profil

Ekosystem.

poleca 82% 759 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Praca domowa- pytania o ekosystem

1.Wymień ekosystemy wodne i podaj, jaki procent stanowi największy ocean Ziemi.

Ekosystemy wodne dzielą się na ekosystemy morskie(zatoki, morza, oceany) i ekosystemy słodkowodne (wody stojące- stawy, jeziora, bagna; wody płynące-rzeki, strumienie, źródła). Największy ocean Ziemi- Pacyfik stanowi około 32% całej powierzchni ziemi i około 50% powierzchni wszystkich oceanów.

2. Wymień czynniki mające wpływ na życie w wodzie; dlaczego różne glony żyją na różnych głębokościach?

Czynnikami mającymi wpływ na życie w wodzie są: jej przejrzystość, temperatura, prądy wodne, stężenie tlenu i dwutlenku węgla, koncentracja azotu, fosforu, wapnia, odczyn i twardość wody, objętość i głębokość zbiornika oraz rodzaj brzegu, podłoża.
Glony mogą żyć na różnych głębokościach, dzięki swojej budowie: glony większe, o silnie rozwiniętej plesze, przytwierdzone są zwykle do podłoża i tworzą rozległe podwodne łąki. Są to glony osiadłe. Mniejsze glony (np. sinice i zielenice) unoszą się w wodzie tworząc plankton.

3.Wyjaśnij pojęcia: plankton+ dwa przykłady ( fitoplankton, zooplankton), nekton+ 2 przykłady, bentos, pelagial, litoral, torfowisko.

Plankton- są to drobne organizmy unoszące się w toni wodnej, niemogących się przeciwstawić ruchom wody. W jego skład wchodzą bakterie, organizmy zwierzęce (zooplankton) np. pierwotniaki, widłonogi czy rurkopławy oraz liczne gatunki glonów (filoplankton) np. sinice, zielenice i okrzemki.

Nekton- są to organizmy samodzielnie pływające w wodzie np. walenie, węże i żółwie morskie, głowonogi.

Bentos- są to organizmy żyjące na dnie zbiorników wodnych, należą do niego np. pijawki czy jamochłony.

Pelagial- jest to strefa otwartej toni wodnej w zbiornikach. W tej strefie jest niewielkie zróżnicowanie temperatury, żyją w niej głównie organizmy planktonowe.

Litoral- jest to strefa przybrzeżna zbiorników wodnych. Dociera do niej dużo światła, a więc świat zwierząt i roślin jest bardzo bogaty.

Torfowisko- jest to bagienne lub łakowo-bagienne zbiorowisko organizmów roślinnych produkujących torf. Wyróżnia się trzy typy torfowisk: wysokie, niskie i przejściowe. Różnią się one od siebie położeniem, sposobem powstania, stosunkami wodnymi, roślinnością i rodzajem tworzącego się torfu.

4. Wymień po trzy rośliny jeziora: a)ziemno-błotnych, b)wynurzonych, c)zakorzenionych o liściach pływających.
a) skrzyp bagienny, żabieniec babka wodna, czerwień błotna
b) trzcina pospolita, pałka szerokolistna, tatarak zwyczajny
c) grzybienie białe, grążel żółty, jaskier wodny

5.Jaki wpływ wywiera nadmierna eutrofizacja na życie w wodzie?

Nadmierna eutrofizacja w wodzie prowadzi do zmian właściwości wody, zmienia się jej zabarwienie i zapach, staje się mętna, do dużych zmian stężenia tlenu i odczynu pH w górnej warstwie oraz powstawania warunków beztlenowych w głębszych warstwach, co jest przyczyną wymierania ryb.
Eutrofizacja prowadzi do dominacji organizmów beztlenowych i gromadzenia się znacznej ilości materii org. (mułów), w wyniku, czego zbiornik wypłyca się, może przekształcić się w staw, bagno lub torfowisko niskie.


6. Wymień zwierzęta żyjące w strefie bentonicznej.

Są to np. otwornice, gąbki, jamochłony, wieloszczety, szkarłupnie, mięczaki, skorupiaki, glony osiadłe, skąposzczety i pijawki.

7. Jakie znaczenia mają torfowiska?

Torfowisko ma zdolność wchłaniania i magazynowania wody, jest także regulatorem stosunków wodnych. Jest schronieniem dla wielu rzadkich i zagrożonych wymarciem gatunków zwierząt. Dzięki niemu można również odtworzyć dzieje szaty roślinnej Ziemi. Torf ma również znaczenie w lecznictwie i rolnictwie.

8.Wymień warstwy lasu.

I. Warstwa koron drzew
II. Warstwa krzewów i niższych drzew (podszyt)
III. Warstwa ziół
IV. Warstwa przyziemna

9. Wymień szkodniki lasów (owady)
• Brudnica mniszka
• Cetyniec
• Strzygonia choinówka
• Barczatka sosnówka
• Kornik drukarz
• Gmachówka

10.Wymień drzewa rosnące w naszych lasach
• Sosna zwyczajna
• Świerk pospolity
• Dąb szypułkowy
• Dąb bezszypułkowy
• Grab pospolity
• Lipa drobnolistna
• Buk pospolity
• Jodła pospolita

11. Jakie znasz typy lasów?
• Iglaste – bory
• Liściaste- dąbrowy, buczyny, grądy, oles

12.Jakie znasz krzewinki?
• Borówka czerwona
• Borówka czernica
• Żurawina błotna
• Żurawina drobnolistna
• Mącznica lekarska
• Wrzosiec bagienny
• Bagno zwyczajne

13.Na czym polega symbioza glonów i koralowców?

Ze szkieletów karali madreporowych oraz z pewnych gatunków glonów krasnorostów, których ściany komórkowe wysycane są węglanem wapnia powstają rafy koralowe, które są samowystarczalne.

14.Co jest główna przyczyną ginięcia życia w wodzie?
Główna przyczyną ginięcia życia w wodzie są zanieczyszczenia. Nie tylko nasze- komunalne, ale również pochodzące z fabryk, czy też w wodach morskich odpady radioaktywne lub wylewy ropy z tankowców.


15.Dlaczego giną lasy?

Jedną z przyczyn ginięcia lasów jest wycinanie drzew przez człowieka, jednak najgroźniejszym dla lasów powodem jest skarżenie dwutlenkiem węgla. To jego powodu 98% jodeł, 93% sosen i 88% świerków w Polsce traci igły.

16.Dlaczego należy chronić torfowiska w Biebrzańskim Parku Narodowym?

Należy je chronić, ponieważ Bagna Biebrzańskie to największy w Europie Środkowej naturalny kompleks torfowisk. Występują tam prawie wszystkie główne typy torfowisk, które są charakterystyczne dla Polski.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty