profil

Pojęcia z prawa.

poleca 85% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jest to kilka zagadnien podawanych na lekcji z Elemetów prawa moze komuś sie to przyda


PRAWO CYWILNE jest gałęziom prawa obejmująca normy regulujące stosunki majątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi, będące podmiotami równomiernymi w danym stosunku prawnym.1.Stosunki majątkowe regulują nie tylko przez prawo cywilne2.Niektóre stosunki mające cechy stosunków cywilnych, zostały ze względu na swa specyfikę wyłączone z prawa cywilnego 3,Prawo cywilne reguluje nie tylko stosunki majątku.
PODZIAL PRAWA CYWILNEGO CZESC OGÓLNA prawo cywilne obejmuje normy reguluje zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego lub kilka jego dzieł.
PRAWO ZOBOWĄZONOWE obejmuje normy regulujące zobowiązanie,a wiec stosunki, z których wynika prawo podmiotowe względne. Reguluje zobowiązania wynikające z umów,lub innych źródeł Np. z czynów niedozwolonych
PRAWO SPADKOWE reguluje przejście praw i obowiązków osób zamarłych na inne podmioty.
PRAWO AUTORSKIE I WYNALACZE określa prawo do dóbr niematerialnych. Prawo na dobrach niematerialnych to prawo dotyczące np. dzieł literackich, naukowych, artystycznych, wynalazków OSOBY FIZYCZNE są podmiotami stosunków cywilnoprawnych, może występować jako podmiot stosunków cywilnych. Występuje w charakterze podmiotu stosunków cywilnych, a wiec zdolności do tego by być podmiotem praw i obowiązków
ZDOLNOŚĆ PRAWNA ma każdy człowiek od chwili urodzenia do momentu śmierci zdolności do czynności prawnych polega na możliwości nabycia praw, zaciągania zobowiązań i roszczeń swymi prawami od 13 lat. Pełna zdolność do czynności prawnych osoby pełnoletnie 18 lat, i osoby małoletnie, które zawarły związek małżeński nie ma zdolności do czynności prawnych nieukończone 13 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie
OSOBA PRAWNA jest wyodrębnioną jednostka organizacyjną, wyposażona przez normy prawne w zdolność prawną, która może występować w stosunkach cywilnoprawnych jako ich podmiot CZYNNOSCI PRAWNE nazywamy czynność zamierzającą do wywołania skutków prawnych, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli. Czynność prawna jest to złożenie oferty, sporządzenie testamentu, zawarcie lub wprowadzenie umowy
OŚWIADCZENIE WOLI nazywamy uzewnętrzniony przejaw woli wywołany określonym skutkiem prawnym. Wola może być wyrażona tylko za pomocą słów, lecz tez przez skinienie głową. FORMA USTNA zawierana jest Np. większość codziennych umów sprzedaży towarów w handlu. Przepisy wymagają, aby czynność dokonywana była w formie pisemnie lub innej formie szczególnej np. *forma pisemna z podpisem lub data urzędowo poświadczonymi lub w formie aktu notarialnego. FORMA Szczególna podyktowane jest wieloma przyczynami. 1,ułatwia w wypadku sporu postępowanie dowodów 2, skłania strony do głębszego przemyślenia skutków dokonywanej czynności, eliminuje bowiem założenia oświadczenia w sposób pochopny pod wpływem impulsu,
CZYNNOŚCI PRAWNE *zwykła forma pisemna *forma pisemna z datą *forma pisemna z podpisem poświadczonym notarialnie * postać elektroniczna * akt notarialny .Jeżeli nie zachowamy formy szczególnej wówczas czynności nie będą ważne występują wówczas czynności dowodowe WADY CZYNNOSCI PRAWNYCH podjęcie woli było nieprawidłowe bądź zachodzi rozbieżność między wola wewnętrzna a treścią złożonego oświadczenia brak świadomości lub swoboda podjęcia decyzji i wyrazania woli polega na anormalnym stanie psychicznym, choroby przejściowej, uniemożliwiają świadome podjęcie decyzji i złożenia osiwiadczenie pozorności ma miejsce wtedy gdy oświadczenie woli złożone zostaje drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru Np. chce uniknąć egzekucji majątkowej, przenosi pozornie własności innej osobie błąd polega na mylnym wyobrażeniu o prawnym stanie rzeczy przy składaniu oświadczenia lub na mylnym wyobrażeniu o treści składanego oświadczenia bezprawna groźba polega na skłanianiu kogoś do złożenia oświadczenie pod wpływem obawy, ze jemu samemu lub innej osobie grozi niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe
PRZEDSTAWICIELSTWO polega na tym ze osoba zwana przedstawicielem dokonuje w granicach posiadanego umocowania czynności prawnej w imieniu innej osoby zwanej reprezentantami wywołując tym działaniem skutki bezpośrednio dla reprezentantów powody działania przedstawiciela dokonuje czynności prawnych osoby które same działać nie mogą *ułatwiają obrót handlowy
RODZAJE PRZEDSTAWICIEWLI ustalanie przedstawicielstwa może opierać się na ustawie lub oświadczenia woli np. rodzice są reprezentantami dziecka PEŁNOMOCNICTWO udzielane zostaje drodze jednostronnego oświadczenie woli mocodawcy. Daje on pełnomocnikowi prawo do działania w imieniu mocodawcy rodzaje pełnomocnictwo ogólne uprawnienia pełnomocnika do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Musi to być udzielone pisemnie pełnomocnictwo szczególne udziela się go dla dokonywania czynności określonego rodzaju, a nawet dla dokonywaniu czynności pojedynczych pełnomocnictwo domniemane jest osoba czynna w lokalach przedsiębiorstwa przeznaczonego do obsługiwania publiczności Np. sprzedawca w sklepie.
PRZEDAWNIENIA ulęgają wszystkie roszenia majątkowe tj. roszczenia wymierzalne w pieniądzu. Terminy przedawnienia nie mogą one być przez nikogo skracane ani przedłużane Ogólny termin przedawnienia 10-letni 3-letni
ROSZCZENIA NIEZUPEŁNE po upływie terminu przedawnienia przeciwko komuś roszczenie jest skierowane, może udzielać się zadośćuczynieniu roszczenia powołują się na upływ czasu Roszenie przedawnienia w naszym systemie prawnym nie wygasa Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszenie a stało się wymagalne, tj. najczęściej od dnia, w którym uprawniony miał żądać spełnienia świadomości Zawieszenie biegu przedawnienia polega na tym, że w pewnych sytuacjach bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a jeżeli już się rozpoczął przez pewien okres się nie liczy Przerwa biegu przedawnienia polega na tym ze wskutek przewidziany w kodeksie cywilnym cały dotychczasowy bieg przedawnienia zostaje przekreślony, a przedawnienie zaczyna biec od początku

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut