profil

Historia wychowania

drukuj
poleca 88% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ERAZM Z ROTTERDAMU 1466-1536
? Wychowanek Braci wspólnego Życia
? Wstąpił do zakonu augustianów i przyjął święcenia kapłańskie
? Studia teologiczne
? Był humanistą, kosmopolitą promotor reformy kościoła, geniusz dialogu, platonik
? Drwił z scholastyki
? Ideał był chrześcijanin wykształcony a nie pobożny
? Każde dzieło zawierało wskazówki pedagogiczne i wychowawcze np. ?O sposobie studiów?, ?o wychowaniu księcia?, ?Rozmówki dla dzieci?
? ?przeciwko barbarzyńcom?- zaatakował wychowanie średniowieczne.
? Za cel kształcenia i wych, uważał umiejętność wygłaszania mów. Należy znać łacinę i grekę klasyczną
? Od nauczycieli wymagał wysokich kwalifikacji i łagodnego postępowania z wychowankami.
? ?O wytworności obyczajów? wyraził poglądy na wychowanie, sprawy dotyczące eleganckiego i grzecznego zachowania się
? dziewczęta powinny uczyć się prac ręcznych
? dożył do zespolenia klasycznej kultury klasycznej z czystym chrześcijaństwem
? ? pochwała głupoty? satyra na stosunki panujące w papieskim Rzymie, na ciemnotę i zabobony. Było wykorzystywane jako podręcznik szkolny
? miał on duży wpływ na kształcenie się kultury humanistycznej
? edukacja powinna odbywać się w duchu tolerancji i dobrych obyczajów
JAN LUDWIK VIVES 1492-1540
? uchodzący za twórcę pedagogiki nowożytnej, pisarz pedagogiczny
? urodzony w Wenecji studiował w Paryżu, Lenven, Oksfordzie
? wychowawca córki K. Aragońskiej w 1525-1528
? w Niderlandach zajmował się pracą nauczyciela i publikował swoje dzieła na temat wychowania
? zwolennik edukacji dziewcząt ale wg. Tradycyjnych metod ? O kształceniu kobiety chrześcijańskiej?
? zwracał uwagę na higienę uczniów służyło temu zabawy i wych. Fizyczne oraz odpowiednie usytuowanie szkoły
? dzieło ? O duszy życiu? było pierwszym traktatem psychologii empirycznej
? na pierwszym miejscu stawiał łacinę drugie j. Grecki, nie lekceważył j ojczystego historii i nauk przyrodniczych
? nauczeni powinno być zgodne z uzdolnieniami uczniów
? nie należy podawać gotowych reguł lecz tak kierować uczniem by sam do nich doszedł
? poetyki radził nauczać z podręczników lecz na podst. Tekstów klasycznych
? przyrody z obserwacji a nie z dzieł Arystotelesa
? stawiał wysokie wymagania nauczycielom postulował indywidualne traktowanie wychowanka oraz okresowe konferencje nauczycieli
? kład nacisk na rozwój szkół miejskich, powinny one być nadzorowane przez państwo
? dbał o fizyczny i duchowy rozwój dziecka
? jego pisma: Przeciwko pseudodjalektykom. O wychowaniu szlachetnym chłopców i dziewcząt, o naukach.
TOMASZ MORUS 1478-1535
? prawnik i humanista, za przekonania katolickie poniósł śmierć a Kościół uznał go świętym męczennikiem
? był wszechstronnie utalentowany, studiował w Oxfordzie i w szkole prawniczej w Londynie
? dom w Londynie stał się miejscem spotkań najwybitniejszych humanistów
? 1516 r wydanie po łacinie ?utopii?, to zapoczątkowało nowy gatunek literacki tzw. Utopii. W tej książce zawarł poglądy na wychowanie i model ustroju społecznego oparty na sprawiedliwości
? uznano go ojcem socjalizmu utopijnego, przeciwnik własności prywatnej, głosił obowiązek pracy
? system powszechnej oświaty elementarnej jednakowej dla obu płci, nauka odbywała się w j. Ojczystym
? program nauki trivium i quadrivium z większym naciskiem na nauki ścisłe
? wykształcenie wyższe mieli zdobywać najzdolniejsi
? dużą rolę w wychowaniu odgrywała religia
ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI 1503-1572
? pisarz polityczna odrodzenia polskiego
? studiował na wydziale sztuk w Akademii Krakowskiej
? w poglądach filozoficznych i teologicznych zbliżał się do Erazma z Rotterdamu
? był wrażliwy na problemy moralne, walczył z krzywdą i niesprawiedliwością
? jego humanitarne postulaty wywołały wrogość możnowładztwa duchowieństwa i mas szlacheckich
? dążył do ?naprawy Rzeczypospolitej? uszlachetnienia obyczajów podniesienia szkolnictwa na wyższy poziom złagodzenia walk religijnych usunięcia przepisów prawa.
? Odwoływał się do rozumu i sumienia
? Włączył się w burzliwe życie polityczne ostro krytykował krzywdę chłopów i mieszczan
? Był sekretarzem na dworze króla Z. Augusta a następnie osiadł w Wolborzu obejmując urząd wójta
? Wg niego podstawą życia jest moralność
? ?O obyczajach? pisze jak należy dbać o dobre wychowanie dzieci i młodzieży- co jest uczciwe a co haniebne, do czego dążyć a czego unikać
? był autorem projektu ustanowienia ?dozorców ludzi ubogich ?współczesna pomoc socjalna
? ?O prawach? ? wszyscy mieszkańcy kraju bez względu na stan społeczny powinni być równi wobec prawa, a za te same przestępstwa ponosić te same kary.
? ?O poprawie Rzeczypospolitej? mówi o szkole ? do szkoły powinni mieć dostęp cała młodzież niezależnie od pochodzenia, jednym ograniczeniem nauki szkolnej powinny być brak zdolności, dochody na utrzymanie szkól powinni dostarczać biskupi i klasztory, unowocześnianie programu szkoły, podstawa programu powinny być retoryka gramatyka i dialektyka.
JAN AMOS KOMEŃSKI 1592-1670
? pedagog czasów nowożytnych, czech studiował w Pradze oraz na kalwińskich uniwersytetach
? był wyznania Braci Czeskich oraz minelaryzmu
? w poglądach nawiązywał do J.L. Vivesa i W. Ratkego
? ?drzwi języków otwarte?- przedstawił całość spraw świata łącząc wyjaśnienie słów i rzeczy
? ?świat zmysłów w obrazach?- podręcznik do nauki łaciny, słowo z obrazem rzeczy
? ?Wielka dydaktyka ?- najobszerniejsze dzieło pedagogiczne powstałe w Lesznie
? Jego myśl pedagogiczna coraz bardziej rozwijała się w kierunku uniwersalistycznym, wszechwiedzy, pansoffi, stanowiącej program reorganizacji świata i podstawę systemu szkolnego, zgodnie z którą należy nauczać: ?wszystkich, wszystkiego o wszystkim?. W pansoffi widział drogę do powszechnego pokoju w chrześcijaństwie. Mają tu znaczenie prace: ?Droga światła?, ?O rozwoju spraw ludzkich narada powszechna?, ?Wyjście z labiryntu scholastyki?
? Ostatecznym celem człowieka jest zjednoczenie z Bogiem
? Rozprawił się ze szkolnictwem humanistycznym potępił jego werbalizm oraz program kładący nacisk na lekturę łacińskich tekstów klasycznych
? Podst. Nauczania winno być nie tyle literatura co Biblia
? Cele nauczania: 1. Nauczanie czyli kształcenie umysłowe; 2. Moralność; 3. Bogobojność
? Proces kształcenia powinien być dostosowany do naturalnego rozwoju dziecka i zdolności percepcyjnych jego umysłu. Przedmiotami poznania powinien być Bóg, świat i człowiek
? Metoda poglądowa ? polegająca na starożytnej zasadzie że nie ma nic w umyśle czego nie byłoby wpierw w zmysłach
? Każdy uczeń powinien posiadać podręcznik i powinien być partnerem nauczyciela
? Wychowanie powinno być podstawą wyrabiania w uczniach postawy moralnej i pobożności
? Cztery etapy kształcenia: 1. Dom rodzinny- szkoła macierzyńska 1-6r.ż; 2. Szkoła elementarna 6-12; 3. Szkoła średnia 12-18; 4. Szkoła wyższa 18-24
? Okres po 24 r.ż dzieli się na dalsze trzy : szkoła mężczyzn, starości i śmierci.
? Wszystkie szkoły powinny stanowić jedną hierarchię szkolną
JOHN LOCKE 1632-1704
? Przedstawiciel oświecenia angielskiego i europejskiego
? Lekarz, filozof, empiryk, sensualista
? 1690r. ?O rozumie ludzkości?; 1693r. ?Myśli o wychowaniu?- zbiór rad dla wychowawców
? podst. Sukcesu wychowania jest zdrowie fizyczne ?w zdrowym ciele zdrowy duch?
? wychowanie powinno być fizyczne, moralne i umysłowe
? głosił tezę że należy rozwijać naturalne skłonności dziecka. Zadaniem nauczyciela jest wspomaganie natury i jej korygowanie.
? należy okazywać szacunek i dezaprobatę ponieważ dzieci są czułe na pochwałę i nagrodę
? dziecko należy traktować jak osobę rozumną , wyrabiać w nim poczucie dobra i zła
? ?nie nauki humanistyczne lecz pożyteczne? to jego hasło
? umysł przychodzącego na świat dziecka jest jak ?nie zapisana karta?, wszyscy ludzie w chwili narodzin są równi, wszelkie różnice międzyludzkie powoduje wychowanie
? dwa źródła wiedzy: wyrażenie zmysłowe i wewnętrzna praca umysłu czyli refleksja
? ?szkoła pracy? zalecał dla ludu tylko rzemieślnicze szkółki parafialne, mające przysposobić młodzież do pracy w manufakturach
? dla szlachty i arystokracji i bogatego mieszczaństwa postulował wyższy poziom edukacji której produktem miał być gentleman
? z programu szkoły eliminował logikę i retorykę kład nacisk na nauki przyrodnicze, zajęcia praktyczne i języki nowożytne, usuwał j. Grecki i ograniczał łacinę muzykę umieszczał na ostatnim miejscu.
JEAN JACQUS ROUSSEAU 1712-1778
? urodzony w Genewie, próbował różnych zawodów, porzucił kalwinizm na rzecz katolicyzm by znów powrócić do kalwinizmu
? studiował dzieła filozofów
? wygrał konkurs organizowany przez Akademię w Dijon pracą pt: ?Rozprawa w kwestii czy postęp nauki i sztuki, przyczynił się do zepsucia czy uszłaczetnienia obyczajów?- uważał że postęp nauki jest przyczyną zepsucia bo człowiek ze swej natury jest dobry. Po raz drugi w 1754 r w konkursie nie odniósł sukcesu swą pracą pt: ?Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności? (1755)
? wychwala on człowieka żyjącego na łonie natury
? postawił tezę że władza nie pochodzi od Boga tylko od ludu.
? ?Emil? ? wszystko wychodzące z rąk Stwórcy jest dobre wszystko wyrodniejsze w rękach człowieka.
? Głosił program wychowania naturalnego, celem wych. Jest wych. Ogólne, pisał że jego wychowanek będzie przede wszystkim człowiekiem
? Kształcenie dziecka winno być ugruntowane na zrozumieniu dzieciństwa
? Wychowawca powinien postępować z wychowankiem jak z młodą rośliną, której należy zapewnić odpowiednie warunki a resztą powierzyć naturze.
? W wych. Naturalnym biorą udział trzy czynniki: natura, człowiek i otoczenie
? Cztery okresy wychowania: 1. Niemowlęctwo od 3 r.ż rola rodziców; 2. Dzieciństwo 8-12 r.ż rozwijanie zdrowia i zmysłów; 3. Chłopięctwo 12-15 r.ż rozwój umysłowy; 4. Młodzięczość od 16 r.ż do zawarcia małżeństwa wychowanie moralne, religijne estetyczne
? Przedstawił także wychowanie przyszłej żony Emila Zofii, kobieta stworzona jest do posłuszeństwa oraz by się podobać mężowi. Podst. Cnoty to uległość łagodność, wdzięk. Praktyczne umiejętności szycie, haftowanie i inne tzw. Robótki ręczne. Szersze wykształcenie umysłowe może być dla niej szkodliwe.
JAN HENRYK PASTALOZZI 1746-1827
? Działalność jego miała przełomowe znaczenie dla upowszechniania szkolnictwa elementarnego
? Żadnych studiów nie ukończył był Szwajcarem wcześnie osieroconym wychowywanym przez służącą.
? Rozczytywał się w literaturze oświeceniowej, był zwolennikiem rewolucji francuskiej
? Nauczyciel romantyk, dążył do poprawy położenia ludzkości wiejskiej
? 1775 r w swym domu otworzył zakład wychowawczy chciał tam stworzyć atmosferę rodzinną opisał to w dziele ?wieczory samotnika?
? ?Leonard i Gertruda? 1781-1787 ? przedstawił w nim szkołę która była przedłużeniem domu rodzinnego, dzieci zapoznawały się z pracami domowymi i uczyły się przedmiotów ogólnych; czytać pisać i rachować język niemiecki i francuski
? 1798 rząd Republiki Helweckiej powierzył mu prowadzenie zakładu wychowawczego sierot w Stanz
? puźniej Obią on posadę nauczyciela i kierownika domu sierocego w Burgdorf, w mieście tym w 1800 założył własną szkołę czyli seminarium nauczycielskie oraz szkołę ćwiczeń nauczycielskich przekształcono ją później w szkołę średnią
? metodykę nauczani przedstawił w memoriale ?Metoda? a następnie w dziele pedagogicznym pt: ?Jak Gertruda uczy swoje dzieci?
? główne założenie jego pedagogiki była zasada że wychowanie powinno być dostosowane do naturalnego rozwoju człowieka
? zwracał uwagę na socjalizację dziecka, nie wyrzekał się całkowicie kar cielesnych
? duże znaczenie przypisywał wychowaniu religijno-moralnemu
? szkoła powinna być przedłużeniem wych. Rodzinnego celem nauczania jest samodzielność myślenia, przyswojenia dziecku umiejętności rozróżniania zaobserwowanych przedmiotów ich liczb, kształtu i nazwy. Elementami składowymi jest więc liczba kształt i słowo. Program nauczania obok pisania czytania i rachunków także: geometrię rysunek geografię przyrodę gimnastykę muzykę prace na roli i w gospodarstwie domowym. Zgodnie z zasadą że kształcenie umysłowe religijno- moralne i fizyczne powinno się wzajemnie uzupełniać
JAN FRYDERYK HERBART 1776-1841
? Filozof, pedagog i psycholog niemiecki, pierwszy w europie docent pedagogiki, twórca pedagogiki naukowej opartych na założeniach filozoficznych
? System pedagogiki oparł na dwóch fundamentach etyce i psychologii
? Etyka wyznaczała i uzasadniała cel wychowania zaś psychologia środki realizacji wychowania
? Celem etyki o także wychowania było ukształtowanie w człowieku silnego charakteru moralnego w którym panuje zgodność woli i postępowania z następującymi ideami praktycznymi: wewnętrznej woli duchowej, doskonałości, życzliwości, prawa i słuszności
? Dzielił pedagogikę ogólną na trzy środki wychowujące: 1. Kierownictwo- wszystko co się odnosi do utrzymania zewnętrznego porządku; 2. Nauczania- polega na tym że daję wiedzę i wywołuje w charakterze wychowanka dodatnie zmiany; 3. Karność ? jest niezbędne do osiągnięcia celu wychowania i moralności
? Wyróżnił stopnie formalne czyli metodyczne postępowanie obejmujące: jasność, kojarzenie, systematyzacja, metodyczność.
? Uzupełnieniem nauczania było hodowanie rozumiane jako wychowanie moralne, celem tego wych. Było ugruntowanie zasad oraz ich stosowanie w życiu
? ?nauka stwarza zakres myślenia, wychowanie-charakter, charakter nie może istnieć bez nauki ? w tym leży synteza mojej pedagogiki?
? zapoczątkowany przez Herberta kierunek dydaktyki zwany herbartyzmem wywarł w XIX w. duży wpływ na pedagogikę gimnazjalną.
? Jego dzieła: ?Pedagogika ogólna wprowadzona w celu wychowania?, ?Psychologia jako nauka na nowo oparta na doświadczeniu, metafizyce i matematyce?, ?Wykłady pedagogiki w zarysie?
MARIA GRZEGORZEWSKA 1888-1967
? Pedagog, psycholog
? 1922 stworzyła Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej i była jego dyrektorką do 1960
? 1930 zorganizowała Państwowy Instytut Nauczycielski w Warszawie, którym kierowała
? w czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie
? od 1957 prof. UW, stworzyła polską szkołę pedagogiki specjalnej, inicjując badania w tym zakresie
? w swej pracy teoretycznej i praktycznej zajmowała się zagadnieniami rewalidacji osób dotkniętych kalectwem i różnorakimi wadami rozwojowymi
? była twórczynią stosowanej powszechnie metody rewalidacji poprzez pracę w specjalnych ośrodkach
? w sposób szczególny zajmowała się psychologią i opieką wychowawczą nad niewidomymi
? wiele czasu i energii poświęcała kształceniu kadry pedagogicznej
? ?Pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych? wymienia pełną charakterystykę nauczycielskiej osobowości
? M. Grzegorzewska określa pedagoga jako budowniczego świata i jego przyszłości: "Im lepszy będzie nauczyciel, tym lepszy będzie świat i życie każdego człowieka". Autorka twierdzi, że w ramach miłości do człowieka, jako podstawowej cechy pedagoga zawiera się postulat głębokiej znajomości wychowanka, poznanie warunków jego życia, by móc zastosować najbardziej właściwe oddziaływania.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy