profil

Psychopatologia "wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnym z rodzin patologicznych"

poleca 85% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

„Wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnych z rodzin patologicznych”


I – Rozwijanie zainteresowań uczniów:
- prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych autoprezentacji
- rozmowy na temat własnych zainteresowań
- omówienie sposobów radzenia sobie z wszelkimi niepokojami
- zapoznanie uczniów z treścią Konwencji o Prawach Dziecka
- zorganizowanie warsztatów „ Jak radzić sobie ze stresem” prowadzonych przez pracowników poradni specjalistycznej

II – Budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech autorytetów:
- prowadzenie warsztatów „Moje mocne strony”
- przeprowadzenie dyskusji w ramach godziny wychowawczej dotyczącej współczesnych autorytetów

III – Wywołanie refleksji na temat własnej przyszłości:
- dyskusja na lekcjach wychowawczych dotycząca przyszłości i właściwego wyboru szkoły średniej
- rozmowy na godzinach wychowawczych dotyczące planów osobistych: „Moje udane życie w rodzinie”
- przeprowadzenie debaty na temat problemów w naszym najbliższym środowisku

IV – Kształtowanie właściwego stosunku do różnych przejawów subkultur młodzieżowych
- zorganizowanie warsztatów dotyczących sekt i subkultur młodzieżowych prowadzonych przez pracowników poradni specjalistycznych
- dyskusje na godzinach wychowawczych

V – Informowanie uczniów o zmianach zachodzących w świecie:
- redagowanie gazetki szkolnej
- przeprowadzenie konkursu na najciekawszy plakat „Jakie zmiany zachodzą w moim środowisku”
- omawianie bieżącej prasy dotyczącej wydarzeń w świecie, wydarzenia tygodnia, miesiąca, roku
- prowadzenie prasówek na lekcjach wiedzy o społeczeństwie
- dyskusja na temat bieżących wydarzeń na świecie w oparciu o artykuły prasowe

VI – Poznanie środowisk rodzinnych uczniów:
- rada pedagogiczna poświęcona pełnej diagnozie zjawisk patologii wśród uczniów oraz działaniom profilaktycznym
- wizyty wychowawców w domach patologicznych oraz niewydolnych wychowawczo celem rozpoznania sytuacji i podjęcia właściwych działań
- opracowanie, przeprowadzenie i zanalizowanie ankiet dotyczących środowisk rodzinnych dzieci rozpoczynających naukę w gimnazjum w celu wychwycenia najważniejszych problemów oraz zjawisk patologii w środowisku lokalnym uczniów
- współpraca szkoły z ośrodkiem pomocy społecznej celem udzielenia pomocy materialnej uczniom z rodzin najuboższych
- zorganizowanie wystawy plakatów „Szkoła bez agresji i przemocy”
- częste rozmowy z rodzicami mającymi kłopoty wychowawcze z dziećmi i umożliwienie im kontaktu z psychologiem i pedagogiem

VII – Ograniczenie zjawiska wagarowania uczniów:
- zapoznanie uczniów ze szkolnym systemem ocenienia zachowania i karami za wagary
- profilaktyczne rozmowy z rodzicami na temat skutków wagarowania
- stworzenie grup pomocy koleżeńskiej w nauce uczniom mającym trudności
- oficjalne nagradzanie tych uczniów, którzy nie opuszczają zajęć lekcyjnych
- zorganizowanie właściwego nadzoru dowozu uczniów
- w trosce o bezpieczeństwo uczniów zorganizowanie różnych form spędzenia Dnia Wagarowicza

VIII – Zorganizowanie różnych form spędzenia wolnego czasu przez uczniów:
- prowadzenie godzin wychowawczych poświęconych czynnemu odpoczynkowi
- zorganizowanie dyskotek i zabaw szkolnych
- aktywny udział uczniów w wycieczkach, rajdach oraz turniejach sportowych
- zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkole
- współpraca z ośrodkiem kultury celem włączenia uczniów w życie kulturalne miasta
- udział uczniów w spektaklach teatralnych, projekcjach filmów, programach edukacyjnych
IX – Informacja o instytucjach, miejscach pomocy dla rodziców i uczniów borykających się z trudnościami:
- spotkanie rodziców i uczniów z członkiem AA celem udzielenia informacji na temat celowości działania klubu oraz możliwościach udzielania pomocy ludziom uzależnionym
- wizyta uczniów w ośrodku, poradni lub świetlicy socjoterapeutycznej celem zachęcenia niektórych uczniów do korzystania z tej formy pomocy

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: