profil

Unia Europejska

poleca 91% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia EuropejskaCo to jest Unia Europejska ?

Unia Europejska to nie są Stany Zjednoczone
Europy ani superpaństwo ze stolicą w Brukseli.
Jest to polityczne i gospodarcze ugrupowanie
piętnastu demokratycznych państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować, budując dobrobyt i bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i odrębności narodowej. Dla osiągnięcia wspólnych celów dobrowolnie przekazały Unii – w drodze umów międzynarodowych pewne kompetencje, tak aby realizacja tych zamierzeń była możliwa. W ten sposób powstał jedyny w skali świata związek państw, który kojarzy ich interesy narodowe ze wspólnymi korzyściami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.

Jak wyglądają symbole unijne.??

Flaga Unii przedstawia dwanaście złotych
gwiazd tworzących krąg na ciemnoniebieskim
tle. Liczba gwiazd jest stała, nie powiększa się
wraz z przyjęciem nowych członków i nawiązuje
do symboliki Maryjnej.
Jako hymn europejski wybrano kompozycje Ludwiga van Beethovena do tekstu „Ody do radości” Fryderyka Schillera.
Symbolem unijnej waluty – euro – jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami.


Jakie cele stawia sobie Unia ?

Celami Unii zawartymi w jej podstawowych dokumentach są:
promowanie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej,
ciągły i zrównoważony wzrost gospodarczy
większa stabilizacja,
przyspieszenie tempa podnoszenia poziomu życia,
zacieśnienie związków miedzy państwami.
Służyć temu ma otwarcie granic, swobodny przepływ ludzi, kapitału, usług i towarów oraz tworzenie więzów solidarności poprzez wdrażanie wspólnej polityki i instrumentów finansowych ( wspólna waluta)

Jak potężna jest Unia Europejska?

Unia jest potęgą w handlu i gospodarce. Przypada na nią
23% światowej produkcji przemysłowej i jedna piąta
światowego eksportu, zaś w unijnych skarbcach znajduje się
34% światowych rezerw walutowych. UE tworzy obecnie 15 krajów o łącznej powierzchni 3,2 mln kilometrów kw. Zamieszkałych przez ok. 375 mln mieszkańców.
Członkami Unii są Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy, Dania, Irlandia i Wielka Brytania,
Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Grecja i Szwecja.
Do zakończenia negocjacji, a zatem do członkostwa w
Unii już w 2004 r. zbliża się obecnie dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia,
Węgry i Polska.

W jaki sposób Unia pomaga młodzieży ?

Główne cele unijnej polityki wobec młodzieży to :

podnoszenie jakości nauczania,
upowszechnienie znajomości języków państw członkowskich,
wymiana uczniów, studentów i nauczycieli,
współpraca szkół i uczelni,
rozwój kształcenia ustawicznego.

Państwa Unii wzajemnie uznają swoje świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów, co umożliwia podejmowanie nauki w dowolnym państwie Unii Europejskiej. Polska podpisała umowę o uznawaniu dyplomów przez ośrodki akademickie w Austrii i Niemczech. Ważna rolę w realizacji tych celów pełni Program „Młodzież” mający na celu ułatwienie młodym ludziom w wieku od 15 do 25 lat zdobycie wykształcenia umiejętności i kwalifikacji, tak aby w przyszłości mogli odgrywać aktywną rolę w społeczeństwie. Poprzez udział w różnych formach wymiany międzynarodowej uczy poszanowania praw człowieka, tolerancji szacunku i zrozumienia różnic kulturowych w Europie. W realizacji programu może uczestniczyć również młodzież z Polski.

Co daje Europejczykom obywatelstwo Unii ?

Każdy obywatel państwa członkowskiego jest również obywatelem Unii Europejskiej. Obok uprawnień wynikających z obywatelstwa swego kraju zyskuje dzięki temu nowe prawa i możliwości.
Podstawowym unijnym prawem jest swoboda wyboru
miejsca pracy i zamieszkiwania na terenie całej unii.
Obywatel każdego z państw członkowskich może też
uczestniczyć w wyborach samorządowych i do parlamentu europejskiego w dowolnym państwie UE, pod warunkiem zamieszkiwania w nim na stale. Poza obszarem Unii jej
obywatele korzystają ze wspólnej opieki dyplomatycznej i konsularnej. W podróżach po całym świecie obywatele UE posługują się paszportem swojego państwa, którego okładki maja kolor wina burgundzkiego ( bordowy) i opatrzone są nazwa państwa które go wydało oraz napisem Unia Europejska. Na granicy ( wewnątrz „ strefy Schengen”) ich posiadacze nie muszą stać w kolejkach do odprawy paszportowej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata