profil

Polska w Unii Europejskiej

poleca 85% 535 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

CZYM JEST UNIA EUROPEJSKA ?
________________________________________

Unia Europejska jest związkiem państw, który nie ma swego odpowiednika w historii. Jest to twór wyjątkowy i cały czas zmieniający swoje oblicze. Czy Unia będzie jedynie luźną konfederacją samodzielnych państw czy czymś na kształt Stanów Zjednoczonych Europy, pokaże przyszłość. Unia Europejska jest nowym typem związku między państwami. Jej głównym zadaniem jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i ich mieszkańcami. Najważniejszymi celami Unii zapisanymi w traktatach, tej swoistej konstytucji, są: bezpieczeństwo, postęp gospodarczy, postęp społeczny, ochrona wolności, praw i interesów obywateli. Unia Europejska respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich historię, tradycję i kulturę. Zgodnie z doktryną prawa europejskiego państwa członkowskie nie tracą swej suwerenności a jedynie przelewają na organy unii uprawnienia do wykonywania części swego władztwa. Unia Europejska jest opartym na zasadzie wzajemności i solidarności porozumieniem państw, które zdecydowały się na przekazanie Unii części swych kompetencji. Uznano bowiem, że tylko wspólnym wysiłkiem można zapewnić narodom europy rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny. Unia jest odpowiedzią narodów Europy na zagrożenia dzisiejszego świata wynikające z globalizacji.

SYMBOLE
Flaga: 12 gwiazd na granatowym tle. Jest to symbol nie tylko UE, ale również jedności i tożsamości Europy w szerszym znaczeniu. Krąg złotych gwiazd reprezentuje solidarność i harmonię między narodami Europy. Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą Państw Członkowskich. Gwiazd jest dwanaście, ponieważ liczba dwanaście jest tradycyjnie symbolem doskonałości, pełni i jedności. Dlatego też, flaga pozostaje jednakowa, bez względu na rozszerzenia UE.
Hymn: Jest to hymn nie tyle samej UE co Europy w jej szerokim znaczeniu. Melodia pochodzi z Dziewiątej Symfonii skomponowanej przez Ludwiga Van Beethovena w 1823. W końcowym fragmencie swojej symfonii, Beethoven umieszcza "Odę do radości" napisaną w 1785 roku przez Friedricha von Schillera. Poemat ten wyraża schillerowską idealistyczną wizję przedstawicieli rasy ludzkiej stających się dla siebie braćmi - wizję, którą podzielał Beethoven.
Data: W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman przedstawił propozycję utworzenia zorganizowanej Europy jako niezbędny warunek utrzymania stosunków pokojowych. Propozycję tę, znaną jako "Deklaracja Schumana", uważa się za początek tworzenia obecnej Unii Europejskiej. Dzisiaj dzień 9 maja stał się europejskim symbolem (Dniem Europy)
Euro: Znakiem graficznym euro jest grecka litera ε (epsilon) przecięta dwiema równoległymi liniami. Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu i zapewnienia stabilizacji wewnętrznej.

POLSKA
• Flaga i lokalizacja geograficzna


• Stolica: Warszawa

• Ludność: 38 632 000

• PKB: 5,3 proc.

• Jednostka monetarna: 1 złoty = 100 groszy

• Inflacja: 3,6 proc.

• Bezrobocie: 17,5 proc.

• Obszar: 312 658 km kw.

• Podział administracyjny kraju: podział na 16 województw

• Język urzędowy: polskI

• Surowce i wyroby przemysłowe
Węgiel kamienny, węgiel brunatny, miedź, cynk, ołów, żelazo, siarka, gaz ziemny, magnezyt, sól, nikiel, fosforyty, sole potasowe, konstrukcje stalowe, lokomotywy, sprzęt transportowy

• Święta narodowe
3.05 - uchwalenie Konstytucji 1791 11.11 - Narodowe Święto Niepodległości (1918)
• Konstytucja: 17.10.1997

• Ustrój: Republika

• Władza ustawodawcza
Dwuizbowy parlament (Sejm i Senat) wybierany na 4 -letnią kadencję. Sejm liczy 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich, proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Senat składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich w głosowaniu tajnym. Sejm i Senat obradując wspólnie pod przewodnictwem marszałka Sejmu, tworzą Zgromadzenie Narodowe. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów, podlega mu także Najwyższa Izba Kontroli.
• Władza wykonawcza
Rada Ministrów pod kierunkiem premiera.

• Głowa państwa
prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat; prezydent Lach Kaczyński

• Szef rządu: Jarosław Kaczyński


I Polacy za Unią

Z sondażu CBOS przeprowadzonego w dwa lata po akcesji Polski do Unii Europejskiej, wynika że 80 % Polaków popiera członkostwo Polski w UE, 11% jest mu przeciwna. Polacy na własnej skórze przekonali się że Unia nie okazała się "czarnym ludem", spadły zatem obawy związane z członkostwem w tej organizacji - od maja 2004 r. liczba osób wypowiadających się pozytywnie o obecności Polski w UE wzrosła o 16% procentowych, zaś liczba przeciwników spadła o18 punktów. Coraz więcej osób dostrzega też korzyści związanych z członkostwem w Unii - 54 % Polaków uważa, że przynosi ona Polsce więcej zysków niż strat, przeciwnego zdania jest 18 % naszych obywateli. W sierpniu 2004 roku o dodatnim bilansie związanym z obecnością w UE było przekonanych 39 % respondentów, o niekorzystnym wpływie obecności w UE na nasz kraj było zaś przekonanych wtedy 30% Polaków.
 Według 36 % badanych członkostwo Polski w UE przyniosło im osobiście więcej korzyści niż strat (w sierpniu 2004 roku z taką opinią zgadzało się 24 % badanych), dla 16 % Polaków członkostwo w UE przyniosło więcej negatywnych skutków niż korzyści (w sierpniu 2004 roku było to 31 % badanych)

 27 % Polaków twierdzi, że dzięki rozszerzeniu Polska zyskuje więcej niż kraje Piętnastki (w sierpniu 2004 uważało tak 19 %) przeciwnego zdanie wyraża 37 % badanych (w sierpniu 2004 roku - 43 %). Najlepiej skutki integracji z UE oceniają osoby dobrze wykształcone i dobrze sytuowane, mieszkańcy dużych miast oraz ludzie młodzi.

 Zdaniem 59% Polaków członkostwo w UE przyniosło korzyści polskim gospodarstwom rolnym, przeciwnego zdania było 16 % badanych.

 Według 47% ankietowanych obecność w UE korzystnie wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstw prywatnych, przeciwnego zdania jest 15 %.

 w opinii 32 % Polaków członkostwo w Unii miało korzystny wpływ na te przedsiębiorstwa, zdaniem 21 % wpływ okazał się negatywny.

Do "plusów" integracji Polacy zaliczają :
- większe możliwości podejmowania pracy w krajach unijnych 39%
- otwarte granice 24%
- korzyści dla rolnictwa 19%
- napływ pieniędzy z funduszy unijnych 7%

- 35 % badanych nie potrafi wymienić żadnych niekorzystnych skutków integracji,
- 20 % twierdzi, że nie ma żadnych negatywnych następstw.

Pozostali jako negatywne efekty wymieniają :
- wzrost cen 7%
- straty rolników 6%
- konkurencję ze strony zachodnich firm 6%
- konieczność dostosowywani do norm unijnych 5%
- opuszczanie Polski przez fachowców 3%
- brak poprawy na rynku pracy, wzrost biurokracji, nierówne traktowanie wszystkich członków Unii,
dominację wielkich państw oraz niekorzystne skutki dla obyczajowości, moralności, religii i wzrost przestępczości 3%

Sondaż przeprowadzono 1-4 kwietnia 2006 roku na reprezentatywnej próbie losowej 1.025 dorosłych mieszkańców Polski.

II Kamienie milowe na drodze Polski do członkostwa w Unii Europejskiej:
1988 Polska i Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) nawiązują stosunki gospodarcze. Rozpoczynają się negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy gospodarczej.
1991 16 grudnia Polski Rząd podpisuje Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Jednocześnie podpisana zostaje Umowa Przejściowa, regulująca - do czasu wejścia w życie Układu Europejskiego - stosunki handlowe między stronami.
1994 1 lutego wchodzi w życie Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Rada Ministrów RP podejmuje Uchwałę w sprawie wejścia w życie Układu Europejskiego i akceptuje pierwszy Raport z wykonania Programu działań dostosowujących polską gospodarkę oraz system prawny do wymagań Układu Europejskiego, przedstawiony przez Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.
1997 W grudniu podczas spotkania Rady Europejskiej w Luksemburgu zapada decyzja o rozpoczęciu 30 marca 1998 r. procesu rozszerzania Unii Europejskiej i o zwołaniu 31 marca 1998 r. dwustronnej Konferencji Międzyrządowej między innymi z Polską.
1998 1 kwietnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie w Warszawie Zespołu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE. 3 kwietnia w Brukseli rozpoczyna się oficjalnie proces screeningu (przeglądu prawa) między innymi Polski.
2000 Podczas grudniowego szczytu UE w Nicei przywódcy uzgadniają tekst roboczy Traktatu Nicejskiego w sprawie reformy instytucjonalnej w Unii Europejskiej, kończąc tym samym trwającą od 14 lutego 2000 r. Konferencję Międzyrządową 2000. Traktat ten otwiera praktycznie drogę do rozszerzenia Unii Europejskiej.
2001 Dziewiętnaście rozdziałów negocjacyjnych zostało zamkniętych. We wrześniu nowo wybrany rząd wielokrotnie deklaruje dążenie Polski do wczesnego członkostwa w UE.
2002 13 grudnia zakończono negocjacje akcesyjne.
2003 16 kwietnia na nadzwyczajnym szczycie Unii Europejskiej w Atenach następuje uroczyste podpisanie Traktatu Akcesyjnego, który liczy ponad 5,5 tysiąca stron. 7 i 8 czerwca w Polsce odbyło się referendum w sprawie członkostwa w UE. Głos na 'tak' oddało grubo ponad 70% obywateli, którzy w tych dniach udali się do urn.
2004 1 maja Polska wstępuje do UE.


III Polska w Unii Europejskiej

Pod unijnym pręgierzem
Polska, przystępując do Unii, zobowiązała się do wprowadzania określonych standardów - dotyczących czy to przestrzegania dość szerokiego zakresu praw człowieka, czy też ustawienia dość wysoko poprzeczki dla administracji, sądownictwa - ogólnie dla wszelkich struktur państwa.

Obywatele w tym i przedsiębiorcy zyskali w Brukseli sprzymierzeńca w walce z radosną twórczością rodzimej administracji, tłumaczącej wszelkie nieprzychylne biznesowi rozwiązania rzekomym obowiązkiem dostosowania do unijnych przepisów. Bruksela postanowiła kraje ociągające się we wdrażaniu reform liberalizujących rynki potraktować ostro - Bruksela grozi trybunałem w Luksemburgu i surowymi karami. komisja Europejska wskazuje na 22 obszary w sferze społeczno-gospodarczej w których Polska wykazuje się opieszałością we wdrażaniu unijnych regulacji (sądownictwo, podatki, telekomunikacja, transport).

Polska wyjątkowo dobrze poradziła sobie włączeniem w struktury UE i płynnym przejściem do funkcjonowania w ramach Rynku Wewnętrznego. Zgodnie z oczekiwaniami sprzed akcesji, nastąpiło wyraźne umocnienie polskiej waluty. Stało się tak głównie ze względu na znaczny napływ kapitału portfelowego związanego z umocnieniem zaufania inwestorów zagranicznych.


Średni kurs roczny
2004 1 EUR = 4,5340 PLN 1 USD = 3,6540 PLN
2005 1 EUR = 4,0254 PLN 1 USD = 3,2348 PLN
2006* 1 EUR = 3,9022 PLN 1 USD = 3,1228 PLN
* - dane do listopada 2006
Źródło: NBP, 2006


Dobry wpływ
Akcesja do UE dobrze wpłynęła na działalność podmiotów z udziałem zagranicznym. Blisko trzy czwarte inwestorów jest zdania, że akcesja pozytywnie wpłynęła na działalność ich firm.

Zharmonizowane prawo
Inwestorzy, jako największą korzyść ułatwiającą działalność firmy po wstąpieniu naszego kraju do UE postrzegają harmonizację prawa wewnętrznego z przepisami wspólnotowymi. W dalszej kolejności wskazują na uproszczenie procedur związanych z dostarczaniem towarów na rynki europejskie oraz zniesienie ceł.

Szeroki rynek zbytu
Polska, jako członek Unii Europejskiej, przyciąga inwestorów m.in. nieporównywalnym do pozostałych nowych państw członkowskich rozmiarem krajowego rynku zbytu. W Polsce mieszka 38 milionów ludzi.

Niskie koszty pracy i wykształcona kadra
Dodatkowym atutem jest fakt, iż mimo akcesji do UE koszty pracy pozostały relatywnie niskie. Bezrobocie w Polsce wynosi ok. 14,8 %. Paradoksalnie, jest to dobra wiadomość dla inwestorów ponieważ oznacza konkurencyjne koszty pracy i łatwy dostęp do pracowników.

Lepsza infrastruktura
Dzięki akcesji Polska uzyskała dostęp do funduszy pomocowych, dzięki którym rozbudowywana jest infrastruktura drogowa i kolejowa. Unowocześniane są także już istniejące trasy. Przez pierwsze dziewiętnaście miesięcy członkowstwa Polska otrzymała prawie sześć bilionów euro dotacji z UE.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku stworzyło dogodne warunki dla inwestorów zagranicznych w Polsce:
 dostęp do jednolitego rynku z około 500 milionami konsumentów (UE, Norwegia, Islandia oraz Lichtenstein);
 Polska jest największym pojedynczym beneficjentem pomocy pochodzącej z UE bez względu na to, jakie będą priorytety polityki strukturalnej;
 polskie prawo zostało w dużym stopniu dostosowane i zharmonizowane z prawem UE (acquis communautaire), przez co otoczenie prawne staje się w pełni kompatybilne ze standardami zachodnimi;
 członkostwo Polski w UE jest gwarancją stabilności politycznej oraz dynamicznego rozwoju gospodarczego; przykłady Irlandii i Hiszpanii pokazują jak znacząco członkostwo w Unii może przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju, a także pozyskania znaczącej ilości inwestycji zagranicznych.

Co Polska wnosi do UE?

 Polska jest krajem gdzie z geograficznego punktu widzenia znajduje się środek Europy. Zatem:
"Nie ma mowy o Europie bez Polski tak samo jak nie ma mowy o Polsce bez Europy".
 16 polskich regionów.
 Niepowtarzalną polską kuchnię.
 Ponad tysiącletnią tradycję i bogate obyczaje.
 Bogactwo i różnorodność kulturową.
 Zdrową żywność.
 Ogromny potencjał turystyczny.
 Ekologię i naturalne nie skażone czyste środowisko.
 Młodość - Polska jest krajem młodym jeśli chodzi o społeczeństwo.
 Wykształcenie i fachową wiedzę!

IV Ważne pytania
Jak jesteśmy reprezentowani w UE?
Na sesji Rady Europejskiej w dniach 7 - 10 grudnia 2000 roku w Nicei dokonano reformy instytucji Unii Europejskiej, przyznając Polsce następujące uprawnienia:
Polska uzyska po przystąpieniu do Unii 27 głosów na 345 w przyszłej unijnej Radzie Ministrów, poszerzonej o przedstawicieli państw negocjujących obecnie członkostwo. Tyle samo co Hiszpania i o dwa głosy mniej niż Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Włochy.
Polska będzie miała 50 posłów w unijnym parlamencie, podobnie jak Hiszpania. Plasuje to Polskę na trzecim miejscu, po RFN (99 głosów) i Francji, Wielkiej Brytanii i Włoszech (72 głosy). Łączna liczba posłów w Parlamencie Europejskim, mającym prawo współdecydowania z Radą w wielu dziedzinach, sięgnie 732.
W Trybunale Obrachunkowym będzie zasiadał 1 przedstawiciel z Polski, tak jak i z każdego innego państwa członkowskiego.
W Trybunale Sprawiedliwości zasiadać będzie 1 sędzia z Polski, tak jak i z każdego innego państwa członkowskiego.
W Komitecie Regionów Polskę będzie reprezentować 21 członków, tyle samo co Hiszpanię. Po przyjęciu nowych państw członkowskich liczba członków Komitetu nie będzie mogła przekroczyć 350.
W Komitecie Społeczno Ekonomicznym Polskę będzie reprezentować 21 członków, tyle samo co Hiszpanię. Po przyjęciu nowych państw członkowskich liczba członków Komitetu nie będzie mogła przekroczyć 350.

Czy Polska będzie mogła wystąpić z Unii Europejskiej?
Traktaty dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej bardzo dokładnie określają procedury przyjmowania nowych członków, natomiast właściwie nie wypowiadają się na temat możliwości wystąpienia z Unii. W tej sprawie ścierają się dwa poglądy. Z jednej strony uważa się, że traktaty akcesyjne funkcjonują tak samo jak wszystkie inne umowy międzynarodowe. Oznacza to, że podobnie jak "zwykłe" umowy traktaty o członkostwie w UE mogą być zawierane i wypowiadane wolą państwa. Należy jednak zastrzec, że skoro wejście do Unii wymaga zgody wszystkich państw członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego, to również wystąpienie z Unii powinno odbywać się w tej samej procedurze. Praktycznie zatem brak zgody tylko jednego z państw członkowskich uniemożliwiałby opuszczenie szeregu członków UE. Dodatkowym problemem byłaby również kwestia konieczności uregulowania niektórych spraw dwustronnie, tj. między UE a państwem występującym (a nie między państwem występującym a pozostałymi krajami członkowskimi). Najlepszym przykładem mogą być sprawy finansowe (składka do budżetu UE, korzystanie z funduszy unijnych).
Według innego poglądu na kwestię wystąpienia z Unii, nie jest ono możliwe, skoro nie przewidują takiej możliwości same przepisy traktatów.
W praktyce doszło już co prawda do "wystąpienia" ze Wspólnot Europejskich Grenlandii był to wynik uzyskania szerszej autonomii przez ten region w ramach państwa duńskiego. Wprowadzono wówczas do traktów specjalne zapisy, gwarantujące Grenlandii specjalny "nieczłonkowski" status.
Zgodnie z zapisem art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej możliwe jest natomiast zawieszenie państw członkowskich w niektórych prawach. Unia Europejska może podjąć takie działanie wówczas, gdy doszło do ciężkiego i trwałego naruszenia przez państwa zasad wolności, demokracji oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności i praworządności.


Programy wsparcia dla rolnictwa
Program SAPARD służy wsparciu przemian polskiego rolnictwa jeszcze przed wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. W Polsce od lipca 2002r. Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dotacje na realizację przedsięwzięć z zakresu:
przetwórstwa i promocji artykułów rolnych i rybnych
inwestycji w gospodarstwach rolnych , rozwoju i poprawy infrastruktury obszarów wiejskich

Dal rolników najważniejsze są inwestycje w gospodarstwach rolnych . Z pomocy finansowej może korzystać rolnik (właściciel lub dzierżawca gospodarstwa) mający mnij niż 50 lat podlegający ubezpieczeniu KRUS. Wsparcie ze strony UE ma służyć poprawie technicznego wyposażenia gospodarstwa oraz dostosowaniu jakości produkcji żywności do norm obowiązujących na rynku europejskim. Wspierane inwestycje mają służyć specjalizacji produkcji, poprawie warunków i jakości produkcji.

Przekraczanie granic - jakie zasady, jakie dokumenty?
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej będzie rzutować na stosunki graniczne zarówno z pozostałymi państwami członkowskimi UE (Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa), jak i państwami trzecimi (Białoruś, Rosja Kaliningrad, Ukraina). Układ z Schengen, do którego przystąpiły wszystkie - za wyjątkiem Wlk. Brytanii i Irlandii - kraje członkowskie UE oraz Norwegia i Islandia, przewiduje zniesienie granic wewnętrznych w Unii. Wszystkie nowe państwa przystępujące do Unii, także Polska, są zobowiązane zaakceptować postanowienia Układu z Schengen. Praktycznie uczestnictwo w tym Układzie oznacza możliwość podróżowania bez paszportu po całym terytorium Unii Europejskiej (z wyłączeniem Wlk. Brytanii i Irlandii). Nie oznacza to jednak, że już z chwilą uzyskania członkostwa w UE Polska przystąpi do tzw. obszaru Schengen, zniesionie zostaną granice z innymi państwami członkowskimi Unii, a Polacy będą mogli przekraczać granicę np. z Niemcami bez konieczności poddawania się kontroli paszportowej. Prawdopodobnie przez dwa-trzy lata zachodnia granica Polski będzie nadal funkcjonować, mimo statusu granicy wewnętrznej UE.

Czy polska młodzież będzie mogła studiować za granicą?
Kompetencje Unii Europejskiej w zakresie kształcenia nie ingerują w zasady organizacji systemu edukacji każde państwo członkowskie samodzielnie decyduje o funkcjonowaniu szkolnictwa. Swoboda przepływu osób jedna z 4 podstawowych zasad rynku wewnętrznego przejawia się nie tylko w swobodzie podejmowania zatrudnienia, ale także nieograniczonym wyborze miejsca kształcenia. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić obywatelom innych państw Unii Europejskiej dostęp do uczelni krajowych. Warunki przyjęcia do szkół oraz studiowania na uczelniach w krajach UE powinny być takie same dla studentów krajowych i tych pochodzących z innych państw członkowskich. Praktycznie oznacza to, że po przystąpieniu Polski do UE młodzi Polacy będą mogli podejmować studia w innych państw unijnych, o ile będą spełniać warunki wymagane przez tamtejsze uczelnie. Warunki te mogą mieć charakter merytoryczny (egzaminy wstępne, testy kwalifikacyjne) oraz finansowy. Oznacza to, że w tych państwach, w których kształcenie na poziomie wyższym jest odpłatne, również obywatele Polski będą zobowiązani do uiszczania odpowiednich opłat. Ze względu na to, że systemy stypendiów socjalnych poddane są wyłącznie regulacjom wewnątrzkrajowym i wypłacane z budżetu krajowego, to studentom nie będącym obywatelami danego państwa nie przysługują zazwyczaj tego rodzaju świadczenia.
Co wiedzą o nas Europejczycy?

Polska kraj leżący w centrum Europy. W XVI wieku potęga europejska. od 1795 do 1918 nie obecny na mapie Europy. W latach 1945 do 1989 w wschodnim bloku komunistycznym.
Co dziś wiedzą o nas Europejczycy ?

1) Że nasza flaga jest dwukolorowa, ale najwyraźniej w Hiszpanii mylą sobie naszą walutę z Euro.
2) Wiedzą, że nasz kraj jak i inne składa się z miast, miasteczek i wsi.
3) Jednego czego bez wątpienia są pewni to to, że nasz kraj jest katolicki i Jan Paweł II - zwierzchnik kościoła katolickiego jest Polakiem. Uważają Go za wielki autorytet
4) Polska jest krajem niezbyt zamożnym, ale bogatym w naturalne piękno i przywiązanym do tradycji. Leży nad morzem, ma bogactwa naturalne takie jak np. węgiel i spory potencjał turystyczny. Obawiają się naszego rolnictwa i zdrowej żywności.
5) Generalnie po informacje o naszym kraju Europejczycy sięgają do zasobów globalnej sieci komputerowej Internet. I tak potrafią znaleźć polski hotel, położenie Polski na mapie Europy, wyszukać kilka informacji o sztuce.
6) Niestety w większości przypadków informacje o Polsce jakie posiadają obcokrajowcy bez korzystania z pomocy Internetu czy publikacji są bardzo ograniczone. Obserwujemy pewnego rodzaju lęk i obawę przed krajami Europy wschodniej i centralnej - niewątpliwie wynikające z obawy przed nieznanym.
7) Przy pomocy atlasu geograficznego potrafią co prawda odrysować kontur granic naszego kraju, ale najwyraźniej zapominają o tym, że nasze godło narodowe - orzeł - odzyskał koronę.
8) W procesie kształtowania niezbyt chlubnego wizerunku Polski i Polaka w Unii Europejskiej odgrywają rolę zagraniczne media, które publikują artykuły i zdjęcia ukazujące nasz kraj w niezbyt korzystnym świetle (np rolnik z zaprzęgiem konnym)

Stereotypy:

1) Polska to kraj, który dzięki związkom zawodowym Solidarność w znaczący sposób przyczynił się do upadku komunizmu. Polska to ojczyzna Papieża.
Ale o dziwo Polska to również kraj o mentalności bardziej azjatyckiej niż europejskiej.
Oto pierwszy mit powstały na skutek usytuowania Polski gdzieś na dalekich wschodnich kresach kontynentu.
2) Scenka rozgrywająca się na przejściu granicznym - obcokrajowiec "zachęcany" przez straż graniczną do odwiedzin Polski. Komentarz może być tylko jeden:
"Nie lękaj się nas Unijny bracie, zapewnimy Ci wygodę i bezpieczeństwo w każdej polskiej chacie".
3) Na skutek protestów i niezadowolenia społecznego kształtuje się za granicą obraz Polski coraz częściej strajkującej i manifestującej swoje niezadowolenie. Polski w której szerzy się bezrobocie i pogarsza sytuacja materialna obywateli. Niewątpliwie przyczynia się to do coraz bardziej odczuwalnego spadku zainteresowania Polską w dziedzinie turystyki.
4) Dość dziwnym i niespodziewanym stereotypem może być przekonanie jakoby w Polsce były problemy z bieżącą wodą w budynkach mieszkalnych.
5) Przejeżdżający do Polski młodzi ludzie - przeżywają miłe zaskoczenie idąc na polskie plaże, które okazują się piaszczyste i skąpane w słońcu wbrew ich wyobrażeniu kamienistego wybrzeża.
6) W śród ogromnej ilości obcokrajowców przeważa obraz Polski jako ubogiego i skromnego kraju. Przyjęcie nas do Unii Europejskiej poczytują za Swój moralny obowiązek. Wieżą, że w ten sposób uzyskamy szansę na poprawę sytuacji gospodarczej kraju i jego rozwój.
Są pewni, że podobnie jak w ich przypadku dzięki Unii Europejskiej ograniczymy widocznie bezrobocie, a dzięki nowym regulacjom prawnym będziemy skuteczniej ściągać "zachodnich" inwestorów, którzy po Integracji będą się czuli w Polsce pewniej i bezpieczniej.
7) Kolejne dwa mity - oba narosłe wskutek sztucznego politycznego podziału kontynentu na część wschodnią i zachodnią.
Pierwszy ukazuje Polskę jako kraj o wieloletnich tradycjach komunistycznych. Drugi ukazuje znikomą wiedzę o Polsce jaką posiada przeciętny obywatel UE.
8) Obrazek prezentujący polską wieś w wyobrażeniu obcokrajowców.
Pokryta śniegiem, o srogim klimacie, pozbawiona specjalistycznych maszyn rolniczych. Zdaniem Europejczyków na polskiej wsi wciąż pracuje się tradycyjnymi metodami. Dzięki temu polscy rolnicy produkują ekologiczną i zdrową żywność.
9) Polska jako typowy kraj rolniczy
- około 90% terenu kraju to tereny wiejskie o bardzo srogim klimacie.
10) Polscy rolnicy w wyobrażeniu obcokrajowców ciężko pracują w polu.
Z racji chłodnego klimatu niezbędna jest im przy pracy wódka służąca do rozgrzewania się gdy zmarzną.
Najpopularniejszy mit - dobrze znany większości z nas i w większości krajów na świecie.
Cytat: "Pić jak Polak" - mówi sam za siebie.
11) W obliczu ostatnich afer jakie mają miejsce w naszym kraju i ich napiętnowania w prasie zagranicznej - rozwija się kolejny mit - niezbyt przychylny dla inwestycji zagranicznych. Korupcja.
12) W krajach U.E. można spotkać się z przekonaniem jakoby w Polsce obowiązywały dwa języki urzędowe: polski i niemiecki.
13) Całowanie się mężczyzn na powitanie w usta. Symbol przyjaźni.
Obyczaj pochodzący z minionej epoki - wielokrotnie demonstrowany
w relacjach z oficjalnych wizyt polityków krajów dawnego bloku wschodniego.
14) Jednym z sympatyczniejszych mitów jest bez wątpienia ten obrazujący obyczaj Polaków całujących się na powitanie.
Mit ten budzi ogromne zaciekawienie i zainteresowanie w krajach Unii Europejskiej.
15) Obcokrajowcy posiadają względnie dobrą wiedzę na temat geograficzno-politycznego podziału Europy do jej tzw. granicy wschodniej zaczynającej się na Polsce.
Dalej jednak pojawia się problem - od granicy Polskiej w kierunku wschodu wiedza ta praktycznie jest znikoma. Wiedzą, że za Niemcami jest gdzieś Polska, ale gdzie to dokładnie nie wiadomo. Pojawiają się wypowiedzi według których Polska graniczy z Turcją czy ZSRR.
16) Polacy często są utożsamiani z narodem w którym dużą uwagę przykłada się do kolorowych strojów.
Zdaniem Europejczyków w naszym codziennym życiu rywalizujemy ze sobą w jakości wzorów i ilości kolorów na noszonych przez nas ubraniach.
Źródła:
1.„Doświadczenia pierwszego roku członkostwa – najważniejsze efekty oraz próba oceny” Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa, kwiecień 2005
2.„Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce” Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa, grudzień 2005
3. Strona internetowa http://www.wystawa.europoland.com/wystawapiec.html
4. Strona internetowa http://www.rcie.rzeszow.pl/pliki/3.htm#_Toc32214602

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 22 minuty