profil

Bezrobocie -sciąga.

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

BEZROBOCIE -zjawisko braku miejsc pracy dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących.
Bezrobocie frykcyjne -bezrobocie spowodowane zmianą miejsca pracy lub zmianą kwalifikacji zawodowych. Jest rezultatem niedoinformowania o miejscach pracy, wynika tez z braku mobilności osób poszukujących zatrudnienia.
Bezrobocie strukturalne- bezrobocie spowodowane niedostosowaniem struktury podaży pracy do struktury popytu na pracę w aspekcie kwalifikacyjnym, zawodowym, terytorialnym. Takie bezrobocie może mieć charakter trwały, bowiem jego likwidacja wymaga zmian np. zawodu.
Bezrobocie koniunkturalne\cykliczne -bezrobocie występujące podczas kryzysów ekonomicznych(np. spadek popytu na dobra i usługi) wywołane spadkiem koniunktury. Wynika z niedostatecznego popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego w gosp., co powoduje niski stopień wykorzystania wszelkich zasobów i zdolności produkcyjnych.
Bezrobocie jawne –zarejestrowanie w urzędach pracy na podstawie liczby osób uprawnionych do otrzymania zasiłku. Nie obejmuje ono osób nie zarejstrowanych.
Bezrobocie naturalne –bezrobocie które oznacza, iż oczekiwania pracodawców, reprezentujących popyt na rynku oraz pracowników, reprezentujących podaż na rynku pracy nie pokrywają się.
Bezrobocie sezonowe - bezrobocie spowodowane okresową zmiennością warunków klimatycznych i cyklów produkcyjnych w niektórych rodzajach działalności gospodarczej, zwł. w rolnictwie. Ten rodzaj bezrobocia jest nie zależny od zasadniczych zmian w gosp.
Bezrobocie dobrowolne - bezrobocie spowodowane tym, że grupa osób dobrowolnie pozostaje bez pracy.
Bezrobocie przymusowe –dotyczy tych osób, które mimo chęci pracy nie zostają przez przedsiębiorstwa zatrudnione.
Bezrobocie lokalne -bezrobocie spowodowane szczególnym nasileniem braku wolnych miejsc pracy w pewnych miejscowościach lub regionach.
Bezrobocie ukryte -bezrobocie nie objęte statystyką, występujące w postaci nadzatrudnienia (typowe w gospodarce socjalistycznej), przeludnienia agrarnego (typowe dla krajów słabo rozwiniętych) lub bezrobocia wśród ludzi, którzy zrezygnowali z poszukiwania pracy z powodu beznadziejności swoich usiłowań (typowe dla krajów rozwiniętych).
PRZYCZYNY BEZR. W POL.
-otwarcie gospodarki na import
-zmiana polityki celnej
-ograniczenie funduszu płac przedsiębiorstw
-pasywna postawa bezrobotnych
-słabość systemu pośrednictwa pracy
-aktywność zawodowa emerytów
-wejście na rynek roczników wyżu demograficznego
ZWALCZANIE BEZROBOCIA:
- roboty publiczne dla bezrobotnych
- pożyczki na tworzenie małych przedsiębiorstw
- szkolenie i przekwalifikowanie osób nie mogących znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie
- zasiłki dla bezrobotnych
- świadczenia przedemerytalne i wcześniejsze emerytury - pośrednictwo pracy- ułatwienia w procedurze zakładania firm i stosowanie ułatwień finansowych dla indywidualnych przedsiębiorstw

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty