profil

Wpływ kultury organizacji na realizację zadań pełnionych ról w zakładzie pracy

drukuj
poleca 83% 505 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Definicja kultury jest szeroko rozumianym pojęciem w literaturze można znaleźć 150 różnych definicji. Czarnowski podkreśla, że kultura to zespól norm społecznych wykraczających po za pojedynczą jednostkę, stanowi element integrujący szereg grup np. zawodowych, etnicznych dzięki wspólnemu dorobkowi społecznemu. F. Znaniecki proponuje definicję kultury obejmując nią wszelki rodzaj ?zjawisk empirycznych? określanych mianem kultury na gruncie socjologii, antropologii, historii, a więc : 1) wszelkie wytwory czynności ludzkich i 2) wszelkie te czynności, których działające jednostki uczą się od innych jednostek. Wytwory czynności ludzkich dzielone są na materialne oraz idencyjne czyli takie, które nie mogą być zlokalizowane w przestrzeni i służą wyłącznie do wykonywania czynności umysłowych. Wytwory ideacyjne mają bardzo znaczącą rolę kulturotwórczą ponieważ nie ulegają zniszczeniu z czasem jak wyroby materialne, a wręcz przeciwnie z czasem utrwalają się i uzyskują coraz większe znaczenie. Znaniecki do obszaru kultury zalicza wyłącznie te wytwory, których ludzie muszą się uczyć, z obszaru kultury wyklucza dzięki temu czynności czysto biologiczne. Kultury trwają dzięki względnie trwałym, utrzymującym się wiele pokoleń, najczęściej zamkniętym terytorialnie zbiorowościom ludzkim. Składnikami kultury są: 1) język, 2) zasób wierzeń i praktyk religijnych, 3) zwyczaje, obyczaje, rytuały i obrzędy regulujące stosunki między ludźmi, 4) wartości i normy, 5) wytwory kultury materialnej i wzory posługiwania się
nimi, 6) poezja, muzyka i sztuki plastyczne, 7) nauka i system idei, 8) wzory organizacyjne, ekonomiczne, polityczne i społeczne.
Definicja kultury organizacyjnej zaczęto definiować jako specyficzną atmosferę pracy i charakterystyczny dla danej kultury sposób kształtowania procesu pracy. Kultura organizacyjna jako społeczne ?reguły gry?.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy