profil

Po II wojnie światowej w Europie

drukuj
poleca 84% 166 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

2 sierpnia 1945r. w Poczdamie odbyła się konferencja „wielkiej trójki”. Wzięli w niej udział w niej Stalin, Truman oraz na początku Churchill a w lipcu zastąpił go Clement Attlee. Ustalono oddanie pod zarząd Polski terytoriów sięgających Odry i Nysy Łużyckiej na zachodzie oraz Bałtyku na północy. Podzielili także Niemcy i Berlin na 4 strefy okupacyjne: amerykańską, francuską, brytyjską i radziecką. Podjęto również decyzje o czterech „d”- denazyfikacji, demilitaryzacji, dekartelizacji i demokratyzacji Niemiec.
W listopadzie 1945r. rozpoczął się w niemieckim mieście Norymberdze proces głównych działaczy hitlerowskich, oskarżonych o zbrodnie przeciw ludzkości.
Organizacja Narodów Zjednoczonych(ONZ) powstała w kwietniu 1945r. w USA. Pomysł jej utworzenia rzucili Churchill i Roosevelt. ONZ miała być kontynuatorką Ligi Narodów, tyle że skuteczniejszą. Za jej podstawowe cele uznano utrzymanie pokoju na świecie i rozwój współpracy między narodami. Siedzibą ONZ został Nowy Jork. Jej główne organy to: Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa oraz Sekretariat z sekretarzem na czele. Jednym z największych osiągnięć ONZ stało się podpisanie w 1948r. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
W marcu 1947r. prezydent Truman przedstawił w Kongresie doktrynę powstrzymywania postępów komunizmu tzw. Doktrynę Trumana. Zakładała ona wspieranie przez Amerykę wszystkich wolnych od komunizmu narodów. Doktryna ta została uzupełniona przez Georga Marshalla o program pomocy gospodarczej. Zaproponowano go wszystkim krają europy(także ZSRR) by zlikwidować biedę. Program ten nazwano planem Marshalla.
We Wrześniu 1949r. powstała Republika Federalna Niemiec(RFN). Państwo składało się z 3 stref okupacyjnych: amerykańskiej, francuskiej i brytyjskiej. Pierwszym kanclerzem RFN został Konrad Adenauer.
W październiku 1949r. z radzieckiej strefy okupacyjnej utworzono Niemiecką Republikę Demokratyczną(NRD). Rządy tam objęła Socjalistyczna Partia Jedności Niemieckiej.
W kwietniu 1949r. USA, Kanada i 10 państw zachodnioeuropejskich powołały do życia Organizacje Paktu Północnoatlantyckiego, tj. NATO.
W maju 1955r. powstał w Warszawie Układ Warszawski. Jego członkami zostały: Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Polska, Rumunia, Węgry i ZSRR.
W 1950r. komunistyczna Korea Północna zaatakowała prozachodnią Koreę Południową. W latach 1950-1953 trwała wojna koreańska; siły pokojowe ONZ(głównie USA) starły się z armią Korei Północnej wspieraną przez chińskich ochotników. Wojna zakończyła się ponownym podziałem Korei.
W 1953r. zmarł Józef Stalin. Po jego śmierci rozpoczął się powolny proces destalinizacji(odwilż). W 1956r. Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat, w którym ujawnił niektóre zbrodnie Stalina i oskarżył go o budowanie kultu jednostki.
Jesienią 1949r. przywódcą komunistów w Chinach, Mao Tse-tung obwieścił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Zdobywszy władzę, Mao Tse-tung przystąpił do budowy komunizmu. W ciągu kilku lat skolektywizował rolnictwo i znacjonalizował przemysł. W 1958r. ogłosił plan industrializacji, nazywany „wielkim skokiem”. Zakładał on błyskawiczny wzrost gospodarczy- w ciągu 25 lat Chiny miały przegonić Wielką Brytanie i dogonić USA. „Wielki skok” zakończył się katastrofą.
Klęska „wielkiego skoku” spowodowała odsunięcie Mao Tse-tunga od władzy. Chcąc odzyskać władzę utworzył z grupy studentów i uczniów całkowicie oddaną sobie Czerwoną Gwardie. W 1966r. Czerwona Gwardia rzuciła się do walki ze starą kulturą, poglądami i obyczajami. Rozpoczęła się tzw. Rewolucja kulturalna.
W 1947r. brytyjskie Indie uzyskały niepodległość i zostały podzielone na dwa państwa: hinduistyczne Indie i muzułmański Pakistan.
Proces wyzwalania się koloni spod zależności od mocarstw kolonialnych i tworzenia nowych państw nazywamy dekolonializmem.
W 1950r. w Afryce istniały 3 suwerenne państwa: Egipt, Etiopia i Liberia. Ta sytuacja zmieniła się gdy wśród mieszkańców afrykańskich kolonii nastąpiło rozbudzenie dążeń do niepodległości. Na przełomie lat 50 i 60 prawie wszystkie kraje afrykańskie uzyskały niepodległość.
W maju 1948r. Żydzi utworzyli na terytorium Palestyny państwo Izrael- które miało trochę ponad połowę terytorium Palestyny. Zaraz po ogłoszeniu niepodległości w 1948r. sześć krajów arabskich zaatakowało Izrael. W latach 1948-1949 Izrael wygrał pierwszą wojnę arabsko- żydowską i powiększył swoje terytorium.
W październiku 1956r. rozpoczęła się rewolucja węgierska.
W 1961r. władze NRD za zgodą ZSRR zdecydowały się położyć kres masowym ucieczką. W nocy z 12 na 13 sierpnia odziały wojska i policji wzniosły tymczasowe zapory między Berlinem Wschodnim a Zachodnim. W następnych dniach zbudowano mur dzielący obie części miasta. Mur berliński stał się symbolem podzielonej Europy.
W 1959r. po kilkuletnich walkach partyzanckich, władzę na Kubie zdobył tam Fidel Castro, zwolennik socjalizmu i pełnej suwerenności wyspy. Castro znacjonalizował gospodarkę i wywłaszczył bez odszkodowania cudzoziemców. Wówczas USA wprowadziły embargo na kubański cukier. To posunięci pchnęło Castro w objęcia ZSRR.
Wiosną 1968r. Czechosłowacja podjęła próbę budowy „socjalizmu z ludzką twarzą”. Wiosną 1968r. zniesiono cenzurę oraz zezwolono na ograniczone reformy polityczne i ekonomiczne. Ten okres nazwano „praską wiosną”. „Praska wiosna” zakończyła się w sierpniu 1968r. interwencją 5 państw Układu Warszawskiego. Przed agresją została sformułowana doktryna Breżniewa o ograniczeniu suwerenności państw Układu Warszawskiego.
W 1954r. Wietnam został podzielony na dwa niezależne państwa: komunistyczny Wietnam Północny i wspierany przez USA Południowy. W połowie lat 60 USA przystąpiło do wojny w obronie Wietnamu Południowego przed partyzantką Vietcongu, wspieraną przez Wietnam Północny. W 1973r. wojska USA wycofały się z Wietnamu, a w 1975r. oddziały północnowietnamskie zdobyły cały kraj.
W latach 1969-1979 trwał okres odprężeniach w stosunkach Wschód- Zachód. Jego szczytnym punktem było podpisanie w Helsinkach w 1975r. Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie(KBWE).


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
19.5.2008 (16:15)

praca jest.... średnia...

Historia powszechna