profil

Wychowanie

poleca 85% 440 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WYCHOWANIE- odnosi się do urabiania tylko pewnej strony osobowości człowieka, kształtuje inna, sobie właściwą sfere osobowości. mówiąc o wychowaniu mamy na myśli zamierzone wpływanie na sferę emocjonalno-motywacyjną jednostki.

PROCESY WYCHOWANIA, JEGO STRUKTURA I CHARAKTERYSTYKA

Proces wychowania- to przemiany zachodzace w osobowości wychowanka oraz zmiany do których mają doprowadzić ciągi działań wychowawczych.

Struktura procesu działania- jest zawsze podyktowana prawidłowościami procesu przemiany, jakie to działanie ma wywoałać.

Struktura wychowawczego działania- jest podporządkowana strukturze przemian, jakie zachodzą w osobowości jednostki.

Procesy wychowawcze- są konsekwencją struktury zmiennych i możliwych procesów zmian osobowości.
Przez proces wychowania rozumiemy ciąg działań wychowawczych, podejmowanych indywidualnie lub zbiorowo, w celu stopniowego wychowania określonej przemiany w osobowości wychowanka.Kolejnośc tych działań jest odpowiednio dostosowana.

Sytuacja wychowawcza- sytuacja która otwiera choćby jedną możliwość, przejawienia przez wychowanka założonych celami operacyjnymi form aktywności.
-wstępami do ukształtowania się danej postawy jest zawsze kontakt jednostki z przedmiotem, którego ta postawa dotyczy. Kontakt ten może być bezpośredni lub pośredni.
-podstawa kształtuje się zawsze na podłożu jakiejś motywacyjnej aktywności.

Zintegrowany proces wychowania-charakteryzuje się tym że w poszczegónych sytuacjach wychowawczych, podejmowane są działania na rzecz poszczegónych ale ujętych w szeroką całość celów etapowych.

Wychowanie dzialimy na
-aktywne
-pasywne
-reaktywne

Organizacja procesów wychowania- polega na planowaniu form wychowania, a następnie na wywołaniu okreslonych sytuacji wychowawczych w obrębie poszczegulnych form.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy