profil

Pytania testowe-przekrojowe.

poleca 86% 103 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Budowa komórki

PYTANIA TESTOWE-CZ II

1.Retikulum endoplazmatyczne szorstkie występuje szczególnie obficie w komórkach:
A.rozrodczych
B.o wysokim metabolizmie substancji białkowych
C.o wysokim metabolizmie substancji tluszczowych
D.transportujących elektrony
E.produkujących ATP

2.W utrzymaniu struktury drugorzędowej białek decydują cą rolę mają wiązania:
A.jonowe
B.kowalencyjne
C.sił Van der Waalsa
D.wodorowe
E.żadne z powyzszych

3.Cytochromy znajdują się w:
A.mitochondriach
B.rybosomach
C.jądrze
D.jąderku
E.w ścianie komórkowej

4.Pierwszym etapem nitryfikacji jest:
A.utlenienie amoniaku do azotynów
B.utlenienie amoniaku do azotanów
C.redukcja azotanów
D.utlenienie azotanów
E.koagulacja soli azotowych

5.Prolaktyna jest hormonem ,który:
A.wzmaga wytwarzanie pęcherzyków Graafa
B.aktywizuje metabolizm komórek rozrodczych
C.dziala na tylny płat przysadki
D.powoduje wydzielanie mleka
E.żaden z powyzszych

6.W łodydze dyni wystepują wiązki:
A.koncentryczne
B.kolateralne otwarte
C.bikolateralne
D.kolateralne zamknięte
E.żadne z nich

7.Do sukulentów należą wszystkie poniższe rośliny z wyjątkiem:
A.agawy
B.cebuli
C.aloesu
D.rozchodnika
E.grubosza

8.Przedroślem - gametofitem żeńskim, roślin nagonasiennych jest:
A.ośrodek zalążka
B.rodnie wraz z komórkami jajowymi
C.woreczek zalążkowy
D.ośrodek zalążka wraz z bielmem
D.żaden z wymienionych elementów

9.Wymienione niżej rośliny podlegają ochronie gatunkowej z wyjątkiem:
A.długosza królewskiego
B.goryczki trojeściowej
C.orlika pospolitowego
D.arniki górskiej
E.pajęcznicy liliowatej

10.Substancją stosowaną do przyspieszania dojrzewania owoców jest:
A.amoniak
B.acetylen
C.eter
D.etylen
E.podtlenek azotu

11.Wzajemne powiązanie funkcjonowania pomiędzy przysadką mózgową a innymi gruczołami wydzialania wewnetrznego odbywa się przede wszystkim za pomocą:
A.ujemnego sprzężenia zwrotnego
B.struktur błoniastych
C.włókien nerwowych układu ośrodkowego
D.włókien nerwowych układu obwodowego
E.łuków odruchowych

12.Parę genów-alleli określających jedną cechą danego organizmu przedstawiają symbole:
A.BC
B.Bc
C.Cb
D.Cb
E.żadne z powyższych

13.Przykładami dziedziczenia plazmatycznego są wszystkie z wymienionych cech z wyjątkiem:
A.samoreprodukcji chloroplastów
B.samoreprodukcji mitochondriów
C.bezpłodności ziaren pyłku niektórych roślin
D.zdolności do wytwarzania dużych lub małych kolonii drożdży
E.zdolności do przekazywania aberracji chromosomowych

14.Otrzymywanie tzw.pszenżyta opiera się na krzyżowaniu pszenicy zwyczajnej (42 chromosomy) i żyta zwyczajnego (14 chromosomów) i podwajaniu liczby chromosomów w F .Mieszaniec taki będzie miał garnitur o liczbie:
A.28
B.35
C.70
D.56
E.żadnej z wymienionych

15.Genotyp o wzorze 2n+1 określa mutację typu:
A.triploidalnego
B.trisomicznego
C.tripletowego
D.mezosomicznego
E.żadną z wymienionych

16.Pod działaniem kolchicyny otrzymano organizm pentaploidalny o 60 chromosomach.Można się spodziewać, że forma diploidalna tego organizmu zawiera:
A.10 chromosomów
B.24 chromosomy
C.15 chromosomów
D.12 chromosomów
D.20 chromosomów

17.Estradiol warunkuje:
A.grubienie śluzówki macicy
B.wystąpienie drugorzędnych cech płciowych u kobiet
C.występowanie cech meskich
D.wysoki poziom metabolizmu w czasie ciąży
E.żadne z powyższych objawów

18.Rozwój biocenozy w korzystnych warunkach na terenie uprzednio zajętym przez inną biocenozę określa termin:
A.introdukcja
B.klimaks
C.sukcesja pierwotna
D.presja selekcyjna
E.żaden z powyższych

19.Spośród wymienionych gatunków zwierząt charakterystycznym dla państwa neotropikalnego jest:
A.tapir
B.hatteria
C.rogoząb
D.pantera
E.żaden z wymienionych

20.W rozwoju osobniczym kręgowców z mezodermy powstają wymienione niżej grupy komórek lub narządy z wyjątkiem:
A.opłucnej
B.mięśni czaszki
C.komórek trzustki
D.osierdzia
E.komórek płciowych

21.Uzyskiwanie nowych wysokoplennych odmian roślin uprawnych możliwe jest dzięki rozwojowi:
A.autekologii
B.biofizyki
C.immunlogii
D.cytogenetyki
E.żadnej z wymienionych


22.Pierwszym syntetycznie otrzymanym białkiem jest:
A.insulina
B.alfa-amylaza
C.hemoglobina
D.tyroksyna
E.mocznik

23.Umiarkowana eksploatacja określonej populacji przez człowieka:
A.wzmaga rozrodczość populacji
B.zmniejsza rozrodczość populacji
C.nie ma wpływu na rozrodczość populacji
D.doprowadza do zahamowania liczebności populacji
E.wzmaga śmiertelnośc populacji

24.Przelom Syluru i Dewonu to okres:
A.radiacji i ekspanacji ryb
B.radiacji gadów ssakokształtnych
C.początków rozwoju roślin
D.zakończenia radiacji płazów
E.pojawienia się prymitywnych torbaczy

25.Gady ssakokształtne wywodza się od:
A.seymurii
B.kotylozaurów
C.dużych gadów dwunożnych
D.gadów wodnych
E.żadnej z powyższych grup

26.W moczu zdrowego człowieka występują pewne ilości wymienionych niżej związków z wyjatkiem:
A.mocznika
B.kwasu moczowego
C.fosforanów
D.białek
E.soli sodowych

27.Jedną z cech podniebienia wtórnego jest:
A.lepszy rozwój płatów węchowych mózgu
B.umożliwienie zjadania i żucia pokarmu bez przerywania oddychania
C.wzmocnienie budowy czaszki
D.możliwość zatrzymania oddechu na bardzo długi okres czasu
E.żadne z wymienionych

28.Ssaki wyższe wykształcają narząd zwany łożyskiem, za pośrednictwem którego:
A.krew matki miesza się z krwią płodu
B.swobodnie dyfundują jedynie gazy oddechowe
C.białka krai matki mieszają się z białkami krwi zarodka
D.swobodnie dyfundują suvstancje pokarmowe, gazy oddechowe i produkty przemiany materii
E. żadne z wymienionych

29.Zdaniem Morgana, niezależnie od siebie dziedziczą się cechy, których geny zlokalizowane są:
A.w tych samych chromosomach
B.w róznych chromosomach
C.w chromosomach płci
D.w autosomach
E.w chromosomach homologicznych

30.Wiązania peptydowe występują w:
A.albuminie i glicynie
B.cysteinie i tryptofanie
C.albuminie i żelatynie
D.kleiku skrobiowym
E.albuminie i glicerolu

31.Organizmy heterotroficzne muszą przyjmować z pokarmem związki białkowe
ponieważ
rybosomy heterotrofów nie potrafią syntetyzować białka

32.U zwierząt lądowych jednym z kńcowych produktów przemiany białek jest kwas moczowy ponieważ
kwas moczowy jest mało toksyczny i słabo rozpuszczalny w wodzie

33.U zwierząt lądowych obserwujemy sprawniejszą wymianę gazową niż u organizmów wodnych
ponieważ
powierzchnie oddechowwe zwierząt lądowych są suche, co ułatwia dyfuzję gazów

34.Rzęska i wić mają identyczną budowę u wszystkich eukariontów
ponieważ
rzęski i wici są najstarszymi ewolucyjnie organellami komórkowymi

35.Człowiek mający krew grupy '0' jest uniwersalnym biorcą
ponieważ
krew grupy '0'zaiera antygeny A i B

36.W nirmalnym moczu ludzkim występuje zawsze pewna ilość glukozy
ponieważ
w kanalikach nerkowych mocz jest zagęszczony

37.Obecność błonnika -celulozy w pożywieniu człowieka jest niezbędna pomimo jego niestrawności
ponieważ
mechaniczne drażnienie jlit przez błonnik pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego

38.Zwiększone spożycie cukru i slodyczy przyczynia się do powstawania nadmiernej otylości
ponieważ
w komorkach wątroby zachodzą procesy glukogenezy

39.Na pierwsze miejsce w rozwiązywaniu problemów żywieniowych wysuwa się obecnie produkcje zbóż
ponieważ
szeroko stosowane wysokowydajne zboża mogą zaspokoić obecne zapotrzebowznie na białko.

40.Przeszczepianie narządów ma wtedy pozytywny skutek , jeżeli uwzględnia zgodność genetyczna dawcy i biorcy narządu
ponieważ
przciwciała transplantacyjne powodują odrzucenie przeszczepu ze względu na zgodność immunologiczną organizmów.


41.Wycofanie z produkcji popularnego środka ochrony roślin -DDT wynikało ze znacznej jego toksyczności
ponieważ
DDT staje się toksyczny dopiero w wyniku rozkładu w glebie.

42.W zwalczniu szkodników stosuje się metody biologiczne polegające na wprowadzeniu na okreslony teren pewnych gatunków zwierząt i roślin
ponieważ
gatunki wprowadzane podczas walki biologicznej wypierają gatunki szkodliwe dla gospodarki na zasadzie konkurencji o pokarm.

43.Obecność manganu, miedzi, cynku i kobaltu jest niezbędna w pożywieniu człowieka ze względu na ich udział w:
A.tworzeniu szkliwa zębów
B.związkach warunkujących widzenie w ciemności
C.syntezie fitohormonów
D.syntezie koenzymów
E.żadnej z powyższych

44.Silne wiatry wywołujące erozję gleb są często następstwem:
A.ochłodzenia klimatu
B.wadliwej gospodarki leśnej
C.zaburzeń w gospodarce wodnej
D.zatrucia gleby
E.silnego zanieczyszczenia powietrza i wód przez przemysł

45.Organizmy eurytermiczne to takie,które:
A.znoszą bardzo wysokie temperatury
B.są stałocieplne
C.są zmiennocieplne
D.tolerują duże wahania temperatury
E.nie mają termoregulacji

46.W którym z poniżej wymienionych obiegów pierwiastków pełnią szczególną rolę morskie ptaki drapieżne:
A.cezu
B.promieniotwóczego strontu
C.magnezu
D.manganu
E.fosforu

47.W komórce przeważa katabolizm nad anabolizmem w okresie:
A.rozmnażania bezpłciowego
B.starzenia się
C.intensywnego odkładania materiałów zapasowych
D.rozmnażania płciowego
E.żaden z wyżej wymienionych

48.Proces ługowania gleby polega na:
A.rozbijaniu włókien celulozowych szczątków roślin
B.mineralizowaniu związków organicznych
C.wzbogacenia gleby w sole mineralne
D.wymywaniu jonów w głąb profilu glebowego
E.żadnym z powyższych procesów


449.W ekosystemach leśnych grupę zwierząt o największej biomasie (nawet do I tony na ha) stanowią:
A.sarny
B.dziki
C.ptaki
D.gryzonie
E.fauna glebowa

50.Inżynieria genetyczna jest to:
A.projektowanie optymalnych sekwencji nukleotydów DNA dla celów praktycznych
B.samorzutne powstawanie nowych gatunków mikroorganizmów na terenach silnie uprzemysłowionych
C.przyspieszona metoda kierowanej selekcji dla otrzymania nowych odmian organizmów o pożądanych cechach
D.eksperymentalne tworzenie nowych, dziedzicznie utrwalonych wariantów komórek przez wprowadzenie do nich obcego DNA
E.wykorzystanie zjawiska mutacji przy utrwalaniu nowych odmian

51.Apel komitetu biologów Paula Berga oraz konferencja w Asilmor dotyczyły:
A.zakazu doświadczeń nad sterowaniemświadomością człowieka
B.groźby nowego etapu wyscigu zbrojeń ( wprowadzenie broni biologicznej)
C.kontroli nad doswiadczeniami z zakresu inżynierii genetycznej
D.podpisania układu o podziale zadań w badaniach nad rakiem
E.dobrowolnego wyrzeczenia się badań nad rozwojem embrionów ludzkich in vitro

52.Daltonizm u człowieka jest uwarunkowany recesywnym genem sprzężonym z płcią.W małżeństwie kobiety normalnej i daltonisty nie posiadającego genu warunkującego występowanie daltonizmu - dzieci będą:
A.wszystkie normalne
B.dziewczynki normalne
C.chłopcy normalni
D.wszyscy daltoniści
E.normalne i daltoniści niezależnie od płci

53.Do narodzin inżynierii genetycznej przyczyniła się najbardziej odkrycie:
A.nukleaz restrykcyjnych
B.pozajądrowego DNA
C.hybrydyzacji kwasów nukleinowych
D.procesu transkrypcji
E.białka represorowego

54.Konkurencja pokarmowa w biocenozie spowodowana jest:
A.pokrewieństwem gatunków
B.spotkaniem się w biocenozie gatunków o równych siłach życiowych
C.częściowym pokrywaniem się ich nisz ekologicznych
D.dużym zagęszczeniem osobników dwu gatunków
E.żadnym z powyższych

55.W fazie ciemnej fotosyntezy zachodzi:
A.utlenianie chlorofilu
B.redukcja wody
C.karbokrylacja Ru DP ( rybulozodwufosforan)
D.fotoliza wody
E.redukcja NADP

56.Kryterium wyróżniania tzw. grzybów niedoskonałych jest:
A.zjawisko zlewania się niezróżnicowanych gametangiów
B.brak niektórych stadiów rozwojowych np: rozrodu płciowego
C.rozmnażanie jedynie przez zarodniki sporangialne
D.wyrażne oddzielenie plazmogamii i karogamii
E.żadne z powyższych

57.Hemofilia jest uwarunkowana genem h recesywnym w stosunku do normalnego genu H- warunkującego normalną krzepliwość krwi.Geny są zlokalizowane w chromosomie X.A więc w potomstwie zdrowej matki - XhYh i ojca hemofilityka- XhY nie może wystąpić genotyp:
A.XhXh
B.XhYh
C.XhY
D.XhXh
E.żadne z powyższych

58.Powstanie metasamicy zwanej niesłusznie nadsamicą jest skutkiem:
A.obecności dodatkowej liczby genów
B.utraty jednego z chromosomów płciowych
C.delecji w jednym z chromosomów
D.dodatkowej liczby chromosomów płciowych
E.żadnego z powyższych

59.Insulina:
A.obniża poziom cukru we krwi
B.powoduje rozpad glikogenu w wątrobie i mięśniu sercowym
C.zwiększa poziom cukru we krwii
D.obniża wchłanianie cukru
E.zwiększa produkcję ciepła w organizmie

60.Umiarkowana eksploatacja określonej populacji przez jej naturalnego wroga lub przez człowieka prowadzi do:
A.wzmożenia rozrodczości populacji
B.zmniejszenia rozrodczości
C. załamania liczebności populacji
D.drastycznego wzrostu chorób w populacji
E.wzmożenia śmiertelności naturalnej

61.Podstawową konkluzją kolejnych Raportów Rzymskich jest konieczność:
A.zmniejszenia nakładów ekonomicznych na rolnictwo
B.efektywnej kontroli urodzin w krajach rozwiniętych
C. jak najszybszego rozwoju przemysłu ciężkiego w krajach rozwijających się
D.kontrolowania zjawisk wzrostu we wszystkich dziedzinach życia ludzkości
E.żadna z powyższych

62.Aminokwasy siarkowe w duzym stopniu decydują o strukturze białek
ponieważ
pomiędzy atomami siarki w cząsteczkach aminokwasów powstają mostki łączące

63.Fosfolipidy należą do niezbędnych składników błon komórkowych
ponieważ
większość fosforu w organizmie magazynowana jest w tkance podskórnej

64.Większość potrzebnych ssakom witamin jest syntetyzowana w wątrobie
ponieważ
w wątrobie znajdują sie duże zapasy weglowodanów

65.Energia otrzymywana w procesie oddychania jest magazynowana w organizmie w postaci ciepła
ponieważ
zwierzęta stałocieplne rozporzadzają mechanizmami utrudniajacymi utratę ciepła do otoczenia.

66.Enzymy rozkładające białka często są zamknięte w pęcherzykowatych organellach zwanych lizosomami
ponieważ
nadmierna aktywność enzymów proteolitycznych może prowadzić do samostrawienia białek komórki.

67.Prawdopodobieństwo powstania mutacji korzystnej jest większe niż prawdopodobieństwo powstania mutacji niekorzystnej
ponieważ
organizm z korzystną mutacją ma większe szanse przeżycia.

68.Aktywny transport substancji przez błonę komórkową wymaga wydatkowania energii
poniewaz
aktywny transport służy przenoszeniu cząsteczek przeciw gradientowi stężeń.

69.U organizmów diploidalnych większość mutacji nie może się przejawić
ponieważ
alleli niezmutowany jest fenotypowo dominujący.

70.Nie każda zamiana pary nukleotydów DNA w obrębie genu pociąga za sobą zmianę aminokwasu w bialku
ponieważ
dopiero po zamianie całego tripletu nowy kodon DNA wprowadza nowy aminokwasu.

71.Niektóre zwierzęta pustynne nie pobierają wody z pokarmem
ponieważ
zwierzetom może wystarczać do życia woda metaboliczna wytwarzana w procesach oddechowych.

72.Brak symbiotycznych bakterii w jelicie człowieka uniemożliwia krzepnięcie jego krwi
ponieważ
tylko bakterie jelitowe wytwarzają witaminę K niezbędną do procesu krzepnięcia krwi.

73.Proces hibernacji może zmniejszyć roczne zapotrzebowanie energetyczne ssaka
poniewaz
w czasie hibernacji zostaje zużyta duża ilość tzw.brunatnej tkanki tłuszczowej.

74.Możliwe jest otzymywanie białka z ropy naftowej
ponieważ
mikroorganizmy mogą prowadzić fotosyntezę.

75.Łańcuch pokarmowy jest tym bardziej wydajny im jest krótszy
ponieważ
czlowiek wykorzystuje zmagazynowaną w tkankach energię cieplną.

76.Masowe pojawy szkodników mogą być skutkiem stwarzania przez człowieka nowych środowisk
ponieważ
człowiek tworzac nowe środowisko nie potrafi tam przenieść różnorodności życia organicznego.

77.W otwartych wodach chłodnych produkcja na jednostkę powierzchni jest wyższa niż w ciepłych
ponieważ
w wodach zimnych róznorodność organizmów jest większa niż w ciepłych.

78.Proces eutrofizacji może prowadzić prawie do całkowitego zaniku zycia w zbiorniku wodnym
ponieważ
w silnie zeutrofizowanym zbiorniku występują okresowe braki tlenu.

79.Terytorializm stanowi dobry mechanizm obronny przeciwko przegęszczeniu
ponieważ
terytorializm nie sprzyja dobrej opiece nad potomstwem.

80.Genetyka rolnicza często wykorzystuje w praktyce zjawisko heterozji
ponieważ
heterozja zwiększa częstość korzystnych mutacji.

81.Ekosystemy nie muszą zawsze zawierać producentów
ponieważ
podstawą egzystencji ekosystemu może być import materii z innego ekosystemu.

82.Znalezienie nowych, nawet obfitych zasobów energetycznych moze być niewystarczające do rozwiązania problemów ludzkości
ponieważ
gwałtowny wzrost zużycia energii może prowadzią do zaburzenia bilansu energetycznego Ziemii .

83.Całkowite zniszczenie dużych terenów leśnych stabilizuje gospodarkę wodną takich obszarów
ponieważ
obszar pokryty lasem ma zdolność zatrzymywania dużych ilości wody.

84.Całkowita produkcja żywności na świecie wzrasta, a w przeliczeniu na głowę maleje
ponieważ
przyrost naturalny w Europie wzrasta szybciej niz na innych kontynentach.

85.Obecnie istnieje potrzeba zabezpieczenia czystych puli genetycznych niektórych organizmów
ponieważ
na rośliny i zwierzeta działa coraz więcej środków mutagennych.

86.Ilość wolngo tlenu w atmosferze ziemskiej była w erze prekambryjskiej w porównaniu z drugą połową XX stulecia:
A.wielokrotnie mniejsza
B.kilkakrotnie mniejsza
C.podobna
D.kilkakrotnie większa
E.wielokrotnie większa

87.Przypuszcza się, że wtedy właśnie- w erze prekambryjskiej - około :
A.30 milionów
B.300 milionów
C.3 miliardów
D.30 miliardów
E.300 miliardów

88.Lat temu pojawiły się na Ziemii pierwsze organizmy jednokomórkowe:
A.fotosyntetyzujące
B.heterotroficzne
C.chemsyntetyzujące
D.autotroficzne
E.miksotroficzne

89.Energię konieczną do życia czerpaly one z procesów:
A.utleniania materii
B.fotolizy cząsteczek wody
C.fermentacji związków organicznych
D.redukcji związków nieorganicznych
E.redukcji tlenków metali

90.Bakterie nitryfikacyjne:
A.wiążą azot atmosferyczny w związki nieorganiczne
B.wiążą azot atmosferyczny w związki organiczne
C.uwalniają azot do atmosfery w wyniku rozkładu związków organicznych
D.powodują fermentację i gnicie związków organicznych
E.utleniają amoniak do kwasu azotowego

91.Substratem w procesie nitryfikacji jest:
A.aminokwas
B.mocznik
C.amoniak
D. azotany
E.azot atmosferyczny

92.Pierwsze rośliny lądowe pojawiły się już w końcu:
A.ery prekambryjskiej
B.ery mezozoicznej
C.okresu karbońskiego
D.okresu sylurskiego
E.okresu jurajskiego

93.Pręciki roślin nasiennych odpowiadają u paprotników różnozarodnikowych:
A.mikrosporangium
B.mikrosporze
C.mikrosporofilowi
D.mikrosporofilostanowi
E.komórkom macierzystym mikrosporangium paprotników różnozarodnikowych

94.Natomiast odpowiednikiem zalążka roślin nasiennych jest u paprotników różnozarodnikowych:
A.makrospora
B.makrosporangium
C.komórki macierzyste makrosporangium
D.makrosporofil
E.makrogemetofit

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty:

Czas czytania: 17 minut

Ciekawostki ze świata