profil

Jak w umowie o pracę określić wynagrodzenie pracownika?

poleca 85% 494 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jak w umowie o pracę określić wynagrodzenie pracownika?


Jak należy rozumieć obowiązek określenia w umowie o pracę wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia (art. 29 1 pkt 3 Kodeksu pracy). Czy oznacza to, że w umowie o pracę trzeba wymienić również określone w regulaminie wynagradzania dodatki z tytułu pełnionej funkcji, czy związane z pracą zmianową? Jeśli tak, to czy należy zmieniać treść umów zawartych przed 1.1.2004 r. i uzupełniać o ten element?

Zgodnie z art. 78 2 Kodeksu pracy w celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy. Dla określenia wynagrodzenia konieczne jest więc co najmniej ustalenie wysokości i zasad przyznawania stawek wynagrodzenia za pracę, a więc tzw. wynagrodzenia zasadniczego. Poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownik może nie otrzymywać żadnych dodatkowych składników wynagrodzenia. Składników wynagrodzenia wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (Kodeksu pracy, innych ustaw i rozporządzeń) i wypłacanych w wysokości i na zasadach określonych w tych przepisach nie trzeba wskazywać w umowie o pracę. W umowie o pracę należy wskazać składniki wynagrodzenia, przysługujące pracownikowi na podstawie przepisów o wynagradzaniu, obowiązujących wyłącznie u konkretnego pracodawcy (np. na podstawie układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania). Wskazanie to powinno polegać na wymienieniu składników wynagrodzenia z nazwy wraz z podaniem podstawy prawnej, która określa przesłanki nabycia prawa do tych składników oraz ich wysokość. W umowie o pracę nie trzeba natomiast określać wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia za pracę, jeżeli wynika ona z układu zbiorowego pracy lub z regulaminu wynagradzania.
Składniki wynagrodzenia za pracę powinny być wskazane we wszystkich umowach o pracę, które są zawierane począwszy od 1.1.2004 r. Przepisy ustawy nowelizującej Kodeks pracy, nie nakładają natomiast obowiązku uzupełniania o składniki wynagrodzenia umów o pracę zawartych przed tym dniem.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta