profil

Geneza i rozwój Unii Europejskiej

poleca 85% 1551 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

GENEZA I ROZWÓJ KONCEPCJI INTEGRACYJNYCH W EUROPIE II POŁOWY XX WIEKU.

(Kalendarium)


 W roku 1947 Belgia, Holandia i Luksemburg utworzyły unię celną (w 1958 zastąpiona Unią Ekonomiczną Beneluksu);
 12 kwietnia 1948 roku w celu koordynacji planu Marshalla (ok. 13,5 mld dolarów z USA dla Europy zach.) powstaje Europejska Organizacja Wspólnoty Gospodarczej (OEEC); EOWG tworzyło 16 państw Europy Zachodniej oraz 3 zachodnie strefy okupacyjne Niemiec ( od '49 RFN);
 5 maja 1949 roku powstała Rada Europy; organizacja polityczna zrzeszająca obecnie 40 państw Europy; cele - stanie na straży zasad demokracji i praw człowieka; organy - Komitet Ministrów i Zgromadzenie Parlamentarne;
 9 maja 1950 - Memorandum ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumanna w sprawie utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS - ang. ECSA);
 18 kwietnia 1951 roku w Paryżu Belgia, Luksemburg, Holandia, RFN, Francja i Włochy podpisują traktat ustanawiający EWWiS (wżycie wszedł 25 lipca 1952); miał obowiązywać 50 lat (do 2002); Cele EWWiS: stworzenie wspólnego rynku węgla, żelaza i stali, nadzór nad pracą przedsiębiorstw z branży, zajmować się ich dofinansowaniem, rozstrzygać spory i zapewniać wolną konkurencję;
 19 maja 1956 roku ministrowie spraw zagranicznych krajów EWWiS ustalają celowość powstania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu;
 25 marca 1957 nastąpiło podpisanie Traktatów Rzymskich; powstała EWG i Euratom (wejście w życie 1.01.1958, na czas nieograniczony); powstały też wspólne instytucje EWWiS, EWG i Euratomu: Trybunał i Parlament Europejski;
 3 stycznia 1960 roku z inicjatywy Wielkiej Brytanii powstało Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (ESWH, ang. EFTA);
 30 lipca 1961 roku w życie wchodzi program Wspólnej Polityki Rolnej (WPR); ma chronić rolników państw członkowskich prze konkurencją z zewnątrz;
 8 kwietnia 1965 roku podpisany zostaje Merger Treaty (traktat scaleniowy) układ o scaleniu organów wykonawczych Wspólnot Europejskich (WE = EWWiS + EWG + Euratom) ; wchodzi w życie 1 stycznia 1967);
 30 czerwca 1965 rozpoczyna się kryzys EWG wywołany wycofaniem się Francji z WPR; dopiero po kompromisie luksemburskimi ze stycznia 1966 sytuacja wróciła do normy;
 1 lipca roku 1968 ujednolicony zostaje system celny WE
 od 1 stycznia 1970 roku państwa Wspólnot Europejskich (WE) prowadzą wspólną handlową politykę zagraniczną; unia celna zaczęła także obejmować produkty rolne;
 1 stycznia 1973 wchodzą w życie umowy o wolnej wymianie handlowej między państwami EWG a krajami EFTA nie będącymi w Unii;
 od 1973 roku WE mają 9 członków (dochodzą Dania, Irlandia i Wielka Brytania)
 w dniach 9 - 10 grudnia 1974 ma miejsce szczyt państw WE w Paryżu; zapadła decyzja o utworzeniu Rady Europejskiej;
 9 - 10 marca 1979 na kolejnym kongresie zakończono prace nad wprowadzeniem wspólnej jednostki rozliczeniowej między państwami WE - ECU (European Currency Unit);
 w dniach 6 - 10 czerwca 1979 odbywają się pierwsze bezpośrednie wybory do parlamentu europejskiego;
 od roku 1981 WE liczą 10 członków (dochodzi Grecja);
 14 lutego 1984 roku Parlament Europejski na swoim plenarnym posiedzeniu aprobuje projekt traktatu ustanawiającego Unię Europejską;
 1 stycznia 1987 roku wchodzi w życie (podpisany w lutym 1986) Jednolity Akt Europejski (ang. SEA - Single European Act); jego postanowienia to: ustanowienie nowych uprawnień dla Wspólnot w dziedzinie gospodarczej, realizacji do końca 1994 Jednolitego Rynku Wewnętrznego, modyfikacji procesów decyzyjnych UE oraz prawnej współpracy politycznej państw członkowskich w ramach tzw. Europejskiej Współpracy politycznej;
 12 czerwca 1990 - podpisanie konwencji w Schengen, znoszącej graniczne formalności, dla zapewnienia wolnego przepływu osób wewnątrz UE;
 7 lutego 1992 roku podpisany zostaje traktat o Unii Europejskiej (tzw. traktat z Maastricht); od tego czasu istnieje UE jako taka; postanowienia: popieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, otwarcie granic, ustanowienie jednolitej waluty Unii, ujednolicanie systemów prawnych i administracyjnych państw Unii;
 od 1 stycznia 1993 funkcjonować zaczyna Jednolity Rynek Europejski; likwidacja wszelkich gospodarczych ograniczeń między państwami UE;
 8 kwietnia 1994 roku prośbę o przyjęcie do UE składa Polska;
 od 1 stycznia 1995 "dwunastka" staje się "piętnastką" - do Unii wchodzą: Austria, Finlandia i Szwecja;
 w grudniu 1996 uchwalono pakt stabilizacyjny EMU (EMU - Economic - Monetary Union, Unia Gospodarczo - Walutowa); deficyt sektora publicznego państw UE nie może przekroczyć 3%;
 17 czerwca 1997 kończy się międzyrządowa konferencja w Amsterdamie, która zaowocowała tzw. Traktatami Amsterdamskimi; celem - reforma instytucjonalna UE;
 1 stycznia 1999 "rodzi się" EURO, wspólna waluta UE; na razie tylko w rozliczeniach międzybankowych, tylko w 9 krajach UE, i tak jest jednym z największych sukcesów UE ostatnich lat;
 w roku 2000 na nastąpić gruntowna reforma UE(Agenda 2000) ; rozmowy w toku;
 od 1 stycznia 2002 EURO ma stać się "normalną" walutą;
max (mailto: [email protected]

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata