profil

Analiza SWOT i program rozwoju szkoły

poleca 85% 114 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PROGRAM ROZWOJU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANIACH

I. Analiza SWOT

Mocne strony szkoły Słabe strony szkoły
Kadra
- większość nauczycieli posiada wykształcenie wyższe, wszyscy wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym,
- studia podyplomowe posiada – trzech nauczycieli,
- studia podyplomowe rozpoczęło – trzy nauczycielki,
- wszyscy nauczyciele uczestniczą w dokształcaniu ustawicznym – kursy,
- nauczyciele posiadają stopnie specjalizacji przedmiotowej: geografia, kształcenie zintegrowane – trzy nauczycielki,
- nauczyciele zaangażowanie i sumiennie pracują z uczniami,
- dobrze układa się współpraca szkoły z Komitetem Rodzicielskim i Samorządem lokalnym (radni, sołtys, OSP). - część nauczycieli zatrudnionych jest równocześnie w dwóch szkołach – nauczyciele: religii, języka angielskiego,
- większość nauczycieli mieszka poza miejscem pracy.
Warunki lokalowe i wyposażenie szkoły
- budynek murowany (generalny remont przeprowadzono dwa lata temu) piętrowy, sale duże i widne,
- pomieszczenie kuchenne z zapleczem, w którym przygotowywane są posiłki dla uczniów i nauczycieli,
- duża świetlica przy kuchni (uczniowie spożywają posiłki, oczekują na autobus),
- warunki sanitarno – higieniczne dobre (nowe sanitariaty, sprawne centralne ogrzewanie, woda bieżąca ciepła),
- liczba pomieszczeń umożliwia nauczanie na jedną zmianę,
- duże boisko szkolne (asfaltowe i trawiaste),
- plac zabaw dla młodszych dzieci,
- plac szkolny ogrodzony, bezpieczny,
- biblioteka szkolna składa się z dwóch sal – czytelni i pomieszczenia z książkami, posiada 3500 tomów,
- szkoła posiada telewizor, video, cztery radiomagnetofony, wieżę stereofoniczną,
- sklepik szkolny wyposażony w artykuły szkolne i spożywcze. - brak sali gimnastycznej (zajęcia w-f prowadzone na korytarzu i małej salce zastępczej),
- mała ilość sprzętu sportowego,
- brak sali komputerowej,
- zbyt mała ilość pieniędzy na bieżące uaktualnienie księgozbioru,
- mała ilość pomocy dydaktycznych.
Dydaktyka – Opieka – Wychowanie
- stosowanie różnorodnych, aktywnych metod pracy z uczniami,
- indywidualizacja procesu dydaktycznego,
realizowanie programów promujących zdrowie i profilaktycznych (edukacja ekologiczna, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, siedem kroków, program Plusssza „3–mjmy się zdrowo”, udział w zawodach sportowych),
- organizowanie lekcji terenowych w formie wycieczek,
- dobrze zorganizowany dowóz uczniów do szkoły,
- stała współpraca z pielęgniarką szkolną i Ośrodkiem Zdrowia w Rogoźnicy,
- opieka nad uczniami w czasie przerw lekcyjnych, na imprezach szkolnych, wycieczkach,
- opracowany program działań przeciwstawiających się złu, zagrożeniu i patologii,
- opracowany sposób kontaktów rodziców ze szkołą (dni otwarte),
- wspieranie finansowe rodzin uboższych (współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, stypendia socjalne dla uczniów),
- dobra znajomość środowiska rodzinnego,
dobra współpraca z najbliższym Gimnazjum w Rogoźnicy. - klasy łączone,
- brak etatu nauczyciela świetlicy,
uboga biblioteczka domowa uczniów (tylko kilku posiada w domu własny komputer),
- słaba współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Organizacja
- szkoła ma system komunikacji między swoimi organami statutowymi,
- szkoła utrzymuje kontakty ze szkołami wyższego stopnia zapewniając łagodne przejście ucznia do szkoły programowo wyższej,
- dobra współpraca z doradcami metodycznymi,
szkoła systematycznie pozyskuje informacje od rodziców dotyczące ich oczekiwań i poglądów na edukację,
- szkoła informuje rodziców o postępach ich dzieci poprzez zebrania klasowe, rozmowy indywidualne, dzienniczki ucznia, zeszyty klasowe,
- szkoła posiada własny system oceniania i program wychowawczy. - brak nauczycieli na zastępstwa w czasie nieobecności nauczycieli ze względu na jeden kierunek kształcenia, np.: jeden polonista, jeden matematyk i tak dalej.
Oferta programowa
- dodatkowe zajęcia:
*język angielski,
*gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna,
*edukacja ekologiczna,
*zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach II – III.
Klimat
- dobra atmosfera pracy,
- dobra motywacja uczniów do nauki,
szkoła zastępuje dom, panuje w niej życzliwość.


Szanse Zagrożenia
- wdrażanie programów autorskich,
- zdobycie przez nauczycieli stopni specjalizacji, drugiego kierunku na studiach podyplomowych,
- pozyskanie sprzętu sportowego od Urzędu Kultury Fizycznej
- pozyskanie sprzętu komputerowego przez nawiązanie współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- pozyskanie nauczycieli do nauczania języków obcych. - wzrost uzależnień przemocy wśród dzieci i młodzieży,
- postępujący niż demograficzny,
- ubożenie środowiska, w którym funkcjonuje szkoła,
- galopujący wzrost cen podręczników i pomocy szkolnych,
- zmniejszenie liczby godzin przedmiotu w siatce godzin – zmniejszenie etatów w szkole,
praca w klasach łączonych.

II. Strategiczne warianty rozwoju szkoły

Na podstawie przeprowadzonej analizy strategicznej możemy określić podstawowe strategiczne warianty rozwoju szkoły.
Komputer to narzędzie pracy coraz częściej stosowane w codziennym życiu. Chcemy, aby nasi uczniowie mieli stworzone równe szanse w dalszym kształceniu jak i dalszej karierze. Umożliwienie poznania, swobodna obsługa komputera i pewność w działaniu to nasze zadania.
Tak jak cały kraj, tak i nasza wieś musi przejść reorganizację aby sprostać wymogom dzisiejszego świata.
Pojęcie wyzwania stworzenia szkoły, w której komputer będzie normalnym narzędziem pracy, a nie nowością, może w tym tylko pomóc.
Obecnie komputer w naszym środowisku jest odbierany jako narzędzie bardzo drogie i przez większość społeczeństwa uważane jedynie za nowy rodzaj zabawki. Przekonanie o tym, iż jest on do wykorzystania i ułatwienia codziennej pracy to połowa sukcesu. Musimy pamiętać o tym, że nasi uczniowie, a przynajmniej część z nich, odziedziczą dorobek swoich rodziców, ich warsztat pracy, a wieś jutra to wieś skomputeryzowana.
Nawet w małych miastach tworzone są miejsca, w których każdy może usiąść przy klawiaturze komputera i spróbować swoich sił. Na wsi takim miejscem jest szkoła. Pełni ona funkcję ośrodka życia kulturalnego i tu powinniśmy stworzyć warunki do poznania komputera przez mieszkańców naszego środowiska.
Dzięki działającej w szkole sieci komputerowej uczniowie i absolwenci będą mogli korzystać z programów multimedialnych na wszystkich lekcjach i w pracy pozalekcyjnej. Będą mieli codzienny dostęp do informacji.
Dzięki internetowi nasi uczniowie będą mogli brać udział w dyskusjach ze swoimi rówieśnikami z innych szkół na terenie kraju jak i za jego granicami.
W ten sposób tworzymy nową jakość edukacyjną, stajemy się liderami i promujemy wiedzę na temat powszechnego dostępu do komputerów w szkole wśród innych szkół.
Naszym uczniom komputer będzie służyć pomocą, ułatwi rozwijanie zdolności, będzie motywował do pracy. Opanowanie umiejętności sprawnej obsługi tego urządzenia i poznanie wszystkich jego możliwości utwierdzi w przekonaniu, że świat jest otwarty, że jest to źródło szeroko rozumianej informacji, otworzy nowe możliwości poznawcze, pozwoli nawiązać medialne znajomości i chociaż w części wyeliminuje kompleks mieszkańca małej miejscowości.
Chcąc w pełni uczestniczyć w dyskusjach z innymi należy się do nich przygotować. Dlatego kolejnym naszym wariantem jest szkoła nastawiona na kształcenie języków obcych.
Chcemy, aby nasze dzieci zdobywały podstawy języka angielskiego i rosyjskiego. Ten wybór należy uzasadnić.
Język angielski to język międzynarodowy – język komputera, a język rosyjski to przecież język ojczysty naszych najbliższych sąsiadów. Polska jako kraj jest pomostem między kulturą wschodu i zachodu.
Poprzez kształcenie języków obcych będziemy rozwijać wśród uczniów zainteresowania kulturą innych narodów oraz uczyć jak korzystać z ich osiągnięć. W ten sposób rozwiniemy w nich otwartość na innych, nauczymy tolerancji, prawidłowego rozumienia różnic między narodami i ich uwarunkowania.
Zdrowe społeczeństwo to warunek dobrego rozwoju kraju. Dlatego też jednym z wariantów jaki proponujemy jest edukacja ekologiczna w szkole. Ułatwi ona przyszłym absolwentom (dzieciom rolników) zaadoptować uzyskane po rodzicach miejsce pracy (gospodarstwo rolne) na produkcję zdrowej żywności (gospodarstwo ekologiczne). Znalezienie swojego miejsca w Unii Europejskiej.
Po licznych dyskusjach dotyczących wyboru strategii zdecydowaliśmy, że będziemy tworzyli salę informatyczną.
Powodem dokonania takiego wyboru jest możliwość pozyskania sprzętu do szkoły jak i duże zainteresowanie uczniów, ich rodziców i pozostałej części społeczeństwa.
W ramach wybranej strategii będziemy dążyć do tego, aby szkoła stała się szkołą lepiej pracującą, spełniającą kryteria:
• szkoła otwarta i zapewniająca wszechstronny rozwój,
• szkoła tworząca nowe metody i formy pracy,
• szkoła bogata w nowoczesne środki dydaktyczne, z dobrym zapleczem ekonomicznym wykształconą kadrą,
• szkoła lubiana, przyjazna i tolerancyjna,
• szkoła bezpieczna,
• szkoła otwarta na propozycje rodziców,
• szkoła dobrze współpracująca z organem prowadzącym, organem nadzoru i innymi instytucjami wspierającymi jej rozwój,
• szkoła, w której panują zdrowe relacje: dzieci-nauczyciel, rodzice-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor, dyrektor-pozostały personel,
• szkoła proponująca bogaty wachlarz zajęć dodatkowych dla dzieci i rodziców,
• szkoła mająca operatywnego dyrektora.

III. Opis wybranej strategii

Strategią naszej szkoły jest wspólne dążenie wszystkich pracowników, rodziców oraz organu prowadzącego do utworzenia sali informatycznej.
Fundamentem, na którym oparliśmy swój pomysł, jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Umiejętnie przekazując wiedzę kształtuje umiejętności i postawy uczniów. Umożliwia poznanie świata wdrażając do samodzielności. Rozbudza zainteresowania i ciekawość poznawczą dzieci motywując do dalszej edukacji.
Dlatego też przez stworzenie sali informatycznej będziemy dążyć do tego, aby nauczyciele mieli duże możliwości prezentacji osiągnięć technicznych, rozwijania zainteresowań dzieci przez ukazanie im różnorodnych form pracy.

IV. Harmonogram realizacji strategii

Cele strategii Cele operacyjne Termin wykonania
1. Wybór celu strategicznego. 1.1. Rozszerzone posiedzenie Rady Pedagogicznej o Komitet Rodzicielski, lokalny samorząd, sołtysa. październik 2000 r.
1.2. Przygotowanie terminarza.
1.3. Analiza posiadanych środków.
1.4. Złożenie wniosku do AR i MR wrzesień 2000 r.
1.5. Wyznaczenie odpowiedniego pomieszczenia na salę komputerową.
1.6. Powiadomienie organu prowadzącego o zamiarach szkoły. październik 2000 r.
2. Nawiązanie współpracy z firmami instalującymi sieci komputerowe. 2.1. Przygotowanie kosztorysu prac.
2.2. Wstępny wybór firmy (ogłoszenie przetargu). marzec 2001 r.
3. Zdobycie środków na zaadaptowanie pomieszczenia na pracownię komputerową. 3.1. Wprowadzenie do budżetu szkoły kosztów adaptacji sali i zakup komputerów w następnym roku.
3.2. Zebranie z rodzicami na temat: listopad 2001 r.
„Zorganizowanie dochodowej imprezy z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów” (zabawa dochodowa wspólnie z OSP). styczeń 2002 r.
3.3. Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Warta” – ubezpieczycielem naszych uczniów (złożono podanie o dotację pieniędzy na rzecz wyposażenia sali). grudzień 2000 r.
3.4. Nawiązanie współpracy z posłem Lechem Nikolskim. luty 2001 r.
4. Spotkanie z Zarządem Gminy. 4.1. Dyskusja i przekonanie o celowości przyznania dodatkowych środków w budżecie szkoły. grudzień 2001 r.
5. Nawiązanie współpracy z hurtowniami elektrycznymi na naszym terenie. 5.1. Pozyskanie niezbędnych materiałów po jak najniższych cenach. kwiecień 2001 r.
6. Rozpoczęcie prac adaptacyjnych. 6.1. Zebranie rodziców na temat: ustalenie zakresu prac społecznych niefachowych możliwych do wykonania. czerwiec 2001 r.
6.2.Wykonanie adaptacji pomieszczenia. lipiec – sierpień 2001 r.
7. Nawiązanie współpracy z fabryką mebli biurowych. 7.1. Pozyskanie wyposażenia w sprzęt biurowy po atrakcyjnych cenach. październik 2002 r.
8. Omówienie zagadnień związanych z wykorzystaniem komputera w procesie dydaktycznym. 8.1. Rady szkoleniowe: komputer, aktywne metody pracy, internet w szkole. grudzień 2002 r.
8.2. Pedagogizacja rodziców: warunki prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, możliwość wykorzystania komputera przez społeczeństwo. grudzień 2002 r.
9. Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Międzyrzecu Podl. 9.1. Przeprowadzenie zajęć w prawdziwej i dobrze wyposażonej pracowni informatycznej. luty 2003 r.
9.2. Prowadzenie zajęć dla uczniów kl. VI w Gimnazjum w Rogoźnicy. raz w miesiącu
10. Nawiązanie współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 10.1. Prawidłowe i terminowe złożenie wniosku do Agencji. wrzesień 2001 r.
10.2. Szkolenie pracowników szkoły w zakresie poznania stosowanych programów. czerwiec 2002 r.
10.3. Zapoznanie pracowników szkoły z zasadami BHP obowiązującymi w sali komputerowej (kurs BHP). listopad 2000 r.
11. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 11.1. Przekazanie komputerów i ich instalowanie. styczeń 2003 r.
11.2. Prowadzenie kursu komputerowego dla mieszkańców naszej miejscowości z wykorzystaniem posiadanego przez szkołę sprzętu. grudzień 2003 r.
12. Nawiązanie współpracy z Telekomunikacją Polską. 12.1. Umożliwienie szkole tańszych połączeń internetowych. marzec 2003 r.
13. Doskonalenie nauczycieli 13.1. Wewnętrzny kurs poruszania się w sieci internetowej. kwiecień 2003 r.
13.2. Założenie biblioteki multimedialnej. rok szkolny
14. Spotkanie z rodzicami. 14.1. Pozyskanie środków na założenie Internetu. styczeń 2003 r.
14.2. Przygotowanie do uroczystego otwarcia pracowni komputerowej. sierpień 2003 r.
15. Uroczyste otwarcie pracowni komputerowej. 01 wrzesień 2003 r.

Tworzenie pracowni komputerowej zaplanowaliśmy na okres trzech lat. W ciągu tego czasu będą realizowane poszczególne cele przedstawione w harmonogramie. Już dziś wiemy, że konieczna będzie ewaluacja. Mamy jednak nadzieję, że po osiągnięciu celu nasi nauczyciele będą mogli wykorzystać cały swój potencjał, co w rezultacie zapewni naszym uczniom zdobycie szerokiej wiedzy i nabycie doskonałych umiejętności. Absolwenci naszej szkoły będą wspierani w dalszej swojej pracy poprzez udostępnienie im naszej pracowni komputerowej.

Autor: Dorota Herda, Szkoła Podstawowa w Maniach, woj. lubelskie

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 11 minut

Typ pracy