profil

Konstytucja 3 maja

poleca 85% 163 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Postanowienia Konstytucji 3 maja
Na mocy Konstytucji 3 maja:
 Katolicyzm ustanowiono religią panującą
 Ustanowiono wolność wyznania, choć apostazja, czyli odejście od katolicyzmu, było nadal przestępstwem
 Pozbawiono praw politycznych szlachtę gołotę, tzn. nie posiadającą dóbr ziemskich; szlachcie posesjonatom potwierdzono stare przywileje
 Na mieszczan rozciągnięto przywilej neminem captivabimus nisi iure victum
 Wprowadzono trójpodział władzy
 Liczebność wojska miała zostać zwiększona do 100 tysięcy
 Tron polski miał być dziedziczny (dynastia Wettinów Saskich po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego)
 Polska stała się monarchią konstytucyjną
 Zniesiono liberum veto, wolne elekcje, konfederacje.
 Decyzje Sejmu miały być wiążące dla sejmików wojewódzkich
 Sejm składał się z dwóch izb – wybieranych na dwuletnią kadencję, a nie na 6 tygodni, przy czym Izba Poselska miała przewagę nad Senatem
 Stworzono tzw. Sejm Gotowy – posłowie, którzy w nim zasiadali byli wybierani co dwa lata i mogli być powołani na obrady Sejmu w każdej chwili.
 Co 25 lat od uchwalenia Ustawy Rządowej zbierać się miał Sejm Konstytucyjny, który mógł zmienić konstytucję.
 Władzę wykonawczą powierzono Straży Praw czyli rządowi, w której skład wchodzili król, prymas i pięciu ministrów wyznaczonych przez króla, którzy mu podlegali lecz których mógł usunąć tylko sejm, z dwóch sekretarzy (bez prawa głosu), z pełnoletniego następcy tronu (bez prawa głosu) i marszałka Sejmu (bez prawa głosu).
 Głową Straży Praw został nieodpowiedzialny politycznie ani konstytucyjnie król – jego decyzje, by weszły w życie, wymagały kontrasygnaty ministrów, którzy z kolei byli odpowiedzialni przed sejmem.
 Chłopi przeszli pod opiekę rządu.
Konstytucja faktycznie nie weszła w życie, została obalona przez konfederację targowicką popieraną przez Rosję i Prusy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta