profil

Zagadnienia z wykładów

poleca 85% 139 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Geneza-pedagogika jako Nauka powstała w XIX w za Sprawą ,,ojca pedagogiki” Johann Fredricha Herberta, Był pierwszym dr. Hab.
Pedagogiki, oderwał ped. Od Filozofii. Pojęcie ped. Pochodzi z Jęz. Greckiego oznacza ,,prowadzenie Chłopca”. Herbert oparł ped. Na dwóch
Naukach: etyka filozoficzna i psychologia Etyka filozoficzna wyznaczała cele Wychowania.Psychologia wyznaczała środki Do osiągnięcia tych celów.PEDAGOGIKA- Nauka o rozwoju dziecka niezbędnym elementem do nauki musi być kształcenie stąd ped. Rozszerzyła
znaczenie.ANDROGOGIKA-prowadzenie człowieka dorodłego. 2.FUNKCJE PEDAGOGIKI- PRAGNOSTYCZNA-określenie na podstawie
Poznanych prawidłowości przebiegu zjawisk, Przyszłych zmian i rozwoju obiektywnej rzeczywistości. DIAGNOSTYCZNA-okresla stan rzeczy
INSTRUMENTALNO-TECHNICZNA-obejmuje Konkretne działaniaHUMANISTYCZNA-umozliwia Zaspokojenie potrzeb człowieka w dziedzinie jego dążeń Do poznania obiektywnej rzeczywistości. 3.Subdyscypline ped:PED. OGÓLNA- zajmuje się Charakterystyka ped jako nauki, analizuje podstawowe Pojecia ped; historyczne uwarunkowania tej dyscypliny , bada czynniki wychowania, zajmuje się problematyka Edukacji permentalnej.DYDAKTYKA-teoria Kształcenia, zajmuję się istota i przebiegiem procesów Nauczania, analizuje także cele, treści, formy organizacyjne Zasady i metody nauczania; dzieli się na dydaktyke ogólną i Dydaktyki szczegółowe-odnoszą się one do przedmiotów
Ogólnokształcących jak i zawodowych na poszczególnych Etapach kształceniaTEORIA WYCH-wyjasnia,zadania,Treści, formy organizacyjne, zasady i metody wych moralnego Wiele miejsca poswięca ta teorią wych w rodzinie w obszerze Zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz pracy wychowaw W dziecięcych i młodzieżowych organizacjach np. ZHP HISTORIA WYCH-to nauka o metodach i formach, organizacji
Procesu wych, o ustrojach i systemach oświatowych w kontekście historycznym. Jest nauka o systemach oświatowych,
o genezie i historii myśli pedagogicznej. 4.Metodologiczne problemy pedagogiki:EKSPERYMENT-metoda naukowego badania określonego wycinku rzeczywistości wychowującej, polegający na wywołaniu lub tylko zamierzeniu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jekiegos innego
czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem. SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY-badanie grupy-pogladów, Opini, rozmiaru i natężenia zjawisk społecznych. Badamy za pomocą ankiety, wywiadu, analizy Diagnostycznej.STADIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU-każda sytuacja wymagająca pomocy Powinna być szczegółowo zbadana, analiza powinna Uwzględnić nie tylko indywidualną biografię, ale
Również środowisko społeczne i sytuację rodzinną Do zadań pracownika społecznego należy wyjaśnienie Przyczyny sytuacji wymagającej pomocy oraz Określenie wpływu proponowanej pomocy na usuwanie Źródeł nędzy i wykolejenia. Zadaniem pomocy społ.
Jest nie tylko organizowanie wsparcia materialnego w Przypadkach nędzy, ale przede wszystkim pobudzanie Aktywności i zaradności osób objętych akcją charytatywną Za pomocą wywiadów, wizyt domowych, lustracji społeczn.
5.elemety pojęć pedagogiki:
Socjalizacja – to wpływy środowiskowe. Jest to wszechstronne i zwarte wprowadzenie jednostki w obiektywny świat społeczeństwa albo jakiś jego sektor.Socjalizacja pierwotna – jest pierwszą socjalizacją, którą jednostka przechodzi w dzieciństwie i za pomocą której staje
się członkiem społeczeństwa.Socjalizacja wtórna – jest to każdy następujący proces, który wprowadza jednostkę mającą już za sobą
socjalizację pierwotną w nowy sektor obiektywnego świata.kształcenie – samodzielne i kierowane czynności człowieka podejmowane dla
osiągnięcia określonego zasobu wiedzy o otaczającym go świecie, poznanie samego siebie, zdobycia umiejętności potrzebnych mu do
przeobrażania świata i do rozwoju jego uzdolnień, zainteresowań i ogólnej sprawności umysłowej. Rezultatem kształcenia jest zdobycie wykształcenia nauczanie – jest to kierowanie procesem uczenia się, planowa i systematyczna praca nauczyciela z uczniami umożliwiająca im
zdobywanie wiedzy, umiejętności, nawyków oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań. osobowość – to zespół względnie stałych cech i
mechanizmów wewnętrznych, które psychicznych. Osobowość kształtuje się w toku rozwoju społecznego jednostki początkowo pod wpływem emocjonalnego oddziaływania najbliższego otoczenia, później wychowanie w rodzinie, szkole, pod wpływem TV, radia, własnej aktywności.
UCZENIE SIĘ - proces, w którego toku na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania
lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte. U.s. jest jedną z podstawowych form działalności ludzi — prócz pracy, zabawy i działalności
społeczno-kulturalnej. Istnieją różne teorie u.s., jak np. asocjacjonizm, teoria postaci, pawłowizm, operacjonizm; każda z nich ujmuje jakąś stronę tej bardzo zróżnicowanej formy działalności ludzi i zwierząt.WYCHOWANIE-to całość zamierzonych oddziaływań Środowiska społecznego na jednostkę, trwające całe Zycie. W zakres pojęcia wchodzi: WYCH.NATURALNE- pod Wpływem środowiska w którym jednostka funkcjonuje
WYCH. INSTYTUCJONALNE-celowe,planowane Oddziaływanie instytucji wychowującej np.: szkoły, Domy dziecka, internaty,przedszkola.
SAMOWYCHOWANIE-oddziaływanie to ma Wpływ na stosunek jednostki do otaczającego świata, Kształtowanie się systemów wartości,norm,celu zyciaW pedagogice isnieją definicje, które kładą nacisk na Celowe dokonywanie zmian w osobowości człowieka Pod wpływem czynników zew,jednostka stanowi w Nich przedmiot oddziaływań. 7,SYSTEMY WYCHOWAWCZE-SOFIŚCI-nazywali Się nauczycielami madrości i cnoty. Oni pierwsi opracowali Metody Wychowania polegające na bezpośrednim Kontakcie z młodzieżą. Przestrzegali zasad indywidualizacji
I uspołecznienia.Wyznawali zasadę-wych przez rozwój intelektu -wiedzieć to postępować słusznie. Sofiści analizowali czynniki
Wych, wymieniając w śród nich: zadatki wrodzone, środowisko Wraz z jego kulturą, ćwiczenie,uczenie się, własną aktywność jednostki.
SOKRATES etapy wych:ciekawość,logiczne stopnie nauczania: Uczenie się, nauczanie, umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy
Dusza roślinna-sen, ruch, odzywianie, Dusza zwierzęca- chęć poznania Dusza rozumna-refleksja wew nad tym co pozostało.
KWINTYLIAN-ujmuje opinię o wychowaniu analizując Takie hasła:cele,metody,proces,warunki. ARYSTOTELES-opierała się na nim cała nauka wych. Az do XVIIw. Wychowanie miało charakter polityczny i Państwowy. Człowiek nie może istnieć poza społeczeństwem, jest jednostka polityczną. Rozwijał etyke przyjaźni i etykę współczucia miedzy ludzmi. Ważne jest wych w rodzinie. Zwraca uwage na dobór
Osób jakie bywają w towarzystie dziecka np.: dziecko Nie może przebywać w towarzystwie niewolników, uważał Związki pomiędzy pedagogika a psychologią.VIVES- Przeciwnik wych scholastycznego i zwolennik wych Państwowego. Zalecał oparcie nauczania na obserwacji
I spostrzeganiu, oraz na rozwijaniu samodzielności Uczniów. W metodach wych zalecał łagodność i Budzenie zainteresowań anizeli kary. Ćwiczenia Fizyczne radzi prowadzic na Świerzym powietrzu. Za najlepszy srodek utrzymania karności uważa Przywiązanie ucznia do nauczyciela.ROUSSEAU- po Raz pierwszy zwrócił uwage na potrzebę uwzględnienia indywidualnych cech dziecka, podkreślił rolę jaką
odgrywają specyficzne prawa w rozwoju osobniczym dziecka, dostrzegł przełomowe znaczenie procesu dojrzewania. Wiążąc zagadnienia ped z psychologią stał się inicjatorem ped psychologicznej. Trzeba zaznaczyć, ze wych naturalne i wszystkie swoje wskazówki pedagogiczne odniósł
do sfery zamorznych, stał on na stanowisku, że nedza i bieda zapewniaja niższym klasom wych naturalne. Odrzucał on także wych kobiet jako rzecz zbędną dla ich roli jaką miały odgrywac w społeczeństwie( żona, matka). 8.System tradycyjny herbertowski-został opracowany
W 1807r przez J. Fryderyka Herbara polega on na dorobku Teoretycznym etyki i psychologi. Zakłada on,ze proces Nauczania dominuje nad procesem uczenia się.W Niemczech Rozwinęła się nowa gałęż przemysłu masowo drukowano książki Powstał 1 masowy zawód nauczyciela- był on pracownikiem Państwowym, funkcjonariuszem państwowym. Nauczyciel tak Kształtował obywateli aby odpowiadało to państwu. Powstały
Placówki do kształcenia nauczycieli. Szkoła była tak zaprojektowana Aby było kilka oddziałów klasowych (4-8 ) i musiała Posiadac 2 mieszkania dla nauczycieli. System szkolenia- Kształtowano po to by wychować obywatela posłysznego Państwu. Obywatel który posiadał ogólne wykształcenie Humanistyka. Podstawą była znajomość greki i łaciny, Kultury,sztuki,grano na instrumentach. Każdy wychowanek
Szlifował normy i prawa.Nauczyciel miał dominujacą Pozycję, wykładał i przekazywał wiedzę, był źródłem wiedzy Były stosowane kary cielesne. Było to kształcenie Reprodukcyjne,nauczyciel utrzymywał dyscyplinę w szkole. Rodzice nie mieli wpływu na funkcjonowanie nauczycieli. Mit,ze
Nauczyciel ma zawsze rację, Niemcy wymyslili, ze w każdym powiecie Jest komórka która kontroluje szkolę kierownika i jakie ma
efekty kształcenia.Cały świat przyjął system herbertowski nawet Rosja. Wszystkie lekcje były uporządkowane według dalszego systemu 4 elementy lekcji:-budowa lekcji- część powtarzająca nauczyciel wzbudzał u uczniów pamięć, wydobywał wiedzę- część postępująca spotkania
uczniów z nowa wiedzą.SYSTEM PROGRESYWNY- J Dewey amerykański pedagog i psycholog.Szkoła na potrzeby lokalnej
społeczności. Ma słuzyc nauczycielom po południu są uczniowie i dzieci, wieczorem dorośli. My płacimy i my wymagamy
nauczyciel musi się podporządkować rodzicom w tym systemie rodzice maja wgląd na nauczycieli. W szkole nauczyciel jest
organizatorem,źródłem wiedzy staje się każdy kto ma cos do powiedzenia.Zajecia praktycznie miały racjonalnie łączyc nauke książkową ze
Zdobywaniem wiedzy w drodze do samodzielnego wysiłku umysłowego i Poczynań praktycznych do łączenia teorii z praktyką.
PEDAGOGIKA KRYTYCZNA-w latach 70 XXw w USA. Postmodernizm To taka filozofia, która nazywana była jako jedno wielkie cytowanie
( Misz masz ) opiera się na przywołaniu do rzeczywistości tego co już było Chodzi o to aby była historia , wszystko ma być uaktualnione.
Postmodernizm wyrósł w literaturze najpierw a póżniej wliczony Do innych dziedzin. Jock Derrika wprowadził pojęcie dekonstrukcji tekstu
Odczytywanie dzieł jak kto chce. Każdy może odczytać to co chce dokonuje rekonstrukcji New age-chwilowy zachwyt, przygotowanie
się na przyjście nowego tysiąclecia zwłaszcza,że pojawiaja się różne wizje. PEDAGOGIKA POGRANICZA KULTUROWEGO- Amerykanie odkryli,ze
SA tak zróżnicowani; musza nauczyc się tolerancji, umiejętność Akceptacji tak własnie przejawia się pedagogika pogranicza Kulturowego. Tolerancja umozliwia ona , aby nie było zróżnicowania W dostępie do edukacji, kultury, polityki. Kosak-ŁUCZEWSKI- Zajmowali się badaniem pogranicza kulturowego w Kaszubach.ANTYPEDAGOGIKA-Hubertus Schoenebuk-był pacyfistą. Stworzył antypedagogikę- przeciwieństwo pedagogiki. Antypedagogika Jest zorientowana, socjocentryczna 1 załorzył w Berlinie stowarzyszenie Które pragnęło nadac dzieciom pełne prawa obywatelskie 2 dzieci powinny mieć prawo wyboru środowiska w którym chce zyc 3 Dziecko ma własny instynkt poczucia dobra. Dorośli zmieniaja jego Osobowość 4 Nauczanie pedagogiczne jest opresyjne 5 próbował Upowszechnic swoje idee, jeździł dużo po Polsce czest bywał w Łodzi. W Niemczech zaś jest znienawidzony jednak wiele pogladów zostało Włączone do realizacji.PEDAGOGIKA HUMANISTYCZNA-1 rozwój
Wychowanka, promowanie szeroko pojętych zmian człowieka, rewizja Obowiązujących def. Świata, wykroczenie poza jego def; pośredni
Wpływ na dziecko polegający na organizowaniu sytuacji, okazji Warunków sprzyjających rozwojowi ; współdziałanie, partnerstwo
9.PROCES WYCH-to działania podejmowane przez wychowawców Ustalone przez politykę edukacyjną państwa, działania powodują
Skutki osobowości wychowanka.IDEAŁY WYCH- od słowa idee- Posiadanie czegoś, ale obiektywnie nie isniejace. To pewna myśl,
Która organizuje praktykę,ale sama w sobie nie istnieje. Pełen Opis dojrzałej osobowości człowieka. Ideał wych jest bliski pojeciu
Który wystepuje na gruncie socjalizacji. Jest przekazywany z pokolenia Na pokolenie. Ideał różni się tym,ze ma charakter
Świadomy. IDEAŁ SKŁADA SIĘ: nadrzędne cele Wychowania trzy zasady:1 dążenie do poszukiwania Prawdy o świecie 2 mądrość sfera emocjonalna, Konstruowana przez wartość piękna 3 życie zgodne z Zasadami naturalnymi CELE INSTRUMENTALNE
I KIERUNKOWE 1 cele etapowe 2 cele operacyjne- Rozwijanie umiejętności człowieka.CELE WYCH- Ściśle powiązane z ideałem. Stan rzeczy, które Pragniemy osiągnąć, stan ukierunkowujący nasze Działania ŻRÓDŁA CELÓW WYCH: źródła biologiczne - rozwoj organizmu, bycie elementem przyrody Jan Jakub RUSSO w XVIII w ogłosił, że wych Człowieka nie powinno odbiegać od wzrostu biologicznego
Powinno się mieć jak najwięcej moralności naturalnej.2 społeczeństwa ( J. Dewey)- dobro środowiska ma być
Najważniejsze 3 Uniwersalne-przywołuje się 4 wartości: Prawda, dobro,piękność, sprawiedliwość. 4 wizja Przyszłości- źródła ideologiczne przyszłość społeczeństwa. 5 wartości religijne ( tradycja religijna w jakiej wych się Dziecko)FORMY WYCH- proces wych przyjmuje pewną
Formę ze względu na rodzaj podejmowanych aktywności Wychowanka. DWA RODZAJE FORM: 1 rzeczowe- wycieczka
Edukacyjna, zabawa, nauka szkolna 2 organizacyjne-Działalność zespołowa, indywidualna, zbiorowa. 10.DZIEDZINY WYCH-MORALNE-wych to polega na Wdrążeniu ludzi do zachowań zgodnych z przyjętymi W danym społeczeństwie normami umożliwiającymi
Harmonijne współżycie. Człowiek nie mógłby żyć w Społeczeństwie w którym nie obowiązywałyby normy Regulujące zachowania ludzi gdyz byłby wtedy pewien Własnego bezpieczeństwa, własnego mienia i spokoju. Wpajanie dzieciom i młodzieży zasad moralnych, przez
Wyjaśnienie ich znaczenia, jak i wdrażanie ich we Własne działalności ma na celu ochronę pojedynczych osób.
INTELEKTUALNE-zadaniem jego jest zapoznaie dzieci i Młodzieży lub dorosłych z najważniejszymi prawami, zjawiskami
I faktami z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych z zakresu Życia społecznego i kulturalnego, dając orientację w obecnej
Rzeczywistości i przygotowującymi do działalności w Zmieniających się warunkach. Całość zdobytej wiedzy oraz przekonania tworzą w człowieku określony światopogląd. Wych intelektualne nie tylko wzbogaca wiedzę i kształtuje umiejętności, ale również kształci zdolności poznawcze człowieka.ESTETYCZNE- polega na rozbudzaniu wrażliwości dzieci, młodzieży i dorosłych na różnorodne przejawy piękna w otaczającej nas rzeczywistości. FIZYCZNE-przebieg i efekt uczenia Się zależy w dużej mierze Od zdrowia fizycznego jednostek i ich trybu zycia. Ruch wpływa
Korzystnie na prace narządów wewnętrznych. ZDROWOTNE-wych to ma prowadzic do kształtowania Pozytywnych postaw do własnego zdrowia i pozytywnych postaw Co do zdrowia innych ludzi. Chodzi tu o ukształtowanie postaw Pro zdrowotnych. Wych pro zdrowotne powinno być realizowane Przede wszystkim w rodzinie,szkole oraz innych instytucjach Opiekuńczo-wychowawczych. Szczególna rolę odgrywają
tu placówki zdrowia, które powinny współpracować z innymi placówkami.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 12 minuty

Typ pracy