profil

Daty z historii od 476 r. do 1997 r.

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-22
poleca 83% 2755 głosów

Konfederacja barska Chrzest polski bitwa pod Cedynią bitwa pod Grunwaldem bitwa pod Grunwaldem

476 r. upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego
800 r. koronacja Karola Wielkiego na cesarza
843 r. traktat w Verdun, na którym doszło do podziału monarchii pomiędzy Karola Łysego, Ludwika Niemieckiego, Lotara
882 r. początek państwa staroruskiego, zwanego Rusią Kijowską
955 r. bitwa na Lechowym Polu Węgrzy vs. Wojska Ottona I (wygrał)
962 r. przyjęcie przez Ottona I korony cesarskiej z rąk papieża Jana XII
966 r. chrzest Polski, rozpoczęcie chrystianizacji w Polsce
972 r. bitwa pod Cedynią Mieszko (wygrał) vs. Margrabia Hodon
990 r. ostateczne scalenie pod władzą Piastów ziem, Małopolskę, Wielkopolskę, Śląsk, Mazowsze i Pomorze
1000 r. zjazd gnieźnieński Bolesława chrobrego i Ottona III
1002-1005 wojna polsko-niemiecka pokój w Poznaniu; Chrobry utracił Łużyce i Milsko
1007-1013 -//- -//- -//- -//- w Merseburgu; Łużyce i Misko zostają przy Polsce
1015-1018 -//- -//- -//- -//- w Budziszynie; Chrobry utrzymał Milsko i Łużyce
1025 r. koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Koronacja syna Chrobrego Mieszka II na króla Polski
1054 r. rozłam między Rzymem a Konstanynopolem
1075 r. papież Grzegorz VII zabrania udzielania inwestytury duchowieństwu
1109 r. władca Niemiec Henryk V pod pozorem pomocy Zbigniewowi ruszył latem na Polskę
1116 r. Krzywousty opanowuje Pomorze Wschodnie z Gdańskiem
1121-1122 Krzywousty opanowuje Pomorze Zachodnie ze Szczecinem
1122 r. rozstrzygniecie konfliktu o inwestyturę; konkordat w Wormacji
1138 r. Krzywousty wprowadza ustawę sukcesyjną zwaną statutem o podziale Polski
1173 r. władzę w Polsce przejmuje Mieszko Stary
1180 r. zjazd w Łęczycy, na którym za zgodą możnych i duchowieństwa Kazimierz Sprawiedliwy uzyskał władze senioralną
1215 r. Wielka Karta Swobód w Anglii
1226 r. Konrad Mazowiecki wzywa na pomoc Zakon Krzyżacki
1241 r. bitwa pod Legnicą Mongołowie (wygrał) vs. Henryk II Pobożny (umiera)
1295 r. arcybiskup Jakub Świnka koronuje w Gnieźnie Przemysła II na króla Polski. Pierwszy zwołany parlament w Anglii
1300 r. po koronę Polski sięga król czeski Wacław II
1302 r. król Anglii zwołuje stany Generalne
1308 r. zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
1320 r. koronacja Władysława Łokietka na króla Polski
1331 r. zwycięska dla Polaków bitwa z Krzyżakami pod Płowcami
1333 r. syn Łokietka Kazimierz koronuje się na króla Polski
1335 r. i 1339 r. zjazdy w Wyszehradzie
1343 r. król Kazimierz podpisał kompromisowy pokój w Kaliszu z Krzyżakami
1348 r. pokój w Namysłowie, na którym Kazimierz zgodził się na akt inkorporacji Śląska do Czech
1364 r. kongres monarchów w Krakowie. Otworzenie Akademii Krakowskiej
1370 r. śmierć króla Kazimierza – ostatniego Piasta na tronie polskim
1374 r. przywilej koszycki nadany szlachcie prze Ludwika Andegaweńskiego
1384 r. koronacja Jadwigi na królową Polski
1385 r. układ w Krewie tworzący fundament unii polsko-litewskiej, pomiędzy możnymi polskimi a Władysławem Jagiełło
15.07.1410 r. bitwa pod Grunwaldem Polska (wygrała) vs. Zakon Krzyżacki
1411 r. pokój w Toruniu, który przyznawał dożywotnio Żmudź Jagielle i Witoldowi
1413 r. zacieśnienie unii polsko-litewskiej w Horodle.
1423 r. statut warcki dla szlachty
1430-1433 przywilej jedlneńsko-krakowski nadany szlachcie przez króla Jagiełłe
1434 r. bitwa pod Lipanami kalikstyni i chrześcijanie pokonali taborytów
1440 r. zawiązanie konfederacji rycerstwa i miast nazwanej Związkiem Pruskim w Kwidzyniu
1444 r. bitwa pod Warna klęska wojsk chrześcijańskich i śmierć Władysława Warneńczyka, zwycięstwo Turków
1453 r.upadek Konstantynopola, przejecie go przez Turków
1454 r. przywilej inkorporacyjny, wcielał on Prusy do Polski. Przywilej cerekwicko-nieszawski. Powstanie antykrzyzackie
1466 r. pokój w Toruniu. Odzyskanie Pomorza Gdańskiego. Państwo zakonne lennem Polski. Koniec wojny trzynastoletniej
1492 r. odkrycie ameryki przez Kolumba
1493 r. sejm polski składał się z dwóch izb Senatu i izby poselskiej
1517 r. Marcin Luter niemiecki zakonnik w Wittenberdze ogłasza 95 tez krytykujących hierarchie kościelną
1542 r. inkwizycja najwyższym trybunałem w sprawach o odstępstwo od wiary
1519-1522 Ferdynand Magellan odbył pierwszą podróż dookoła świata
1525 r. hołd lenny złożony przez Albrechta Hohenzollerna Zygmuntowi Staremu na rynku krakowskim
1545-1563 sobór w Trydencie
1563-1570 pierwsza wojna północna, wzięły w niej udział: Dania, Szwecja, Moskwa i Polska.
1569 unia lubelska (realna), zacieśnienie stosunków polsko-litewskich. Utworzenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
1570 r. zgoda sandomierska miedzy luteranami, braćmi czeskimi i kalwinami
1573 r. akt konfederacji warszawskiej, w obronie wolności religijnej. Sejm Konwokacyjny, zjazd generalny szlachty. Wybór Henryka Walezego na króla.
1582 r. rozejm w jamie Zapolskim kończący wojnę o Inflanty
1596 r. unia brzeska. Powstanie kościoła unickiego
1598 r. edykt nantejski wydany przez Henryka IV gwarantujący wolność wyznaniową protestantom
1600-1611 wojna o Inflanty
1605 r. bitwa pod Kircholmem, hetman Chodkiewicz pokonuje Szwedów
1610 r. bitwa pod Kłuszynem, hetman Żółkiewski pokonuje o wiele silniejszych Szwedów
1619 r. rozejm w Dywilinie
1620 r. bitwa pod Cecorą, klęska oddziałów polskich dowodzonych przez hetmana Żółkiewskiego
1617-1622 c.d. wojny o Inflanty
1622 r. rozejm w Mitawie
28.11.1627 bitwa pod Oliwą, hetman Koniecpolski pokonuje Szwedów
1626-1629 walka o Prusy Królewskie
1629 r. zwycięstwo hetmana Koniecpolskiego pod Trzcianą. Rozejm w Starym Targu, a następnie w Sztumskiej Wsi
1648 r. wybuch powstanie kozackiego na Ukrainie, przywódcą był Bohdan Chmielnicki
1649 r. ugoda zborowska między Kozakami a Polakami
1651 r. bitwa pod Beresteczkiem, przegrana Kozaków
1658 r. ugoda w Hadziaczu z Rzeczpospolitą a Kozakami. Wygnanie arian z Polski.
1655-1660 wojska szwedzkie atakują Rzeczpospolitą, początek potopu szwedzkiego
1673 r. bitwa pod Chocimiem, zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami
1683 r. bitwa pod Wiedniem, zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami
1685 r. Ludwik XIV odwołuje edykt nantejski
1700-1721 wielka wojna północna, szwedzko-rosyjska
1709 r. bitwa pod Połtawą, w której car Piotr I rozgromił wojska szwedzkie
1717 r. sejm zwany „niemym”, gdyż nie dopuszczono do głosu posłów
1720 r. układ rosyjsko-pruski w Poczdamie, w którym car zobowiązał utrzymać w Rzeczpospolitej dotychczasowy ustrój
1732 r. traktat „trzech orłów”
1773 r. grupa mieszkańców Bostonu zatopiła przebrana za Indian dostawę herbaty
4.07.1776 r. Deklaracja Niepodległości opracowana przez Jeffersona
1777 r. bitwa po Saratogą, zwycięstwo oddziałów amerykańskich
5.05.1789 r. otwarcie Stanów Generalnych w Wersalu
14.07.1789 zdobycie Bastylii, początek rewolucji we Francji
1764 r. sejm konwokacyjny, Stanisław August Poniatowski królem Polski
1765 r. otworzenie Szkoły Rycerskiej
1768-1772 konfederacja barska
1772 r. I rozbiór Polski
1788-1792 obrady Sejmu Wielkiego
03.05.1791 r. uchwalenie konstytucji
1793 r. II rozbiór Polski
24.03.1794 r. przysięga Kościuszki na Rynku krakowskim, początek powstania kościuszkowskiego
04.04.1794 r. bitwa pod Racławicami, zwycięstwo Kościuszki
10.10.1794 r. bitwa pod Maciejowicami, klęska Kościuszki
1795 r. III rozbiór Polski
1797 r. utworzenie Legionów polskich we Włoszech
1799 r. zamach stanu, Napoleon Bonaparte uzyskuje władze
1804 r. Francja cesarstwem, koronacja Bonapartego na cesarza
1806 r. bitwy pod Jeną i pod Auerstedt, zwycięski dla armii Napoleońskiej
22.07.1807 r. utworzenie i konstytucja Księstwa Polskiego,
07.07.1807 r. pokój w Tylży, pomiędzy Napoleonem a carem Aleksandrem I
1812 r. wojna Francji z Rosją
16-19.10.1813 r. bitwa pod Lipskiem, klęska Napoleona
1814 – 1815 obrady Kongresu Wiedeńskiego
18.06.1815 r. bitwa pod Waterloo, klęska Napoleona
26.12.1825 r. powstanie dekabrystów w Rosji
18.11.1830 r. niepodległość Belgii
27.11.1815 r. konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez cara
29/30.11.1830 r. wybuch powstania Listopadowego
14.02.1831 r. bitwa pod Stoczkiem, zwycięstwo polskie
24-25.02.1831 r. bitwa pod Olszynką Grochowską, zwycięstwo Rosji
26.05.1831 r. bitwa pod Ostrołęką, wielka klęska Polaków
22.02.1846 r. wybuch powstania w Krakowie i rabacja chłopska w Galicji
02.1848 r. Francja II Republiką
12.1852 r. Francja II Cesarstwem
1861-1865 wojna secesyjna w stanach Zjednoczonych Ameryki
22.01.1863 r. wybuch powstania styczniowego
1864 r. powstanie I Międzynarodówki
1867 r. początki autonomii galicyjskiej
1870-1871 wojna francusko-pruska
1871 r. utworzenie Cesarstwa Niemieckiego
1879 r. utworzenie Trójprzymierza (Niemcy, Austro-Węgry, od 1882 r. Włochy)
1882 r. I Proletariat
1871-1875 Kulturkampf
1885 r. rugi pruskie
1892 r. powstanie PPS
1893 r. powstanie SDKP i Ligi Narodowej
1895 r. powstanie Stronnictwa Ludowego
1897 r. powstanie Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego
1900 r. powstanie SDKPiL
1905-1907 rewolucja w Rosji
1907 r. Trójporozumienie. Rozłam w PPS na PPS-Frakcje Rewolucyjną
16.08.1914 r. powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego
1914 r. wybuch I wojny światowej
12.1915 r. okupacja Królestwa przez wojska państw centralnych
05.11.1916 r. akt 5 listopada
15.08.1917 r. powstanie Komitetu Narodowego Polski
06.04.1917 r. przystąpienie USA do wojny
1917 r. wybuch rewolucji w Rosji i obalenie caratu
6/7.11.1917 r. wybuch rewolucji październikowej
08.01.1918 r. orędzie prezydenta Wilsona
28.10.1918 r. utworzenie Polskiej Komisji Likwidacyjnej
07.11.1918 r. powstanie Tymczasowego Ludowego Rządu Republiki Polskiej w Lublinie
28.06.1919 r. traktat wersalski
20.02.1919 r. Mała Konstytucja
08.1919 r. pierwsze powstanie śląskie
1919-1921 wojna polsko-radziecka
1919 r. narodziny faszyzmu we Włoszech
10.07.1919 r. reforma rolna
11.07.1920 r. plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach, zakończony przegrana dla Polski
10.07.1920 r. uchwała reformy rolnej
19.20.08.1920 r. drugie powstanie śląskie
11.07.1920 r. plebiscyt na Warmii i Mazurach
19.02.1921 r. układ polsko - francuski
18.03.1921 r. pokój w Rydze
20.03.1921 r. plebiscyt na Górnym Śląsku
17.03.1921 r. konstytucja marcowa
2/3.05.1921 r. trzecie powstanie śląskie
30.12.1922 r. Rosja ZSRR
1922 r. układ w Rapallo i konferencja w Genui
28.12.1925 r. przyjęcie ustawy o parcelacji
1925 r. układ w Locarno
12-14.05.1926 r. przewrót majowy
02.08.1926 r. nowelizacja konstytucji marcowej
12.1927 r. utworzenie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem
1928 powstanie Centrolewu
1928 r. pakt Brianda-Kelloga
11.1930 wybory brzeskie
1930 r. kongres Centrolewu w Krakowie
1929-1933 r. światowy kryzys ekonomiczny
1932 r. pakt o nieagresji z ZSRR
30.01.1933 r. Hitler kanclerzem III Rzeszy
1934 r. polsko niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy
07.03.1936 r. remilitaryzacja Nadrenii
1936-1937 powstanie „osi Berlin-Rzym -Tokio”
1936-1939 wojna domowa w Hiszpanii
29-30.09.1938 r. konferencja monachijska
09.11.1938 r. „kryształowa noc” pogrom Żydów
15-16.03.1939 r. zajęcie Czechosłowacji przez wojska niemieckie
22.03.1939 r. zajęcie Kłajpedy przez wojska niemieckie
23.08.1939 r. pakt Ribbentrop-Mołotow
25.08.1939 r. polsko-brytyjski układ sojuszniczy
01.09.1939 r. wybuch pierwszej wojny światowej
09-18.09.1939 r. bitwa pod Bzurą
17.09.1939 r. Agresja ZSRR na Polskę
28.09.1939 r. kapitulacja Warszawy
30.09.1939 r. utworzenie Rządu Rzeczpospolitej Polskiej we Francji
2-5.10.1939 r. bitwa pod Kockiem
13.11.1939 r. utworzenie Związku Walki Zbrojnej, komendantem głównym został gen. Sosnkowski
30.11.1939 r. atak ZSRR na Finlandie
09.04.1940 r. agresja niemiecka na Danię i Norwegie
10.05.1940 r. zajęcie Luksemburga, Belgii i Holandii
27.05.1940 r. bitwa flandryjska
06.1940 r. atak na Litwę, Łotwę i Estonię
22.06.1940 r. zajęcie Francji
08.08.1940 r. „Luftwaffe” rozpoczęła nalot na Anglie
27.09.1940 r. pakt trzech (Włochy, III Rzesza i Włochy)
28.10.1940 r. atak na Grecję
1940-1941 deportacje w głąb Rosji
17.04.1941 r. zajęcie Jugosławii
20.05.1941 r. inwazja na Kretę
22.06.1941 r. atak Niemiec na ZSRR
30.07.1941 r. układ Sikorski-Majski
12.08.1941 r. podpisanie Kart Atlantyckiej prze Churchilla i Roosevelta
07.12.1941 r. atak wojsk japońskich na Pearl Harbor
05.01.1942 r. utworzenie PPR
01.1942 r. załamanie się planu „wojny błyskawicznej” Niemców pod Moskwą
14.02.1942 r. ZWZ zmieniony na AK, dowódcą został gen. Grot-Rowecki
3-6.06.1942 r. bitwa o Midway
01.1943 r. konferencja w Casablance
02.1943 r. klęska Armii Paulusa pod Stalingradem
19.04.1943 r. powstanie w getcie warszawskim
04.07.1943 r. śmierć gen. Sikorskiego w Gibraltarze
10.07.1943 r. lądowanie aliantów na Sycylii
03.09.1943 r. rozejm rządu włoskiego z aliantami
12-13.10.1943 r. bitwa pod Lenino
28.11-01.12.1943 r. konferencja w Teheranie
1943 r. walka na łuku Kurskim
5/6.06.1944 r. inwazja w Normandii
1.01.1944 r. w noc sylwestrową powstała Krajowa Rada Narodowa
09.01.1944 r. utworzenie Rady Jedności Narodowej
21.07.1944 r. powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, przewodniczący Edward Osóbka-Morawski
01.08.1944 r. wybuch powstania warszawskiego
17-26.09.1944 r. bitwa o Arnhem
02.10.1944 r. kapitulacja dowództwa powstania warszawskiego
23-26.10.1944 r. największa bitwa morska pod Leyte
12.1944 r. kontrofensywa niemiecka w Ardenach
4-11.02.1945 r.- konferencja na Jałcie
19.02.1945 r. oficjalny rozkaz gen. Okulickiego o rozwiązaniu AK
16.04.1945 r. operacja berlińska
08.05.1945 r. kapitulacja III Rzeszy
21.06.1945 r. porozumienie moskiewskie w sprawie utworzenia TRJN
26.06.1945 r. Karta Narodów Zjednoczonych
28.06.1945 r. powstanie Tymczasowego Rządy Jedności Narodowej
01.07.1945 r. rozwiązanie Rady Jedności Narodowej
17.07-02.08.1945 r. konferencja w Poczdamie
15.08.1945 r. cesarz Hirohito ogłasza kapitulacje Japonii
22.08.1945 r. reaktywacja działalności PSL
02.09.1945 r. gen. MacArthur przyjmuje kapitulacje Japonii, koniec II wojny światowej
06-13.12.1945 I zjazd PPR
03.01.1946 r. ustawa o nacjonalizacji
19-21.01.1946 r. kongres PSL
09.02.1946 r. przemówienie Stalina na wiecu w Moskwie
27.04.1946 r. KRN wydał ustawę o głosowaniu ludowym
05.1946 r. początek zimnej wojny
30.06.1946 r. referendum 3xTAK
19.01.1947 r. wybory do Sejmu Ustawodawczego
19.02.1947 r. Mała Konstytucja
1947 r. powstanie Republiki Indii i Muzułmańskiej republiki Pakistanu
31.08-03.09.1948 r. na plenum KC PPR odwołano Gomułke ze stanowiska
15-21.12.1948 r. kongres zjednoczeniowy, utworzenie PZPR, przewodniczącym został Bolesław Bierut
1948 r. powstanie państwa Izrael
01.1949 r. powołano w Moskwie RWPG
04.1949 r. powstanie Trizonii
01.10.1949 r. proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej
1949 r. powstanie RFN i NRD, Rady Europy, NATO
1950-1953 wojna koreańska
1952 r. konstytucja PRL
05.03.1953 r. śmierć Stalina
09.1953 r. funkcję sekretarza generalnego KC KPZR obejmuje Chruszczow
1953 r. prezydentem USA zostaje Eisenhower
14.05.1955 r. Układ Warszawski
28.06.1956 r. „czarny czwartek” w Poznaniu
19-21.10.1956 r. obrady VIII Plenum KC PZPR, pierwszym sekretarzem został Gomułka
10-11.1956 powstanie węgierskie
1956 r. XX Zjazd KPZ r. Nacjonalizacja Kanału Sueskiego przez rząd Egiptu
1957 r. Traktaty Rzymskie, powstanie EWG. Pierwszy sztuczny satelita Ziemi sputnik „Wostok”
1959 r. rewolucja socjalistyczna na Kubie
1960 r. lot Gagarina w kosmos
1962-1965 Sobór Watykański II
1964 r. funkcję sekretarza generalnego KC KPZR obejmuje Breżniew
20/21.08.1968 r. „praska wiosna
1967 r. pierwszy udany przeszczep serca ludzkiego
08.03.1968 r. protesty studentów UW
1969 r. pierwszy człowiek na księżycu
12.1970 r. tragiczne wydarzenia na Wybrzeżu
20.12.1970 odsunięcie od władzy Gomułki a na jego miejsce wstępuje Gierek
01.01.1973 r. reforma administracji
1973 r. pucz wojskowy Pinocheta w Chile
24.06.1976 r. wydarzenia czerwcowe w Płocku, Ursusie i Radomiu
23.09.1976 r. powstał Komitet Obrony Robotników
16.10.1978 r. głową Kościoła rzymskokatolickiego zostaje Polak Jan Paweł II
01.09.1979 r. działalność rozpoczyna Konfederacja Polski Niepodległej
2-9.06.1979 r. pierwsza pielgrzymka papieża do Polski
1979 r. rewolucja islamska w Iranie
08.1980 r. strajki w zakładach, 21 postulatów „Solidarności”
17.09.1980 r. utworzenie NSZZ „Solidarność”
1980-1988 wojna iracko-irańska
13.12.1981 r. wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
16.12.1981 r. zajścia w kopalni „Wujek”
31.12.1982 r. zawieszenie stanu wojennego
1986 r. Polska została przyjęta do Międzynarodowego Funduszu Walutowego
01.1989 r. rozmowy w Magdalence
04.06.1989 r. wybory czerwcowe
19.07.1989 r. Jaruzelski prezydentem
1989 r. zburzenie Muru Berlińskiego
01.01.1990 reforma Leszka Balcerowicza
21.11.1990 r. podpisanie Karty Paryskiej Nowej Europy
1990 r. Wałęsa prezydentem
1990-1991 r. wojna w Zatoce Perskiej
1993 r. utworzenie Unii Europejskiej
1994 r. koniec apartheidu w RPA, Mandela prezydentem
21.09.1997 r. wybory parlamentarne

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (18) Brak komentarzy

coś tu nie gra
1582r. rozejm w jamie Zapolskim kończący wojnę o Inflanty
1600-1611r-Wojna o Inflanty

Pokój był wcześniej niż wojna?....

Jak coś nie pasuje sami sobie piszcie Dzięki :))

stokrotne dziękii !!! :)

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 13 minuty

Ciekawostki ze świata