profil

Zagadnienia na egzamin maturalny z geografii

poleca 82% 810 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
lodowiec Unia Europejska ruch obiegowy ziemi Ziemia

7. Omów główne wydarzenia geologicznew dziejach Ziemi. Omów genezę lodowców i łądolodów i ich wpływ na rzeźbę Ziemi.
9. Omów działalność erozyjną wód płynących uwzględniając czynniki wpływające na jej zróżnicowanie.
10. Omów rozmieszczenie wyżów i niżów barycznych na Ziemi - wyjaśnij przyczyny ich występowania.
11. Wyjaśnij genezę lodowców i lądolodów i ich wpływ na rzeźbę powierzchni Ziemi.
12. Ziemia jako planeta w układzie słonecznym.
13. Omów ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa.
14. Omów skład i metody badań atmosfery ziemskiej, podaj przyczyny jej zanieczyszczeń.
15. Omów rozkład opadów na kuli ziemskiej, podaj przyczyny zróżnicowania.
16. Scharakteryzuj monsunowy układ krążenia powietrza i wynikające z niego następstwa.
17. Na wybranych przykładach ze świata omów wpływ klimatu na życie i działalność gospodarczą człowieka.
18. Omów właściwości i ruchy wody morskiej.
19. Typy wybrzeży morskich, omów ich genezę i zróżnicowanie na wybranych przykładach.
20. Omów strefy oświetlenia Ziemi jako następstwo ruchu obiegowego Ziemi.
21. Omów rozmieszczenie i wskaż na mapie główne łańcuchy górskie świata. Wyjaśnij ich genezę.
22. Wskaż na mapie i omów genezę jezior na świecie i w Polsce, podaj możliwości ich wykorzystania.
23. Omów główne formy ukształtowania powierzchni lądów, wskaż je na mapie.
24. Omów główne formy ukształtowania dna oceanów i mórz, wskaż je na mapie.
25. Określ pojęcie mapy - omów zależności jej treści od podziałki, podaj przykłady.
26. Omów przebieg wietrzenia chemicznego, wyjaśnij powstanie form krasowych, podaj przykłady rzeźby.
27. Wskaż związki między elementami środowiska geograficznego na przykładzie np. Polski.
28.Wyjaśnij co rozumiesz przez pojęcia: dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, przyrost naturalny, migracja.
29. Omów rozkład temperatury na kuli ziemskiej, podaj przyczyny jej zróżnicowania.
30. Wskaż na mapie główne rzeki na poszczególnych kontynentach, omów ich zasilanie oraz rodzaje ujść i czynniki wpływające na zróżnicowanie tych zjawisk.
31. Omów najważniejsze wydażenia ery paleozoicznej.
32. Wietrzenie - omów czynniki wietrzenia podaj rodzaje rzeżby.
33. Astronomiczne pory roku, wyjaśnij przyczyny tego zjawiska.
34. Scharakteryzuj wielkość i rozmieszczenie kontynentów i oceanów na kuli ziemskiej.
35. Scharakteryzuj lasy strefy umiarkowanej, omów ich znaczenie ekologiczne i gospodarcze.
36. Wymień kryteria zróżnicowania ludności świata - omów źródła konfliktów.
37. Wskaż różnice między ekstensywną 8i intensywną gospodarką rolną na świecie, na wybranych przykładach uprawy zbóż i hodowli zwierząt.
38. Wskaż na mapie główne obszary roponośne świata, podaj znaczenie tego surowca w gospodarce świata.
39. Omów podział obszarów morskich na świecie.
40. Globalne problemy współczesnego świata i Polski - scharakteryzuj je na podstawie wybranych przykładów.
41. Porównaj lasy strefy umiarkowanej i gorącej - podaj podobieństwa i wskaż różnice.
42. Scharakteryzuj rozmieszczenie ludności na świecie - podaj przyczyny zróżnicowania tego zjawiska.
43. Sczarakteryzuj surowce energetyczne na świecie - podaj głównych producentów energii.
44. Na wybranych przykładach omów czynniki rozwoju rolnictwa na świecie.
45. Wymień przyczyny decydujące o potrzebach wymiany międzynarodowej, przedstaw główne kierunki handlu światowego, omów jego strukturę surowcową.
46. Wskaż trzy wielkie okręgi przemysłowe świata - omów czynniki lokalizacji i strukturę gałęziową.
47. Nowe źródła energi na Ziemi - omów możliwości ich wylorzystania na wybranych przykładach.
48. Wskaż różnice między intensywną i ekstensywną gospodarką rolna na wybranych przykładach.
49. Scharakteryzuj lasy strefy umiarkowanej i omów ich znaczenie gospodarcze.
50. Wyjaśnij na wybranych przykładach na czym polega racjonalne gospodarowanie surowcami naturalnymi na świecie.
51. Wymień i wskaż obszary występowania wegla kamiennego na świecie - omów tendencje zmian jego udziału w produkcji energii na wybranych przykładach.
52. Przedstaw problemy wyżywienia ludności na swiecie, podaj przyczyny i skutki tego zjawiska.
53. Omów wpływ warunków naturalnych na rozwój hodowli na swiecie - podaj przykłady.
54. Wskaz najważniejsze porty morskie świata omów ich znaczenie gospodarcze.
55. Rola międzynarodowych organizacji gospodarczych i finansowych w przemianach gospodarczych i politycznych państw Europy.
56. Podaj przykłady regionów głodu na świecie, omów przyczyny tego zjawiska i możliwości likwidacji.
57. Na trzech wybranych przykładach wyjaśnij zróżnicowanie poziomu gospodarczego państ świata - podaj przyczyny tego zjawiska.
58. Wskaz na mapie i omów obszary przemysłowe świata rozwinięte w oparciu o wydobycie węglam kamiennego.
59. Omów zróżnicowanie produkcji zbóż na świecie na tle warunków naturalnych.
60. Omów przebieg procesów urbanizacyjnych na świecie - przedstaw ich zróżnicowanie.
61. Formy urbanizacji na świecie i w Polsce - rodzaje miast.
62. Na wybranych przykładach omów rozmieszczenie głównych obszarów rolniczych świata - podaj przyczyny ich lokalizacji.
63. Na wybranych przykładach omów znaczenie rybołówstwa w wyżywieniu ludności świata.
64. Wyjaśnij przyczyny zmian na mapie politycznej Europy.
65. Omów strukturę surowcową energi elektrycznej na świecie i w Polsce - podaj możliwości zmian tej struktury.
66. Na wybranych przykładach wyjaśnij przyczyny głodu na świecie.
67. Omów współczesne problemy rozwoju wielkich miast, uwzględniając warunki życia ludności.
68. Omów dwie gałęzie gospodarki, które uznasz za szczególnie uciążliwe dla środowiska naturalnego.
69. Scharakteryzuj nowe żródła energii i możliwości ich wykorzystania.
70. Na wybranych przykładach omów czynniki rozwoju rolnictwa na świecie.
71. Wyjaśnij na przykładach wpływ działalności człowieka na zmiany w środowisku naturalnym.
72. Wskaż na mapie i omów obszary występowania ropy naftowej na świecie. Podaj producentów tego surowca.
73. Wyjaśnij pojęcia: przyrost naturalny,przyrost rzeczywisty, gęstość zaludnienia, eksplozja demograficzna.
74. Omów zmiany zachodzące w strukturze zawodowej ludności Polski - podaj przyczyny tych zmian.
75. Scharakteryzuj strukturę wieku i płci ludności w Polsce - podaj jej konsekwencje.
76. Lasy w Polsce - omów ich strukturę gatunkową i wiekową - jaki to ma wpływ na ich gospodarcze wykorzystanie.
77. Omów rozmieszczenie największych kompleksów leśnych w polsce - podaj ich znaczenie ekologiczne.
78. Na wybranych przykładach omów czynniki naturalne rozwoju rolnictwa w Polsce.
79. Omów czynniki poza przyrodnicze rozwoju rolnictwa w Polsce.
80. Scharakteryzuj poziom rolnictwa w Polsce - podaj zmiany związane z przystąpieniem polski do Unii Europejskiej.
81. Omów tradycyjne i nowe czynniki lokalizacji przemysłu w Polsce.
82. Na podstawie mapy omów przebieg i typy granic w Polsce.
83. Omów konsekwencje położenia Polski w Europie.
84. Scharakteryzuj strukture ludnościową Polski po II wojnie światowej do chwili obecnej.
85. Komunikacja - rodzaje, formy - wskaż główne szlaki transportowe Polski.
86. Główne obszary rolnicze Polski - podaj czynniki lokalizacji.
87. Obszar i granice Polski - omów przebieg granic w wyniku zmian politycznych na mapie Europy.
88. Omów konsekwencje polityczne i gospodarcze przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
89. Polskie ruchy migracyjne po II wojnie światowej, podaj przyczyny i skutki.
90. Podaj przyczyny i skutki zmiany struktury produkcji przemysłowej w Polsce.
91. Sczarakteryzuj strukturę użytkowania ziemi w Polsce - wyjaśnij pojęcia: użytki rolne, użytki zielone, grunty orne.
92. Omów obszary koncentracji ludności w Polsce - podaj przyczyny i skutki tego zjawiska.
93. Omów rolę komunikacji w gospodarce Polski i tendencje zmian w wyniku przemian gospodarczych.
94. Omów problemy produkcji zdrowej żywności w Polsce i na świecie i możliwości jej rozwoju.
95. Scharakteryzuj jeden ważny obszar klęski ekologicznej w Polsce - omów przyczyny tego zjawiska i możliwości naprawy.
96. Lasy w Polsce omów ich funkcje ekologiczne.
97. Przemysł w Polsce - omów jego funkcje tendencje zmian, podaj ich przyczyny.
98. Omów strukturę zawodową ludności polski - czy jest ona korzystna dla gospodarki kraju.
99. Scharakteryzuj jeden z obszarów przemysłowych polski - omów przyczyny i skutki koncentracji przemysłu dla tego regionu.
100. Omów wpływ zlodowaceń na rzeźbę Polski - scharakteryzuj formy rzeżby młodoglacjalnej w Polsce.
101.Scharakteryzuj sieć rzeczną Polski omów jej wpływ na gospodarkę.
102. Omów zmiany zachodzące w gospodarce polski jako skutek integracji z Unią Europejską.
103. Wymień główne typy gleb w Polsce, wskaż ich występowanie i wykorzystanie dla potrzeb rolnictwa.
104. Przedstaw formy ochrony przyrody podając ich przykłady w Polsce.
105. Przedstaw krótki zarys wydarzeń geologicznych na obszarze Polski do prekambru po kenozoik.
106. Omów zmiany tempa przyrostu ludności w Polsce - wyjaśnij przyczyny i skutki tego zjawiska.
107.Wskaż na mapiev obszary wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w Polsce - omów zmiany w środowisku spowodowane ich wydobyciem.
108. Omów zmiany struktury zatrudnienia w polsce i ich wpływ na rozwój bezrobocia.
109. Omów role transportu samochodowego w Polsce i jego wpływ na zmiany w środowisku.
110. Omów jeden z wybranych regionów turystycznych w Polsce.
111. Przedstaw charakterystyczne cechy klimatu polski, omów ich wpływ na gospodarkę.
112. Omów czynniki wpływające na klimat Polski.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 8 minut