profil

Podstawowe zagadnienia chemiczne

poleca 85% 583 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mieszanina:
- Powstaje przez zmieszanie składników
- zmienny ilościowy skład składników
- Można rozróżnić składniki w mieszaninach niejednorodnych
- Rozdzielamy na składniki metodami fizycznymi ( krystalizacja, destylacja)
- Składniki zachowują swoje indywidualne właściwości

Związek Chemiczny:
- Powstaje w wyniku reakcji chemicznej
- Nie można zmienić składu
- Nie rozróżniamy składników
- Podział na składniki zachodzi w reakcjach chemicznych
- Składniki nie zachowują swoich właściwości

Opis makroskopowy:
Jest to substancja ulegająca rozkładowi podczas reakcji chemicznej.

Opis mikroskopowy:
Jest to zbiór cząsteczek o jednakowym składzie i takiej samej budowie

Mieszaniny powstają przez zmieszanie dwóch lub większych liczby składników nie reagujących ze sobą, można je rozdzielić metodami fizycznymi.
a) jednorodne – składników nie możemy rozróżnić gołym okiem, np.
- powietrze
- ropa naftowa
- stopy metali
- roztwory

Roztwór – składa się z rozpuszczalnika i substancji rozpuszczalnej. Wyróżniamy roztwory:
- nasycony – w danej temperaturze można jeszcze rozpuścić więcej substancji
- nienasycone – w danej temperaturze można jeszcze rozpuścić dane substancje.
Ze wzrostem temperatury rośnie rozpuszczalność ciał stałych, a gazów maleje.
b) niejednorodne – składniki rozróżniamy gołym okiem, np.
- siarka z żelazem
- woda z mąką
- woda z kredą
-groch z kapustą

Metody rozdziału:

Krystalizacja – wytrącenie kryształów substancji rozpuszczonej
Sedymentacja – opadanie cząsteczek pod wpływem ciężkości
Dekantacja – zlewanie klarownego roztworu z nad osadu
Destylacja – wykorzystuje temperaturę wrzenia w poszczególnych składnikach
Chromatografia – wykorzystuje różnicę szybkości poruszania się po nośniku ( jednorodne )
Sączenie – oddzielanie nierozpuszczalnych substancji stałej od cieczy
Rozpuszczalność – rozprowadzenie ciała stałego w innych cieczach
Stężenie procentowe roztworu – względna ilość rozpuszczonej substancji zawartej w roztworze
Reakcja chemiczna – jest to przemiana, w której zmieniają się drobiny substancji – powstają nowe substancje o odmiennych właściwościach.

Wzory sumaryczne – podają skład i ilość atomów budujących daną cząsteczkę.
Wzory strukturalne – podają kolejność i sposób wiązania atomów w cząsteczce.

Indeks stechiometryczny – to liczba wiązań utworzonych przez atom związku chemicznego

Pierwiastek – to substancja, która nie ulega reakcjom rozkładu. Zbiór atomów o takich samych właściwościach chemicznych.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty