profil

WOS do III gim - ściąga

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PARTIA f: kształtowanie opinii społecznej-przejawia się w działaniach mających na celu tworzenie swojego pozytywnego wizerunku i pozyskiwanie zwolenników dla upowszechnienia wolności głoszących przez partię, która wygrała wybory wyborcza-polega na budowaniu programu, wyłonieniu kandydatów i organizowaniu kampanii wyborczej rządzenia-realizowana jest przez partię, która wygrała wybory i samodzielnie lub w koalicji z innymi partiami sprawuje rządy w państwie

stowarzyszenia-to dobrowol i samowolne zrzeszenia ludzi w celu prowadzenia działalności społecznej niezarobkowej. Sąto stowarz o charakterze kulturalnym, gospodczym, cherytatywnym, turystycznym, sportowym zwią zaw-jest dobro i samoreządną organiz ludzi pracy powołaną do reprezentowania i obrony ich praw zawodowych i socjalnych. Działalność związków zawodowych reguluje ustawa z 23 V 1991 Zw zaw w swojej działalności sąnie zależne od administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców oraz do innych organizacji partia-jest dobrowolną organizacją, która dąży do zdobycia i utrzymania władzy w państwie, w celu realizacji swojego programu

Rep-zwrot byłym właściciel majątku, który został przejęty przez państwo na zasadzie wywłaszczenia pryw-sprzedaż majątku przedsiębiorstwa państw POD- poś-od tow i usłVAT –akcyz, cło bezpoś dochod-od os fizyczPIT os prawCIT maj-spatków i darowiz nieruchom rolny i leśny środków transpor B koniunktrualne-spowodow jest ogólnym spadkiem prod i zmniejszon popytem na tow i usł. Strukt-związan ze zmianami w strukturz gospodarki sezon-uwarunkow zmianami klimatycz i występuje w zakładach pracy sezonowej frykcyjne-polega na niedopasow wolnych miejsc pracy do wolnej siły roboczej Bezrobocie jest zjawisk społe niekorzyst, ponieważ praca jest dla człowik nie tylko środkiem utrzyman sle także sposób rozwijan zainteres, spełniania ambicji zawod. Tracąc prac ludz tworz też poczuc bezpiecz, często wiar we własne możliwo mają obniż poczuc własn wartoś także poczuc winy wobec bliskich za obniżeni pozim życia. Martowa są wiedz i umiejętn zawod ludz.


OP-spraw organiz pracę, aby w pełni wykorzys czas pracy kwalifik i uzdolnie pracowni –zapozn pracowni rozpoczynaj pracę z zakresem ich obow. –w termi wypłaca wynagrodzenie za pracęw wysok ustal w umowie –umożliwić pracownik podnosz kwalif zawodow PRA-sumienie i staran wykonywa prac z polecen przełożon, jeśli nie są sprzeczne z prawem -przestrz czas prac obowiązuj w dany zakła przepi BHP –dbać o dobr zakład chronić jego mienie i strzec tajemni infor, który ujawnie mogłob narazi pracodaw na strat –przestrz w pracy zasad współż społ -*nieuczciwa konkuren *korupcja *praca na czarno *działal gospodar w szarej stref Klu polity-to ogół postaw wartości wzorów i zachowań indywidualnych członków, tktóre dotyczą wspólnych stosunków władzy i obywateli. Zaliczamy:wiedzę o polityce, znajomośc faktów, ocenę zjawisk politycznych, sądy wartościujące, dotyczące sprawowania władzy, wzory zachowań politycznych uznawane w danym społeczeństwie Parafialna-charakteryzuje się całkowitą obojętnością społeczeństwa (ple amerykańskie) poddańcza-społeczeńswo ma świadomość isnienia władzy centralnej, dostrzega związek między decyzjami władzy a własnym losem, ale nie wykazuje aktywnych postaw. Nastawione jest na podporządkowanie się decyzjom politycznym, różnych ośrodków władzy uczesnicząca-przejawia się w tym, że obywatele interesują się, co system partyjny daje im, oraz tym jak sami mogą uczesniczyć w życiu społecznym i politycznym . Wykazują też duży stopień aktywności w zdobywaniu wiedzy o mechanizmach życia społeczno-politycznego

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty