profil

Działy - 4-6 z repetytorium Oxford

poleca 85% 171 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

DZIAŁ 4
adolescence okres dojrzewania
adolescent młodzieniec; młoda dziewczyna
adult darosły
adulthood dojrzałość, wiek dorosły
age group grupa wiekowo
at the age of w wieku
be bom urodzić się
birth narodziny
child I kid (informai) dziecko
childhood dziedństwo
death śmierć
die umrzeć
elderly person starsza osoba
generation pokolenie
grow up dorosnąć
grown-up (informal) dorosły
marriage małżeństwo (związek)
middle age wiek średni
middle-aged person osoba w średnim wieku
old age storość
teenager nastolatek
youth młodość; młodzieniec
acquaintance znajomy
adoption /adopted- adopcja / adoptowany
an only child jedynak
aunt/aunty ciotka/ciocia
best friend najlepszy przyjaciel
boyfriend/girlfriend chłopak / dziewczyna
(sympatia)
brother brat
children dzieci
close friend bliski przyjaciel
cousin kuzyn / kuzynka
daughter córka
daughte",in.law synowa
divorced rozwiedziony
ex.husband / ex-wife były mąż / była żona
family tree drzewo genealogiczne
father /dad / daddy ojdec / tato / tatuś
father-in-Iaw teść
fiance /fiancee narzeczony /narzeczona
foster children przybrane dzieci
foster parents Przybrani rodzice
grandchildren wnuki
grandfather / granddad / grandpa dziadek grandmother / granny / grandma babka / babcia grandparents dziadkowie
half brother / sister przybranybrat / siostra
husband mąż
husband-to-be przyszły mąż
in-Iaws teściowie
mother / mum / mom (AE) / mummy matka /
mama / mamusia
mothe",in.law teściowa
nephew siostrzeniec; bratanek
niece siostrzenica; bratanica
parents rodzice
relative krewny
sister siostra
siste",in-Iaw szwagierka; bratowa
son syn
son.in-Iaw zięć
spouse (formal) wspólmałżonek
stepdaughter posierbica
stepfather ojczym
stepmother macocha
stepson pasierb
triplets trojaczki
twins bliźniaki
uncle wujek
wife żona
wife-to-be przyszła żona
be married to sb być żonatym; zamężną z kimś be expecting a child spodziewać się dziecka
be pregnant być w dąży
break up I split up with sb rozstać się z kimś
fali out with sb pokłócić się z kimś
generation gap konffikt pokoleń
get divorced rozwieść się
get engaged zaręczyć się
get married to sb wziąć z kimś ślub
get on well with sb być z kimś w dobrych
stosunkach
go out wlth sb wychodzić; umawiać się z kimś
have an argument / disagreement with sb
pokłócić się z kimś
have a chlld mieć / urodzić dziecko
have an argument/ a row with sprzeczać się /
klócić się z
make up with sb pogodzić się z kimś
married couple małżeństwo (dwoje ludzi)
(close / distant) relation (bliskie / dalekie)
pokrewieństwa
marry sb ożenić się z /wyjść za kogoś
run away from home uciec z domu
start / have / end a relationship with sb nawiązać / mieć / zerwać stosunki z kimś
babysit zajmować się dzieckiem
brlng up / raise children wychowywać dzieci
brush / elean one's teeth umyć zęby
clear up sprzątać
commute dojeżdżać (do pracy/ do szkoly)
do housework wykonywać prace domowe
do the dusting / the washlng / the washing-up / the iron ing / the shopping / the cooking robić porządki/ pranie / zmywanie / prasowanie / zakupy / gotować
domestic /, household chores /duties prace/ obowiqzki domowe
eat out stołować się poza domem
get dressed ubrać się
get ready for bed / school przygotować się do
pójścia do lóżka/ do szkoły
get up wstać z łóżka
go... iść...
to bed (early /late) spać (wcześnie / późno) to school do szkoly
to the office do biura
to work do pracy
go out wychodzić
have a meal zjeść posiłek
have a rest odpocząć
have , take a nap zdrzemnąć się
have breakfast /lunch/ tea / dinner zjeść śniadanie / lunch / podwieczorek /obiad
Ile down położyć się, kłaść się
Ile in wylegiwać się
look after / take care of children zajmować się
dziećmi
make /prepare meals robić/ przygotowywać posiłki
put on 5th nałożyć coś
run the home prowadzić dom
set off wyruszyć
share the chores with sb dzielić z kimś obowiązki
stay up late nie kłaść się spać do późna
take (AE) / have a shower/ a bath wziąć
prysznic/ kqpiel
take the children to school wziąć dzieci do szkoły
take the dog for a walk wziąć psa na spacer
take turns (to do housework) wykonywać na zmianę proce w domu
vacuum odkurzać
wake up obudzić się
walk to school iść do szkoły (Piechorq)
ask sb out zaprosić kogoś na randkę
entertainment rozrywka
free time wolny czas
go out with / meet friends wychodzić / spotykać się ze znajomymi
go swimming / dancing iść popływać / potańczyć
go to the cinema / a disco / a concert iść do kina / dyskoteki / na koncert
have / take up a hobby mieć/ zacząć uprawiać
hobby
have / throw / go to a party urządzać / pójść na
przyjęcie / imprezę
have little free time mieć mało wolnego czasu
Iisten to music / to the radio sluchoć muzyki / radia
pass time spędzać czas
play cards / board games grać w karty / gry
planszowe
play tennis / 'basketball grać w tenisa /koszykówkę
play the piano / the guitar grać na fortepianie / na
gitarze
play video / computer games grać w gry video / na komputerze
read books / magazines / comics czytać książki / magazyny / komiksy
spend time outdoors spędzać czas na powietrzu
take up swimming / bowling zacząć uprawiać
plywanie / grę w kręgle
watch TV / a video oglądać telewizję , filmy vide
anniversary rocznica
birthday cake tort urodzinowy
celebrate a birthday obchodzić urodziny
(have a) celebration (mieć) uroczystość
Christmas Boże Narodzenie
Christmas Eve Wigilia
decorate the Christmas tree ubrać choinkę
dress up ubrać się elegancko
dress up as przebrać się za
Easter Wielkanoc
enjoy oneself / have a good time / have fun dobrze się bawić
family gathering spotkanie rodzinne
funeral pogrzeb
get-together spotkanie towarzyskie
give / get presents dawać / dostawać prezenty honeymoon miesiąc miodowy
look forward to 5th cieszyć się na coś
NewYear's Day Nowy Rok
NewYear's Eve Sylwester
send Christmas cards wysłać kartki świąteczne wedding ślub (ceremonia)
wedding reception przyjęcie ślubne

DZIAŁ 5
career kariero, zawód
duty obowiązek
employ sb zatrudniać kogoś
employee pracownik
employer pracodawca
employment zatrudnienie
hard work ciężka praca
job proca, za którą otrzymuje się wynagrodzenie occupation zawód, zajęcie
odd jobs drobne prace
part-time job/ full-time job praca w pełnym /
niepełnym wymiarze godzin
permanent / temporary job stała/ tymczasowapraca
physical work / manual work Praca fizyczna profession zawód wymagający wysokich kwalifikacji
(a) professional profesjonalista
self-employed/ be self-employed (pracować) na własny rachunek
skilled work / unskilled work proca wymagająca /niewymagająca kwalifikacj
well-paid job dobrze płatna praca
white collar worker / blue collar worker procownik umysłowy / fizyczny
work praca fizyczna lub umysłowa
work for sb procować dla kogoś
work freelance / freelance procować na zlecenie /procownik wykonujący proce na zlecenie
work from ho me pracować w domu
be in charge of sth /sb nadzorować coś / kogoś, być odpowiedzialnym
be on call być pod telefonem
be on duty /off duty być na dyżurze/ po dyżurze
be responsible for sth / sb być odpowiedzialnym zacoś / kogoś
benefits / perks of a job/ bonuses dodatki do pensji
busy zajęty, zapracowany
clock on /off (informal) zaczynać/ kończyć dzień
pracy
concentrate on sth koncentrować się na czymś deadline termin ostateczny wykonania pracy
do a job wykonać jakąś pracę
earn one's living as zarabiać na życire jako
earnings zarobki
fee wynagrodzenie za uslugę profesjonalną, np. prawnika,lekarza
fili in for sb/ stand in for sb zastępować kogoś
get promoted otrzymac awans
give sb a hand / assist sb pomóc komuś wykonać zadanie
income dochod
make a profit / loss osiągać zysk/ ponosić stratę
manager/ run zarządzać
management zarząd
overwork – przepracowac się
pay- płaca
payment-zapłata za pracę jednorazową lub dorywczą
pay rise/ get a pay rise – podwyżka/dostac podwyżke
salary- pensja mesięczna
slow down/ take things easy – zwolnić tempo
take over from sb – przejmować od kogoś obowiązki, kontynuować czyjąś prace
teamwork-praca zespołowa
wages- zapłata tygodniowa
work long hours-mieć wydłuzony dzień pacy
work on/ At sth- pracować nad czymś
work/ do overtime- pracować w nadgodzinach
be on the dole/ get state benefis – być na zasiłku/ dostawać zasiłek
dismiss sb – zwolnic kogos
give up/ quit (AE) work – rzucic prace
go on strike- strajkować
knock off- konczyc pracę
let sb go – zwolnic kogos
make sb redundant/ be made redundant- zwolnic kogos z powodow ekonomicznych/ być zwolnionym
on holiday-na wakacjach
pension- emerytura
pensioner- emeryt
design- złożyć rezygnacje
retire-przejść na emeryture
retirement-emerytura
sabbatical- urlop roczny
sack/ give sb the sack/ fire sb (AE)- zwolnić/ wylać kogos
sick leave- zwolnienie lekarskie
take a day/ time off- brać dzień wolny/ wolne
take a leave- brać urlop
unemployed /out of work- bez pracy, bezrobotny
unemployment- bezrobocie
high/low unemployment- wysokie/niskie bezrobocie
unemployment benefit- zasiłek dla bezrobotnych
applicant- osoba starająca się o pracę
aplication form- formularz podania o pracę
apply for a Job – starać się o prace
cv- życiorys
enclose a CV- dołączyć życiorys
experience-doświadczenie
fill in a form- wypełnić formularz
interview- rozmowa kwalifikacyjna
Job advertisement- ogłoszenie o pracę
Job application- podanie o pracę
Job centre- biuro pośrednictwa pracy
Look for a job- szukać pracy
Qualifications-kwalifikacje
Recruitment-zatrudnienie pracowników
References-referencje
starting salary- pensja początkowa
vacancy-wolna posada
working conditions-warunki pracy
assistant-pomocnik
boss-szef
colleague-współpracownik
employee/ worker- pracownik
employer-pracodawca
manager-kierownik
staff-personel
team- zespół
academic- pracownik naukowy
accountant-księgowy
actor/actress-aktor/aktorka
artist-artysta
au pair- opiekunka do dzieci(p.stała)
babysitter-opiekunka do dzieci(p.dorywcza)
barber-fryzjer męski
barrister/attorney (AE) – adwokat
beautician-kosmetyczka
bus/ lorry/ taxi driver/ cab (AE) driver- kierowca autobusu/cięzarówki/taksówki
businessman/businesswoman- bizmesmen/bizmeswomen
car mechanic- mechanic samochodowy
carpenter-stolarz
cashier- kasjer
computer programmer-programista komputerowy
conductor-dyrygent
konsultant-konsultant
Cook,chef- kucharz
Dentist-dentysta
Film director-reżyser filmowy
Doctor-doktor
Dress maker/tailor- krawiec
Driving instructor-instruktor nauki jazdy
Economist-ekonomista
Electrician-elektryk
Engineer-inżynier
Estate agent- agent nieruchomości
Executive- pracownik na kierowniczym stanowisku
Faktory worker- pracownik fabryczny
Farmer-rolnik
Firefighter- strażak
Fight attendant- steward
Hairdresser – fryzjer damski
Housewife-gospodyni domowa (househusband)
Interior decorator-dekorator wnętrz
Interpreter- tłumacz
Journalist-dziennikarz
Lawyer-prawnik
Lecturer-wykładowca
Librarian-bibliotekarz
Manager-kierownik
Miner-górnik
Musician-muzyk
Nurse-pielęgniarka
(portrait) painter- malarz(portretowy)
Pensioner- emeryt
Pharmacist/chemist-aptekarz
Photographer- fotograf
Pilot-pilot
Plumber-hydraulik
Police officer- policjant
Politician- polityk
Postman/postwoman- listonosz/ka
Psychologist- psycholog
Receptionist-recepcjonista
Road sweeper- pracownik służb oczyszczania miasta
Sales representative- przedstawiciel handlowy
Scientist- naukowiec
Sculptor- rzeźbiarz
Secretary-sekretarz
Security guard- pracownik ochrony
Shop assistant-sprzedawca w sklepie
Shopkeeper-właścicel sklepu
Social worker- pracownik społeczny
Solicitor-notariusz, adwokat
Stockbroker-makler giełdowy
Surgeon-chirurg
Teacher-nauczyciel
Ticket inspektor- kontroler biletów
Translator-tłumacz
travel agent-agent biura podróży
TV prezenter- prezenter TV
Vet- weteryniarz

DZIAŁ 6
Aeroplance/ aircraft/ airplane(AE)- samolot
Bicycle/ bike- rower
Boat- statek/łódka
Bus/ double decker bus- autobus/ autobus piętrowy
Car-samochód
Coach-autokar
Ferry-prom
Liner-liniowiec
Lorry(BrE)/ truck (AE)- ciężarówka
Minibus- mikrobus
Motorbike/ motorcycle-motocykl
Taxi/ cab (AE)-taksówka
Train-pociąg
Tube/underground/subway(AE)- metro
Van-furgonetka
Yacht-żaglówka
Arrive in/ at-przybyć do
Ask/show the way- pytać o/ pokazać drogę
Be on one’s way-być w drodze
Business trip- podróż służbowa
Catch up with-dogonić
Cover a distance- pokonać odległośc
Cruise- rejs wycieczkowy
Depart- odjechać/odlecieć/wyruszyć
Drive a car- prowadzić samochód
Drive avay-odjechać
Fill up(with petrol)-zatankować(benzynę)
Find one’s way- znależć drogę
Flight- lot
Fly-latać
Get lost- zgubić się
Get stuck in traffic-utknąć w korku
Give sb a lift/ get a lift- podwieżć kogoś/zostać podwizenionym
Go/Ravel by train/by plane/by boat/by car- jechać/podróżować pociągiem/samolotem/łódką/statkiem/samochodem
Go/Ravel by rail/ by sea/by air-jechać/podróżówać koleją/droga morską/drogą powietrzną
Have a good/safe trip/journey-mieć dobrą/ bezpieczną podróż
Hitch-hike- podróżować autostopem
Leave(for)- wyjechać(do jakiegoś miejsca)
Make/go on a journey/ a tour/ a trip/an excursion- pojechać w podróż/ na wycieczkę
Make for/ head for- skierować się do
Meet sb At the station/aiport- wyjść po kogoś na lotnisko/na dworzec
Miss a train/ plane/ flight- spóźnić się na pociąg/samolot/lot
Motorway-autostrada
Pull up- podjechać, zatrzymać się
Reach one’s destination- przybyć do miejsca przeznaczenia
Ride-przejażdżka
Ride a bike/a motorbike- jechać rowerem/motocyklem
Ride a horse/ a camel- jechać konno/ na wielbłądzie
Main/minor Road-główna/boczna droga, szosa
Route- trasa
Run out of petrol-benzyna się skończyła
See sb off- odprowadzić kogoś
Set off/ set out(for) wyruszyć(do jakiegoś miejsca)
Speed up-dodać gazu
Stop over/break the journey-zrobić postój
Take/catch aflight-polecieć samolotem/złapać samolot
Take/go for a ride-pojechać n przejażdżkę
Take/go on a cruise-popłynąć w rejs
Take a short cut-pojechać na skróty
Tour-wycieczka objazdowa
Traffic-ruch uliczny
(be in a) traffic jam- być w korku
travel-podróż, podróżówać
travel around the world/across America- podróżować do okoła świata/przez Amerykę
trip-wycieczka, krótka podróż
voyage-długa podróż morska lub kosmiczna
walk/go on foot- iść piechotą
cross the border- przekraczać granicę
customs-cło
customs officer- celnik
duty-free zone-strefa wolnocłowa
exchange office-kantor wymiany walut
foreign currency-obca waluta
go/travel abroad- jechać/podróżować za granicę
green card- zielona karta, zezwolenie na pobyt stały
immigration officer- urzędnik imigracyjny
passport control- kontrola paszportowa
permission to stay- zezwolenie na pobyt
tourist/permanent visa- wiza turystyczna/ stałego pobytu
valid/invalid(passport)- ważny/nieważny paszport
airline-linia lotnicza
arrival-przyjazd,przylot
board a plane- wchodzic na pokład samolotu
boarding card-karta pokładowa
book/reserve a ticket/ a seat- zarezerwować bilet/miejsce
booking office- rezerwacja
business class- klasa biznes
cabin crew- personel pokładowy
change trains- przesiadać sie z pociągu na pociąg
charter flight- lot czarterowy
check in- zgłosić się do odprawy
check-in desk- stanowisko odprawy
departure- odjazd,odlot
departure lounge- poczekalnia
economy class- klasa turystyczna
excess baggale charge- opłata za nadbagaż
Fast train-ekspres
Fare-opłata za przejazd
Gate- bramka
Get on/ get off the train/ the bus- wsiąść do/ wysiąść z pociągu/autobusu
Hand luggage-bagaż podręczny
Land-wylądować
Left luggage office- biuro rzeczy znalezionych
Luggage/baggale(AE)- bagaż
Luggage trolley-wózek bagażowy
Passenger –pasażer
Passenger train-pociąg pasażerski
Plane/boat crew- załoga samolotu/łodzi
Railway platform-peron kolejowy
Runway-pas startowy
Scheduled flight-lot rejsowy/rozkładowy
Sleeping carriage/ car- wagon sypialny
Suitcase-walizka
Take off- wystartować
Terminal –termianl
Through train- pociąg bezpośredni
Ticket-bilet
plane/train ticket- bilet na samolot/pociąg
monthly ticket - b.miesięczny
one-way (AE)/ single ticket.- w jedną stronę
Period ticket-okresowy
Return ticked- billet powrotny
Season ticket- billet sezonowy
Valid for-ważny na
Ticket office- kasa biletowa
Timetable-rozkład jazdy,lotów
Train compartment- przedział w pociągu
Accommodation-zakwaterownie
B&B (bed and breakfast)-pokoje gościnne (ze sniadaniem)
Book/reserve a room- zarezerwować pokój
Chambermaid-pokojówka
Check in/checkout- zamedlować się w/ wymeldować się z hotelu
En suite (o pokoju) połączony(np. z łazienka)
Full/half bard-pełne/niepełne wyżywienie
Fully booked/booked up-całkowicie zajętyzarezerwowany
Guest Mouse-pensjonat
Including breakfast-śniadanie wliczone w cenę pokoju
Live entertainment-rozrywka na żywo
Lounge-salon,hol
Make a reservation- zrobić rezerwację
Reception-recepcja
Receptionist-recepcjnista
Single/double room-pokój jedno/dwu osobowy
Stay at/ in a hotel-mieszkać w hotelu
Suite-apartament hotelowy
Three-star hotel- hotel trzygwiazdkowy
Twin-bedded room- pokój dwyosobowy(z dwoma łóżkami)
Vacancy-wolny pokój
Youth hotel-schronisko młodzieżowe
Be on/have/ take a holiday-mieć wakacje/wziąć urlop
Buy souvenirs-kupować pamiątki
Camp-obóz,biwak
Campsite-kemping
Caravan-przyczepa,samochód kempingowy
Do/go sightseeing-zwiedzać
Go backpacking-podróżwoać z plecakiem
Go camping-pojechać pod namiot/na kemping
Go on holiday-pojechać na wakacje
Go walking/hiking/cycling-pójść/pojechać na spacer/wycieczke piszą/rowerową
High/mid/low season-pełnia/połowa sezonu/martwy sezon
Holiday resort- miejscowość wczasowa,wypoczynkowa
Holidaymaker-wczasowicz
Package holiday- zorganizowane wczasy
Put up/take down a tent- postawić/zwinąć namiot
Self-catering holiday-wakacje/urlop na własną ręke
Set up camp-rozbić obóz
Tent-namiot
Tourist-turysta
Travel agent/agency-biuro podróży
Visit tourist attractions-zwiedzać atrakcje turystyczne

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 15 minut

Ciekawostki ze świata