profil

Organizacje-(ONZ, NATO, OPEC, itp)

poleca 84% 224 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ONZ – United Nations – Organizacja Narodów Zjednoczonych
1. powstanie: 1945 rok (następczyni Ligi Narodów)
2. siedziba: Nowy Jork
3. państwa członkowskie: …
4. główne cele: zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; rozwój współpracy między narodami
popieranie przestrzegania praw człowieka
5. organy: Zgromadzenie Ogólne - składa się z przedstawicieli wszystkich krajów
członkowskich
Rada Bezpieczeństwa - najważniejszy organ ONZ
Rada Społeczno-Gospodarcza
Rada Powiernicza - obecnie praktycznie nie działa
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Sekretariat - organ wykonawczy pod przewodnictwem sekretarza generalnego
Międzynarodowy Trybunał Karny
6. organizacje wyspecjalizowane:
ILO – Międzynarodowa Organizacja Pracy
FAO - Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury
WHO - Światowa Organizacja Zdrowia
IMF - Międzynarodowy Fundusz Walutowy
WMO - Światowa Organizacja Meteorologiczna
UNICEF - Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom
IDA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju
UNEP - Program Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska
IMCO -
UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłu

NATO – North Atlantic Treaty Organisation – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
1. powstanie: 1949 rok
2. siedziba: Bruksela
3. państwa członkowskie: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, USA, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy (Grecja, Francja i Hiszpania nie uczestniczą w strukturach wojskowych NATO)
4. główne cele: organizacja polityczno-wojskowa polegająca na udzielaniu wzajemnej pomocy w sytuacjach zagrożenia
5. organizacje: Rada Północnoatlantycka (NAC)
Zgromadzenie Atlantyckie
Komitet Wojskowy NATO
Międzynarodowy Sztab Planowania
Wysoki Komitet Planowania Centralnego Na Sytuacje Nadzwyczajnych
Zagrożeń (SCEPC)

EFTA – European Free Trade Association – Europejska Wspólnota Wolnego Handlu
1. powstanie: 1960
2. siedziba: Genewa
3. państwa członkowskie: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria
4. główne cele: utworzenie strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi
5. organizacje: Sekretariat EFTA

CEFTA - Central European Free Trade Agrement - Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
1. powstanie: 1992
2. siedziba:
3. państwa członkowskie: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Rumunia, Bułgaria i Chorwacja
4. główne cele: ułatwienie handlu pomiędzy państwami człownowskimi

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
1. powstanie: 1961 [przekształcenie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej]
2. siedziba: Paryż
3. państwa członkowskie: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Japonia, Kanada, Korea S, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, USA, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
4. główne cele: wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego
poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli
pomoc dla najbiedniejszych państw
5. organy: Rada Ministerialna - składa się z przedstawicieli wszystkich członków,zbiera się raz do roku Komitet Wykonawczy
Sekretariat z sekretarzem generalnym na czele

NAFTA - North American Free Trade Agrement - Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu
1. powstanie: 1994
2. siedziba:
3. państwa członkowskie: USA, Kanada, Meksyk
4. główne cele: utworzenie strefy wolnego handlu

OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
1. powstanie: 1960 (Bagdad)
2. siedziba: Wiedeń
3. państwa członkowskie: Algiera, Arabia Saudyjska, Ekwador, Gabon, Indonezja, Irak, Iran, Katar, Kuwejt, Libia, Nigeria, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie
4. główne cele: kontrolowanie światowego wydobycia ropy, poziomu cen i opłat
eksploatacyjnych
5. organy: Konferencja OPEC
Rada Gubernatorów
Komisja Ekonomiczna
Sekretariat

ASEAN - Association of South East Asian Nations - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
1. powstanie: 1967
2. siedziba: Dżakarta
3. państwa członkowskie: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Birma, Kambodża
4. główne cele: przyspieszanie wzrostu ekonomicznego, rozwoju socjalnego i
kulturalnego w regionie: fundacja ma budować pokojową i dobrze
współpracującą wspólnotę narodów południowoazjatyckich;
promowanie regionalnego pokoju i stabilizacji poprzez trwałe
respektowanie sprawiedliwości i reguł prawa w stosunkach między
krajami w regionie i dochowywanie zasad Karty Narodów
Zjednoczonych.

ANZUS - Pacific Security Treaty - Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku
1. powstanie: 1951
2. siedziba:
3. państwa członkowskie: USA, Australia, Nowa Zelandia (zawieszona w 1987 po tym jak ogłosiła strefę bezatomową)
4. główne cele: zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie Oceanu Spokojnego

IMF - International Monetary Fund - Międzynarodowy Fundusz Walutowy
1. powstanie: 1944 rok (rozpoczęła działalność dwa lata później)
2. siedziba:
3. państwa członkowskie: ponad 130 krajów
4. główne cele: stabilizacja ekonomiczna na świecie
pomoc finansowa zadłużonym krajom członkowskim

WNP - Wspólnota Niepodległych Państw
1. powstanie: 1991
2. siedziba:
3. państwa członkowskie: Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Kirgizja, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja
4. główne cele: prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej państw;
stworzenie wspólnej przestrzeni gospodarczej, wspólnego systemu
komunikacyjnego, ochrona środowiska;
prowadzenie wspólnej polityki migracyjnej i zwalczania przestępczości;
5. organy: Rada Ministrów Spraw Zagranicznych
Rada Ministrów Obrony
Rada Ministrów Spraw Wewnętrznych

OJA - Organization of African Unity (OAU) - Organizacja Jedności Afrykańskiej
1. powstanie: 1963
2. siedziba: Addis Abebie
3. państwa członkowskie: wszystkie afrykańskie bez Maroka
4. główne cele: umacnianie jedności i solidarności państw afrykańskich;
pogłębienie wszechstronnej współpracy politycznej i gospodarczej
między nimi;
zapewnienie warunków do szybkiego rozwoju tych krajów;
wykorzenienie kolonializmu i rasizmu;
zapobieganie sporom pomiędzy państwami afrykańskimi i wewnątrz nich
(OJA stoi na stanowisku nienaruszalności granic kolonialnych).
5. działalność zakończona w 2002 roku – Unia Afrykańska

OPA - Organization of American States – Organizacja Państw Amerykańskich
1. powstanie: 1948 rok
2. siedziba: Waszyngton
3. państwa członkowskie: kraje Ameryki Łacińskiej (bez Kuby) oraz USA i Kanada
4. główne cele: umacnianie pokoju i bezpieczeństwa kontynentu amerykańskiego;
pokojowe regulowanie sporów między państwami członkowskimi;
wspólne rozwiązywanie problemów ekonomicznych, społecznych
i politycznych
5. organy: Konferencja Międzyamerykańska
Rada OPA
Międzyamerykańska Rada Obrony

GRUPA WYSZEHRADZKA
1. powstanie: 1991
2. siedziba:
3. państwa członkowskie: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry
4. główne cele: współpraca państw członkowskich w kontekście starań tych państw o
wejście do Unii Europejskiej i NATO

LPA - League of Arab States – Liga Państw Arabskich
1. powstanie: 1945
2. siedziba: Kair
3. państwa członkowskie: Arabia Saudyjska, Egipt, Iran, Jemen, Jordania, Liban, Syria, Libia, Sudan, Maroko, Tunezja, Kuwejt, Algieria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Katar, Oman, Mauretania, Somalia, Palestyna, Dżibuti, Komory
4. główne cele: zacieśnianie stosunków między państwami członkowskimi;
koordynacja akcji politycznych prowadzących do ściślejszej współpracy;
koordynacja działalności gospodarczej i kulturalnej na rzecz wszystkich
Arabów.

PAKT ANDYJSKI
1. powstanie: 1969
2. siedziba: Lima
3. państwa członkowskie: Boliwia, Chile (wycofało się w 1977 roku), Ekwador, Kolumbia, Peru, Wenezuela
4. główne cele: rozwijanie ścisłej współpracy przez stopniowe tworzenie strefy wolnego
handlu;
utworzenie unii celnej;
rozwijanie przemysłu za pomocą specjalizacji gałęziowej;
przyznawanie koncesji słabiej rozwiniętym krajom członkowskim;
zwiększenie kontroli nad działalnością korporacji ponadnarodowych
5. organy: Andyjska Rada Prezydencka
Komisja
Sekretariat Generalny
Parlament
Trybunał Sprawiedliwości
Fundusz Rezerwowy
Korporacja Rozwoju

UZE - Western European Union (WEU) – Unia Zachodnioeuropejska
1. powstanie: 1954
2. siedziba:
3. państwa członkowskie: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, W. Brytania, Włochy, Hiszpania i Portugalia, Grecja
4. główne cele: współpraca polityczna i wojskowa

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut