profil

Ogólne iformacje o geografii

poleca 85% 934 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Geografia- nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniu pod wzglądem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz o związkach jakie zachodzą miedzy zjawiskami przyrodniczymi a społeczno-gospodarczymi.2. Geografia fizyczna- bada naturalne składniki powłoki ziemskiej:geografia astronomiczna,geomorfologia, hydrologia, oceanografia, meteorologia, klimatologia, pedologia, biogeografia.3Geografai ekonomiczna-zajmuje się działalnością gospodarczą człowieka na Ziemi:geografia społeczna, geografia gospodarcza.3Geografia regionalna- zajmuje się zjawiskami przyrodniczymi i społeczno-gospodarczymi w danym regionie w sposób całościowyI-Mapa-obraz określonego obszaru Ziemii przedstawiony na płaszczyźnie za pomocą znaków umownych w określonej skali w dowolnej siatce kartograficznej.Każda mapa zawiera trzy grupy składników:1Składniki matematyczne:punkty nawiązania, skala, odwzorowanie kartograficzne.2 Składniki geograficzne: a)fizjograficzne-ukształtowanie powierzchni, sieć hydrologiczna, elementy klimatu, gleby b)administracyjna-gospodarcza działalność człowieka c)uzupełniające-napisy na mapis, skróty 3. Opis pozaramkowy: tytuł, legenda,skala, wyjaśnienie umownych znaków na mapie, oznaczenie współrzędnych. II-Skala- informacje ile razy obraz na mapie został pomniejszony w stosunku do wymiarów rzeczywistych. Rodzaje skali: skala liczbowa- 1:100000, skala mianowana- 1cm=1000000cm, podziałka liniowa. ta skala jest więkasz, której mainownik jest mniejszy.I-Odwzorowanie kartograficzne- powstaje przez odwzorowanie siatki geograficznej na płaszczyźnie. Przedstawione odwzorowanie przedstawia jeden rodzaj wierności: a)wiernokątność- gdy dowolne kąty na mapie odpowiadają rzeczywistym, b)wiernopowierzchnowość- gdy zostają odwzorowane na mapie zarysy przedstawionych obszarów, c)wiernoodległościowość- gdy odległości na mapie stanowią zmniejszenie odległości rzeczywistych, d)odwzorowanie dowolne- o niewielkich odkształeceniach kątów, wielkości, odległości. II-SIATKA GEOGRAFICZNA- układ południków i równoleżników na Ziemi lub globusie. Jeżeli odwzorujemy ją na płaszczyźnie powstanie siatka kartograficzna.III- Ze względu na konstrukcję i użycie rozróżniamy następujące rodzaje odwzorowań kartograficznych: a)płaszczyznowe, azymutalne- powstaje przez rzutowanie siatki geograficznej na płaszczyznę styczną do globusa na biegunach, b)stożkowe-powstaje przez rzutowanie siatki geograficznej na powierzchnię boczną stożka stycznego do globusa wzdłuż równika, c)walcowe- powstaje przez rzutowanie siatki geograficznej na powierzchnię goczną walca stycznego do globusa wzdłuż równika, d)dowolne, umowne, pochodne- modyfikacja poprzednich odwzorowańGeneralizacja- uogulnienie, selekcja i modyfikacja treści mapy przy jej opracowaniu. 1. Rodzaje map: ogólnogeograficzna, hipsometryczna, fizyczna, polityczna. 2. Generalizację map nie stosuje się tylko przy zmniejszaniu skali map. Korzysta się z niej także, gdy na pokładzie mapy ogólnogeograficznej ma powstać mapa tematyczna. Taka mapa może mieć nie zmienioną skalę, lecz musi zawierać mniej elementów ogólnogeograficznych, co pozwoli na przedstawienie w czytelny sposób elementów historycznych. Rodzaje map: a) mapy ogólnogeograficzne- treść na mapie jest różnorodna, b)mapy topograficzne- przedstawiają powierzchniowe elementy krajobrazu, c)mapy przeglądowe- wykonane są w małych skalach, powstają drogą zmniejszenia i generalizacji map topograficznych, d)mapy tematyczne-przedstawaiją szczegółowo i dokładnie wybrany element lub elementy należące do treści mapy ogólnogeograficznej e)mapy przyrodnicze, f)mapy społeczno-gospodarcze.1. Metoda linijna- izarytmy, izolinie- linie łączące na mapie punkty o tej samej wartości. Interpolacja- polega na wyznaczaniu wartości pośrednich między większą i mniejszą wartością pochodzącą z pomiarów terenowych. Rodzaje: a)izomer- linie łączące na papie punkty o jednakowej temperaturze, b)izobary, c)izochiety- punkty o jednakowych ilościach wodnych, d)izobaty- głęgokość, e)izohipsy- wysokość w powietrzu. 2. Metoda powierzchniowa- oparta jest na liniach zasięgu, czyli najdalszych granic do których może sięgać występowanie danego zjawiska. 3. Metoda sygnaturowa: przedstawianie na mapie miejsc występowania zjawisk lub surowców mineralnych za pomocą: znaków umownych, figury geometryczne, obrazki, litery. 4. Metoda kropkowa- za pomocą kropek przedstawione są rozmiary zjawiska na danym obszarze, każdej kropce odpowiada określona liczba elementów. 5. Metoda kartogramu- przedstawia natężenie danego zjawiska w danej jednostce administracyjnej za pomocą barw lub szrafury(natężenia). 6. Metoda kartodiagramu- przedstawia zjawiska za pomocą diagramów, których rozmiary są proporcjonalne do wielkości zjawiska na danym obszarze. 7. Wykresy- postać liniowa, słupkowa i powierzchniowa. 8. Profil terenu- powstaje w wyniku rzutowania punktów przecięcia się linii profilu z poziomicami.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty