profil

Pomiar mocy w obwodach trójfazowych trójprzewodowych i czteroprzewodowych.

poleca 80% 783 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pomiar mocy czynnej w obwodach trójfazowych trójprzewodowych

W obwodzie trójfazowym trójprzewodowym można zmierzyć moc czynna tworząc sztuczny punkt zerowy przez podłączenie obwodów napięciowych trzech watomierzy w gwiazdę (rys. 1). Całkowita moc czynna otrzymuje się sumując wskazania watomierzy.
Jeżeli napięcia i prądy w obwodzie są symetryczne, pomiaru można dokonać jedynie watomierzem w układzie wg Rys2. układ stanowi gwiazda, której jednym ramieniem jest obwód napięciowy watomierza o oporze R, a pozostałymi ramionami dwa oporniki o oporze R.
Układ można zbudować samemu, bądź tez skorzystać z watomierza specjalnie wykonanego do pracy w takim obwodzie. Podziałka takiego watomierza wykonana jest z uwzględnieniem mnożnika 3. Można udowodnić, że w sieci trójfazowej moc czynna daje się przedstawić za pomocą jednego z następujących równań

P = URT * IR * cos (< URT, IR ) + UST * IS * cos (< UST. IS )
P = USR * IS * cos (<USR IS) + UTR * IT * cos (< UTR, IT )
P = URS * IR * cos (< URS, IR ) + UTS * IT * cos (< UTS, IT)

gdzie: URS, UST, UTR, UTS - napięcia międzyprzewodowe,
IR, IS, IT - prądy przewodowe,
<URT, IR - kąt fazowy między napięciem URT a prądem IR.

Każde z powyższych równań składa się z dwu składowych. Każda składowa odpowiada mocy czynnej, która można zmierzyć za pomocą watomierza. Całkowita moc czynna otrzymuje się zatem przez zsumowanie wskazań dwu odpowiednio włączonych watomierzy. Układy watomierzy spełniają wymagania wzoru na całkowita moc czynną przedstawiono na rys. 3. Łatwo jest zauważyć, ze jest to właściwie jeden i ten sam układ, a zmieniają się jedynie oznaczenia przewodów. Układ nazywa się układem Arona.
Przy pomiarze mocy w obwodzie o małym współczynniku mocy jeden z watomierzy odchyla się do zera w niewłaściwą stronę (ma ujemne wskazanie). Watomierze zbudowane do pracy w układzie Arona maja przełącznik służące do przełączania końcówek cewki napięciowej. Po przełączeniu watomierz odchyli się w właściwym kierunku. Wskazania tego watomierza należy używać jako ujemne. Ponieważ moc wskazywana przez drugi watomierz jest większa niż moc watomierza z przełączana cewka napięciowa, można więc ustalić następująca dogodna do zapamiętania regułę.
W razie przełączenia cewki napięciowej jednego z watomierzy pracujących w układzie Arona oblicza się moc całkowita odejmując od siebie wskazania watomierzy. Od wskazania największego należy odjąć wskazania mniejsze.
Zamiast sumowania mocy dwu watomierzy jednoustrojowych, można użyć watomierza dwuustrojowego.
Watomierze w układzie Arona mierzą prawidłowo bez względu na to czy zasilanie i obciążenie obwodu jest symetryczne, czy też niesymetryczne.
W przypadku symetrycznego zasilania i obciążenia obwodu elektrycznego ze wskazań watomierzy włączonych w układzie Arona można obliczyć kąt fazowy układu korzystając ze wzoru
 = arc tg *
gdzie: P, p wskazania watomierzy (P > p).
Na rys. 4 przedstawiono krzywe P, p oraz P0 = P + p jako funkcje kąta fazowego .
Wartości mocy czynnej podane są w procentach odpowiedniej mocy pozornej. Za pomocą krzywych można ze wskazań watomierza określić <  oraz cos.
Pomiar mocy w obwodach trójfazowych czteroprzewodowych.


Całkowitą moc obwodu trójfazowego czteroprzewodowego wynosi

P= PR + PS + PT = UR * IR * cosR + US * IS * cosS + UT * IT * cosT

gdzie: PR, PS, PT - moc czynna poszczególnych faz,
UR, US, UT - napięcia fazowe,
IR, IS, IT - prądy fazowe.
cosR, cosS, cosT - współczynniki mocy poszczególnych faz.

Ze wzoru widać, że pomiaru całkowitej mocy należy używać trzech watomierzy i zsumować ich wskazania. Układ pomiarowy przedstawiono na rys.1.
Zamiast trzech watomierzy można użyć jednego watomierza o trzech ustrojach.

Zasilanie w sieciach energetycznych jest najczęściej symetryczne

UR = US = UT

Jeżeli obciążenie jest również symetryczne, wówczas

IR = IS = IT

oraz

cosR = cosS = cosT

Pomiaru można dokonać w takim przypadku jednym watomierzem mnożąc jego wskazanie przez 3. Watomierze tablicowe przeznaczone do pomiaru mocy w obwodach trójfazowych, czteroprzewodowych o symetrycznym obciążeniu moją podziałkę wykonaną z uwzględnieniem mnożnika 3.


Rysunek 1. Układ do pomiaru mocy czynnej w obwodzie trójfazowym, czteroprzewodowym o niesymetrycznym zasilaniu i obciążeniu.

Rys.1. Układ o pomiaru mocy czynnej w obwodzie trójfazowym, trójprzewodowym trzema watomierzami.

Rys.2. Układ do pomiaru mocy czynnej w obwodzie trójfazowym, trójprzewodowym o symetrycznym zasilaniu i symetrycznym obciążeniu jednym watomierzem.

a)
b)

Rys.3. Układy do pomiaru mocy w obwodzie trójfazowym, trójprzewodowym dwoma watomierzami.


Rys.4. Wskazania watomierzy w układzie wg rys.3 w zależności od kąta  w przypadku symetrycznego zasilania i symetrycznego obciążenia obwodu.

*praca z rysunkami w załączniku

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy