profil

Genetyka

poleca 89% 18 głosów

Genetyka jest nauką biologiczną, która zajmuje się badaniem dziedziczności i zmienności organizmów.

Dziedziczność jest to zdolność przekazywania z pokolenia na pokolenie wszelkiego typu cech.
Zmienność polega na występowaniu różnic w obrębie danej cechy. Może być niedziedziczna i dziedziczna. Każdy organizm posiada określony zasób informacji genetycznej, czyli genom. Podstawową jednostką dziedziczenia jest gen. Zespół genów danego osobnika to genotyp. Natomiast fenotyp to zespół wszelkich dostrzegalnych cech organizmu, który jest wynikiem działania genotypu w określonych warunkach środowiska.
Gen stanowi odcinek DNA, zawierający w sobie informację o budowie jednego łańcucha polipeptydowego białka.
Allele to różne warianty /formy/ danego genu, które warunkują różne wykształcenie tej samej cechy. Zajmują one to samo miejsce, czyli locus w chromosomach homologicznych.
Chromosomy homologiczne są to pary chromosomów, identyczne pod względem wyglądu, które zawierają te same układy liniowe genów.
Wyjątek stanowią chromosomy płci.
W komórkach somatycznych organizmów diploidalnych występują dwa zespoły chromosomów homologicznych oraz jedna para chromosomów płci. W komórkach płciowych znajduje się jeden zespół chromosomów homologicznych i jeden chromosom płciowy: X lub Y.
Każdy allel danego genu w chromosomie homologicznym ma swój odpowiednik w drugim chromosomie homologicznym i stanowi z nim parę, przy czym oba allele w danej parze mogą być identyczne lub różne. Allel, który w parze składającej się z dwóch różnych alleli wywołuje efekt fenotypowy uniemożliwiający ujawnienie się efektu działania drugiego allelu, określany jest jako allel dominujący. Allel, którego efekt działania jest maskowany, to allel recesywny.
Organizm posiadający identyczne allele danego genu w chromosomach homologicznych, to homozygota, natomiast heterozygota, to organizm, który posiada różne allele tego samego genu w chromosomach homologicznych. Osobnik może być homozygotą w stosunku do jednej lub większej liczby par alleli danych genów, a równocześnie heterozygotą w stosunku do innych par alleli.

poleca 90% 39 głosów

Prawa Mendla

Grzegorz Mendel odkrył reguły przekazywania cech dziedzicznych. Stanowią one podstawowe prawa dziedziczenia. Prawa Mendla: I prawo Mendla /prawo czystości gamet/: Każda gameta zawiera tylko jeden allel z danej pary alleli . II prawo Mendla /prawo niezależnego dziedziczenia/: Allele różnych genów są rozdzielane do gamet niezależnie od siebie i w sposób całkowicie losowy tworząc w nich wszystkie możliwe kombinacje /przy założeniu, że leżą na różnych chromosomach/.

poleca 70% 55 głosów

Chromosomowa teoria dziedziczenia Morgana

Badania genetyczne Tomasza Morgana przyczyniły się do uzupełnienia i wyjaśnienia praw Mendla, a stwierdzenie, że chromosomy są nosicielami genów, stało się podstawą rozwoju współczesnej genetyki. Chromosomowa teoria dziedziczenia. – Geny warunkują dziedziczenie cech. – Zlokalizowane są w chromosomach i ułożone w sposób liniowy. – Każdy gen posiada swoje miejsce / locus / w danym chromosomie. – Geny znajdujące się na jednym chromosomie przekazywane są potomstwu razem jako tzw. grupa...

poleca 55% 37 głosów

Różne możliwości dziedziczenia cech

W ramach ogólnych mechanizmów istnieje szereg różnych możliwości dziedziczenia cech. • Jeden gen determinuje jedną cechę . Możliwe są przy tym trzy rodzaje relacji między dwoma allelami danego genu. – Dominacja zupełna polega na nieujawnianiu się allelu recesywnego w obecności allelu dominującego. Heterozygota posiada wówczas fenotyp taki sam, jak homozygota dominująca. Dominacja zupełna występuje np. w krzyżówkach odmian grochu w doświadczeniach Mendla. – Dominacja niezupełna...

poleca 34% 9 głosów

Dziedziczenie pozajądrowe

U niektórych organizmów wykazano istnienie cech, które nie zależą od materiału genetycznego zawartego w jądrze komórkowym. Geny warunkujące takie cechy znajdują się poza jądrem komórkowym, w mitochondriach i chloroplastach. Jednym z przykładów jest dziedziczenie oporności na antybiotyk chloramfenikol u drożdży. Gen determinujący tę cechę zlokalizowany jest w materiale genetycznym zawartym w mitochondriach drożdży. Przypadkowy rozdział mitochondriów i chloroplastów podczas podziału komórek...

poleca 67% 105 głosów

Zmienność organizmów

Zmienność organizmów polega na występowaniu różnic w obrębie cech, które organizmy posiadają. Może być niedziedziczna i dziedziczna. Zmienność niedziedziczna, czyli modyfikacyjna Zmienność modyfikacyjną zwaną również fluktuacyjną stanowią wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące w organizmie podczas całego jego życia, które są wynikiem działania na organizm różnorodnych czynników środowiska i nie są przekazywane potomstwu. Organizm reaguje na tak powstałe zmiany dzięki zdolności...

poleca 94% 15 głosów

Genetyka człowieka

Człowiek podlega tym samym prawom dziedziczenia, co inne organizmy. Niektóre cechy człowieka dziedziczone są jednogenowo, znacznie jednak więcej dziedziczonych jest wielogenowo. Badania genetyczne pozwoliły poznać sposób dziedziczenia wielu cech fizycznych, fizjologicznych i biochemicznych człowieka, np. dziedziczenie barwy oczu. Odczytano genom człowieka. Poznano też przyczyny genetyczne wielu chorób, w tym także chorób nowotworowych.

poleca 58% 19 głosów

Zastosowanie genetyki

• Wykorzystanie selekcji w celu uzyskania nowych odmian roślin i zwierząt. • Wykorzystanie badań genetycznych w diagnostyce medycznej, w tym także prenatalnej oraz medycynie sądowej, kryminalistyce, archeologii. Choroby genetyczne człowieka Choroby uwarunkowane przez mutacje punktowe Nazwa choroby Charakter genu Skutki mutacji Albinizm recesywny gen autosomalny brak melaniny w skórze, włosach, tęczówce oka Alkaptonuria recesywny gen...

Podoba się? Tak Nie