profil

Finanse publiczne test

poleca 85% 176 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze1. Czy w skład finansów publicznych wchodzą:
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź – właściwe odpowiedzi)
- budżety samorządu terytorialnego
- budżety fundacji
- budżety szkół gminnych
- budżet państwa
- budżet zakładu ubezpieczeń społecznych
- budżety związków wyznaniowych

2. Prawo budżetowe określa (podkreśl zdania, zdanie prawdziwe)
- zasady kontroli przez regionalne izby obrachunkowe budżetów wojewodów
- zasady naruszenia dyscypliny finansowej w przedsiębiorstwach
- zasady finansowania wszystkich inwestycji
- zasady prowadzenia gospodarki finansowej m.in. przez Zachodniopomorską
- zasady prowadzenia gospodarki finansowej funduszu osobowego i bezosobowego

3. Ustawa budżetowa musi zawierać m.in. następujące elementy
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź – właściwe odpowiedzi)
- źródła pokrycia deficytu budżetowego lub sposób rozdysponowania nadwyżki
- wykaz podmiotów odpowiedzialnych za wpływy pieniężne do budżetu państw
- plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych
wykaz inwestycji centralnych wraz z opisem każdej inwestycji
- wykaz dotacji dla 1-osobowych spółek skarbu państwa
- plany finansowe poszczególnych państwowych funduszy celowych
- plany dochodów i wydatków poszczególnych zakładów budżetowych

4. Podkreśl zadania (zadanie) prawdziwe wśród niżej wymienionych
- Komisja Sejmowa Finansów Publicznych określa roczne limity emisji pieniądza
- centralnym bankiem w Polsce jest Narodowy Bank Polski
- przyczyną powstania długu publicznego jest m.in. utrzymywanie się długu, deficytu budżetowego przekształcającego się w dług publiczny
- Prezes Narodowego Banku Polskiego jest organem Narodowego Banku Polskiego
- centralny rachunek budżetu państwa musi być umiejscowiony w NBP

5. Podkreśl zadania (zadanie) prawdziwe wśród niżej wymienionych
- dochody budżetu to środki pieniężne pobierane bezzwrotnie przez państwo i gospodarczych i osób fizycznych na sfinansowanie wydatków związanych z
- deficyt budżetowy to ujemna różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi
- dysponentami środków budżetowych są jednostki upoważnione do dokonywania budżetowych i przekazywania środków budżetowych jednostkom podległym
- wykonywanie budżetu to realizacja dochodów i wydatków przez wszystkich (budżetowych)

6. Podkreśl zadania (zadanie) prawdziwe wśród niżej wymienionych
- Rada Ministrów przekłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku
- Rada Ministrów w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przekłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa
- Sejm uchwala budżet na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej

7. Podkreśl zadania (zadanie) prawdziwe wśród niżej wymienionych
- fundusz ubezpieczeń społecznych finansuje
* emerytury i renty
* zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, wychowawcze itp.
* koszty bieżącej działalności ZUS oraz wydatki inwestycyjne
- prawo budżetowe ustala ogólne zasady i tryb przeznaczenia zasobów pieniężnych objętych budżetem państwa i budżetem gmin na finansowanie zadań wynikających z funkcji państwa i gmin

8. Proszę podkreśl zadania (zadanie) prawdziwe wśród niżej wymienionych
- za prawidłowa gospodarkę finansowa gminy odpowiada rada
- obsługę bankowa gminy, podobnie jak całej sfery budżetowej, prowadzi NBP
- gospodarka finansowa gminy jest jawna
- zarząd gminy informuje mieszkańców o założeniach projektu budżetu
- zarząd gminy informuje mieszkańców o kierunkach polityki społecznej i gospodarczej
- zarząd gminy informuje mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych


GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO
STATUT W gminie powyżej 300 tyś. Podlega uzgodnieniu z Prezesem RM na wniosek MSWiA. Nadanie statusu miasta w drodze rozporządzenia RM. Statut ogłasza się w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Uchwalony po uzgodnieniu z Prezesem RM. Ogłaszany z ewentualnymi zmianami w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz Monitorze Polskim
REFERENDUMW sprawach samoopodatkowania i odwołania rady gminy lub innej ważnej sprawieOBRADYSKUTKI NIEUTWORZENIA ZARZĄDU Z inicjatywy org. stanowiącego lub na wniosek 10 % m.u.g.Grupa inicjatywna:- 5 obywateli upr. do gł.- status strukt. ter. partii- org. społ. posiadającej osobowość prawną. Ważne gdy 30% m.u.g. wzięło udział przy samoopodatkowaniu – za musi być -2/3 głosów. Przeprowadza się nie wcześniej niż 12 m-cy od dnia wyborów lub ostatniego referendum w tej sprawie.Pierwszą sesje zwołuje przewodniczący kadencji w 7 dni od o.z.w.w.r. jeśli nie to po 21 dniach robi to wojewódzki komisarz wyborczy. Na wniosek ¼ u.s.r. przewodniczący zwołuje sesje w 7 dniJeśli nie wybierze Zarządu w 3 m-ce to ulega rozwiązaniu z mocy prawa i ogłasza się to w W.Dz.U. i w sposób przyjęty zwyczajowo. Są przedterminowe wybory zarządzane przez Prezesa RM na wniosek Min. Wł. Ds. adm w 3 m-ce od rozwiązania i ustania osoby do pełnienia funkcji org. gminy. Jeśli nowa rada nie wybierze Zarządu w 3 m-ce ulega rozwiązaniu z mocy prawa i ustanawia się Zarząd Komisaryczny. Z inicjatywy org. stanowiącego lub na wniosek 10 % m.u.g. Grupa inicjatywna:- 15 obywateli upr. do gł.- status strukt. ter. partii- org. społ. posiadającej osobowość prawną. Ważne gdy 30% za. Reszta tak samo oraz nie później niż 6 m-cy przed końcem kadencji.Pierwszą sesje zwołuje przewodniczący kadencji w 7 dni od o.z.w.w.r. jeśli nie to po 21 dniach robi to wojewódzki komisarz wyborczy. Na wniosek ¼ u.s.r. przewodniczący zwołuje sesje w 7 dniJeśli nie wybierze Zarządu w 3 m-ce to ulega rozwiązaniu z mocy prawa i ogłasza się to w W.Dz.U. i w sposób przyjęty zwyczajowo. Po takim rozwiązaniu są przeprowadzane przedterminowe wybory zarządzane przez Wojewodę w 3 m-ce. Do czasu wyboru Zarządu przez nową Radę Prezes RM na wniosek min. Wł. ds. adm. wybiera osobę pełniąca funkcję org. pow.. jeżeli R. wybor. W wyb. Przedtem. nie wybierze Zarządu (3-mce) Prezes RM na wniosek Min. Wł. Ds. adm. ustanawia Komisarza Rządowego Z inicjatywy sejmiku lub na wniosek 5% m.u.g. ważne gdy 30% m.u.g. za.Zaznaczone tylko, że w każdej istotnej sprawie z zakresu zadań. Grupa inicjatywna:- 15 obywateli upr. do gł.- status strukt. ter. partii- org. społ. posiadającej osobowość prawną. Pierwszą sesje zwołuje przewodniczący poprzedniej kadencji w 7 dni od o.z.w.w.r.(ii), na wniosek ¼ u.s.r. przewodniczący zwołuje sesje w 7 dniJeśli nie wybierze Zarządu w 3 m-ce to ulega rozwiązaniu z mocy prawa i ogłasza się to w W.Dz.U. oraz w obwieszcza w środkach masowego przekazu. Są przedterminowe wybory zarządzane przez Prezesa RM w 3 m-ce od rozwiązań . do nowego wyboru zarządu jego funkcje osoba wybrana przez Prezesa RM na wniosek Min. Wł. ds. admJeśli nowa rada nie wybierze Zarządu w 3 m-ce ulega rozwiązaniu z mocy prawa i do nowych wyborów funkcje sejmiku i zarządu pełni Komis. Rzadowy ustanowiony przez Prezesa RM na wniosek Min. Wł. Ds. adm.
ZARZĄDORGAN WYKONAWCZY SKŁADSEKRETARZ I SKARBNIKURZĄDABSOLUTORIUMODWOŁANIE ZARZĄDU LUB CZŁONKA Z INNEJ PRZYCZYNYREZYGNACJA Skład: wójt, burmistrz, prezydent (w miastach pow. 100 tys) jako przewodniczący ich zastępcy i członkowie.3-5 rada wybiera z radnych lub spoza rady w 3m-ce od ogłoszenia wyników. Wyborów. Gmina do 20 tyś – 3 osobowy Rada wybiera burmistrza bezwzględna większością u.s.r.w głosowaniu tajnym. Zastępcę wybiera zwykłą większością na wniosek burmistrza. Wydaje decyzje adm. w sprawach indywidualnychUczestniczą w pracach zarządu bez prawa głosowania Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, który działa na podstawie regulaminu organizacyjnego. Kierownikiem Urzędu jest burmistrz, może on powierzyć prowadzenie Urzędu Sekretarzowi gminyNie udzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem go, a to dowołanie rozpatruje po 14 dniach od nieudz. Absolutorium i odwołuje się go bezwzględna większością głosów w tajnym głosowaniu. W razie odwołania z braku absolutorium nowy Zarząd wybiera się po 1 m-cu. Może być odwołany te z innej przyczyny na wniosek ¼ ustawowego składu Rady. Wniosek taki wymaga pisemności, uzasadnienia i opinii Komisji Rewizyjnej.Wójta odwołuje 3/5 Ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym powoduje to odwołanie reszty zarządu. Głosowanie w sprawie odwołanie po upływie 1 m-ca od zgłoszenia wniosku. Można odwołać poszczególnych członków zarządu na wniosek wójta zwykła większością w tajnym przy połowie ustawowego składu rady. Jeśli wniosek nie miał odpowiedniej większości to następna próba po 6 m-cach.Nowy zarząd jest wybierany w 3 m-ce. Jeśli członek złoży rezygnację rada rozpatruje ją w 1 m-c i podejmuje uchwałę o przyjęcie jeśli nie to po m-cu od złożenia wniosku jest to automatyczne. Po upływie kadencji działa zarząd do wyboru nowego. Zarząd powiatowy – 3/5 osób w tym Starosta i wicestarostę. Rada wybiera starostę bezwzględną większością głosów ust. składa Rady w gł. Tajnym i na jego wniosek 2-4 osoby w tym wicestarostę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ust. Skł. Rady w 3 m-ce od ogłoszenia wyników wyborów. Członkowie zarządu mogą być wybrani spoza rady i nawiązuje się z nimi stosunek pracy. StarostaWydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu adm.Powołany przez Radę powiatu na wniosek starosty, uczestniczy w pracach zarządu, mają głos doradczy w obradach rady i jej komisjiWykonuje zadania przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników służb., inspekcji i staży oraz jednostek organiz., stanowiących aparat pomocniczy. Starostwo działa na podstawie regulaminu organizacyjnego Kierownikiem jest Starosta.Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium rada podejmuje bezwzględna większością głosów ust. Skł. Rady. Nie udzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem go (chyba że odwołano go wcześniej z innego powodu), a to odwołanie rozpatruje po 14 dniach od nieudzielania absolutorium i odwołuje się większością 3/5 głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnymStarosta może być odwołany tez z innej przyczyny na wniosek ¼ ustawowego składu rady. Wniosek taki wymaga pisemności, uzasadnienia i opinii Komisji rewizyjnej. Odwołanie zarządu, poszczególnych członków w tym starosty i wice następuje większością 3/5 ustawowego składu rady głosów nie przed 1 m-ce od złożenia wniosku. Kolejny wniosek można złożyć po 6 m-cach. Nowy Zarząd lub członek wybrany w 1 m-ciąc.Jeśli członek złoży rezygnację rada rozpatruje ją w 1 m-c i podejmuje uchwałę o przyjęcie jeśli nie to po m-cu od złożenia wniosku jest to automatyczne. Po upływie kadencji działa zarząd do wyboru nowego. Skład – 5 osób w tym marszałek wojew., wicemarszałek lub 2 i pozostali członkowie. Marszałek jest wybierany przez Sejmik bezwzl. wieksz. ust. skł sejm. Na jego wniosek sek\jmik wybira reszte członków – nie więcej niż 2 wice zwykłą większ. gł. w obecności co najmniej ½ ust. skł. Sejm. Wybór nastepuje w 3 m-ce od o.w.w. członkowie zarządu mogą być wybrani spoza sejmiku.Skarbnik jest powoływany przez sejmik na wniosek marszałka bezwzg. większ. Głosów. w obecności co najmniej ½ ust. skł. Sejmu. Skarbnik ma głos doradczy na obradach zarządu i sejmikuMarszałek woj.. jest kierownikiem Urzędu marszałkowskiego. Urząd wraz z wojewódz. samorząd. jednostek organiz. i wojewódzkimi osobami prawnymi jest aparatem pomocniczym marszałka Nie udzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem go (chyba że odwołano go wcześniej z innego powodu), a to odwołanie rozpatruje po 14 dniach od nieudzielania absolutorium i odwołuje się większością 3/5 głosów ustawowego składu s.Na wniosek marszałka można odwołać członka Zarządu zwykłą większością głosów przy co najmniej ½ ustawowego składu s. uchwała w tej sprawie jest podjeta najwcześniej po upływie 1 m-ca od dnia zgłoszenia wniosku. Odwołanie marszałka powoduje odwołanie zarządu. Jeśli wniosek nie miał odpowiedniej większości to następna próba po 6 m-cach. Nowy Zarząd w 1 m-c.Jeśli członek złoży rezygnację to Sejmik rozpatruje ja na najbliższym posiedzeniu. Niepodjęcie ucwały jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia m-ca w którym odbyło się posiedzenie.
KOMISJA REWIZYJNA Powołana przez radę w skład wchodzą radni wszystkich klubów – opiniuje wykonanie budżetu i wystepuje z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi, wniosek opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa Tak samo W skład wchodzą radni i przedstawiciele wszystkich klubów. Członek Komisjirewizyjnej nie może być może być marszałkiem, przewodniczącym i wice sejmiku oraz radnym z członkostwem Zarządu. Reszta tak samo
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGOPODJĘCIE UCHWAŁOGŁOSZENIEWEJŚCIE W ŻYCIE przepisy gminy – ustala je rada gminy w drodze uchwały i są i onepowszechnym obowiązkiem na terenie gminy. W pilnych przypadkach mogą być uchwalane zarządzeniem przez zarząd, ale podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady. W przypadku nie zatwierdzenia , odmowy zatwierdzenia lub nie przedstawienia rada określa termin utraty mocy obowiązującejogłasza się je przez rozplakatowanie lub w inny sposób zwyczajowo przyjętyWchodzą z dniem ogłoszenia, chyba że przewidziano termin późniejszy Ustala je rada powiatu w drodze uchwały, chyba że przepis upoważniający stanowi inaczej. W pilnych przypadkach powyższe przepisy porządkowe mogą być uchwalane zarządzeniem przez zarząd, ale podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady. W przypadku nie zatwierdzenia odmowy zatwierdzenia lub nie przedstawienia rada określa termin utraty mocy obowiązującej ogłaszane w wojewódzkich Dziennikach Urzędowych. Po podpisaniu przez przewodniczącego rady ida do publikacjiWchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia, chyba że przewidziano późniejszy termin Ustala je sejmik w drodze uchwały i sa i one powszechnie obowiązujące na terenie województa. Marszałek podpisuje akty przyjęte przez sejmik i kieruje do publikacjiogłaszane w wojewódzkich Dziennikach Urzędowych. Publikuje się tu tez uchwałę budżetuWchodzą z dniem ogłoszenia, chyba że przewidziano termin późniejszy
MIENIE Oświadczenie woli w imieniu gminy składają 2 członkowie zarządu lub 1 członek i osoba upoważniona przez zarząd.Zarząd może udzielić wójtowi pełnomocnictwa do 1-osobowego składania oświadczeń przez wójta związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy. Czynność za z obowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy. Oświadczenie woli w imieniu Powiatu składają 2 członkowie zarządu lub 1 członek i osoba upoważniona przez zarząd.Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń przez kierowników inspekcji, służb i straży związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.Czynność za z obowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy. Prawa majątkowe województwa wykonuje zarząd. Oświadczenie woli w imieniu województwa Składa marszałek wraz z członkiem zarządu województwa.Sejmik może udzielić pełnomocnictwa do 1-osobowego składania oświadczeń przez Marszałka . Czynność za z obowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty głównego księgowego budżetu województwa.
FINANSE Projekt budżetu przygotowuje zarząd i przekłada radzie do 15 XI regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. Do czasu uchwalenia budżetu przez radę nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podst. gosp. finansowa jest projekt. W przypadku nie uchwalenia budżetu RIO ustanawia budżet do Końca kwietnia w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych. W budżecie określa się źródła pokrycia ewentualnego niedoboru. Uchwały dotyczące zobowiązań finansowych wskazuja źródła dochodów, uchwały takie podejmowane są bezwzględna większością głosów co najmniej ½ połowy ustawowego składu organu. Za prawidłowa gosp. finansowa odpowiada zarząd. Kontrolę sprawują RIO Tak samo. Z dopiskiem: Bez zgody zarządu rada powiatu nie może wprowadzić w projekcie zmian powodują zwiększenie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez ustalenia źródeł tych dochodów. Gospodarka finansowa jest jawna. Jawność jest wypełniana przez: zachowanie jawności debaty budżetowej, opublikowaniu uchwały budżetowej, przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji, ujawnienie sprawozdania zarządu. Budżet wojewódzki jest uchwalany jako częśc uchwały budżetowej. Sejmik ustala tryb prac nad projektem uchwały. W przypadku gdy obowiązuje prowizorium budżetowe dla państwa sejmik może uchwalić prowizorium budżetowe województwa na ten czasReszta jak w powiecie.Bez ujawnienia sprawozdania zarządu
ZWIĄZKI POROZUMIENIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICĄUTWORZENIE ZWIĄZKUREJESTR ORGAN STANOWIĄCYSPOSÓB GŁOSOWANIASPRZECIWORGAN WYKONAWCZYPOROZUMIENIE uchwałę o utworzeniu związku gmin podejmuja rady zainteresowanych gmin. obowiązują utworzenie związku może być nałożony w drodze ustawy. Gmina informuje wojewodę o zamiarze przystąpienia do związku utworzenie związku wymaga przyjęcia statutu przez radnych gmin bezwzględną większością ustawowego składy rady.Rejestr związków prowadzi Min. wł. ds.. adm. związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu z data ogłoszenia statutu w trybie ustalonym na wniosek Min. wł. ds.. adm. przez Prezesa RM. Organem stanowiącym i kontrolującym jest Zgromadzenie związku. W skład wchodzą wójtowie. Statut może przyznawać więcej niż 1 głos w zgromadzeniu dla określonych gmin. Uchwały zgromadzenia podejmowane są bezwzględna większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia. Członek zgromadzenia może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia – wstrzymuje to wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprzeciwu – sprzeciw nie może być złożony do uchwały ponownym przegłosowaniem. Organem wykonawczym jest zarząd powołany i odwoływany przez zgromadzenie spośród jego członków, dopuszczalne jest w 1/3 wyborców spoza zgromadzenia. Plan finansowy związku uchwala zgromadzenie.Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawach powierzania jednej z nich określonych zadań publicznych. Gmina prowadząca te zadania przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, a one maja obowiązek uczestnictwa w kosztach realizacji powierzonych zadań. Tak samo Z następującymi różnicamiRejestr prowadzi minister właściwy ds. administracji publicznej. Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru służy skarga do NSA. W skład zgromadzenia wchodzi po 2 reprezentantów powiatu.Dodatkowo:Miasto na prawach powiatu może tworzyć związki i zawierać porozumienia komunalne z gminami.Powiaty mogą również tworzyć stowarzyszenia z gminami Sejmik wojewódzki uchwala „priorytety współpracy zagranicznej województwa” określające; główne cele współpracy, priorytety geograficzne przyszłej współpracy. Zamierzenia co do przystąpienia do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych. Zadania te mogą być podejmowane za zgodą ministra właściwego ds. zagranicznych. Uchwały dotyczące tych zadań zapadająbezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku wojewódzkiego. Uchwała oraz zawarte umowy o współpracy regionalnych przesyłane są do Ministerstwa właściwego ds. adm. publ.
NADZÓRORGANY NADZORUUCHWAŁYUPŁYW TERMINUWSTRZYMANIE WYKONANIA UCHWAŁYZARZĄDZENIE ZASTĘPCZEROZWIĄZANIE RADYROZWIĄZANIE ZARZĄDUROZWIĄZANIE ORGANÓW GMINYSKARGA NA ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZEWŁAŚCIWOŚCI NADZORCZE ZWIĄZKÓW GMINNARUSZENIE UPRAWNIEŃ Na podstawie kryterium legalności w sprawach zleconych na podstawie celów, rzetelności, gospodarności.Organ nadzoru to: Prezes RM i wojewoda, w zakresie spraw finansowych – RIO. Organy mogą żądać informacji oraz wizytować i uczestniczyć w posiedzeniu gminy. Jeśli dla ważności rozstrzygnięć konieczne jest zatwierdzenie czy zaopiniowanie to powinno być w 14 dni jeśli organ opiniodawczy nie zajmuje stanowiska rozstrzygnięcia uważa się za ustalone.Wójt przekłada wojewodzie uchwały rady w 7 dni od podjęcia , budżetową i w sprawie absolutorium przekłada RIO, uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna i orzeka o tym organ nadzoru w ciągu 30 dni od doręczenia uchwał, może w związku z tym wstrzymać jej wykonanie , rozstrzygnięcia nadzorcze powinny zawierać uzasadniający fakt i praw oraz pouczenia o możliwości zaskarżenia.Przy nieistotnym naruszeniu nie stwierdza się nieważności a jednie stwierdza się wydanie z naruszeniem praw. gdy stwierdzono nieważność budżetową to nie można jej wykonywać w części objętej naruszeniem do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez NSA, które wyznacza rozprawę w 30 dni. Po upływie terminu organ nadzoru nie może stwierdzić nieważności uchwały gminy i może jedynie zaskarżyć uchwałę do NSA, w takim przypadku sąd wydaje postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały. Nie stwierdza się nieważności uchwały po upływie roku od daty jej podjęcia, chyba że nie przedłożono jej w terminie organowi nadzorczemu. Jeżeli upłynął 1 rok a uchwała jest niezgodna z prawem to stwierdza się jedynie te niezgodność. Wojewoda może wstrzymać wykonanie uchwały i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia wskazując uchybienia i terminie załatwienia sprawy. Jeśli uchwała podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia nie uwzględnia wskazówek wojewoda może uchylić uchwałę i wydać zarządzenie zastępcze powiadamiając o tym właściwego ministra. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie w 30 dni od wydania, chyba że w tym czasie minister wydaje inne rozstrzygnięcie w sprawie. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez radę Sejm na wniosek Prezesa RM może w drodze uchwały rozwiązać radę co powoduje rozwiązanie wszystkich organizacji gminy. W razie powtarzającego się naruszeniem prawa przez zarząd wojewoda wzywa radę do podjęcia działań a w braku reakcji występuje z wnioskiem do Prezesa RM o rozwiązanie zarządu. Do czasu wybrania nowego jego funkcje pełni osoba wyznaczona przez Prezesa RM. W razie nie rokującego poprawy i przedłużającego się braku skuteczności w wykonaniu zadań publ. org. gminy, Prezes RM na wniosek MSWiA może zawiesić org. i ustanowić zarząd komisaryczny na okres 2 lat nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu przez radę kolejnej kadencji. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów org. gmin i wezwaniu do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy. Komisarza rządowego powołuje Prezes RM na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem MSWiA. Rozstrzygnięcie nadzorcze podlega zaskarżeniu do NSA z powodu niezgodności z prawem w 30 dni od daty doręczenia do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek gmin których kompetencja została naruszona. Podstawa wniesienia skargi jest uchwała org. gmin. Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skargi bądź z data oddalenia lub odrzuceni skargi przez sąd. Jeśli związki wykraczają poza województwo org. nadzorcze działają w granicach właściwości miejscowej i za pośrednictwem org. nadzorczych właściwych ze względu na siedzibę władz związku lub porozumienia, chyba że przekazują one uprawnienia nadzorcze Prezesowi RM. Każdy czy interes prawny lub uprawnienie zostało naruszenie może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia złożyć skargę do NSA. Tak samo z wyłączeniem zleconych.Kryterium zgodności z prawem.Starosta przekłada uchwały – reszta bez zmianBrak wzmiankiBrak wzmianki o zarządzaniu zastępczymW razie rażącego naruszenia prawa przez radę powiatu Sejm na wniosek Prezesa RM może w drodze uchwały rozwiązać radę co powoduje rozwiązanie wszystkich org. Prezes RM wyznacza osobę do czasu wyboru nowych organizacji.W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez zarząd wojewoda wzywa radę do podjęcia działań a w braku reakcji rozwiązuje zarząd do czasu wybrania nowego jego funkcje pełni osoba wyznaczona przez wojewodę.W razie nie rokującego poraw. i przedłużającego się braku skuteczności w wykonaniu zadań publicznych org. gminy., Prezes RM może zawiesić org. i ustanowić zarząd komisaryczny na okres 2 lat nie służej jednak niż do wyboru zarządu przez radę kolejnej kadencji.Reszta bez zmian.Komisarza rządowego powołuje Prezes RM na wniosek wojewody zaopiniowany przez sejmik województwa. Tak samo z wyłączeniem zleconych.Marszałek województwa przekłada uchwały – reszta bez zmianBrak wzmiankiBrak wzmianki o zarządzaniu zastępczymW razie naruszenia przez sejmik Konstytucji lub rażącego i wielokrotnego naruszenia ustaw Prezes RM może w drodze uchwały rozwiązać radę co powoduje rozwiązanie wszystkich org. Prezes RM na wniosek Min. Właściwego ds. adm. wyznacza osobę, która pełni funkcje tych organów. Gdy narusza zarząd Konstytucję lub rażąco i wielokrotnie narusza ustawę województwo wzywa radę do podjęcia działań a z braku reakcji występuje z wnioskiem do Prezesa RM o rozwiązanie zarządu. Do czasu wybrania nowego jego funkcje pełni osoba wyznaczona przez Prezesa RM. W razie nie rokującego popra. I przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publ. org. woj. , Prezes RM może zawiesić org. i ustanowić zarząd komisaryczny na okres 2 lat nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu przez radę kolejnej kadencji.Reszta bez zmianKomisarza rządowego powołuje Prezes RM.Reszta bez zmian.
LICZBA RADNYCH 12 - w gminie do 5.00015 – do 10.00019 – do 20.00021 – do 50.00023 - do 100.00030 – do 200.000po 5 na każde rozpoczęte 100.000 mieszkańców nie więcej jednak niż 60 radnych 15 – w powiecie do 40.000 na każde kolejne rozpoczęte 20.000 – 3 radnych, nie więcej niż 39 radnych 30 – w wojew. Do 2.000.000 na każde kolejne rozpoczęte 500.000 po 5 radnych
UCHWAŁY Zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu. Przy jawnym i równej liczbie rozstrzyga głos przewodniczącego. Tak samo z dopiskiem„w głosowaniu jawnym” Tak samo z dopiskiem„w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym”Przy równej liczbie rozstrzyga głos przewodniczącego.Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością przy co najmniej połowie ustawowego składu zarządu w głosowaniu jawnym. Gdy równa liczba głosów to rozstrzyga marszałek
KOMISJE DORAŹNE, KLUBY Radni tworzą komisje, w ich skład mogą wejść osoby spoza rady. Radni tworzą komisje, rada ustalać ich skład osobowy, mogą tworzyć kluby radnych. Mogą tworzyć komisje stałe lub doraźne. Statut określa – brak szczegółowych danych
MANDAT RADNEGO Członkostwa Zarządu nie można łączyć z zatrudnieniem w adm. rządowej Nie można go łączyć z mandatem radnego gminy i województwa. Członkostwa z Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w org. samorz. gminy i wojew. oraz zatrudnieniem w adm. rządowej oraz z mandatem posła czy senatora. Nie można go łączyć z mandatem radnego gminy i f-cją wojewody i wicewojewody, zatrud., na stanow. Urzędów rządowej adm. zespolonej i niezespol. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członk. w org. gminy i powiatu z zatrud. W adm. rządowej oraz z mandatem posła lub senatora
POZYCJA RADNEGO Nie można pracować w urzędzie gminy, jeśli pracuje to ma 7 dni na złożenie wniosku o urlop bezpłatny aż do 3 m-cy po wygaśnięciu mandatu pod groźba utraty mandatu. Ma gwarancję późniejszego zatrudnienia na niezgorszym stanowisku jeśli w ciągu 7 dni stawi się do pracy Składając oświadczenie o stanie majątkowym w 30 dni od uzyskania mandatu i co roku do 31 marca za rok poprzedni na ręce przewodniczącego RG Tak samo Tak samo
JEDNOSTKI POMOCNICZE SOŁECTWO – org. stanowiącym jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys, działalność sołtysa wspomaga rada sołectwa. Sołtys i członkowie rady są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów.DZIELNICA- org. stanowiącym jest Rada , wykonawczym – Zarząd z przewodniczącym na czele (może tez być Ogólne Zebranie Mieszkańców jako org. stanowiący)Przewodniczący org. wykona jedn. Pomoc. może uczestniczyć w pracach Rady Gminy bez prawa do głosowaniaOrg. wykon. Jedn. Pomocniczej może być upoważniony przez radę gminy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu adm. publ.


u.s.r. – ustawowego składu rady
o.z.w.w.r. – ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad
r.i.o – Regionalna Izba Obrachunkowa

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki