profil

Rewolucja francuska

poleca 82% 745 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

REWOLUCJA FRANCUSKA

1. Przyczyny rewolucji:
Francja w XVIIIw. była drugim co do wielkości krajem po Wielkiej Brytanii. Była jednym z silniejszych państw. Liczyła 23 mln. mieszkańców. Była krajem jednolitym narodowościowo. Kraj typu rolnego, ale już zaczął rozwijać się przemysł.
Społeczeństwo dzieliło się na cztery warstwy:
Duchowieństwo (nieliczny % społeczeństwa) posiadali prawa polityczne
Szlachta posiadali prawa polityczne
Mieszczaństwo (burżuazja)
Chłopi
Każda warstwa była bardzo zróżnicowana od bardzo bogatych do bardzo biednych.
W XVIIIw. burżuazja dochodzi do wielkich majątków, ale nie mają praw wyborczych, dlatego dochodzi do wybuchu wielkiej burżuazyjnej rewolucji.

2. Zwołanie Stanów Generalnych:
Stany Generalne:
duchowieństwo
szlachta
tzw. „reszta narodu” lub „stan 3”
We Francji w XVIIIw. rozpoczął się wielki kryzys gospodarczy spowodowany nieurodzajem, do tego wojna z Anglią spowodowały, że ludzie cierpieli głód.
W 1789r. pierwsze wystąpienia.
Ludwik XVI jest niedobrym władcą, po swoim poprzedniku przejął olbrzymi dług państwowy. Zwołał dwa pierwsze stany po to aby ustalić podatki. Uchyliły się one od odpowiedzi i zaproponowały zwołanie wszystkich stanów.
Od 1614r. po raz pierwszy zwołano Stany Generalne.
5 maja 1789r. w Wersalu zwołano Stany Generalne (2 pierwsze razem, 3 w innej sali)
17 czerwca 1789r. Stan Trzeci obwołał siebie przedstawicielem całego narodu Zgromadzenie Narodowe
( 9 lipca przekształciło się w Zgromadzenie Ustawodawcze)
Popadli w konflikt z pozostałymi stanami.

3. Zburzenie Bastylii 14 lipca 1789r.
Zburzenie Bastylii dało początek rewolucji francuskiej, a tym samym zburzenia władzy absolutnej. Francja ciągle jest monarchią.
Zaczyna się rewolucja ludowa
Burżuazja się zaniepokoiła.
W Paryżu zaczęło wrzeć, lud powołał do życia Gwardię Narodową. Na czele stanął La Fayette.
W tym czaie powstaje flaga narodowa:
- czerwony – kolor postępowy (burżuazji)
- niebieski – kolor Francji
- biały – kolor godzenia się z królem
Wieść o zburzeniu Bastylii rozniosła się bardzo szybko. We wsiach zaczęły wybuchać rewolucje chłopskie.

4. Deklaracja praw człowieka i obywatela – 26 września 1789r.
Zapowiadała ona powstanie konstytucji.
Głosiła:
s w przyszłości oprze się na niej Konstytucja
s uznawała wolność, własność, braterstwo
s suweremność ludu
s równość obywateli wobec prawa
s tolerancję religijną
s swobodę słowa i prasy
s władza miała być podzielona według Monteskiusza
s własność prawna miała być święta i nienaruszalna
s obalała absolutyzm

Zostaje wydana Konstytucja 3 września 1791r.
s nie w pełni realizuje D.P.Cz.i O.
s wydana po to aby zabezpieczyć interesy burżuazji
s obywateli podzielono na 4 klasy według majątku
s prawa wyborcze mieli ludzie zamożni
s władza ustawodawcza wybierana co 2 lata
s władza wykonawcza król
ź powołuje ministrów
ź prawo veta do ustaw
Władzę sprawuje burżuazja i ziemiaństwo czyli najbogatsza warstwa.
Zgromadzenie utawodawcze (parlament):
© lewica (chcieli republiki)
rewolucja burżuazyjna (żyrondyści)
rewolucja ludowa (górale)
© centrum (nie mieli wykształconego programu)
© prawica (chcieli monarchii konstytucyjnej z roku 1791r.)

Po raz pierwszy zaistniały kluby polityczne:
jakobini (chcieli republiki)
sankiuloci (klub najniższej warstwy Paryża) stali się bardzo lewicowi


Część arystokracji ucieka za granicę, gdzie prowadziła działalność antyrewolucyjną.
Król po kryjomu rozpoczął rozmowy z cesarzem Austrii.
Żyrondyści wydali szereg dekretów przeciwko księżom i arystokracji. Ludwik XVI (władza wykonawcza) zawiesił dekrety, co spowodowało większą rewolucję. Dochodziły wieści o koalicji przeciw rewolucji.
Żyrondyści chcieli wojny, górale byli przeciwni, uważając, że rewolucyjna Francja nie jest przygotowana.
W 1792r. wybucha wojna z Austrią. Powstał hymn „Marsylianka”.
Wojna przyniosła niepowodzenie Żyrondystom. Przeciwko Francji wystąpiły Prusy.
Wtedy na hasło „ojczyzna w niebezpieczeństwie” lud paryski zmobilizował się. Robespierr zarzucając, że to przez arystokrację przegrali wojnę rządał detronizacj króla i powołał w Paryżu komunę 10 sierpnia 1792r. Król zstał aresztowany, a władzę wykonawczą przekazano specjalnej radzie, którą kierował Danton.
Dokonała się druga rewolucja, która doprowadziła do obalenia władzy królewskiej i konstytucji z 1791r.
Zaostrza się walka pomiędzy Żyrondystami a Jakobinami (górale)
Żyrondyści – prawca zaczęli hamować rewolucję.
21 września 1792r. na wniosek Jakobinów Konwent ogłasza Francję republiką.
Król w styczniu 1793r. zostaje ścięty.
Rewolucja zwyciężyła. Wojska zostają poddane próbie, we wrześniu 1792r. zostają zaatakowane przez koalicję austryjacko-pruską. Zwycięstwo Francji.
Wiadomość o ścięciu króla paraliżuje dwory europejskie.
W 1793r. zostaje zawiązana oficjala koalicja:
- Anglia
- Austria
- Prusy
- Hiszpania
- Holandia
- Państwa włoskie
Dowodzi Anglia
Początkowo zwyciężała koalicja, we Francji było dużo szpiegów.
Austria zajęła Belgię. Wybuchło kontrrewolucyjne powstanie.
Jedynie ogromnym wysiłkiem można było ocalić rewolucję.
Przejęcie władzy przez Jakobinów.Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty