profil

Daty XV-XVII w.

poleca 85% 489 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Unia lubelska Powstanie Chmielnickiego

1454 Początek demokracji szlacheckiej
1471 Władysław Jagiellończyk królem Czech
1490 Władysław Jagiellończyk królem Węgier
1493 Sejm 2-izbowy
1496 Ustawa o opuszczaniu wsi przez jednego chłopa w ciągu roku
1501 Śmierć Jana Olbrachta
1504 Ustawy (2) ograniczające rozdawnictwo dóbr królewskich
1505 Nihil Novi
1511 Albrecht Hohenzollern Wielkim Mistrzem
1514 Bitwa pod Orszą
1515 Układ w Wiedniu. Węgry i Czechy obejmują Habsburgowie
1520 Prawne uregulowanie pańszczyzny / ustawa o kupowaniu sołectw
1524 Układ pokojowy z Turcją
1525 Traktat krakowski
1525 Sekularyzacja zakonu w Prusach Książęcych
1525 08.04 Hołd lenny
1526 Wojska tureckie wkraczają na terytorium Węgier / włączenie Mazowsza do Polski
1530 Koronacja Zygmunta Augusta (za życia Zygmunta I - vivente rege)
1533 Wieczysty pokój z Turcją
1537 Sejm konny, wojna kokosza
1538 Szlachta wymogła na królu, że vivente rege się nie powtórzy
1548 Śmierć Zygmunta Starego i objęcie tronu przez Zygmunta Augusta
1557 Wojna między biskupem ryskim a zakonem kawalerów mieczowych
1558 Wojna o Inflanty
1560 Iwan IV Groźny zajmuje Marienburg i Fellin
1561 Sekularyzacja zakonu kawalerów mieczowych w Inflantach
1563 Atak Rosji na Litwę
1563 Konflikt PL-RU o Inflanty / Układ Zygmunta Augusta z Hohenzollernem
1564 Zygmunt August przyjmuje dekrety soborowe
1565 Zygmunt August zrzeka się praw sukcesyjnych do Litwy i przelewa je na Koronę
1568 Powstaje Związek Morski
1569 01.07 Unia realna (lubelska) pomiędzy Litwą i Koroną
1570 14.04 Ugoda sandomierska
1570 Statuty Karnkowskiego
1570 Konfederacja sandomierska
1570 Spotkanie luteran, braci czeskich i kalwinów w Sandomierzu
1570 Pokój Danii i Szwecji oraz Polski i Moskwy
1572 07.07 Umiera Zygmunt August / Jakub Uchański interrexem
1573 28.01 Akt konfederacji warszawskiej
1573 01 Obrady sejmu (od teraz zwoływane zawsze przez monarchę raz na 2 lata)
1575 Ogłoszenie drugiego bezkrólewia / Anna Jagiellonka władczynią Polski
1577 Wznowienie wojny z Moskwą
1582 Moskwa zwróciła ziemię połocką i wycofała się z Inflant
1586 Śmierć Stefana Batorego
1587 3 wolna elekcja (Zygmunt III Waza)
1588 Bitwa pod Byczyną
1596 Unia w Brześciu
1600 Polska inkorporuje Estonię
1605 Bitwa pod Kircholmem
1605 Smierć Jana Zamoyskiego
1606 Nieudany rokosz Zebrzydowskiego (Sandomierski)
1610 04.07 Bitwa pod Kłuszynem
1611 Rozejm ze Szwecją (dla nich prawie całe Inflanty)
1612 Oblężenie Moskwy przez polskie pospolite ruszenie
1619 Rozejm w Dywilinie
1621 10 Pokój w Chocimiu
1622 Rozejm w Mitawie
1629 Rozejm w Starym Targu (Altmark)
1632 Śmierć Zygmunta III Wazy
1633 Protest Jerzego Ossolińskiego przeciw Liberum Veto
1634 Pokój w Polanowie
1641 Pierwszy podręcznik historii Polski
1648 Powstanie Chmielnickiego
1649 Oblężenie Zbaraża
1651 Bitwa pod Beresteczkiem. Ugoda w Białej Cerkwi
1652 Władysław Siciński po raz pierwszy zrywa sejm
1652 Bitwa pod Batohem
1654 Ugoda powstańców kozackich z Rosją w Perejasławiu
1655 Szlachta polska poddała się Karolowi Gustawowi
1656 Jan Kazimierz w Niemieży zawiera rozejm z Rosją oraz układ antyszwedzki
1657 Śmierć Bohdana Chmielnickiego
1657 Traktat welawsko-bydgoski
1658 Uchwała o wygnaniu arian z Polski
1658 Jan Wyhowski doprowadza do ugody w Hadziaczu
1667 Bitwa pod Andruszowem
1668 Abdykacja Jana Kazimierza
1672 Pokój z Turcją w Buczaczu
1673 Bitwa pod Chocimem
1674 Jan III Sobieski królem Polski
1676 Pokój z Turcją w Żurawnie

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: