ze dewiacje społeczne występują w środowisku zaniedbanych ekologicznie , jednak ludzie z warstw wyższych , bogaci , lepiej wykształceni maja większe możliwości ukrycia zachowań dewiacyjnych.

6. TEMPAREMENTALNE UWARUNKOWANIA ZABURZENI ZACHOWAŃ

TEMPERAMENT ?jest to względnie stała cecha osobowości , która manifestuje się w zachowaniu . Temperament podlega zmianom pod wpływem dojrzewania oraz niektórych czynników środowiskowych.

7. STREAUL wyróżniał dwie najważniejsze cechy charakteru temperamentu

A) REAKTYWNOŚĆ ? wiąże się ona z siła procesów pobudzania i przejawia się wrażliwością i wydolnością . osoby reaktywne charakteryzują się duża wrażliwością i małą wytrzymałością .
B) AKTYWNOŚĆ- która odnosi się do częstości i intensywności działań jednostki te cechy aktywność i reaktywność kształtują ludzkie zachowanie
Związek pomiędzy temperamentem a zachowaniem rozpoznawalne jest podczas różnych zachowań .

8. ZABURZENIA W ZACHOWANIU UJMOWANE SĄ W 5 PERSPEKTYWACH;
psycho dynamicznej
socjologicznej
organistycznej
behawiorystycznej
kulturowej

9. ZABURZENIA W ZACHOW. MAJĄ MIEJSCA WTEDY KIEDY WYSTĘPUJE JEDNO Z KRYTERIÓW

Niezdolność do uczenia ? która nie jest wynikiem chorób i czynnikiem intelektualnym
Niezdolność do nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów interpersonalnych .
Nieodpowiednie zachow. lub emocje w sytuacjach normalnych
Stałe dominujące poczucie niezadowolenia lub depresji.

10..TENDENCJE DO POJAWIENIA SIĘ STRACHU W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH ACHENBACH

A) ?Zachowanie eksternalizacyjne czyli jest to zachow. słabo kontrolowane , które nie jest emocjonalne , tłumione i intelektualnie selekcjonowane , przejawy zachowań eksternalizacyjnych to
Nadpobudliwość
Zaburzenia koncentracji uwagi
Agresja
Zachowania te naruszają normy społeczne i przynoszą szkodę innych ludzi
B) Zachowanie internalizacyjne są to zachowania nadmiernie kontrolowane , wiążą się z biernością zachowania , intensywnym przezywaniem problemów . Osoby takie są skłonne do lęków , depresji , maja pogłębione poczucie winy , przejawiają często nie przewidywalne akty agresji i wrogości co powoduje ich odrzucenie przez otoczenie a to z kolei ich wycofaniu...................................................................

III. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZACHOWAŃ PATOLOGICZNYCH
11. PRZESTEPCZOŚĆ NIELETNICH , KORUPCJA

PRZESTĘPCZOŚĆ ? należy rozumieć , zbiór czynników zabronionych ustawowo pod groźbą kary popełnianych na obszarze terytorium . Jest zjawiskiem społecznym , może być rozpatrywana ze względu na jej odległość , intensywność , strukturę i dynamikę .
12. WŚRÓD CZYNNIKÓW KRYMINOGENNYCH MOŻNA WYODRĘBNIĆ ;

CZYNNIKI O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM czyli cechy osobiste przestępcy , układy sytuacyjne , frustracja , alkoholizm , wadliwe działanie systemu oświaty .
CZYNNIKI O CHARAKTERZE OGÓLNYM ? nędza niesprawiedliwość , konflikty społeczne , nierówny podział bogactw.

13. . PRZESTĘPCZOŚĆ I ZACHOWANIA PRZESTĘPCZE
są rozpowszechniane na całym świecie można wyróżnić wiele rodzajów przestępczych
A) PRZESTEPCZOŚĆ ZOORGANIZAOWANA ? polega ona , że przestępstwo jest popełniane w sposób zorganizowany , rozbudowany , przestępstwo zorganizowane ma zorganizowana hierarchie wewnętrzna. Zorganizowana grupa przestępcza składa się z 2- 3 osób lub więcej osób , istnieje przez dłuższy okres czasu , działają w pełnym porozumieniu , kilku poważnych przestępstw
B) PRZESTEPCZOŚĆ DOMOWA można rozumieć wszelkie groźby , znęcanie psychiczne , fizyczne , seksualne , chodzi tu o osoby dorosłe które żyją w związku partnerskim , najczęściej ofiarami przemocy domowej są kobiety.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRZEMOCY DOMOWEJ

Przemoc fizyczna ? kopanie , pchanie , uderzanie
Groźby ? gestykulacja agresywna , wymachiwanie nożem
Seksualna ? zmuszanie do współżycia seksualnego
Przemoc psychiczna ? krytyka, ubliżanie , drwiny , wyzwiska .
Izolowanie ? podsłuchiwanie rozmów , uniemożliwianie kontaktów z innymi .
C) PRZESTĘPCZOŚĆ W WOJSKU
D) PRZESTĘPCZOŚĆ KOMPUTEROWA to przestępczość w zakresie czynów skierowanych przeciwko systemowi komputerowego . Sprawca jest trudny do ustalenia , ci przestępcy dzielą się na grupy : fałszerstwo, sabotaż, podsłuch , i szpiegostwo komputerowe . bardzo niebezpieczne jest zapoznawanie za pomocą Internetu innych , którzy podają się za inne osoby.
.E) PRZESTĘPCZOŚĆ SEKSUALNA
do tych przestępstw zalicza się ; wykorzystywanie seksualne dzieci; kaziroctwo; zgwałcenie ; molestowanie seksualne; zabójstwa z gwałtem . Z przestępstwem seksu...; mamy do czynienia wówczas , gdy zachowanie przestępcze motywowane było chęcią zaspokojenia popędem płciowego.

14.PROSTYTUCJA ?
jest zjawiskiem znanym od dawnego czasu jedna z najstarszych definicji jest oddawanie się przez kobiety pierwszemu lepszemu mężczyźnie za zapłatę , nie zawsze ta zapłata jest , Inna cecha jest brak emocjonalnego zaangażowania partnerów . współczesna definicja za osobę prostytujacą się uważa się kogoś kto stale lub dorywczo uprawia proceder , polegający na świadczeniu usług seksualnych w dowolnej formie bez zaangażowania uczuciowego w zamian za korzyści materialne , które stanowią decydujący motyw tego działania.
PROSTYTUCJA nie jest przestępstwem ale karane są czyny związane z eksploatacja prostytucji ; stręczycielstwo , sutenerstwo . W Polsce liczba tych kobiet nie jest wiadoma , ze względu na miejsce działań . Najliczniejsza kategoria sa prostytucje lokalowe stanowią w Warszawie 90%
Co roku w Warszawie ok. 150 kobiet rozpoczyna uprawianie prostytucji i nie wiele rezygnuje . w ostatnich latach pojawiły się prostytucje TIRÓWKI które świadczą kierowca . większość kobiet to stanu wolnego do 35 r. Życia . Przeciętny wiek dziewcząt które wchodzą w ten zawód to 18 a nawet niżej . Wychodzą przeważnie z uboższych warstw społecznych , maja wykształcenie podstawowe. W latach 90 pojawiły się prostytutki z byłego związku radzieckiego.

15. .PRZYCZYNY UPRAWIANIA NIERZĄDU
`Biopsychiczna nadmierna umysłowość , niestałość popędu;
Przyczyny społeczne to wadliwa struktura rodziny ; zła atmosfera wychowania w domu rodzinnym ; niski poziom wykształcenia ; brak przygotowania zawodowego ; poprawa warunków ekonomicznych ;
Prostytucja w Polsce wywodzą się głównie z - rodzin robotniczych ok. 70%
Rodzin chłopskich ok. 20 %
rodzin inteligentnych ok. 7%
Prostytucja lekceważy istotne wartości moralne traktuje pieniądz jako ostateczna miarę wartości . Uznawane są przez społeczeństwo za osoby gorsze zdemoralizowane , nie przystosowane do życia w społeczeństwie . Badania naszych polskich naukowców potwierdzają jednak że spora część tych kobiet odchodzi od prostytucji średnio po 3-5 latach. Zdarzają się przypadki zawierania związków małżeńskich z byłym partnerem .

`16.ALKOHOLIZM
Jest to choroba cywilizacyjna , po alkohol sięgają ludzie coraz młodzi , problem ten dotyka w różnym wieku i płci . jeżeli ktoś uzależni się od alkoholu i nie jest w stanie sobie pomóc to powinien skorzystać z pomocy ludzi lub różnych ośrodków.
Alkohol jest choroba , która dotyka nie tylko ciała ale i psychiki . odsetek nie pijącej młodzieży w latach 90 wynosi dziewcząt 23% chłopców 19 a reszta pije
.
17..WYRÓŻNIA SIĘ NASTĘPUJĄCE FAZY PROCESU UZALEŻNIENIA
Faza wstępna
F. Objawowa
F. Ostrzegawcza
F . krytyczna i w tej fazie dochodzi do całkowitej utraty kontroli nad sobą .

18..SKUTKI NADUŻYWANIA ALKOHOLU
Rozpad rodziny; w wyniku zmarnowania kariery zawodowej ; wypadek samochodowy; choroby ; zaburzenia pamięci; zwiększenie drażliwości ; agresja; problemy z prawem .
Leczenie tego uzależnienia nie jest sprawą prostą , aby leczenie się powiodło musi tego chcieć osoba dotknięta tym nałogiem.

19. LECZENIE ZŁOŻONE JEST Z PEWNYCH ETAPÓW
ŻYCIE EMOCJONALNE- w czasie trwania tego etapu uświadamia się ludziom uzależnionym , że alkohol jest źródłem , wyłącznie uczuć przyjemnych i eliminuje on pozostałe uczucia . Skala emocji staje się uboższa . Wybierając alkohol wywołujemy u siebie sztuczne emocje , a pozbawiamy się naturalnych przeżyć
POCZUCIE TOŻSAMOŚCI - na tym etapie uzależniony musi dać odpowiedz na pytanie ; kim naprawdę jestem , w czasie tego etapu osoba uzależniona zdaje sobie sprawę ze swojego uzależnienia .
STOSUNKI Z INNYMI LUDŹMI- alkohol odkrywa , że picie staje się sposobem na kontakty z innymi ludźmi . Musi dojść do niego do świadomego wyboru , kontaktów z ludźmi trzeźwymi nie pijącymi.
KONTAKTY RZECZYWISTE - uczymy alkoholików dystansu do życia i problemów z tym życiem związanym , należy w nich wypracować zdolność do życia w każdych warunkach.
Pozwala uświadomić sobie co jest źródłem wewnętrznej mocy .
Związany jest z nowa organizacja życia . Alkoholik zdaje sobie sprawę , że w czasie picia , ominęło go bardzo wiele spraw i pragnie jak najszybciej nadrobić czas , zauważą że alkohol był złodziejem czasu.
ZDROWIE FIZYCZNE - tzn. zaczyna świadomie pielęgnować swoje zdrowie i dochodzi do poprawy kondycji fizycznej .

II ZJAZD . 2007-12-05

20.SEKTY
Reklamują się jako jedyne rozwiązanie wszystkich problemów osobistych i społecznych , uzdrawiają ze wszystkich chorób . Prawdziwe szczęście na ziemi . Przedstawia się jako grupy i organizacje chrześcijańskie , dobroczynne , terapeutyczne . jedna z takich sekt jest rodzina
RODZINA MIŁOŚCI ? założona w USA w latach 60 przez DAWIDA BERG
Sekta Apokaliptyczna zwiastuje członków tej sekty , obowiązuje absolutna dyscyplina względem guru , przywódcy. Zajmowała się handlem dziecmi , obecnie liczy ona kilka milionów wyznawców. Parlament Europejski uznał za bardzo niebezpieczna , popatruje kazirodztwo , produkuje filmy pornograficzne , w Polsce ta sekta pod inna nazwa WSPÓLNOTA NIEZALEŻNA ZGROMADZEŃ MISYJNYCH .
RODZINA posiada 2 ośrodki w Polsce w Piasecznie i Karpaczu . Kojarzy się nią z licznymi tajemniczymi zaginięciami , uprowadzeniami , ludzi młodych . każdy kto nawiąże z nimi kontakt , nakłaniany jest do opuszczenia rodzin . Członkowie tej sekty są odizolowani od swojego otoczenia . Wysyłani są za granice , a po czasie wracają jako bardzo posłuszni . . Członkowie nie pracują zawodowo.

21. KOŚCIÓŁ ZJEDNOCZENIA ?
RÓWNIEŻ BARDZO niebezpieczny sekta założona przez SUN MUNG MOON G W KOREI . W wieku 16 lat pojawił mu się Chrystus upoważniając go do dokończenia zbawienia przez założenie wielkiej rodziny. W roku 60 porzucił swoja rodzinę tzw. WESELE SARENKA czyli ślub z 18 letnia dziewczyna i ogłosili się nowożeńcami ? PRAWDZIWYMI RODZICAMI . Mong. wymaga od swoich członków całkowitego posłuszeństwa , decyduje o wyborze współmałżonka . ten kościół używa różnych nazw , jest ich ok. 60 np.; ? TOWARZYSTWA DLA ZJEDNOCZENIA ŚWIATOWEGO, CHRZEŚCIJAŃSTWA ALBO UNIWERSYTECKI RUCH NA RZECZ POSZUKIWANIA .Wartości absolutnych . Parlament europejski uznał za niebezpieczną Wielka Brytanię , Niemcy , Francję nie wpuściły do swojego kraju .
Mung jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie , dorobił się przez handel bronią przemyt , handlem narkotykami . W Polsce działa pod nazwą RUCH POD WEZWANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO DO ZJEDNOCZENIA CHRZEŚCIJAŃSTWA ŚWIATA , został zarejestrowany w roku 90 ma blisko 80 duchownych , 120 misjonarzy , posiadają 3 zamknięte ośrodki w Polsce min; w Krakowie pod Krakowem
Działają tez pod postacią pewnych organizacji ;
AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE URZECZYWISTNIENIA..WARTOŚCI UNIWERSALNYCH
FEDERACJA KOBIET NA RZECZ ŚWIATOWEGO POKOJU
ZJEDNOCZENIE UCZONYCH DLA POKOJU
POLSKA FEDERACJA RODZIN NA RZECZ ŚWIATOWEGO POKOJU
Mun był w Polsce w 95 roku.

22.KOŚCIÓŁ SIENTOLOGICZNY
Sekta założona przez Hubbarda Ł.R. pisarza w 50 r. Wydał swoja książkę w której wyłożył podstawy swoich pseudo naukowych teorii na temat zdrowia psychicznego po mimo naukowej krytyki . Jego książka uzyskała znaczna popularność i przyczyniła się do rozwoju sekty .w Austrii i Grecji zakazano działanie sekcie w Ameryce sądzono sekty za fałszerstwa , przekupstwa wyłudzenia , oszustwa giełdowe . Kościół ten jest jednym z najbogatszych sekt na świecie nazywany MAFIA RELIGIJNA. Skupia wokół siebie wiele postaci hooliwood gwiazd estrady , biznesmenów , ten kościół się nie ujawnia , ukrywa się .

23.HARE KRISZNA
Czyli międzynarodowe Towarzystwo świadomości Kriszny zostało założone w 60 r. Opiera się na świętych księgach Hinduizmu . Najważniejszą rzeczą w tej sekcie jest poddanie go żelaznej dyscyplinie .Wyznawcy powinni być gotowi kłamać a w razie potrzeby gdy wymaga tego sekta to popełnić przestępstwo. Ludność dzielą na adeptów i tych co nie należą do sekty, ci ostatni traktowani są instrumentalnie, natomiast adept polega ścisłej kontroli , odnośnie stosunków płci , diety , specjalnych strojów . Ruch obciąża się handlem bronią , narkotykami , zabójstwami dążą do eliminacji nie adeptów . Zbiera znaczne sumy na pomoc głodujących ale w niewielkim % , a reszta dla siebie. Znawcy tej sekty mówiła ze jest to HACZYK WERBUNKÓW

24.ŚWIADKOWIE JEHOWY
Został założony w 1872 w Pensylwanii przez Russella głosił on w 1874 r że Chrystus stąpi na ziemie i rozpocznie królowanie . Na rok 1914 zapowiadał koniec świata . Doktryna sekty opiera się na dowolnej interpretacji i fałszywego przekładu tej sekty , jest ciągle zmieniana zmodyfikowana w należności od potrzeb sekty .Zabronione jest; obchodzenie urodzin, wznoszenie toastu , udział w wyborach , dobieganie stanowiska politycznego , brak wykształcenia , gra w szachy , warcaby , czytanie książek , przyjaźnienie się z poza organizacji . w Polsce świadkowie 1.

ZJAWISKO PATOLOGI SPOŁECZNEJ
UWARUNKOWANIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH
Patologia

wywodzi się z języka greckiego patos ? cierpienie, logos ?nauka o cierpieniu. Termin ten początkowo używany był w medycynie, dopiero w końcu wieku XIX zaczęto odnosić go do zjawisk społecznych . Wykorzystywano ten termin do określenia działań ludzkich , przeciwstawnych ideałom stabilizacji społecznej i dlatego tez patologię rozumiano jako naukę o schorzeniach społecznych . .
Od końca XIX w powstało wiele definicji patologii społecznej najbardziej znane nazwisko to PODGÓRECKI który określa patologie jako destruktywne i autodestruktywne zachowanie ludzi grup całych społeczeństw , twierdzi on że przez patologie społeczna należy rozumieć ten rodzaj zachowania , ten typ funkcjonowania , jakiegoś systemu społeczeństwa , który pozostaje w zasadniczej nie dającej się pogodzić , że światopoglądowymi wartościami , które w danym społeczeństwie są akceptowane . Podkreśla on również że patologia społeczna to zadanie ludzi które naruszają podstawowe normy.

2. J. WÓDZ ?

uważa że za zjawiska społeczno ? patologiczne , należy uważać takie które są niezgodne z wzorcami zachowań zawartymi w systemach normatywnych w danym społeczeństwie . Do patologii społecznej powinny być zaliczane te wszystkie rodzaje zachowań , które pozostają w sprzeczności systemach wzorców społecznych , preferowanych , bądź akceptowanych w danej społeczności .

3 .PODSUMOWANIE PATOLOGIA SPOŁECZNA

ma dość szeroki zakres poza zachowaniami ludzi , obejmuje także patologie różnego rodzaju instytucji , rozpad rodziny , rozwód , co wyraża się w dysfunkcjonalnym działaniu , danej instytucji , czyli przez patologie rozumiemy ten typ zachowań , który wynika z naruszenia wzorców społecznych obowiązujących w danym społecznościach
.
4.DEWACJA

pochodzi z łaciny dewiato.i oznacza zboczenie . W szerokim zrozumieniu za dewiacje rozumie się nie tylko zboczenie seksualne , alkoholizm , narkomania , przestępczość , prostytucje ,ale także głoszenia ekstrynialnych , głoszenia poglądów politycznych , rozmaite zachowania subkulturalne.
Termin dewiacja jest bardzo obszerny , można nim określić różne przypadki odchyleń od rozmaitych norm prawnych , obyczajowych , mających swe przejście w sposób myślenia , przekonania .
Za dewiantów uznani są ludzie którzy naruszają pod jakimś względem zachowanie rozumiane jako moralne .
Każdy człowiek żyjący w społeczeństwie przynależy do określonej grupy ; płeć , wiek , wykształcenie , stan cywilny , z tego względu jest on zobowiązany do realizowania swoim zachowaniem wzorów zachowań obowiązujących w danej kategorii NARKOTYZOWANIE SIĘ nie będzie grupa , uważane za dewiacje w różnych grupach subkulturowych w których jest ono traktowane jako naturalny sposób bycia

5. .HOMOSEKSUALIZM
W INNYCH SPOŁECZEŃSTWACH jest traktowany jak odmienienia seksualne ? zboczenie
Zachowania dewiacyjne są częste w jednym a rzadsze w innych środowiskach , oznacza to ze dewiacje ich nalezą oraz formy w jakich się przejawiają, mają ścisły związek ze struktura społeczna , niekiedy rozumiano ze dewiacje społeczne występują w środowisku zaniedbanych ekologicznie , jednak ludzie z warstw wyższych , bogaci , lepiej wykształceni maja większe możliwości ukrycia zachowań dewiacyjnych.

6. TEMPAREMENTALNE UWARUNKOWANIA ZABURZEN ZACHOWAŃ

TEMPERAMENT ?jest to względnie stała cecha osobowości , która manifestuje się w zachowaniu . Temperament podlega zmianom pod wpływem dojrzewania oraz niektórych czynników środowiskowych.

7. STREAUL wyróżniał dwie najważniejsze cechy charakteru temperamentu

A) REAKTYWNOŚĆ ? wiąże się ona z siła procesów pobudzania i przejawia się wrażliwością i wydolnością . osoby reaktywne charakteryzują się duża wrażliwością i małą wytrzymałością .
B) AKTYWNOŚĆ- która odnosi się do częstości i intensywności działań jednostki te cechy aktywność i reaktywność kształtują ludzkie zachowanie
Związek pomiędzy temperamentem a zachowaniem rozpoznawalne jest podczas różnych zachowań .

8. ZABURZENIA W ZACHOWANIU UJMOWANE SĄ W 5 PERSPEKTYWACH;
psychodynamicznej
socjologicznej
organistycznej
behawiorystycznej
kulturowej

9. ZABURZENIA W ZACHOW. MAJĄ MIEJSCA WTEDY KIEDY WYSTEPUJE JEDNO Z KRYTERIÓW

Niezdolność do uczenia ? która nie jest wynikiem chorób i czynnikiem intelektualnym
Niezdolność do nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów interpersonalnych .
Nieodpowiednie zachow. lub emocje w sytuacjach normalnych
Stałe dominujące poczucie niezadowolenia lub depresji.

10..TENDENCJE DO POJAWIENIA SIĘ STRACHU W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH ACHENBACH

A) ?Zachowanie eksternalizacyjne czyli jest to zachow. słabo kontrolowane , które nie jest emocjonalne , tłumione i intelektualnie selekcjonowane , przejawy zachowań eksternalizacyjnych to
Nadpobudliwość
Zaburzenia koncentracji uwagi
Agresja
Zachowania te naruszają normy społeczne i przynoszą szkodę innych ludzi
B) Zachowanie internalizacyjne są to zachowania nadmiernie kontrolowane , wiążą się z biernością zachowania , intensywnym przezywaniem problemów . Osoby takie są skłonne do lęków , depresji , maja pogłębione poczucie winy , przejawiają często nie przewidywalne akty agresji i wrogości co powoduje ich odrzucenie przez otoczenie a to z kolei ich wycofaniu...................................................................

III. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZACHOWAN PATOLOGICZNYCH
11. PRZESTEPCZOŚĆ NIELETNICH , KORUPCJA

PRZESTEPCZOSC ? należy rozumieć , zbiór czynników zabronionych ustawowo pod groźbą kary popełnianych na obszarze terytorium . Jest zjawiskiem społecznym , może być rozpatrywana ze względu na jej odległość , intensywność , strukturę i dynamikę .
12. WŚRÓD CZYNNIKÓW KRYMINOGENNYCH MOŻNA WYODRĘBNIĆ ;

CZYNNIKI O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM czyli cechy osobiste przestępcy , układy sytuacyjne , frustracja , alkoholizm , wadliwe działanie systemu oświaty .
CZYNNIKI O CHARAKTERZE OGÓLNYM ? nędza niesprawiedliwość , konflikty społeczne , nierówny podział bogactw.

13. . PRZESTĘPCZOŚĆ I ZACHOWANIA PRZESTĘPCZE
są rozpowszechniane na całym świecie można wyróżnić wiele rodzajów przestępczych
A) PRZESTEPCZOŚĆ ZOORGANIZAOWANA ? polega ona , że przestępstwo jest popełniane w sposób zorganizowany , rozbudowany , przestępstwo zorganizowane ma zorganizowana hierarchie wewnętrzna. Zorganizowana grupa przestępcza składa się z 2- 3 osób lub więcej osób , istnieje przez dłuższy okres czasu , działają w pełnym porozumieniu , kilku poważnych przestępstw
B) PRZESTEPCZOŚĆ DOMOWA można rozumieć wszelkie groźby , znęcanie psychiczne , fizyczne , seksualne , chodzi tu o osoby dorosłe które żyją w związku partnerskim , najczęściej ofiarami przemocy domowej są kobiety.

CECHY CHARAKTRYSTYCZNE PRZEMOCY DOMOWEJ

Przemoc fizyczna ? kopanie , pchanie , uderzanie
Groźby ? gestykulacja agresywna , wymachiwanie nożem
Seksualna ? zmuszanie do współżycia seksualnego
Przemoc psychiczna ? krytyka, ubliżanie , drwiny , wyzwiska .
Izolowanie ? podsłuchiwanie rozmów , uniemożliwianie kontaktów z innymi .
C) PRZESTĘPCZOŚĆ W WOJSKU
D) PRZESTĘPCZOŚĆ KOMPUTEROWA to przestępczość w zakresie czynów skierowanych przeciwko systemowi komputerowego . Sprawca jest trudny do ustalenia , ci przestępcy dzielą się na grupy : fałszerstwo, sabotaż, podsłuch , i szpiegostwo komputerowe . bardzo niebezpieczne jest zapoznawanie za pomocą Internetu innych , którzy podają się za inne osoby.
.E) PRZESTĘPCZOŚĆ SEKSUALNA
do tych przestępstw zalicza się ; wykorzystywanie seksualne dzieci; kaziroctwo; zgwałcenie ; molestowanie seksualne; zabójstwa z gwałtem . Z przestępstwem seksu...; mamy do czynienia wówczas , gdy zachowanie przestępcze motywowane było chęcią zaspokojenia popędem płciowego.

14.PROSTYTUCJA ?
jest zjawiskiem znanym od dawnego czasu jedna z najstarszych definicji jest oddawanie się przez kobiety pierwszemu lepszemu mężczyźnie za zapłatę , nie zawsze ta zapłata jest , Inna cecha jest brak emocjonalnego zaangażowania partnerów . współczesna definicja za osobę prostytujacą się uważa się kogoś kto stale lub dorywczo uprawia proceder , polegający na świadczeniu usług seksualnych w dowolnej formie bez zaangażowania uczuciowego w zamian za korzyści materialne , które stanowią decydujący motyw tego działania.
PROSTYTUCJA nie jest przestępstwem ale karane są czyny związane z eksploatacja prostytucji ; stręczycielstwo , sutenerstwo . W Polsce liczba tych kobiet nie jest wiadoma , ze względu na miejsce działań . Najliczniejsza kategoria sa prostytucje lokalowe stanowią w Warszawie 90%
Co roku w Warszawie ok. 150 kobiet rozpoczyna uprawianie prostytucji i nie wiele rezygnuje . w ostatnich latach pojawiły się prostytucje TIRÓWKI które świadczą kierowca . większość kobiet to stanu wolnego do 35 r. Życia . Przeciętny wiek dziewcząt które wchodzą w ten zawód to 18 a nawet niżej . Wychodzą przeważnie z uboższych warstw społecznych , maja wykształcenie podstawowe. W latach 90 pojawiły się prostytutki z byłego związku radzieckiego.

15. .PRZYCZYNY UPRAWIANIA NIERZĄDU
`Biopsychiczna nadmierna umysłowość , niestałość popędu;
Przyczyny społeczne to wadliwa struktura rodziny ; zła atmosfera wychowania w domu rodzinnym ; niski poziom wykształcenia ; brak przygotowania zawodowego ; poprawa warunków ekonomicznych ;
Prostytucja w Polsce wywodzą się głównie z - rodzin robotniczych ok. 70%
Rodzin chłopskich ok. 20 %
rodzin inteligentnych ok. 7%
Prostytucja lekceważy istotne wartości moralne traktuje pieniądz jako ostateczna miarę wartości . Uznawane są przez społeczeństwo za osoby gorsze zdemoralizowane , nie przystosowane do życia w społeczeństwie . Badania naszych polskich naukowców potwierdzają jednak że spora część tych kobiet odchodzi od prostytucji średnio po 3-5 latach. Zdarzają się przypadki zawierania związków małżeńskich z byłym partnerem .

`16.ALKOHOLIZM
Jest to choroba cywilizacyjna , po alkohol sięgają ludzie coraz młodzi , problem ten dotyka w różnym wieku i płci . jeżeli ktoś uzależni się od alkoholu i nie jest w stanie sobie pomóc to powinien skorzystać z pomocy ludzi lub różnych ośrodków.
Alkohol jest choroba , która dotyka nie tylko ciała ale i psychiki . odsetek nie pijącej młodzieży w latach 90 wynosi dziewcząt 23% chłopców 19 a reszta pije
.
17..WYRÓŻNIA SIĘ NASTĘPUJACE FAZY PROCESU UZALEZNIENIA
Faza wstępna
F. Objawowa
F. Ostrzegawcza
F . krytyczna i w tej fazie dochodzi do całkowitej utraty kontroli nad sobą .

18..SKUTKI NADUZYWANIA ALKOHOLU
Rozpad rodziny; w wyniku zmarnowania kariery zawodowej ; wypadek samochodowy; choroby ; zaburzenia pamięci; zwiększenie drażliwości ; agresja; problemy z prawem .
Leczenie tego uzależnienia nie jest sprawą prostą , aby leczenie się powiodło musi tego chcieć osoba dotknięta tym nałogiem.

19. LECZENIE ZŁOŻONE JEST Z PEWNYCH ETAPÓW
ŻYCIE EMOCJONALNE- w czasie trwania tego etapu uświadamia się ludziom uzależnionym , że alkohol jest źródłem , wyłącznie uczuć przyjemnych i eliminuje on pozostałe uczucia . Skala emocji staje się uboższa . Wybierając alkohol wywołujemy u siebie sztuczne emocje , a pozbawiamy się naturalnych przeżyć
POCZUCIE TOŻSAMOŚCI - na tym etapie uzależniony musi dać odpowiedz na pytanie ; kim naprawdę jestem , w czasie tego etapu osoba uzależniona zdaje sobie sprawę ze swojego uzależnienia .
STOSUNKI Z INNYMI LUDZMI- alkohol odkrywa , że picie staje się sposobem na kontakty z innymi ludźmi . Musi dojść do niego do świadomego wyboru , kontaktów z ludźmi trzeźwymi nie pijącymi.
KONTAKTY RZECZYWISTE - uczymy alkoholików dystansu do życia i problemów z tym życiem związanym , należy w nich wypracować zdolność do życia w każdych warunkach.
Pozwala uświadomić sobie co jest źródłem wewnętrznej mocy .
Związany jest z nowa organizacja życia . Alkoholik zdaje sobie sprawę , że w czasie picia , ominęło go bardzo wiele spraw i pragnie jak najszybciej nadrobić czas , zauważą że alkohol był złodziejem czasu.
ZDROWIE FIZYCZNE - tzn. zaczyna świadomie pielęgnować swoje zdrowie i dochodzi do poprawy kondycji fizycznej .

II ZJAZD . 2007-12-05

20.SEKTY
Reklamują się jako jedyne rozwiązanie wszystkich problemów osobistych i społecznych , uzdrawiają ze wszystkich chorób . Prawdziwe szczęście na ziemi . Przedstawia się jako grupy i organizacje chrześcijańskie , dobroczynne , terapeutyczne . jedna z takich sekt jest rodzina
RODZINA MIŁOŚCI ? założona w USA w latach 60 przez DAWIDA BERG
Sekta Apokaliptyczna zwiastuje członków tej sekty , obowiązuje absolutna dyscyplina względem guru , przywódcy. Zajmowała się handlem dzciecmi , obecnie liczy ona kilka milionów wyznawców. Parlament Europejski uznał za bardzo niebezpieczna , popatruje kaziroctwo , produkuje filmy pornograficzne , w Polsce ta sekta pod inna nazwa WSPÓLNOTA NIEZALEZNA ZGROMADZEN MISYJNYCH .
RODZINA posiada 2 ośrodki w Polsce w Piasecznie i Karpaczu . Kojarzy się nią z licznymi tajemniczymi zaginięciami , uprowadzeniami , ludzi młodych . każdy kto nawiąże z nimi kontakt , nakłaniany jest do opuszczenia rodzin . Członkowie tej sekty są odizolowani od swojego otoczenia . Wysyłani są za granice , a po czasie wracają jako bardzo posłuszni . . Członkowie nie pracują zawodowo.

21. KOŚCIÓŁ ZJEDNOCZENIA ?
RÓWNIEŻ BARDZO niebezpieczny sekta założona przez SUN MYUNG MOONG W KOREI . W wieku 16 lat pojawił mu się Chrystus upoważniając go do dokończenia zbawienia przez założenie wielkiej rodziny. W roku 60 porzucił swoja rodzinę tzw. WESELE SARENKA czyli ślub z 18 letnia dziewczyna i ogłosili się nowożeńcami ? PRAWDZIWYMI RODZICAMI . Mong. wymaga od swoich członków całkowitego posłuszeństwa , decyduje o wyborze współmałżonka . ten kościół używa różnych nazw , jest ich ok. 60 np.; ? TOWARZYSTWA DLA ZJEDNOCZENIA ŚWIATOWGO, CHRZEŚCIJANSTWA ALBO UNIWERSYTECKI RUCH NA RZECZ POSZUKIWANIA .Wartości absolutnych . Parlament europejski uznał za niebezpieczną Wielka Brytanię , Niemcy , Francje nie wpóścily do swojego kraju .
Myung jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie , dorobił się przez handel bronią przemyt , handlem narkotykami . W Polsce działa pod nazwą RUCH POD WEZWANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO DO ZJEDNOCZENIA CHREŚCIJAŃSTWA ŚWIATA , został zarejestrowany w roku 90 ma blisko 80 duchownych , 120 misjonarzy , posiadają 3 zamknięte ośrodki w Polsce min; w Krakowie pod Krakowem
Działają tez pod postacią pewnych organizacji ;
AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE URZECZYWISTNIENIA..WARTOŚCI UNIWERSALNYCH
FEDERACJA KOBIET NA RZECZ ŚWITOWEGO POKOJU
ZJEDNOCZENIE UCZONYCH DLA POKOJU
POLSKA FEDERACJA RODZIN NA RZECZ ŚWIATOWEGO POKOJU
Mun był w Polsce w 95 roku.

22.KOŚCIÓŁ SIENTOLOGICZNY
Sekta założona przez Hubbarda Ł.R. pisarza w 50 r. Wydał swoja książkę w której wyłożył podstawy swoich pseudo naukowych teorii na temat zdrowia psychicznego po mimo naukowej krytyki . Jego książka uzyskała znaczna popularność i przyczyniła się do rozwoju sekty .w Austrii i Grecji zakazano działanie sekcie w Ameryce sądzono sekty za fałszerstwa , przekupstwa wyłudzenia , oszustwa giełdowe . Kościół ten jest jednym z najbogatszych sekt na świecie nazywany MAFJA RELIGIJNA. Skupia wokół siebie wiele postaci hooliwood gwiazd estrady , biznesmenów , ten kościół się nie ujawnia , ukrywa się .

23.HARE KRISZNA
Czyli międzynarodowe Towarzystwo świadomości Kriszny zostało założone w 60 r. Opiera się na świętych księgach Hinduizmu . Najważniejszą rzeczą w tej sekcie jest poddanie go żelaznej dyscyplinie .Wyznawcy powinni być gotowi kłamać a w razie potrzeby gdy wymaga tego sekta to popełnić przestępstwo. Ludność dzielą na adeptów i tych co nie należą do sekty, ci ostatni traktowani są instrumentalnie, natomiast adept polega ścisłej kontroli , odnośnie stosunków płci , diety , specjalnych strojów . Ruch obciąża się handlem bronią , narkotykami , zabójstwami dążą do eliminacji nie adeptów . Zbiera znaczne sumy na pomoc głodujących ale w niewielkim % , a reszta dla siebie. Znawcy tej sekty mówiła ze jest to HACZYK WERBUNKÓW

24.ŚWIADKOWIE JEHOWY
Został założony w 1872 w Pensylwanii przez Russella głosił on w 1874 r że Chrystus stąpi na ziemie i rozpocznie królowanie . Na rok 1914 zapowiadał koniec świata . Doktryna sekty opiera się na dowolnej interpretacji i fałszywego przekładu tej sekty , jest ciągle zmieniana zmodyfikowana w należności od potrzeb sekty .Zabronione jest; obchodzenie urodzin, wznoszenie toastu , udział w wyborach , dobieganie stanowiska politycznego , brak wykształcenia , gra w szachy , warcaby , czytanie książek , przyjaźnienie się z poza organizacji . w Polsce swaidkowie Jehowy zostali zarejestrowani w 1984 r 150 tys. liczy w Polsce, a na całym świecie 6 milionów

25..SATANIZM
Kult oddawczy szatanowi A. Crowley nazywał się antychrystem . Szandon la Vey - twórca biblii .Ch. Manson głosił kult przemocy i gwałtów w imię szatana . Wyróżnia się pewne odmiany satanizmu :
Satanizm racjonalistyczny ? w którym szatan nie jest postacią realna , ale jest symbolem swobody , nieskrępowanej wolności .
Okultystyczny gdzie szatan jest realna postacią , propaguje się magią spirytyzmu
Lucyferianizm który głosi że Lucyfer nie jest upadłym duchem , ale posłaniem prawdziwego boga i przeciwnikiem boga Biblii
Satanizm kwaśny który jest odbiciem poglądów Monnson propaguje przemoc , gwałt , jest to najbardziej niebezpieczna forma satanizmu , ponieważ przedstawiciele tej formy satanizm w imię księcia ciemności dokonują rozbojów gwałtów , dewastacji miejsc kultur . w Polsce te grupy istnieją od 80 roku

26 .SEKTA MORMONI
Kościół Jezusa Chrystusa świętych dni ostatnich , założył tę sektę J . Smith twierdził on że w 1820 r. Miał objawienie , był oskarżony o liczne przestępstwa , morderstwa zapowiedział na koniec 1890 r. Koniec Świata . B Jung był jego następca twierdził że Adam był Bogiem uważał że każda osoba która zawrze związek małżeński z osobą rasy czarnej , ma zostać zabity , uważają że jest diabłem i jest bratem Chrystusa .
Praktykują wielożeństwo . Jest to jedna z bogatych sekt. Pojawiają się w Polsce , mają łatwość do nawiązywania kontaktów , ładnie ubrani , znają języki

27.SEKCJA NIEBO
Założona przez Kac majora . Podobno swoją popularność zdobył pewnymi zdolnościami uzdrowicielskimi . siedziba sekty znajduje się w .................>Adepci żyją w całkowitej izolacji . Kac major rządzi despotycznie w sekcie , nie pozwala na korzystanie z lekarzy , przydziela mężów i żony i nie pozwala wysyłać dzieci do szkoły , wyłudza majątki

28 .PRZYCZYNY DO WSTEPOWANIA DO SEKT
Kryzys autorytetów ? rodziców nauczycieli , kościołów
Podejście konsumpcyjne
Trudna sytuacja ekonomiczna rodzin
Brak więzi rodzinnych i przyjacielskich
Każda sekta wyszukuje osoby z problemami i oferuje swoja pomoc i wydaje się wspaniałą sprawą dla tego co na problem .

29.PEDOFILIA

Każde zachowanie osobnika dorosłego wobec dziecka , które jest motywowane popędem seksualnym i służy podniecaniu się i zaspokajaniu potrzeby seksualnej , jest czynem pedofilnym i zalicza się do dewiacji seksualnej .
Przemoc seksualna zaczyna się od pocałunków.
Pedofilia dzieli się na :
NEPIOFILIA ?gdzie obiektem seksualnym jest dziecko w wieku przedszkolnym
PEDOFILIA ? dziecko w wieku przedszkolnym , przed okresem dojrzewania
EFEBIOFILIA ? osoba w wieku dojrzewania
W większości przypadków zainteresowanie pedofila cieszą się dziewczęta w wieku od 8 do 11 roku życia i chłopcy od 11 do 15 roku życia

30TYP KONTAKTÓW PEDOFILNYCH BYWA ZRÓŻNICOWANY :
Obnażanie się
Dotykanie narządów płciowych
Stosunki seksualne

31 ZMIANY ORGANICZNE W MÓŻGU PEDOFILA KTÓRE PROWADZA DO TEGO ZACHOWANIA
Zaburzone relacje z rodzina
Doświadczenie przemocy seksualnej w dzieciństwie
Odczuwanie lęku wobec kobiet
Kompleksy
niepowodzenia w życiu seksualnym
Pedofilami są często ludzie znani cieszący się szacunkiem . W Polsce przemoc seksualna dokonywana wobec dziecka przez osobę dorosłą jest przestępstwem bardzo surowy. W Polsce z 35 % kobiet i 29% mężczyzn było wykorzystywane seksualnie. Według pewnych badań pedofile są najczęściej członkami rodziny lub znajomi , ofiarami pedofila są 3 razy więcej dziewczynki niż chłopcy . Pedofile często dążą do kontaktów na koloniach w internatach , jest często lubiany przez dzieci z jednej strony kocha młodzież pomaga jej a z drugiej przekracza próg intymności.

32 TYPY PEDOFILI
INFALTYWNY ? osoba niedojrzała , łagodny preferujący seks , ale i zadbany seks z dzieckiem głaskanie , przytulanie .
DEWIANT-dla tego jest tylko ważny seks z dzieckiem
REGRESYWNY- traktuje dziewczynki jak osobę dorosłą
SADYSTA ? preferuje tylko brutalny gwałt na dziecku
PEDOFILIA jest najbardziej okrutnym doświadczeniem człowieka , takie osoby w przyszłości cierpią na depresje , nerwice , maja trudności ze znalezieniem partnera , skłonności samobójcze , mogą stać się emocjalnymi kalekami.
Badania dowodzą że 70% ofiar pedofila ma kłopoty z założeniem rodziny .
49% nadużywa przemocy , 35% dopuszcza się przestępstwa seksualnego
28% wymaga opieki psychicznej 9% staje się osobami nie przystosowanymi

33 JAKIE S.A. OBJAWY U DZIECKA
Nagła zmiana zachowania i nastroju
Unikanie kontaktów fizycznych
Strach przed niektórymi osobami
Zaburzenia żołądkowe
Nocne koszmary , moczenie się
Nadmierna erotyka w zabawie z lalkami i rysunkami
Opowiadanie o starszym przyjacielu
Przynoszenie słodyczy z niewiadomego pochodzenia
Trudności w szkole
30% dzieci staje się w przyszłości pedofilami

34 TERRORYZM
Użycie siły lub przemocy przeciwko osoba mające na celu zastraszanie i w ten sposób wymuszanie na danej grupie osób realizacji określanych celów z języka łacińskiego terror oznacza strach , trwoga przerażenie . Jest to nieuzasadnione bezprawne użycie siły , bądź przemocy wobec osób lub mienia aby zastraszyć lub wywrzeć przymus na rząd , ludność co zmierz do promocji w celach politycznych , społecznych bądź finansowych . działania terrorystyczne musza charakteryzować się znacznym efektem psychologicznym i potencjalnie dużym efektem społecznym i medialnym aby mogły być skuteczne .

35 RODZAJE TERORRYZMU
TERRORYZM MIĘDZY NARODOWY - rozpowszechniony od lat 70 charakteryzuje się stosowaniem systematycznej przemocy przez państwo lub grupę polityczna przeciwko innemu państwu lub grupie politycznej (porwania , morderstwa , środki wybuchowe )
TERRORYZM KRAJOWY To akcje podejmowane przez osoby które dążą do przekazania albo zakazania czegoś rządowi własnemu kraju , po przez używanie brutalnych środków , takich jak :porwania , zabicia , zabójstwa
TERRORYZM POLITYCZNY- jest to jeden z aspektów walki politycznej i pewna forma osiągania własnych celów . Po ten terroryzm sięgają różni ludzie , przedstawiciele środowisk kryminalnych , ekstremiści motywowani różnymi problemami socjalno ? społecznymi .
CYBERTERRORYZM Są to działania blokujące , niszczące lub zniekształcające w stosunku do informacji przekazywane w systemach teleinformatycznych . Celem tego aktu jest. Najczęściej . informacja przetwarzana . Większość aktów ma systemy teleinformacyjne , prowadzona jest przez hobbistów lub hakerów nastoletnich . Ataki mogą tez być prowadzone przez doskonale wyszkolone grupy terrorystyczne
NARKOTERRORYZM To działania terrorystyczne podejmowane przez kortere narkotykową wobec państwa w celu ochrony swych interesów .Wymienia się morderstwa polityków , funkcjonariuszy , wymiaru sprawiedliwości , wypowiadających walkę z narkomanami Zjawisko upowszechnia się w Azji i Ameryce Łacińskiej .
.TERRORYZM W SEKTACH W Polsce nie odnotowano przykładów zbiorowości samobójstw , ale znane są wypadki zabójstw uprowadzeń innych przestępstw związanych z działalnością sekt. Polska jest bardzo penetrowana przez członków kościoła sientologicznego , którzy oskarżani są o stosowanie terroryzmu psychicznego
TERRORYZM FUNDAMELISTÓW ISLAMSKICH Terroryzm nie jest zwyczajną wojna , a jest walka psychologiczną , która ma na celu wymuszaniu określonych koncepcji i wywieraniu wpływu na całe społeczeństwo . Władze każdego państwa muszą być przygotowane do przeciw działań terroryzmu .

36. BIOTERRORYZM
Bezprawne i nie legalne użycie czynników biologicznych wobec ludzi za miarę wymuszenia jakiegoś działania lub zastraszenia rządu i ludności cywilnej dla osiągnięcia celów osobistych i politycznych , w tym celu mogą być użyte różne bakterie , wirusy oraz różnego rodzaju toksyny .Celem może być ludność , zwierzęta hodowlane , uprawy roślin , żywność , woda Najbardziej niebezpieczna forma bioterroryzmu jest wariant w aerozolu czyli rozpylanie czynnika biologicznego w systemach wentylacyjnych

37. BIOTERRORYZM CD. KATEGORIA CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH
PATOGENY wywołują śmiertelne choroby, nalezą do nich wirus ospy , wąglik, dżuma ,wirus ebola
czynniki wywołujące groźne choroby o umiarkowanej śmiertelności; nosacizna, zapalenie mózgu , salmonella
PATOGENY ? uzyskane na drodze inżynierii genetycznej , wirus żółtej febry , wąglik
BIOTERRORYZM ? jedno z najniebezpieczniejszych zagrożeń świata ponieważ broń biologiczna może być wyprodukowana prawie przez każdego człowieka , można ją wyprodukować nawet w warunkach domowych , co sprawia że wykrycie tego jest prawie nie możliwe.
38. KORUPCJA
inaczej z łaciny tzn. zepsucie , przyjmowanie lub zadanie przez osobę pełniącą funkcje publiczne , korzyści majątkowe w zamian za spełnienie obowiązków służbowych lub naruszenie prawa . jest zjawiskiem od najdawniejszych czasów w różnych krajach jak biednych i bogatych . definicja mówi że to symptom jakie pojawiają się styku sektora publicznego i prywatnego jest to zjawisko ekonomiczne które ujawnia się w samym centrum życia publicznego , jest to kupowanie przychylności od funkcjonariuszy państwowych , jest to wykorzystywanie władzy publicznej dla osobistych korzyści . Z korupcja można się spotkać w biurach polityków i urzędników. . Związana jest z handlem narkotyków i prostytucja za najbardziej skorumpowane obszary życia gospodarczego uważa się politykę , służby zdrowia , celne , urzędy centralne , ministerstwa , przedsiębiorstwa państwowe

39. ELEMENTY KORUPCJI
ŁAPUKARSTWO ? przyjęcie łapówki tzw. łapownictwo bierne- inaczej sprzedajność , danie łapówki ; łapownictwo czynne ? przekupstwo , pośredniczenie w łapukarstwie, sprowokowanie łapówki.
SZANTAŻ ?defrantacja pieniędzy publicznych

40 RORMY KORUPCJI
KORUPCJA URZĘDNICZA ? pracownik domaga się w zamian za wydanie jakiejś decyzji ? łapownictwo bierne i czynne .
Korupcja komercyjna ? gospodarz polega na tym że jakieś przedsiębiorstwo przekupuje urzędników po to aby zapewnić sobie korzystne warunki działania
Korupcja polityczna ? politycy przekupują wyborców w celu uzyskania poparcia
.
41 WARUNKI SPRZYJAJĄCEJ KORUPCJI
Brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez rząd. Zaangażowanie dużej ilości pieniędzy np. publiczny projekt. Źle opłacani urzędnicy państwowi . Mały nacisk na zachowanie procedur prawnych. Słabe więzi społeczne . zbyt duża władza w rękach urzędników . Brak programu prewencyjnego w społeczeństwie . Brak wolności wypowiedzi i wolności mediów .

42 SKUTKI KORUPCJI
Skazuje miliony ludzi na życie w ubóstwie. Łamie prawo. Szkodzi demokracji .Upośledza funkcjonowanie handlu krajowego i międzynarodowego . Zagraża sprawnej administracji . Powiększa kryzysy społeczne .Spowalnia rozwój ekonomiczny i społeczny . Ogranicza zaufanie społeczności do władzy. Niszczy tkankę społeczna .

43 SPOSOBY ZWALCZANIA KORUPCJI
Likwidacja niskich płac , odpowiednia polityka placowa . Sprawnie działający wymiar sprawiedliwości .Przejrzyste procedury administracyjne . Wysoka kultura polityczna elit i władz. Wolne media .

44.TEORIE ETIOLOGICZNE ZACHOWAŃ DEWJACYJNYCH
Pierwszym kierunkiem strukturalnym, to teoria anomi Roberta Mertona . ta teoria została stworzona przez Durheima a dopiero później rozwinięta przez Mertona . Wg Durhaina ANOMIA określa stan społeczeństwa , w którym różne funkcje nie są wzajemnie do siebie przystosowane , oraz stan braku norm , który jest właściwością całej struktury społeczno ? kulturowej . Metron przedstawia strukturę społeczna jako czynnik produkujący motywacje zachowań ludzkich , zarówno zachowań konformistycznych i jak dewiacyjnych , które genetycznie nie różnią się między sobą .
W myśl tej teorii dewiacje są to indywidualne sposoby przystosowania z klasyfikowane na podstawie akceptacji lub odrzucenia tych dwóch elementów struktury społecznej tzn. cele kulturowe i środki instytucjonalne .

45 TYPY SPOSOBÓW INDYWIDUALNEGO PRZYSTOSOWANIA
Konformizm ? polega na akceptacji zarówno celów kulturowych i instytucjonalnych środków służących do ich realizacji . jednostki przyjmują komfornistyczne typy przystosowania które dążą do osiągnięcia celów kulturowych .
Innowacja!!!- polega na dążeniu do osiągnięcia celów kulturowych ale przy wykorzystywaniu nie instytucjonalnych środków tzn. jednostki przyjmujące , innowacyjny typ przystosowania , dążą do realizacji tych samych celów w konformizmie ale odrzucają instytucjonalne środki . . Zdaniem Mertona innowacja występuje we wszystkich we wszystkich warstwach niższych społecznych , ale najczęściej w szczeblach drabiny społecznej . Jednostki ulokowane na niższych szczeblach chcą osiągnąć sukces , wielkie bogactwo .
Rytualizm ? polega na odrzuceniu celów kulturowych przy jednoczesnej akceptacji środków instytucjonalnych czyli norm i ten typ przystosowany oznacza niekiedy rezygnacje z osiągnięcia sukcesu przy jednoczesnym , sztywnym trzymaniu norm .
Wycofanie ? polega na odrzuceniu zarówno celów kulturowych jak i środków instytucjonalnych norm służących do realizacji tych celów . Odrzucenie tych celów jak i norm oznacza często rezygnacje z gry . Zdaniem Mertona wycofanie się jest najrzadszym i najbardziej potępianym rodzajem reakcji . ten rodzaj odejścia od celów i norm jest najbardziej groźny dla systemu społecznego.
Bunt ? polega na odrzuceniu zarówno celów kulturowych jak i środków instytucjonalnych (norm) przy jednoczesnym dążeniu do wprowadzania nowych celów kulturowych i nowych norm . Istotą tej realizacji buntu jest że ma charakter grupowy zorganizowany , według Mer tona bunt jest charakterystyczny dla nowo wyłaniających się grup społecznych
46. SEKSOCHOLIZM
inaczej erotomania jest to patologiczne znoszenie poziomu potrzeb i zachowań seksualnych

47 ISTNIEJA RÓŻNE ZACHOWANIA CHARAKTERYSTYCZNE DLA SEKSOCHOLIKÓW
Fantasta ? obsesyjne myśli o przygodach seksualnych , układa scenariusz o przygodach randki a jak pozna kogoś to się wycofuje .
Podglądacz ? zagląda przez okna ukrywa się w krzakach , podgląda przez lornetkę .
Sieciowy maniak ? spędza wiele godzin w Internecie , strony z seksem .
Ekshibicjonista ? prezentuje innym ludziom swoje ciało , jeździ autem nago.
Obmacywacz- niby nie chcący dotyka kogoś w tłumie
Anonimowy kochanek ? krąży po klubach .
Uwodziciel ? flirtuje z wieloma osobami naraz
Klient ? płatna miłość
Sadomasochista ? ból fizyczny sprawia mu radość

48. SEKSOCHOLIKIEM NAJCZESCIEJ STAJE SIĘ
Osoba wykorzystywana w dzieciństwie, , mógł być zdradzony partner partnerka , mógł być seksocholikiem . Seksocholizm nie jest uwarunkowany genetycznie , ale różnymi sytuacjami w życiu , seksocholik nie przyznaje się do tego .

49 KIERUNEK KULTUROWY

Kierunek rozwinięty w Chicago twórcą był Robert Park uważał on że społeczeństwo ludzkie rządzą się tymi sami prawami co społeczeństwo zwierząt czy też roślin . Twierdził że walka o przestrzeń i nastąp do światła odnajduje swe odpowiednie środowisko .
DOMINACJA ? oznacza strukturę przestrzenną która jest skutkiem walki ekonomicznej między różnymi grupami w ramach miejskiej społeczności
SUKCESJA - Słabsi mniej zaradni są spychani do najgorszych dzielnic , ale z biegiem czasu przenoszą się do dzielnic lepszych . Autor uważał że dzieci żyjące w takich dzielnicach w większej mierze są narażone na różne oddziaływania różnorodnych sprzeczności , standardów , forum zachowania , niż oddziaływanie jakiegoś jednego komfornistycznego wzoru. Natomiast w tych dzielnicach gdzie przestępczość jest niska takiego niskiego konkurencyjnego w ogóle nie ma bądź nie jest na tyle silny . Autor twierdził że nieletni przestępcy to nie są osoby antyspołeczne lub nieprzystosowane .

50 TEORIA KONFLIKTÓW KULTUR SELLINA
Autor przeciwstawiał się traktowaniu norm prawno karnych jako jedynej jednostki analizy w kryminologii czy też w socjologii przstepczości . Przyznawał jednak że normy prawne a szczególnie prawa karnego są istotnym instrumentem wymuszanym konformizmu . Ujmował on społeczeństwo jako konglomerat różnorodnych kultur i grup odmiennymi wartościami i przestrzegającymi innych norm postępowania jego zdaniem << to co w jednej grupie jest traktowane jako zadanie dewiacyjne w innej grupie o innej kulturze może być tolerowanym , zalecanym sposobem postępowania .

51.TEORIA ZRÓZNICOWANYCH POWIAZANYCH SUTERLANDA
Przez wiele lat ta teoria była zasadniczym punktem odniesienia w rozważaniem teoretycznych poświęconych uwarunkowań zachowań dewiacyjnych , mówiła że zachowanie przestępcze jest wyuczone . Uważał że człowiek nie ma żadnych wrodzonych dyspozycji do zachowań nonkonformistycznych . Zadania konformistyczne i nonkonformistyczne są przyswajane w toku socjalizacji . Człowiek nie rodzi się z gotowym repertuarem zachowań lecz uczy się z czasem , dlatego mówi się on że zachowanie przestępcze są zachowaniami wyuczonymi . Ludzie stają się przestępcami na skutek kontaktu wzorami przestępczymi i na skutek braku kontaktu z pozytywnymi wzorcami .

52 KIERUNEK PODKULTUR
I DEFINICJA
Podkultura została wprowadzona przez Mil tona Gordona jest to podział kultury narodowej obejmujący kombinacje sytuacji społecznej takich jak ; pozycja klasowa ; pochodzenie techniczne; miejsce zamieszkania ; przynależność religijna . Tworzący funkcjonalna jedność wywierając na jednostkę całości wpływu .
II DEFINICJA
Podkultura jest to zespół norm zachowania powiązanych ze sobą w taki sposób że można je wyodrębnić z szerszej kultury której są częścią . W tych definicjach spotyka się dwa elementy ;
A)Odrębność pewnych wartości
B)Odrębność pewnych norm postępowania

53TEORIA PODKULTUR DEWJACYJNYCH COLENA
Zdaniem Colena każde działanie jest to rozwiązywanie problemów , wszystkie problemy ludzi powstają są rozwiązywane w dwóch kategoriach lub determinantach . Rozwiązanie polega na zmianie dwóch czynników . Autor mówi że każdy człowiek ma zrezygnować z celu który jest dla niego nie osiągalny , ale nie będzie zachowanie zadowalające stanie się w tedy , gdy jednostka wytłumaczy że ten cel nie był wart zachodu . Uważa że każda grupa inaczej definiuje swoje problemy i inne sposoby rozwiązania czyli rany odniesienia są różne dla różnych grup społecznych . Grupy odniesienia wywierają dużą prasie w kierunku zachowań zgodnych ze standardem w której obowiązują w tej grupie . Autor kładł na grupowe procesy doprowadzające do dewiacji .
Wyróżnił cechy podkultur dewiacyjnych
Bezcelowość ? tzn. . zakłada się że ludzie kradną , bo potrzebują rzeczy , nie ma takiego podłoża motywacyjnego , kradnie się nieraz dla zabawy jest to bezcelowe , w tych kradzieżach zawiera się negacja pewnych wartości które sa cenione w społeczeństwie
Złośliwość przejawia się w wrogości zarówno wobec innych gangów jak i wobec rówieśników nie należących do grupy , brutalny stosunek do dzieci , nauczycieli , ta złośliwość to negacja wszelkich wartości autorytetów
Negatywizm - w skład wchodzą złośliwości i bezcelowość

54TEORIA KULTURY WARSTW NIZSZYCH MILLERA
Zdaniem Millera można znaleźć Tzw., centralne punkty zainteresowania czyli dziedziny , problemy zwracające na siebie , trwała uwagę oraz wywołujące duże zaangażowanie emocjonalne , scharakteryzował on centralne punkty zainteresowania warstw niższych.
kłopoty- posiadane kłopotu bądź unikanie jest głównym tematem rozmów oraz przedmiotu aktywności warstw niższych , chęć unikania kłopotu pozostaje w sprzeczności z faktycznym zachowaniem nastawionym na popadanie w kłopoty twardość ? wartość z godnie z która zachowanie obejmuje takie cechy jak siła fizyczna psychiczna męskość odwaga odporność na ból , brak skrupułów i tzw.; intelektualizm czyli obojętność lekceważenie sztuki literatury
spryt- obejmuje również cała klasę zachowań związanych z umiejętnością manipulowania innymi ludzi i zachodzeniem do wybranego celu przy minimalnym nakładzie energii i dlatego powinien być sprytny , twardym przywódca
emocje ? poszukiwanie emocji , przeżyć wynika z szarość życia , warstw niższych i tu się mieści picie alkoholu , gry hazardowe , brak aktywności
niezależność ? z jednej strony kultura warstw niższych kładzie nacisk na poczucie niezależności a z drugiej strony cenione jest poczucie bezpieczeństwa

1. ZJAWISKO PATOLOGI SPOŁECZNEJ UWARUNKOWANIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH
2. J. WÓDZ
3 .PODSUMOWANIE PATOLOGIA SPOŁECZNA
4. DEWACJA
5. .HOMOSEKSUALIZM
6. TEMPAREMENTALNE UWARUNKOWANIA ZABURZEN ZACHOWAŃ
7. STREAUL wyróżniał dwie najważniejsze cechy charakteru temperamentu
8. . ZABURZENIA W ZACHOWANIU UJMOWANE SĄ W 5 PERSPEKTYWACH;
9. ZABURZENIA W ZACHOW. MAJĄ MIEJSCA WTEDY KIEDY WYSTEPUJE JEDNO Z KRYTERIÓW
10. ..TENDENCJE DO POJAWIENIA SIĘ STRACHU W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH ACHENBACH
11. PRZESTEPCZOŚĆ NIELETNICH , KORUPCJA
12. WŚRÓD CZYNNIKÓW KRYMINOGENNYCH MOŻNA WYODRĘBNIĆ
13. PRZESTĘPCZOŚĆ I ZACHOWANIA PRZESTĘPCZE
14. .PROSTYTUCJA
15. .PRZYCZYNY UPRAWIANIA NIERZĄDU
16. .ALKOHOLIZM
17. ..WYRÓŻNIA SIĘ NASTĘPUJACE FAZY PROCESU UZALEZNIENIA
18. ..SKUTKI NADUZYWANIA ALKOHOLU
19. . LECZENIE ZŁOŻONE JEST Z PEWNYCH ETAPÓW
20. .SEKTY
21. . KOŚCIÓŁ ZJEDNOCZENIA
22. .KOŚCIÓŁ SIENTOLOGICZNY
23. HARE KRISZNA
24. ŚWIADKOWIE JEHOWY
25. ..SATANIZM
26. SEKTA MORMONI
27. .SEKCJA NIEBO
28. .PRZYCZYNY DO WSTEPOWANIA DO SEKT
29. PEDOFILIA
30. TYP KONTAKTÓW PEDOFILNYCH BYWA ZRÓŻNICOWANY
31. ZMIANY ORGANICZNE W MÓŻGU PEDOFILA KTÓRE PROWADZA DO TEGO ZACHOWANIA
32. TYPY PEDOFILI
33. JAKIE S.A. OBJAWY U DZIECKA
34. TERRORYZM
35. RODZAJE TERORRYZMU
36. BIOTERRORYZM
37. . BIOTERRORYZM CD. KATEGORIA CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH
38. KORUPCJA
39. . ELEMENTY KORUPCJI
40. FORMY KORUPCJI
41. WARUNKI SPRZYJAJĄCEJ KORUPCJI
42. SKUTKI KORUPCJI
43. SPOSOBY ZWALCZANIA KORUPCJI
44. TEORIE ETIOLOGICZNE ZACHOWAŃ DEWJACYJNYCH
45. TYPY SPOSOBÓW INDYWIDUALNEGO PRZYSTOSOWANIA
46. . SEKSOCHOLIZM
47. ISTNIEJA RÓŻNE ZACHOWANIA CHARAKTERYSTYCZNE DLA SEKSOCHOLIKÓW
48. SEKSOCHOLIKIEM NAJCZESCIEJ STAJE SIĘ
49. KIERUNEK KULTUROWY
50. TEORIA KONFLIKTÓW KULTUR SELLINA
51. .TEORIA ZRÓZNICOWANYCH POWIAZANYCH SUTERLANDA
52. KIERUNEK PODKULTUR
53. TEORIA PODKULTUR DEWJACYJNYCH COLENA
54. TEORIA KULTURY WARSTW NIZSZYCH MILLERA

Jehowy zostali zarejestrowani w 1984 r 150 tys. liczy w Polsce, a na całym świecie 6 milionów

25..SATANIZM
Kult oddawczy szatanowi A. Crowley nazywał się antychrystem . Szandon la Vey - twórca biblii .Ch. Manson głosił kult przemocy i gwałtów w imię szatana . Wyróżnia się pewne odmiany satanizmu :
Satanizm racjonalistyczny ? w którym szatan nie jest postacią realna , ale jest symbolem swobody , nieskrępowanej wolności .
Okultystyczny gdzie szatan jest realna postacią , propaguje się magią spirytyzmu
Lucyferianizm który głosi że Lucyfer nie jest upadłym duchem , ale posłaniem prawdziwego boga i przeciwnikiem boga Biblii
Satanizm kwaśny który jest odbiciem poglądów Monnson propaguje przemoc , gwałt , jest to najbardziej niebezpieczna forma satanizmu , ponieważ przedstawiciele tej formy satanizm w imię księcia ciemności dokonują rozbojów gwałtów , dewastacji miejsc kultur . w Polsce te grupy istnieją od 80 roku

26 .SEKTA MORMONI
Kościół Jezusa Chrystusa świętych dni ostatnich , założył tę sektę J . Smith twierdził on że w 1820 r. Miał objawienie , był oskarżony o liczne przestępstwa , morderstwa zapowiedział na koniec 1890 r. Koniec Świata . B Jung był jego następca twierdził że Adam był Bogiem uważał że każda osoba która zawrze związek małżeński z osobą rasy czarnej , ma zostać zabity , uważają że jest diabłem i jest bratem Chrystusa .
Praktykują wielożeństwo . Jest to jedna z bogatych sekt. Pojawiają się w Polsce , mają łatwość do nawiązywania kontaktów , ładnie ubrani , znają języki

27.SEKCJA NIEBO
Założona przez Kac majora . Podobno swoją popularność zdobył pewnymi zdolnościami uzdrowicielskimi . siedziba sekty znajduje się w .................>Adepci żyją w całkowitej izolacji . Kac major rządzi despotycznie w sekcie , nie pozwala na korzystanie z lekarzy , przydziela mężów i żony i nie pozwala wysyłać dzieci do szkoły , wyłudza majątki

28 .PRZYCZYNY DO WSTEPOWANIA DO SEKT
Kryzys autorytetów ? rodziców nauczycieli , kościołów
Podejście konsumpcyjne
Trudna sytuacja ekonomiczna rodzin
Brak więzi rodzinnych i przyjacielskich
Każda sekta wyszukuje osoby z problemami i oferuje swoja pomoc i wydaje się wspaniałą sprawą dla tego co na problem .

29.PEDOFILIA

Każde zachowanie osobnika dorosłego wobec dziecka , które jest motywowane popędem seksualnym i służy podniecaniu się i zaspokajaniu potrzeby seksualnej , jest czynem pedofilnym i zalicza się do dewiacji seksualnej .
Przemoc seksualna zaczyna się od pocałunków.
Pedofilia dzieli się na :
NEPIOFILIA ?gdzie obiektem seksualnym jest dziecko w wieku przedszkolnym
PEDOFILIA ? dziecko w wieku przedszkolnym , przed okresem dojrzewania
EFEBIOFILIA ? osoba w wieku dojrzewania
W większości przypadków zainteresowanie pedofila cieszą się dziewczęta w wieku od 8 do 11 roku życia i chłopcy od 11 do 15 roku życia

30TYP KONTAKTÓW PEDOFILNYCH BYWA ZRÓŻNICOWANY :
Obnażanie się
Dotykanie narządów płciowych
Stosunki seksualne

31 ZMIANY ORGANICZNE W MÓŻGU PEDOFILA KTÓRE PROWADZA DO TEGO ZACHOWANIA
Zaburzone relacje z rodzina
Doświadczenie przemocy seksualnej w dzieciństwie
Odczuwanie lęku wobec kobiet
Kompleksy
niepowodzenia w życiu seksualnym
Pedofilami są często ludzie znani cieszący się szacunkiem . W Polsce przemoc seksualna dokonywana wobec dziecka przez osobę dorosłą jest przestępstwem bardzo surowy. W Polsce z 35 % kobiet i 29% mężczyzn było wykorzystywane seksualnie. Według pewnych badań pedofile są najczęściej członkami rodziny lub znajomi , ofiarami pedofila są 3 razy więcej dziewczynki niż chłopcy . Pedofile często dążą do kontaktów na koloniach w internatach , jest często lubiany przez dzieci z jednej strony kocha młodzież pomaga jej a z drugiej przekracza próg intymności.

32 TYPY PEDOFILI
INFALTYWNY ? osoba niedojrzała , łagodny preferujący seks , ale i zadbany seks z dzieckiem głaskanie , przytulanie .
DEWIANT-dla tego jest tylko ważny seks z dzieckiem
REGRESYWNY- traktuje dziewczynki jak osobę dorosłą
SADYSTA ? preferuje tylko brutalny gwałt na dziecku
PEDOFILIA jest najbardziej okrutnym doświadczeniem człowieka , takie osoby w przyszłości cierpią na depresje , nerwice , maja trudności ze znalezieniem partnera , skłonności samobójcze , mogą stać się emocjalnymi kalekami.
Badania dowodzą że 70% ofiar pedofila ma kłopoty z założeniem rodziny .
49% nadużywa przemocy , 35% dopuszcza się przestępstwa seksualnego
28% wymaga opieki psychicznej 9% staje się osobami nie przystosowanymi

33 JAKIE S.A. OBJAWY U DZIECKA
Nagła zmiana zachowania i nastroju
Unikanie kontaktów fizycznych
Strach przed niektórymi osobami
Zaburzenia żołądkowe
Nocne koszmary , moczenie się
Nadmierna erotyka w zabawie z lalkami i rysunkami
Opowiadanie o starszym przyjacielu
Przynoszenie słodyczy z niewiadomego pochodzenia
Trudności w szkole
30% dzieci staje się w przyszłości pedofilami

34 TERRORYZM
Użycie siły lub przemocy przeciwko osoba mające na celu zastraszanie i w ten sposób wymuszanie na danej grupie osób realizacji określanych celów z języka łacińskiego terror oznacza strach , trwoga przerażenie . Jest to nieuzasadnione bezprawne użycie siły , bądź przemocy wobec osób lub mienia aby zastraszyć lub wywrzeć przymus na rząd , ludność co zmierz do promocji w celach politycznych , społecznych bądź finansowych . działania terrorystyczne musza charakteryzować się znacznym efektem psychologicznym i potencjalnie dużym efektem społecznym i medialnym aby mogły być skuteczne .

35 RODZAJE TERORRYZMU
TERRORYZM MIĘDZY NARODOWY - rozpowszechniony od lat 70 charakteryzuje się stosowaniem systematycznej przemocy przez państwo lub grupę polityczna przeciwko innemu państwu lub grupie politycznej (porwania , morderstwa , środki wybuchowe )
TERRORYZM KRAJOWY To akcje podejmowane przez osoby które dążą do przekazania albo zakazania czegoś rządowi własnemu kraju , po przez używanie brutalnych środków , takich jak :porwania , zabicia , zabójstwa
TERRORYZM POLITYCZNY- jest to jeden z aspektów walki politycznej i pewna forma osiągania własnych celów . Po ten terroryzm sięgają różni ludzie , przedstawiciele środowisk kryminalnych , ekstremiści motywowani różnymi problemami socjalno ? społecznymi .
CYBERTERRORYZM Są to działania blokujące , niszczące lub zniekształcające w stosunku do informacji przekazywane w systemach teleinformatycznych . Celem tego aktu jest. Najczęściej . informacja przetwarzana . Większość aktów ma systemy teleinformacyjne , prowadzona jest przez hobbistów lub hakerów nastoletnich . Ataki mogą tez być prowadzone przez doskonale wyszkolone grupy terrorystyczne
NARKOTERRORYZM To działania terrorystyczne podejmowane przez kortere narkotykową wobec państwa w celu ochrony swych interesów .Wymienia się morderstwa polityków , funkcjonariuszy , wymiaru sprawiedliwości , wypowiadających walkę z narkomanami Zjawisko upowszechnia się w Azji i Ameryce Łacińskiej .
.TERRORYZM W SEKTACH W Polsce nie odnotowano przykładów zbiorowości samobójstw , ale znane są wypadki zabójstw uprowadzeń innych przestępstw związanych z działalnością sekt. Polska jest bardzo penetrowana przez członków kościoła sientologicznego , którzy oskarżani są o stosowanie terroryzmu psychicznego
TERRORYZM FUNDAMELISTÓW ISLAMSKICH Terroryzm nie jest zwyczajną wojna , a jest walka psychologiczną , która ma na celu wymuszaniu określonych koncepcji i wywieraniu wpływu na całe społeczeństwo . Władze każdego państwa muszą być przygotowane do przeciw działań terroryzmu .

36. BIOTERRORYZM
Bezprawne i nie legalne użycie czynników biologicznych wobec ludzi za miarę wymuszenia jakiegoś działania lub zastraszenia rządu i ludności cywilnej dla osiągnięcia celów osobistych i politycznych , w tym celu mogą być użyte różne bakterie , wirusy oraz różnego rodzaju toksyny .Celem może być ludność , zwierzęta hodowlane , uprawy roślin , żywność , woda Najbardziej niebezpieczna forma bioterroryzmu jest wariant w aerozolu czyli rozpylanie czynnika biologicznego w systemach wentylacyjnych

37. BIOTERRORYZM CD. KATEGORIA CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH
PATOGENY wywołują śmiertelne choroby, nalezą do nich wirus ospy , wąglik, dżuma ,wirus ebola
czynniki wywołujące groźne choroby o umiarkowanej śmiertelności; nosacizna, zapalenie mózgu , salmonella
PATOGENY ? uzyskane na drodze inżynierii genetycznej , wirus żółtej febry , wąglik
BIOTERRORYZM ? jedno z najniebezpieczniejszych zagrożeń świata ponieważ broń biologiczna może być wyprodukowana prawie przez każdego człowieka , można ją wyprodukować nawet w warunkach domowych , co sprawia że wykrycie tego jest prawie nie możliwe.
38. KORUPCJA
inaczej z łaciny tzn. zepsucie , przyjmowanie lub zadanie przez osobę pełniącą funkcje publiczne , korzyści majątkowe w zamian za spełnienie obowiązków służbowych lub naruszenie prawa . jest zjawiskiem od najdawniejszych czasów w różnych krajach jak biednych i bogatych . definicja mówi że to symptom jakie pojawiają się styku sektora publicznego i prywatnego jest to zjawisko ekonomiczne które ujawnia się w samym centrum życia publicznego , jest to kupowanie przychylności od funkcjonariuszy państwowych , jest to wykorzystywanie władzy publicznej dla osobistych korzyści . Z korupcja można się spotkać w biurach polityków i urzędników. . Związana jest z handlem narkotyków i prostytucja za najbardziej skorumpowane obszary życia gospodarczego uważa się politykę , służby zdrowia , celne , urzędy centralne , ministerstwa , przedsiębiorstwa państwowe

39. ELEMENTY KORUPCJI
ŁAPUKARSTWO ? przyjęcie łapówki tzw. łapownictwo bierne- inaczej sprzedajność , danie łapówki ; łapownictwo czynne ? przekupstwo , pośredniczenie w łapukarstwie, sprowokowanie łapówki.
SZANTAŻ ?defrantacja pieniędzy publicznych

40 RORMY KORUPCJI
KORUPCJA URZĘDNICZA ? pracownik domaga się w zamian za wydanie jakiejś decyzji ? łapownictwo bierne i czynne .
Korupcja komercyjna ? gospodarz polega na tym że jakieś przedsiębiorstwo przekupuje urzędników po to aby zapewnić sobie korzystne warunki działania
Korupcja polityczna ? politycy przekupują wyborców w celu uzyskania poparcia
.
41 WARUNKI SPRZYJAJĄCEJ KORUPCJI
Brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez rząd. Zaangażowanie dużej ilości pieniędzy np. publiczny projekt. Źle opłacani urzędnicy państwowi . Mały nacisk na zachowanie procedur prawnych. Słabe więzi społeczne . zbyt duża władza w rękach urzędników . Brak programu prewencyjnego w społeczeństwie . Brak wolności wypowiedzi i wolności mediów .

42 SKUTKI KORUPCJI
Skazuje miliony ludzi na życie w ubóstwie. Łamie prawo. Szkodzi demokracji .Upośledza funkcjonowanie handlu krajowego i międzynarodowego . Zagraża sprawnej administracji . Powiększa kryzysy społeczne .Spowalnia rozwój ekonomiczny i społeczny . Ogranicza zaufanie społeczności do władzy. Niszczy tkankę społeczna .

43 SPOSOBY ZWALCZANIA KORUPCJI
Likwidacja niskich płac , odpowiednia polityka placowa . Sprawnie działający wymiar sprawiedliwości .Przejrzyste procedury administracyjne . Wysoka kultura polityczna elit i władz. Wolne media .

44.TEORIE ETIOLOGICZNE ZACHOWAŃ DEWJACYJNYCH
Pierwszym kierunkiem strukturalnym, to teoria anomi Roberta Mertona . ta teoria została stworzona przez Durheima a dopiero później rozwinięta przez Mertona . Wg Durhaina ANOMIA określa stan społeczeństwa , w którym różne funkcje nie są wzajemnie do siebie przystosowane , oraz stan braku norm , który jest właściwością całej struktury społeczno ? kulturowej . Metron przedstawia strukturę społeczna jako czynnik produkujący motywacje zachowań ludzkich , zarówno zachowań konformistycznych i jak dewiacyjnych , które genetycznie nie różnią się między sobą .
W myśl tej teorii dewiacje są to indywidualne sposoby przystosowania z klasyfikowane na podstawie akceptacji lub odrzucenia tych dwóch elementów struktury społecznej tzn. cele kulturowe i środki instytucjonalne .

45 TYPY SPOSOBÓW INDYWIDUALNEGO PRZYSTOSOWANIA
Konformizm ? polega na akceptacji zarówno celów kulturowych i instytucjonalnych środków służących do ich realizacji . jednostki przyjmują komfornistyczne typy przystosowania które dążą do osiągnięcia celów kulturowych .
Innowacja!!!- polega na dążeniu do osiągnięcia celów kulturowych ale przy wykorzystywaniu nie instytucjonalnych środków tzn. jednostki przyjmujące , innowacyjny typ przystosowania , dążą do realizacji tych samych celów w konformizmie ale odrzucają instytucjonalne środki . . Zdaniem Mertona innowacja występuje we wszystkich we wszystkich warstwach niższych społecznych , ale najczęściej w szczeblach drabiny społecznej . Jednostki ulokowane na niższych szczeblach chcą osiągnąć sukces , wielkie bogactwo .
Rytualizm ? polega na odrzuceniu celów kulturowych przy jednoczesnej akceptacji środków instytucjonalnych czyli norm i ten typ przystosowany oznacza niekiedy rezygnacje z osiągnięcia sukcesu przy jednoczesnym , sztywnym trzymaniu norm .
Wycofanie ? polega na odrzuceniu zarówno celów kulturowych jak i środków instytucjonalnych norm służących do realizacji tych celów . Odrzucenie tych celów jak i norm oznacza często rezygnacje z gry . Zdaniem Mertona wycofanie się jest najrzadszym i najbardziej potępianym rodzajem reakcji . ten rodzaj odejścia od celów i norm jest najbardziej groźny dla systemu społecznego.
Bunt ? polega na odrzuceniu zarówno celów kulturowych jak i środków instytucjonalnych (norm) przy jednoczesnym dążeniu do wprowadzania nowych celów kulturowych i nowych norm . Istotą tej realizacji buntu jest że ma charakter grupowy zorganizowany , według Mer tona bunt jest charakterystyczny dla nowo wyłaniających się grup społecznych
46. SEKSOCHOLIZM
inaczej erotomania jest to patologiczne znoszenie poziomu potrzeb i zachowań seksualnych

47 ISTNIEJA RÓŻNE ZACHOWANIA CHARAKTERYSTYCZNE DLA SEKSOCHOLIKÓW
Fantasta ? obsesyjne myśli o przygodach seksualnych , układa scenariusz o przygodach randki a jak pozna kogoś to się wycofuje .
Podglądacz ? zagląda przez okna ukrywa się w krzakach , podgląda przez lornetkę .
Sieciowy maniak ? spędza wiele godzin w Internecie , strony z seksem .
Ekshibicjonista ? prezentuje innym ludziom swoje ciało , jeździ autem nago.
Obmacywacz- niby nie chcący dotyka kogoś w tłumie
Anonimowy kochanek ? krąży po klubach .
Uwodziciel ? flirtuje z wieloma osobami naraz
Klient ? płatna miłość
Sadomasochista ? ból fizyczny sprawia mu radość

48. SEKSOCHOLIKIEM NAJCZESCIEJ STAJE SIĘ
Osoba wykorzystywana w dzieciństwie, , mógł być zdradzony partner partnerka , mógł być seksocholikiem . Seksocholizm nie jest uwarunkowany genetycznie , ale różnymi sytuacjami w życiu , seksocholik nie przyznaje się do tego .

49 KIERUNEK KULTUROWY

Kierunek rozwinięty w Chicago twórcą był Robert Park uważał on że społeczeństwo ludzkie rządzą się tymi sami prawami co społeczeństwo zwierząt czy też roślin . Twierdził że walka o przestrzeń i nastąp do światła odnajduje swe odpowiednie środowisko .
DOMINACJA ? oznacza strukturę przestrzenną która jest skutkiem walki ekonomicznej między różnymi grupami w ramach miejskiej społeczności
SUKCESJA - Słabsi mniej zaradni są spychani do najgorszych dzielnic , ale z biegiem czasu przenoszą się do dzielnic lepszych . Autor uważał że dzieci żyjące w takich dzielnicach w większej mierze są narażone na różne oddziaływania różnorodnych sprzeczności , standardów , forum zachowania , niż oddziaływanie jakiegoś jednego komfornistycznego wzoru. Natomiast w tych dzielnicach gdzie przestępczość jest niska takiego niskiego konkurencyjnego w ogóle nie ma bądź nie jest na tyle silny . Autor twierdził że nieletni przestępcy to nie są osoby antyspołeczne lub nieprzystosowane .

50 TEORIA KONFLIKTÓW KULTUR SELLINA
Autor przeciwstawiał się traktowaniu norm prawno karnych jako jedynej jednostki analizy w kryminologii czy też w socjologii przstepczości . Przyznawał jednak że normy prawne a szczególnie prawa karnego są istotnym instrumentem wymuszanym konformizmu . Ujmował on społeczeństwo jako konglomerat różnorodnych kultur i grup odmiennymi wartościami i przestrzegającymi innych norm postępowania jego zdaniem << to co w jednej grupie jest traktowane jako zadanie dewiacyjne w innej grupie o innej kulturze może być tolerowanym , zalecanym sposobem postępowania .

51.TEORIA ZRÓZNICOWANYCH POWIAZANYCH SUTERLANDA
Przez wiele lat ta teoria była zasadniczym punktem odniesienia w rozważaniem teoretycznych poświęconych uwarunkowań zachowań dewiacyjnych , mówiła że zachowanie przestępcze jest wyuczone . Uważał że człowiek nie ma żadnych wrodzonych dyspozycji do zachowań nonkonformistycznych . Zadania konformistyczne i nonkonformistyczne są przyswajane w toku socjalizacji . Człowiek nie rodzi się z gotowym repertuarem zachowań lecz uczy się z czasem , dlatego mówi się on że zachowanie przestępcze są zachowaniami wyuczonymi . Ludzie stają się przestępcami na skutek kontaktu wzorami przestępczymi i na skutek braku kontaktu z pozytywnymi wzorcami .

52 KIERUNEK PODKULTUR
I DEFINICJA
Podkultura została wprowadzona przez Mil tona Gordona jest to podział kultury narodowej obejmujący kombinacje sytuacji społecznej takich jak ; pozycja klasowa ; pochodzenie techniczne; miejsce zamieszkania ; przynależność religijna . Tworzący funkcjonalna jedność wywierając na jednostkę całości wpływu .
II DEFINICJA
Podkultura jest to zespół norm zachowania powiązanych ze sobą w taki sposób że można je wyodrębnić z szerszej kultury której są częścią . W tych definicjach spotyka się dwa elementy ;
A)Odrębność pewnych wartości
B)Odrębność pewnych norm postępowania

53TEORIA PODKULTUR DEWJACYJNYCH COLENA
Zdaniem Colena każde działanie jest to rozwiązywanie problemów , wszystkie problemy ludzi powstają są rozwiązywane w dwóch kategoriach lub determinantach . Rozwiązanie polega na zmianie dwóch czynników . Autor mówi że każdy człowiek ma zrezygnować z celu który jest dla niego nie osiągalny , ale nie będzie zachowanie zadowalające stanie się w tedy , gdy jednostka wytłumaczy że ten cel nie był wart zachodu . Uważa że każda grupa inaczej definiuje swoje problemy i inne sposoby rozwiązania czyli rany odniesienia są różne dla różnych grup społecznych . Grupy odniesienia wywierają dużą prasie w kierunku zachowań zgodnych ze standardem w której obowiązują w tej grupie . Autor kładł na grupowe procesy doprowadzające do dewiacji .
Wyróżnił cechy podkultur dewiacyjnych
Bezcelowość ? tzn. . zakłada się że ludzie kradną , bo potrzebują rzeczy , nie ma takiego podłoża motywacyjnego , kradnie się nieraz dla zabawy jest to bezcelowe , w tych kradzieżach zawiera się negacja pewnych wartości które sa cenione w społeczeństwie
Złośliwość przejawia się w wrogości zarówno wobec innych gangów jak i wobec rówieśników nie należących do grupy , brutalny stosunek do dzieci , nauczycieli , ta złośliwość to negacja wszelkich wartości autorytetów
Negatywizm - w skład wchodzą złośliwości i bezcelowość

54TEORIA KULTURY WARSTW NIZSZYCH MILLERA
Zdaniem Millera można znaleźć Tzw., centralne punkty zainteresowania czyli dziedziny , problemy zwracające na siebie , trwała uwagę oraz wywołujące duże zaangażowanie emocjonalne , scharakteryzował on centralne punkty zainteresowania warstw niższych.
kłopoty- posiadane kłopotu bądź unikanie jest głównym tematem rozmów oraz przedmiotu aktywności warstw niższych , chęć unikania kłopotu pozostaje w sprzeczności z faktycznym zachowaniem nastawionym na popadanie w kłopoty twardość ? wartość z godnie z która zachowanie obejmuje takie cechy jak siła fizyczna psychiczna męskość odwaga odporność na ból , brak skrupułów i tzw.; intelektualizm czyli obojętność lekceważenie sztuki literatury
spryt- obejmuje również cała klasę zachowań związanych z umiejętnością manipulowania innymi ludzi i zachodzeniem do wybranego celu przy minimalnym nakładzie energii i dlatego powinien być sprytny , twardym przywódca
emocje ? poszukiwanie emocji , przeżyć wynika z szarość życia , warstw niższych i tu się mieści picie alkoholu , gry hazardowe , brak aktywności
niezależność ? z jednej strony kultura warstw niższych kładzie nacisk na poczucie niezależności a z drugiej strony cenione jest poczucie bezpieczeństwa

1. ZJAWISKO PATOLOGI SPOŁECZNEJ UWARUNKOWANIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH
2. J. WÓDZ
3 .PODSUMOWANIE PATOLOGIA SPOŁECZNA
4. DEWACJA
5. .HOMOSEKSUALIZM
6. TEMPAREMENTALNE UWARUNKOWANIA ZABURZEN ZACHOWAŃ
7. STREAUL wyróżniał dwie najważniejsze cechy charakteru temperamentu
8. . ZABURZENIA W ZACHOWANIU UJMOWANE SĄ W 5 PERSPEKTYWACH;
9. ZABURZENIA W ZACHOW. MAJĄ MIEJSCA WTEDY KIEDY WYSTEPUJE JEDNO Z KRYTERIÓW
10. ..TENDENCJE DO POJAWIENIA SIĘ STRACHU W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH ACHENBACH
11. PRZESTEPCZOŚĆ NIELETNICH , KORUPCJA
12. WŚRÓD CZYNNIKÓW KRYMINOGENNYCH MOŻNA WYODRĘBNIĆ
13. PRZESTĘPCZOŚĆ I ZACHOWANIA PRZESTĘPCZE
14. .PROSTYTUCJA
15. .PRZYCZYNY UPRAWIANIA NIERZĄDU
16. .ALKOHOLIZM
17. ..WYRÓŻNIA SIĘ NASTĘPUJACE FAZY PROCESU UZALEZNIENIA
18. ..SKUTKI NADUZYWANIA ALKOHOLU
19. . LECZENIE ZŁOŻONE JEST Z PEWNYCH ETAPÓW
20. .SEKTY
21. . KOŚCIÓŁ ZJEDNOCZENIA
22. .KOŚCIÓŁ SIENTOLOGICZNY
23. HARE KRISZNA
24. ŚWIADKOWIE JEHOWY
25. ..SATANIZM
26. SEKTA MORMONI
27. .SEKCJA NIEBO
28. .PRZYCZYNY DO WSTEPOWANIA DO SEKT
29. PEDOFILIA
30. TYP KONTAKTÓW PEDOFILNYCH BYWA ZRÓŻNICOWANY
31. ZMIANY ORGANICZNE W MÓŻGU PEDOFILA KTÓRE PROWADZA DO TEGO ZACHOWANIA
32. TYPY PEDOFILI
33. JAKIE S.A. OBJAWY U DZIECKA
34. TERRORYZM
35. RODZAJE TERORRYZMU
36. BIOTERRORYZM
37. . BIOTERRORYZM CD. KATEGORIA CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH
38. KORUPCJA
39. . ELEMENTY KORUPCJI
40. FORMY KORUPCJI
41. WARUNKI SPRZYJAJĄCEJ KORUPCJI
42. SKUTKI KORUPCJI
43. SPOSOBY ZWALCZANIA KORUPCJI
44. TEORIE ETIOLOGICZNE ZACHOWAŃ DEWJACYJNYCH
45. TYPY SPOSOBÓW INDYWIDUALNEGO PRZYSTOSOWANIA
46. . SEKSOCHOLIZM
47. ISTNIEJA RÓŻNE ZACHOWANIA CHARAKTERYSTYCZNE DLA SEKSOCHOLIKÓW
48. SEKSOCHOLIKIEM NAJCZESCIEJ STAJE SIĘ
49. KIERUNEK KULTUROWY
50. TEORIA KONFLIKTÓW KULTUR SELLINA
51. .TEORIA ZRÓZNICOWANYCH POWIAZANYCH SUTERLANDA
52. KIERUNEK PODKULTUR
53. TEORIA PODKULTUR DEWJACYJNYCH COLENA
54. TEORIA KULTURY WARSTW NIZSZYCH MILLERA

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 62 minuty

Ciekawostki ze świata
Typ pracy