profil

System organów państwowych

drukuj
poleca 85% 644 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Organ państwowy – jest wyodrębnioną organizacyjnie, strukturalnie i kompetencyjnie częścią aparatu państwowego, powoływaną do wykonywania określonych zadań.
Typologia według:
1) liczby osób tworzących dany organ:
• jednoosobowe – prezydent
• kolegialne – rada ministrów
2) zakresu kompetencji
• kompetencje ogólne – głowa państwa
• kompetencje szczegółowe – członkowie rady ministrów
3) Zakresu przestrzenno terytorialnego
• organy centralne – kompetencje na terenie całego kraju, reprezentują kraj na zewnątrz
• organy terenowe – np. wojewoda
4) Sposobu powoływanie organów państwowych
• organy pochodzące z wyboru
• organy pochodzące z kooptacji których skład uzupełniany jest przez sam organ
• organy z nominacji – powoływane przez organ wyższego szczebla
• powoływane w drodze losowania
• organy pochodzące z dziedzictwa
5) Rodzajów działalności, zadań:
• przedstawicielskie, tworzące prawo
• administracyjne, wykonawcze lub egzekutywa
• sądowe
• kontrolne
6) Sposób działania w imieniu państwa
• organy samoistne – działają bezpośrednio w imieniu państwa
• organy niesamoistne – mają charakter wewnętrzny lub p[pomocniczy
7) Czas trwania pełnomocnictw
• organy kadencyjne – okres trwania jest prawnie określony
• organy powoływane na czas nieokreślony pełnią funkcję do powołania następnego organu.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy