profil

Elektrolity

poleca 85% 269 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Elektrolity – substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, HCl NaOHNieelektrolity – substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego np. cukier, alkohol.Dysocjacja elektrolityczna – rozpad elektrolitów na jony w wyniku oddziaływań między substancją rozpuszczoną, a rozpuszczalnikiem. Najczęściej ulegają związki o wiązaniu jonowym lub kowalencyjnym silnie polarnym. Działanie wody podczas tego procesu polega na uwalnianiu już istniejących jonów z sieci krystalicznej substancji o wiązaniu jonowym lub tworzeniu jonów z cząsteczek o wiązaniu silnie polarnym. Ładunek kationu – ładunek dodatni jest równy liczbie elektronów, które dany atom może oddać w procesie jonizacji.Ładunek anionu – ładunek ujemny równy jest liczbie elektronów, który dany atom może w procesie jonizacji przyjąć.Suma ładunków dodatnich niesionych przez kationy jest równa sumie ładunków niesionych przez aniony.Stopień dysocjacji – jest to stosunek stężenia zdysocjowanych cząsteczek elektrolitu do ogólnego stężenia cząsteczek wprowadzonych do roztworu. a = Nw/Nz 100%Elektrolity mocne – substancje, które w roztworach wodnych o stężeniu 1 mol/dm3 w temperaturze 25o C są całkowicie zdysocjowane na jony. Elektrolity średniej mocy – substancje, które w roztworach wodnych o stężeniu 1 mol/dm3 w temperaturze 25o C dysocjują tylko częściowo. Elektrolity słabe – substancje, które w roztworach wodnych o stężeniu 1 mol/dm3 w temperaturze 25o C nie dysocjują. W wodnych roztworach o określonym stężeniu i w stałej temp stopień dysocjacji ma wartość stałą i charakterystyczną dla danego elektrolitu. Kwasy – są to związki, które w roztworach wodnych zwiększają stężenie jonów wodorowych. Zasady - są to związki, które w roztworach wodnych zwiększają stężenie jonów wodorotlenkowych.[H+] = [OH-] = 10-7 mol/dm3 [H+]>10-7 mol/dm3 [H+]< 10-7 mol/dm3 odczyn obojętny odczyn kwasowy odczyn zasadowy [H+] = 10-ph [OH-] = 10-(14-Ph) [H+]= 10-14 /[OH-] [OH-] = 10-14 /[H+]Reakcja zobojętniania – reakcja w której praktycznie biorą udział kationy wodorowe kwasu i aniony wodorotlenkowe zasady. Powstały z nich bardzo słabo zdysocjowane cząsteczki wody, która ma odczyn obojętny.H2SO4 + NaOH --- NaSO4 + H2O ;; 2H+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- ---- 2Na+ + SO42- + H2O;; H+ + OH- --- H2OReakcje kwasów z aktywnymi metalami przebiegają z wydzielanie wodoru i polegają na przekazywaniu elektronów przez atomy metalu jonom wodorowym.Mg + 2HCl ---- MgCl2 + H2 ↑ ;; Mg + 2H+ + 2Cl- ---- Mg2+ + 2Cl- + H2↑ ;; Mg + 2H+ ---- Mg2+ + H2 ↑Reakcje strącania osadów zachodzą w roztworach wodnych i przebiegają między tymi jonami z których powstaje trudno rozpuszczalny osad. Na2SIO3 + HCl ----- NaCl + H2SIO3↓Hydrolizie kationowej ulegają sole pochodzące od mocnego kwasu i słabej zasady. Odczyn wodnego roztworu tej soli jest kwaśny. W reakcji z cząsteczkami wody biorą udział kationy pochodzące z soli.Hydrolizie anionowej ulegają sole pochodzące od mocnej zasady i słabego kwasu. Odczyn wodnego roztworu tej soli jest zasadowy. W reakcji z cząsteczkami wody bierze udział anion wodorotlenowy.Hydrolizie kationowo – anionowej ulegają sole pochodzące od słabego kwasu i słabej zasady. Odczyn wodnego roztworu tej soli jest obojętny , słabo kwaśny, słabo zasadowy.Stopień utlenienia – jest to ładunek jaki pojawiłby się na danym atomie, gdyby wszystkie wiązania w drobinie były w pełni jonowe. O -II ; H I ; F -I .Reakcje utleniania – redukcji – są to reakcje przebiegające ze zmianą stopnie utlenienia. W reakcja redox utleniacz ulega redukcji (elektronacji), a reduktor się utlenia (dezelektronuje).

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty