profil

Genetyka-poziom kl.VIII

poleca 86% 106 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I PRAWO MENDLA
tzw. prawo czystości gamet - mówi, że w gametach(haploidalnych komórkach płciowych)znajduje się po jednym z pary alleli determinujących określoną cechę np. barwę kwiatu.Jeden z alleli dominuje i uwarunko- wana przez niego cecha sie urzeczywistnia, drugi zaś ustępuje i zewnętrznie się nie przejawia.Allel, który nie przejawia się zewnętrznie nosi nazwę recesywnego,
natomiast allel ujawniający się w postaci zewnętrznej cechy i maskuje obecność allelu recesywnego nazywamy dominującym.

II PRAWO MENDLA
tzw.prawo niezależności dziedziczenia dwóch cech - mówi, że geny niealleliczne, tzw. allele należące do dwóch różnych genów, dziedziczą się niezależnie od siebie i mogą tworzyć dowolne kombinacje
(niezależna segregacja dwóch cech).

Dziedziczność - jest to zespół procesów, dzięki którym potomstwo jest podobne do rodziców. Osobniki danego gatunku mają taką samą dziedziczność w tym sensie, że ich potomstwo należy do tego samego gatunku, jakkolwi- ek w wyniku rekombinacji genów allelicznych może ono mieć genotypy inne niż każdy z rodziców.


Kwas dezoksyrybonukleinowy - DNA jeden z dwóch rodzajów kwasów nukleinowych,występujący w jądrze komórkowym jako najważniejszy składnik chromosomów.DNA jest związkiem wielocząsteczkowym, zbudowanym z długich łańcuchów składających się z dezoksyrybonukleotydów zawierających 4 różne zasady: adeninę, guaninę, cytozynę, tyminę.W łańcuchach DNA jest zawarta informacja genetyczna komórki wyznaczona przez kolejność ułożenia nukleotydów: fragmenty nici DNA utożsamia się z genami.Cząsteczki DNA zbudowane są z podwójnych nici polinukleotydowych skręconych na kształt helisy

Gen recesywny - gen nie ujawniający się fenotypowo w pierwszym pokoleniu mieszańców F1
Gen strukturalny -determinuje pierwotną strukturę (sekwencję aminokwasów)nowo tworzonego białka.
Gen - odcinek DNA,kodujący jeden łańcuch polipeptydowy lub jeden rodzaj RNA.
Genetyka - nauka o informacji genetycznej,o ekspresji,czyli wyrażaniu się tej informacji oraz o jej przekazywaniu do komórek potomnych.
Genotyp - całkowita informacja genetyczna (zawarta w genach) danej komórki,organizmu lub gatunku.
Heterozygota - organizm powstały z połączenia gamet o różnym składzie genetycznym.Termin odnosi się najczęściej do jednej pary alleli np. Aa
Homozygota - organizm powstały z połączenia gamet o jednakowym genotypie.Termin odnosi się najczęściej do jednej pary alleli np. AA lub aa

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty