profil

Zagospodarowanie turystyczne

poleca 82% 717 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

CO TO JEST ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE??
Jest to działalność mająca na celu przystosowaniu środowiska geograficznego do potrzeb turystyki.

PRZESTRZENNE ZAGOSPODAROWANIE REGIONU- rozmieszczenie w przestrzeni sieci osadniczej, ośrodków przemysłowych, także wyposażenia w usługi i zieleń w tym urządzenia turystyczne, prawidłowe zaplanowanie aglomeracji.

UZDROWISKA POWINNY BYĆ ZBUDOWANE:
1. RDZEŃ-docelowe miejsce (obfite w walory uzdrowiskowe)
nie powinny wjeżdżać samochody, powinny być pensjonaty, dom zdrojowy, chodniczki.
2. W dalszej części samochody miały by już wjazd, znajdują się drobniejsze pensjonaty, prywatne gabinety masażu odnowy biologicznej
3. Noclegownia ludności miejscowej, domki, bloki, szkoły i inne instytucje związane z bezpośrednio z miejscowością
4. Jeżeli już muszą to powinny znajdować się zakłady przemysłowe, biura i firmy.

ATRAKCYNOŚĆ TURYSTYCZNA
1. z punktu widzenia inwestora- na nią składają się wizja lokalna
-infrastruktura usługowa
-infrastruktura techniczna
-warunki własnościowe
-finanse gminy
2. Z punktu widzenia turysty
-walory turystyczne
-stan środowiska naturalnego
-ochrona środowiska naturalnego
-dostępność komunikacyjna
-ocena rynku
-charakter obszaru
-analiza konkurencji
-analiza popytu
-warunki rynkowe
analiza SWOT
-koncepcja obiektu
-potencjalne wyniki działalności

ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO PRZEDSTAWIA SIĘ W UJĘCIU:
A) ilościowym: są tu wyróżnione wielkości bezwzględne a jednostkach miary ( oznacza to, że będziemy się posługiwać konkretnymi jednostkami: 5 tyś zł. 1 hektar itp.)
Wskaźnik nasycenia w stosunku do : pow. Obszaru walorów turystycznych, chłonności turystycznej , oraz inne mierniki informacyjne o dopuszczalnych granicach korzystania ze środowiska przyrodniczego.
B) jakościowym: kryterium wpływu na bezpośredni efekt dobrobytu.
Kryterium korzyści zewnętrznych czyli skutków z których bez ekwiwalentu korzysta otoczenie
C) Przestrzennym: zasięg oddziaływania funkcji usługowych bądź produkcyjnych podmiotów gospodarki turystyczne, bądź urządzeń infrastrukturalnych.

OBIEKT TYPU TURYSTYCZNEGO
1.Cel i zakres projektu ? co chcemy wybudować i gdzie w jaki sposób
2.Proces zakupu i przystosowanie terenu pod zabudowę
3.Charakterystyka jednostki geograficznej, w której ma być zlokalizowany obiekt
4.Atrakcyjność terenu, walory antropologiczne i naturalne
5.Dostęność komunikacyjna
6.Podaż
7.Popyt
8.Opis projektu : czyli opis budynku, z którego budujemy
9.Ocena lokalizacji i otoczenia przestrzennego
10.Oferta obiektu
11.Program alternatywny
12.Kosztorys (opłaty urzędowe, bilety itp.)
13.Analiza SWOT
15.Zakończenie

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA JAKO PODSTAWOWY ELEMENT PODAŻY TURYSTYCZNEJ
a) podstawowa baza turystyczna
-baza gastronomiczna
-baza noclegowa
-infrastruktura transportowa
b) Baza towarzysząca to: baza typu. kąpieliska, wyciągi narciarskie, siłownia itp..
o Urządzenia turystyczne: są ściśle związane z turystyką i są stworzone dla potrzeb turystów. np. hotele.
-ośrodki wypoczynku świątecznego
-kąpieliska
-wypożyczalnia sprzętu narciarskiego
o Urządzenia para turystyczne to: są budowane z myślą o ludności mieszkającej na danym terenie, zaś turyści również z niej korzystają. Np. urzędy pocztowe, sklepy, sieć wodno kanalizacyjna.
-otwarta baza gastronomiczna
-infrastruktura gastronomiczna
-obiekty kulturalne
-obiekty ochrony zdrowia
-sklepy z artykułami spożywczymi
-uzbrojenie terenu w sieć wodno ? kanalizacyjną

URZĄDZENIA TURYSTYCZNE SĄ TO:
Urządzenia turystyczne to obiekty stanowiące wyposażenie rejonu, szlaku i miejscowości dla obsługi ruchu turystycznego.
KRYTERIA PODZIALU URZADZEŃ TURYSTYCZNYCH.
1. Charakterystyka techniczno-materiałowa
a) obiekty trwałe: są na stałe związane z gruntem, czyli motele, hotele, pensjonaty
b)obiekty nie trwałe ( lekkie) ? kempingi, urządzenia rekreacyjne, wszystko co można złożyć i przenieść w inne miejsce.
2. Możliwość korzystania z urządzeń
-ogólnie dostępne: hotele, pensjonaty,
-środowiskowe: ośrodki wypoczynkowe, zakładowe, schroniska młodzieżowe
3. Standard ? czyli kategorie rozróżniające jakość, ilość oraz cenę usługi.

4. Czas eksploatacji
-urządzenia sezonowe- wyciąg narciarki, kąpielisko,
-urządzenia całorocznej eksploatacji
5.Funkcje jaką pełnią urządzenia
- urządzenia turystyczne ? służące wyłącznie do obsługi ruchu turystycznego
- urządzenia para turystyczne- mogące obsługiwać rożne działy gospodarki narodowej
6. Spełniające potrzeby turystyczne podstawowych grup turystycznych
są to: pokój hotelowy, zwykły bar itp.

PODAŻ TURYSTYCZNA
Jest to ilość dóbr i usług, które oferują producenci w placówkach usług turystycznych, którzy są chętni sprzedać te usługi po określonej cenie i w danej jednostce czasu.
Dzieli się na :
1. dobra turystyczne
-dzielimy na:
a) podstawowe: naturalne wytworzone prze środowisko naturalne, morza, góry, lasy, oraz produkty pracy ludzkiej czyli: antropogeniczne-zabytki, zamki, kościoły
b) komplementarne czyli uzupełniające: drogi, środki transportu, hotel, restauracje, informacja turystyczna, plaże, kąpieliska
2. usługi turystyczne
-dzielimy na
a) podstawowe: usługi transportowe, gastronomiczne, hotelowe, lecznicze, rzemieślnicze, komunikacyjne,
b) komplementarne czyli uzupełniające: przewodnictwo, znakowanie szlaków, usługi kulturalno-oświatowe
Celem podaży turystycznej
Jest zaspokojeniem potencjalnego oraz realnego popytu turystycznego(jest zaspokojenie potrzeb, które zgłaszają nam klienci

Cechy podaży turystycznej:
Podaż turystyczna jest bardzo charakterystyczną podażą dlatego, że turystkę można w każdej teorii rynku nazwać. Walory turystyczne mają charakter niewymierny-no bo w jaki sposób można zmierzyć przeżycie, czy też głód, odpoczynek itp.
Miejsca występowania podaży turystycznej mają na ogół niskie walory z punktu widzenia lokalizacji działalności produkcyjnej.
Podstawowe dobra turystyczne nie mogą magazynowane !!!!

Wielkość podaży turystycznej zależy od:
-chłonności występowania miejsc turystycznych

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA jest to stopień łatwości z jakim można się dostać do danego miejsca. Charakteryzuje się ilością, częstotliwością i rodzajem środków komunikacji.
Inf. Komunikacyjna pozwala na: odbywanie wędrówek i wycieczek turystycznych oraz zaopatrzenie obiektu i ośrodków turystycznych.

URZĄDZENIA BAZY KOMUNIKACYJNEJ MOŻEMY PODZIELIĆ NA:
1. Sieć komunikacyjną
a) drogowa
b) kolejowa
c) lotnicza
d) wodna
e) szlaki piesze
2.Urządzenia zaplecza technicznego sieci komunikacyjnej (np. kasa PKP)

TRANSPORT SAMOCHODOWY
Odbywa się na drogach kołowych ( asfaltowych). Należy do najbardziej rozwijających się gałęzi transportu komunikacyjnego w Polsce.
Wzrost liczby samochodów rodzi poważne zagrożenia, presja na środowisko naturalne i utrudnia turystom dotarcie do celu
Dzielimy na:
1. Publiczny- pks, mpk, prywatne: orbis, gromada,
2. Gospodarczy- obejmujący pojazdy samochodowe w przedsiębiorstwach nie transportowych wykorzystywane do potrzeb własnych przedsiębiorstwa: piaskarki, samochody służbowe w firmach handlowych,
3. Specjalistyczny- przedsiębiorstwa transportowe, które obsługują określone branże gospodarki. Firmy lobbistyczne, kurierskie,

DROGI DZIELIMY NA
1. Publiczne- krajowe, wojewódzkie, gminne
2. Niepubliczne ? służą właścicielom lub użytkownikom gruntu

TRASY SIECI KOMUNIKACYJNEJ SPECJALNEJ:
Są to trasy zbudowane specjalnie dla turystyki, prowadzą one przez miejsca atrakcyjnie widokowo.
Dostosowane są rzeźby terenu do środowiska naturalnego. W Polsce to jest Pętla Bieszczadzka i trasa Kraków , Zakopane. Są to trasy zbudowane między innymi dla potrzeb krajoznawczych.

TRANSOPRT KOLEJOWY
Polska jest na 6 miejscu jeśli chodzi o rozwiniętą sieć kolejową i na 7 miejscu jeśli chodzi o wykorzystanie tej sieci .
Jeśli chodzi o komfort to daleko nam do doskonałości. W Polsce jest bardzo publiczny, zdobywa rynek biznesowy- jest tam Internet i wszystko co powinni mieć biznesmeni
Gęstość linii- najgęstsza na zach. Polski, gorzej rozwinięta na wschodzie. Najbardziej rozwinięta na Śląsku górnym i dolnym.

Transport lotniczy-największe lotnisko jest w stanach zjednoczonych, w europie to Londyn, później w Paryżu
Żegluga śródlądowa- jest wykorzystywana rzadko
Żegluga morska ? służy do przewozów międzynarodowych. Najbardziej popularne są w Polsce noce na promie.
Szlaki piesze-przez które rozumiemy wszystkie odcinki, które są specjalnie wyznaczone i przeznaczone do pełnienia funkcji krajoznawczej. Pełnią funkcję ochrony środowiska naturalnego czyli odbywa się tam liniowy ruch turystyczny.

W JAKIM STOPNIU TURYSTYKA MOŻE WPŁYWAĆ NA DEGRADACJE ŚRODOWISKA NATURALNEGO??

OSADNICTWO TURYSTYCZNE
Osadnictwo turystyczne ? zespół jednostek osadniczych , które powstały lub rozwinęły się w celu obsługi ruchu turystycznego.
Cechą charakterystyczną osadnictwa turystycznego jest ciągła lub okresowa wymiana znacznej części ludności w jednostce osadniczej w stosunkowo krótkich odstępach czasu. Ta wymiana nie może być związana z praca zawodową, handlem ani pobieraniem nauki, ale dokonuje się za sprawę motywów które leżą u podstaw ruchu turystycznego.

Typologia osadnictwa opiera się na dwóch głównych cechach:
1. Budowa jednostki osadniczej:
a. Jednostki osadnicze powstałe na tzw. surowym korzeniu,
b. Miejscowości powstałe w wyniku przekształcenia wcześniej istniejących osiedli ( głównie rolniczych, rybołówstwo, leśnictwo), np. wsie na Podhalu, Hel.
c. Jednostka osadnicza o niezmienionej specyfice od wieków, np. Kraków, stare miasta, Malbork,
2. Struktura funkcjonalna- miernikiem jest natężenie ruchu turystycznego.
Ruch turystyczny charakteryzuje: wielkość, sezonowość, cel i zasięg geograficzny.
a. W zależności od RUCHU TURYSTYCZNEGO wyróżniamy jednostki osadnicze:
i. Małe ? np. Iwonicz, Rymanów
ii. Średnie ? np.
iii. Duże ? np. Solina, Przemyśl
iv. Wielkie ?
b. ze wzgl. na SEZONOWOŚĆ:
i. całoroczne ? np.
ii. dwu sezonowe ? np. osad. Górskie
iii. weekendowe ? np. dla Rzeszowa Łańcut, Bratkowice
iv. jednosezonowe ? np. jednostki nadmorskie
c. Ze względu na CEL:
i. Ruch wypoczynkowy
ii. Dominacja ruchu krajoznawczego (np. Malbork)
iii. Ośrodki osadnicze o lokalnym (Leżajsk), regionalnym (Borek Stary), krajowym i międzynarodowym (Częstochowa) zasięgu.

Podoba się? Tak Nie
Typ pracy