profil

Konspekt dla klasy IV szkoły podstawowej

poleca 81% 1722 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze


Data....................


Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV


Imię i nazwisko prowadzącego:......................................
Czas realizacji tematu lekcji: 90 min.

Temat lekcji : Bądź bezbłędny! pisownia wyrazów z „rz.”

Dział programowy: Pisanie. Poprawność zapisu.
Program nauczania: A. Łuczak, A. Murdzek: Między nami
Numer dopuszczenia: DKW-4014-37/01.

Cele lekcji:

1. POZNAWCZE
Poziom wiadomości
uczeń definiuje zasady użycia „rz.”
uczeń rozróżnia cztery kategorie zasad użycia „rz.”
Poziom umiejętności
uczeń ilustracje hasła ortograficzne
uczeń określa przynależność wyrazów do danej kategorii
uczeń proponuje własne przykłady

2. WYCHOWAWCZE
Działania
uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach
uczeń ocenia pracę swoją i innych
Postawy
uczeń jest obiektywny w swoich ocenach
uczeń podejmuje i najlepiej jak potrafi wykonuje przydzielone mu zadania


Metody i formy pracy:
przekład intersemiotyczny
heureza
ćwiczenia
Pomoce dydaktyczne:
Łuczak, A. Murdzek: „Między nami”, język polski 4, podręcznik, GWO, Gdańsk 2001
Łuczak, A. Murdzek: „Między nami”, język polski 4, zeszyt ćwiczeń, GWO, Gdańsk 2001
papier rysunkowy
przybory do rysowania
kartki ze słowami-kluczami i numerem
tablice ortograficzne (ewentualnie)

Przebieg lekcji:
I Faza wprowadzająca
Przedstawienie celów lekcji.
Zapisanie tematu
II Faza realizująca
1. Ćwiczenia rozluźniające, które pozwolą wytworzyć atmosferę zainteresowania i współpracy.
Nauczyciel przydziela każdemu uczniowi drogą losowania po jednej kartce z wypisanymi na niej słowami-kluczami i numerem (przygotowuje wcześniej tyle kartek, ilu uczniów jest obecnych na lekcji). Zostawia sobie listę rozdanych słów wraz z ich numerami:
1. drabina komin cylinder
2. stół
3. pędzle
4. chleb
5. mur
6. garnek
7. książka
8. termometr, słuchawki lekarskie
9. brzoza albo brzoskwinia
10. drzewo
11. grzyb
12. krzesło
13. trójka= trzy
14. chrzan
15. wrzos
16. przejście przez pasy
17. wyjrzeć przez okno
18. oko z rzęsami= rzęsa
19. burza
20. rzeka
21. orzech
22. porzeczki
23. kołnierz
24. talerz
25. jarzębina
26. twarz
27. narzędzia
Wyrazy z kartek nr 1-8 powinny zostać skojarzone z męskimi nazwami zawodów. Pozostałe to po prostu wyrazy z „rz.”
2.Uczniowie rysują na kartkach z bloku rysunkowego wylosowane przez siebie hasła.
3.Nauczyciel rysuje na tablicy tabelę z czterema rubrykami. Nad każdą z nich pozostawia puste miejsce na obszerny nagłówek. Uczniowie po zakończeniu rysowania otrzymują od nauczyciela karty z takimi samymi tabelami, które wklejają do zeszytów.
4.Następuje indywidualna prezentacja rysunków. Wybrany uczeń pokazuje swój rysunek, a pozostali odgadują, co przedstawia, z kim lub z czym jest związany. Odgadnięty wyraz z „rz.” wpisuje do tabeli autor rysunku. Ważne jest, by nauczyciel wywołał uczniów prezentujących rysunki ściśle według numerów kartek, w kolejności: 1-8 (pierwsza rubryka), 9-17 (druga
rubryka), 18-27 (trzecia rubryka), gdyż dopiero po zapełnieniu jednej rubryki
można przejść do kolejnej.
5.Po wypełnieniu pierwszej rubryki wyrazami stanowiącymi męskie nazwy
zawodów uczniowie wspólnie z nauczycielami ustalają i zapisują jej
nagłówek:
Męskie nazwy zawodów zakończone na: -arz.
6. Według powyższego schematu zostają wypełnione rubryki druga i trzecia.
7. Uczniowie otwierają podręczniki na str. 189 i na podstawie zamieszczonych
tam wiadomości o użyciu „rz.” ustalają nagłówki rubryk drugiej i trzeciej.
Wpisują je do tabeli w zeszytach, a nauczyciel uzupełnia tabelę na tablicy:
rubryka 2- „rz.” po spółgłoskach b, ch, d, g, j, k, p, t, w; rubryka 3 -wyrazy
z „rz.” niewymiennym.
8. Na podstawie wiadomości z podręcznika (str. jw.) uczniowie ustalają ostatnią
kategorię: rubryka 4-„rz.” wymienne na „r.”
Następnie uzupełniają rubrykę własnymi przykładami i odczytują je pozostałym uczniom.
9. Pod wypełnioną tabelą uczniowie wypisują kolorowymi długopisami wyjątki, korzystając z wiadomości zawartych w podręczniku (str. jw.) i w zeszycie ćwiczeń (str. 89) lub zapisanych na szkolnych tablicach ortograficznych. Przykładowa treść notatki: Wyjątki: pszczoła, kształt, pszenica, wszystko, Pszczyna, bukszpan, piegża, gżegżółka.
III Faza podsumowująca
Efekty pracy kierowanej przez nauczyciela, będące zbiorem wiadomości o
pisowni wyrazów z „rz.”, zostają odczytane głośno (nagłówki rubryk, wyjątki).
Praca domowa:
Wykonaj ćw. 1 str. 89, 3 str. 90, 8 str. 93 w zeszycie ćwiczeń.Karta pracy Nauczyciela1.Męskie nazwy zawodów zakończone na –arz.
2.„Rz” po spółgłoskach b,p,ch,d,g,j,k,t,w
3.Wyrazy z „Rz” niewymiennym
4.Wyrazy z „Rz” wymiennym
Karta pracy Uczniów

1.Męskie nazwy zawodów zakończone na –arz.
2.„Rz” po spółgłoskach b, p, ch, d, g, j, k, t, w
3.Wyrazy z „Rz” niewymiennym
4.Wyrazy z „Rz” wymiennym.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata