profil

Zwalczanie bezrobocia

poleca 85% 1538 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podstawowe pojęcia związane z bezrobociem:

Bezrobotny – jest to człowiek, który chce pracować i aktywnie szuka pracy, ale nie może otrzymać zatrudnienia przy istniejących stawkach płac.
Stopa bezrobocia – jest miarą bezrobocia, ale oblicza się ją jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby stanowiących siłę roboczą i wyraża się w procentach.

Przyczyny bezrobocia:

Istnieją różne przyczyny stania się bezrobotnym. Można z pracy zrezygnować, np. robią to ludzie młodzi na czas wychowywania dzieci. Niektórzy tracą pracę, gdyż są zwalniani z zamykanych nierentownych zakładów lub firm. Część ludzi po okresie bierności zawodowej wraca na rynek pracy i od początku szuka nowego zatrudnienia. Ponadto każdego roku siłę roboczą zasilają młodzi ludzie którzy właśnie ukończyli szkoły.
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w Polsce jest około 2, 5 miliona bezrobotnych.
Większość z nich utraciła już prawo do zasiłku. Wiadomo że w rzeczywistości liczba bezrobotnych jest wiele większa. W takim tempie Polska bardzo szybko osiągnie 20% stopę bezrobocia. Dzisiejsza sytuacja, gdy zasiłki dla bezrobotnych są tylko trochę mniejsze od pensji, jest absolutnie nienormalna. Ludziom nie opłaca się pracować, gdy np. mają dojeżdżać do pracy, gdyż po odjęciu z pensji, będą mieli mniej niż biorący zasiłek dla bezrobotnych. Państwo wydaje ogromną sumę pieniędzy, ażeby dopłacać do ludzi, którym najczęściej nie chce się pracować Oczywiście są przypadki, szczególnie w miejscowościach, gdzie zamknięto duże zakłady przemysłowe, że faktycznie nie można znaleźć pracy. Ale zamiast dawania bezrobotnym zasiłku, lepiej np. oddłużyć te zakłady i pozwolić mu funkcjonować, albo zorganizować kursy umożliwiające pracownikom tych zakładów uzyskanie innego zawodu. Przyczyną bezrobocia w naszym kraju jest również słaby rozwój pośrednictwa pracy oraz niewystarczająca motywacja spowodowana niskimi zarobkami, a na dodatek potęgowana możliwością tzw. dorabiania na czarno przy równoczesnym pobieraniu zasiłku. Przeciwdziałać rosnącemu bezrobociu można zwiększając rozwój gospodarczy, stymulując wzrost produkcji i usług, obniżając niektóre podatki oraz stopy kredytowe co spowoduje wzrost inwestycji i ożywi popyt. Ważnym czynnikiem w walce z bezrobociem jest również stabilność prawa gospodarczego i aktywizowanie regionów zacofanych gospodarczo. Nie można podzielić kraju na lepszy i gorszy. Środki z budżetu państwa powinny być wykorzystywane tak, aby niwelować różnice gospodarcze, a więc również zmniejszyć bezrobocie na terenie całego kraju równocześnie. Trzeba tak rozwinąć działalność pośrednictwa pracy czyli udzielenie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Należy Zwiększyć współpracę urzędów pracy z dużymi koncernami na danym terenie. Szczególnym zagrożeniem jest bezrobocie chroniczne przejawiające się tendencją w której wraz z rosnącym czasem braku aktywności zawodowej maleje szansa na znalezienie i podjęcie pracy. Dlatego tak ważne jest szkolenie bezrobotnych a także przyzwyczajenie ich oraz pomoc przy przekwalifikowaniu zawodowym. Wszystkie usługi jakie może zaoferować państwo osobie bezrobotnej w celu jej zatrudnienia muszą być bezpłatne. Bezrobocie rośnie i jest trwale skoncentrowane wśród kobiet, młodzieży oraz osób dotkniętych bezrobociem długookresowym.Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w danej grupie

Wyszczególnienie 1998 Luty 1999
Luty Listopad
W % ogólnej liczby bezrobotnych +- w porównaniu do
W danej grupie II1998 XI1998
Ogółem 38, 1 35, 4 34, 8 -3, 3 -0, 6
Mężczyźni 33, 8 29, 5 31, 3 -2, 5 1, 8
Kobiety 42, 3 40, 8 38, 4 -3, 9 -2, 4
Miasta 39, 7 36, 0 33, 9 -5, 8 -2, 1
Wieś 35, 4 34, 4 36, 4 1, 0 2, 0

Struktura bezrobocia według wieku

Wyszczególnienie 1998 Luty 1999
Luty Listopad
Stopa bezrobocia +- w porównaniu do
w % II1998 XI1998
Do 24 lat 25, 6 23, 3 29, 9 4, 3 6, 6
25 – 34 11, 8 10, 6 13, 6 1, 8 3, 0
35 - 44 9, 6 9, 1 10, 7 1, 1 1, 6
45 lat i więcej 7, 3 6, 9 7, 7 0, 4 0, 8


Teraz opiszę szczegółowo jak planują zwalczać i zapobiegać bezrobociu gminy ( np.
Gmina Warszawa Targówek).

Bezrobocie jako problem społeczny pojawiło się wraz ze zmianą ustroju politycznego i gospodarczego po roku 1989. Mówi się, że wcześniej istniało w formie ukrytej. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobocia z 14 grudnia 1994 roku określa zadania państwa w zakresie zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz powołuje instytucję wykonawczą, w postaci Rejonowych Biur Pracy. Ustawa wymienia następujące świadczenia państwa dla rozwiązywania problemów bezrobocia i łagodzenia jego skutków:
· pośrednictwo pracy
· doradztwo zawodowe
· kluby pracy
· szkolenia, przekwalifikowania
· prace interwencyjne i roboty publiczne
· pożyczki na tworzenie nowych stanowisk pracy oraz na samo zatrudnienie
· pomoc absolwentom przy podejmowaniu pierwszej pracy
· zasiłki dla bezrobotnych i szkolenie
· programy socjalne

Zarząd Gminy powołał Pełnomocnika ds. zatrudnienia i bezrobocia. Jego zadaniem jest nawiązanie bliskiej współpracy z Rejonowym Urzędem Pracy oraz koordynacja na terenie
Gminy działań związanych z walką z bezrobociem. W dobie gospodarki wolnorynkowej Gmina jest i musi być pracodawcą, inicjatorem działań na rzecz ograniczenia, przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia oraz mediatorem w sytuacji konfliktu pracodawców i pracowników.
Wyposażenie prawne Gminy w tym zakresie to stymulowanie rozwoju, tworzenie mechanizmów zachęt oraz promocja przedsiębiorczości. Instrumentami służącymi realizacji tego celu są:
· polityka gospodarcza gminy
· wysokość podatków
· możliwość dzierżawy gruntów, lokali użytkowych itp.
· Pozyskanie środków na rozwój tzw. small businessu, m. in. z funduszu PHARE i innych źródeł zagranicznych.

Poniżej opisuję działania leżące w zakresie możliwości realizacyjnych Gminy.

Prace interwencyjne

Inicjowanie i organizowanie prac w jednostkach administracji samorządowej oraz propagowanie ich w zakładach położonych na terenie Gminy. Zgodnie z ustawą przysługują następujące formy refundacji finansowane przez RUP:
1. Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ZUS w wysokości:
· 36% wynagrodzenia na jednego pracownika w przypadku zatrudnienia do 6 miesięcy
· najniższego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia do 12 miesięcy, jeżeli refundacja obejmuje koszty co drugi miesiąc.
2. Przyznanie refundacji wynagrodzenia w wysokości nie wyższe j niż 150% przeciętnego wynagrodzenia jeżeli praca trwała co najmniej 6 miesięcy, a zakład pracy zatrudnia bezrobotnych po zakończeniu tych prac przez okres dalszych 6 miesięcy

Roboty publiczne

Inicjowanie i organizacja przez Zarząd Gminy w oparciu o inwestycje własne i planowane
przedsięwzięcia. RUP refunduje wynagrodzenia oraz składki ZUS w wysokości:
· 125 najniższego wynagrodzenia za każdy dzień w przypadku robót trwających do 7 dni w miesiącu
· 75% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku robót trwających do 6 miesięcy
· 100% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia do 12 miesięcy (refundacja co drugi miesiąc)
·
Tworzenie dodatkowych miejsc pracy

· upowszechnianie informacji wśród pracodawców o możliwości zaciągnięcia w RUP pożyczek do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na uruchomienie jednego miejsca pracy, pod warunkiem zorganizowania miejsc pracy w terminach określonych w umowie oraz zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres co najmniej 24 miesięcy.
· Promowanie inwestorów tworzących miejsca pracy dla bezrobotnych w ramach przewidywanych inwestycji
· promowanie i popieranie działalności na własny rachunek. Zarząd Gminy określi preferowane gałęzie działalności gospodarczej na terenie Gminy. Natomiast RUP udziela bezzwrotnej pożyczki do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia z możliwością umorzenia do 50% w przypadku prowadzenia działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Wspieranie działań innych instytucji

· Gminny Klub Pracy – Gmina zapewni odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie Klubu oraz upowszechnianie informacji o jego działalności.
· Agencja Pośrednictwa Pracy – gromadzenie informacji o wolnych miejscach pracy, rejestrowanie i gromadzenie informacji o bezrobotnych
·
Zapobieganie zwiększaniu się bezrobocia

· udostępnienie terenów pod działalność gospodarczą
· kojarzenie inwestorów kapitałowych z kontrahentem gminnym
· prowadzenie promocji posiadanych nieruchomości
· budowa obiektów użyteczności publicznej
· pomoc firmom zwiększającym zatrudnienie w Gminie
· ułatwienia dla tworzących się zakładów produkcyjnych, usługowych i handlowych

Bezpośrednia pomoc dla bezrobotnych

Budżet Państwa posiada fundusze na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, wypłacanych nie dłużej niż jeden rok. Gmina jedynie pośredniczy w ich rozdzielaniu. Na ogół jednak ich wysokość i okres pobierania są niewystarczające na utrzymanie rodziny. Gmina pomaga tym rodzinom poprzez przyznawanie zasiłków celowych na zakup opału, odzieży, opłacenie energii elektrycznej itp.
Podstawowym zadaniem Gminy jest dotarcie z pomocą do każdej rodziny cierpiącej z powodu bezrobocia oraz eliminowanie przypadków wspierania osób unikających zatrudnienia. Te nieprawidłowości można łatwo usunąć poprzez powiązanie wypłacania zasiłku ze świadczeniem pracy na rzecz Gminy. Wówczas rodziny dotknięte rzeczywistym bezrobociem mogą, do czasu znalezienia zatrudnienia, otrzymywać zasiłek w odpowiedniej wysokości

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 7 minut