profil

Rodzaje Podatków

poleca 81% 796 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

RODZAJE PODATKÓW

Podatek jest to przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej (np. samorządy lokalne) na osoby fizyczne i prawne.

Z punktu widzenia jedności podmiotu opodatkowania wyróżnia się podatki bezpośrednie i podatki pośrednie.
Podatki bezpośrednie to typ podatków, których zasadniczą cechą w intencji ustawodawcy jest jedność podmiotu opłacającego ten podatek i ponoszącego jego faktyczny ciężar ekonomiczny. Mówiąc prościej nazwa bezpośredni oznacza, że ta sama osoba, która płaci podatek, ponosi jego faktyczny ciężar ekonomiczny.
Podatki pośrednie to typ podatków, których konstrukcja rozdziela podmiot gospodarczy zobowiązany do ich naliczenia i zapłacenia od podmiotu, który ponosi ich faktyczny ciężar ekonomiczny. Oznacza to, że podatek ten nie obciąża samego przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca jest zobowiązany do jego naliczenia i zapłacenia, ale ostatecznie obciążeni tym podatkiem są odbiorcy. Podatek ten sprzedawca dolicza do ceny produktu.
Rodzaj przedmiotu opodatkowania jest podstawą podziału podatków na podatki dochodowe, podatki od obrotu i konsumpcji (podatek VAT) oraz podatki majątkowe.
Podatki dochodowe to ogół podatków, w których przedmiotem opodatkowania jest osiągany przez podmiot gospodarczy, podlegający obowiązkowi podatkowemu dochód, będący zarazem źródłem opłacenia tego podatku.
Podatek dochodowy od osób prawnych jest to powszechny, bezpośredni podatek o charakterze globalnym, płacony przez jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, a także państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Podatek dochodowy od osób fizycznych to osobisty podatek dochodowy, (Personal Income Tax- PIT) powszechny i bezpośredni o charakterze globalnym od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne ze stosunku pracy, emerytur, rent, zasiłków dla bezrobotnych, z działalności gospodarczej na własny rachunek, wykonywania wolnego zawodu, twórczości i działalności naukowej, oświatowej, literackiej, artystycznej i publicystycznej (w oparciu o umowę-zlecenie lub umowę o dzieło), z kapitałów i praw majątkowych oraz ich sprzedaży.
Podatki majątkowe to ogół podatków związanych z prawami własności. Podatki majątkowe można podzielić na cztery grupy:
1) podatki od posiadania majątku.
2) podatki od przyrostu majątku.
3) podatki od wzrostu wartości posiadanego majątku,
4) podatki od transformacji substancji majątkowej
Podatek od towarów i usług jest podatkiem od wartości dodanej, podatkiem VAT, formą podatku obrotowego. Przedmiotem opodatkowania jest wartość sprzedaży towarów i usług, a podstawą opodatkowania jest przyrost ich wartości netto w danej fazie procesu gospodarowania.
W zależności od organu pobierającego podatki można je podzielić na podatki centralne i podatki lokalne.
Podatki lokalne to grupa podatków stanowiących dochody własne gmin.
Do podatków lokalnych zalicza się: podatek od nieruchomości, podatek płacony przez mieszkających na obszarze gminy właścicieli środków transportu w wysokości uzależnionej od rodzaju i pojemności silnika pojazdu, podatek od posiadania psów, opłaty skarbowe, opłaty targowiskowe i miejscowe (taksa klimatyczna).

Podatek bezpośredni: Podatek pośredni:

Podatki dochodowe: -podatek od towarów i usług
-podatki dochodowe od osób fizycznych -podatek akcyzowy
-podatki dochodowe od osób prawnych -podatek od gier
Podatki majątkowe:
-podatek od spadków i darowizn
-podatek od czynności cywilnoprawnych
-podatek rolny
-podatek leśny
-podatek od nieruchomości
-podatek od środków transportowych
-podatek od posiadania psów

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty