profil

Przykładowe pytania na ustny egzamin maturalny z geografii

poleca 85% 634 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
budowa ziemi

PRZYKŁADOWE PYTANIA
NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFIII. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA

1. Wymień rodzaje upraw przemysłowych na świecie. Przedstaw rejonizację dowolnej uprawy.
2. Omów rejonizację upraw roślin cukrodajnych na świecie.
3. Omów rejonizację upraw dowolnej rośliny.
4. Wymień i scharakteryzuj silnie uprzemysłowione rejony świata.
5. Wymień główne uprawy zbożowe na świecie. Omów rejonizację i produkcję wybranej uprawy.
6. Scharakteryzuj górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych na świecie.
7. Omów znaczenie, rozwój i rozmieszczenie przemysłu chemicznego na świecie.
8. Baza dla przemysłu energetycznego i rejony występowania wybranego surowca tej grupy
9. Obszary występowania ropy naftowej i gazu ziemnego. Wydobycie i główni producenci.
10. Produkcja energii elektrycznej i rodzaje elektrowni na świecie.
11. Obszary występowania rud żelaza. Główni producenci stali.
12. Występowanie węgla kamiennego i brunatnego. Wydobycie i główni producenci.
13. Przyczyny współczesne i skutki migracji ludności na świecie
14. Znaczenie rybołóstwa morskiego w gospodarce światowej. Główne rejony połowów.
15. Problemy wyżywienia ludności świata.
16. Porównaj intensywną i ekstensywną gospodarkę rolną. Podaj przykłady państw.
17. Przyczyny, przebieg i skutki światowej eksplozji demograficznej.
18. Porównaj gospodarkę KSR i KWR.
19. Omów i wyjaśnij przestrzenne zróżnicowanie produkcji energii elektrycznej.
20. Producenci i rejony upraw pszenicy i ryżu. Uzasadnij ich występowanie.
21. Omów hodowlę bydła i trzody chlewnej na świecie. Jak wyobrażasz sobie ekstensywną gospodarkę hodowlaną.
22. Rozmieszczenie ludności na ziemi. Wskaż najbardziej zaludnione krainy geograficzne i omów przyczyny takiego stanu.
23. Najludniejsze państwa świata. Jakie czynniki zadecydowały o takim zaludnieniu.
24. Uprawy charakterystyczne dla strefy między zwrotnikami. Znaczenie tych upraw w gospodarce światowej.
25. Zmiany zaszłe w ostatnich latach na mapie politycznej Europy. Oceń ich znaczenie dla Polski.
26. Współcześnie zachodzące w Europie procesy integracyjne. Miejsce i stanowisko Polski w strukturach europejskich.
27. Obszary uprawy bawełny. Producenci i eksporterzy.
28. Światowe zasoby boksytów. Ich eksploatacja. Hutnictwo aluminium i jego znaczenie w gospodarce światowej.
29. Hodowla bydła i owiec.
30. Najważniejsze uprawy Azji południowo-wschodniej.


II. GEOGRAFIA POLSKI

31. Oceń przydatność warunków naturalnych Polski dla rozwoju rolnictwa.
32. Przedstaw rozmieszczenie ludności pochodzenia polskiego na świecie.
33. Scharakteryzuj rejonizację upraw pszenicy i żyta w Polsce oraz czynniki na nie wpływające.
34. Scharakteryzuj bazę surowcową i rozwój przemysłu chemicznego w Polsce.
35. Omów cechy klimatu Polski na tle klimatów Europy.
36. Scharakteryzuj bazę surowcową energetyki w Polsce.
37. Przedstaw główne okręgi przemysłowe w Polsce.
38. Porównaj warunki naturalne i gospodarcze Sudetów i Niziny mazowieckiej.
39. Wymień region o szczególnie korzystnych warunkach dla rozwoju rolnictwa. Uzasadnij wybór.
40. Wymień charakterystyczne cechy Podkarpacia i omów jego warunki naturalne.
41. Wskaż i wyjaśnij występowanie obszarów zagrożenia ekologicznego w Polsce.
42. Przedstaw zróżnicowanie gęstości linii kolejowych w Polsce. Omów przyczyny i skutki tego zróżnicowania oraz wskaż szlaki transportu kolejowego.
43. Scharakteryzuj rozmieszczenie upraw pszenicy i buraków cukrowych w Polsce. Jakie są przyczyny nierównomierności upraw.
44. Przedstaw bazę surowcową , główne ośrodki oraz aktualne problemy ........ hutnictwa metali w Polsce.
45. Scharakteryzuj ukształtowanie powierzchni Polski. Wskaż czynniki, które zadecydowały o ukształtowaniu poszczególnych krain.
46. Scharakteryzuj położenie Polski na tle wielkich struktur geologicznych Europy. Wymień jednostki geologiczno-tektoniczne występujące na terenie Polski.
47. Omów zmiany, które dokonały się w liczbie ludności Polski po II Wojnie Światowej. Jakie były przyczyny tych zmian.
48. Przedstaw rozmieszczenie głównych okręgów przemysłowych w Polsce. Porównaj GOP i Warszawski OP pod kątem dominujących gałęzi przemysłu i problemów rozwoju.
49. Porównaj warunki naturalne i gospodarkę Niziny Wielkopolskiej i Wyżyny Lubelskiej.
50. Scharakteryzuj uprawy roślin przemysłowych w Polsce.
51. Omów występowanie i znaczenie wód mineralnych w Polsce.
52. Scharakteryzuj rozmieszczenie upraw zbożowych w Polsce.
53. Przedstaw obszary upraw ziemniaka i roślin pastewnych w Polsce.
54. Baza surowcowa i rozwój przemysłu włókienniczego w Polsce.
55. Omów rozmieszczenie lasów w Polsce i ich rozmieszczenie w kraju.
56. Scharakteryzuj rodzaje i rozwój hodowli w Polsce.
57. Przedstaw zmiany liczby ludności Polski i jej rozmieszczenie.
58. Występowanie złóż węgla brunatnego i ich rola w gospodarce Polski.
59. Omów zróżnicowanie długości okresu wegetacji w Polsce - przyczyny i następstwa.
60. Złoża soli w Polsce - występowanie eksploatacja i znaczenie gospodarcze.
61. Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce.


III. GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA

62. Rodzaje wietrzenia i ich wpływ na ukształtowanie powierzchni.
63. Przedstaw czynniki tworzące klimat.
64. Scharakteryzuj znaczenie i działalność lodowców górskich i lądolodów.
65. Na wybranych przykładach omów klasyfikacje jezior według ich pochodzenia.
66. Przedstaw obszary występowania zjawisk sejsmicznych i wulkanicznych na świecie.
67. Wymień strefy klimatyczne na kuli ziemskiej i scharakteryzuj dowolnie wybraną.
68. Przedstaw budowę wnętrza ziemi.
69. Omów ruch wirowy ziemi i jego następstwa.
70. Omów ruch obiegowy ziemi i jego następstwa.
71. Wyjaśnij powstawanie wiatrów zwanych pasatami. Wymień obszary zasięgu.
72. Omów zróżnicowanie i zmienność temperatury powietrza na ziemi w ciągu roku. Wskaż obszary o największych amplitudach rocznych.
73. Na wybranych przykładach wykaż zależność między klimatem, roślinnością i typem gleby.
74. Omów powstawanie, przebieg i geograficzny zasięg cyrkulacji monsunowej.
75. Przedstaw mechanizm ruchu płyt litosfery. Na wybranych przykładach omów skutki tego ruchu....
76. Podziel skały budujące litosferę ze względu na ich genezę oraz podaj przykłady skał powstających w różnych warunkach.
77. Przedstaw skład i budowę atmosfery. Krótko scharakteryzuj każdą z warstw oraz omów znaczenie ozonosfery.
78. Porównaj siatkę geograficzną i kartograficzną. Uzasadnij konieczność konstruowania różnych siatek kartograficznych (odkształcenia).
79. Omów przyczyny powstawania oraz rozmieszczenie pustyń na ziemi.
80. Omów skutki gwałtownej urbanizacji dla człowieka i jego środowiska naturalnego.
81. Omów budowę układu słonecznego.
82. Omów prądy morskie i ich wpływ na klimat.
83. Omów typy wybrzeży morskich na świecie.
84. Wymień rejony świata o największych rocznych opadach i wyjaśnij przyczyny występowania tak dużych opadów.
85. Scharakteryzuj klimaty Europy.
86. Jak charakteryzuje się znaczenie mórz na ziemi i skąd wynikają różnice w stopniu zasolenia.
87. Omów działalność niszczącą i budującą rzek.
88. Co to są wody podziemne i jakie jest ich znaczenie. (szczególnie mineralne).
89. Przedstaw na wybranym przykładzie jeden z typów erozji na ziemi.
90. Scharakteryzuj rozmieszczenie gleb na ziemi, omów jeden z wybranych typów.
91. Krótko scharakteryzuj zewnętrzne czynniki kształtujące powierzchnię ziemi. (egzogeniczne)
92. Wydmy, ich rodzaje i występowanie na ziemi.
93. Występowanie czarnoziemów i ich znaczenie dla rolnictwa.
94. Rodzaje ujść rzecznych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata