profil

ściąga z turystyki

drukuj
poleca 87% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

TURYSTYKA-wg WTO (światowa organizacja turyst.) obejmuje ogól czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej przez rok, bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem.
GRUPY CELÓW TURYST.: 1.zwiedzanie, zakupy, wypoczynek na plaży, rekreacja... 2.zwiaz. z rodziną-odwiedziny krewnych, znajomych.. 3.zw. z naszym zdrowiem-pobyt w uzdrowiskach, wczasy odchudzające.. 4.charakt. metafizyczny- pielgrzymki.. 5.zw. z pracą-wyjazdy do innych pb., szkolenia, delegacje.. 6.wyjazdy, np. podróże załóg statków, samolotów.. gdzie nie jest znany cel podroży
3 RODZ. TURYST. 1.krajowa 2.przyjazdowa 3.wyazdowa TUR. WEWN.KRAJOWA 1.krajowa 2.przyjazdowa TUR. NARODOWA 1.krajowa 2.wyjazdowa TUR. MIEDZYNAROD. 1.przyjazdowa 2.wyjazdowa
TURYSTA- PODRÓŻUJĄCY- wg. WTO w celach turyst. To odwiedzający TURYSTA-os. korzystająca z noclegu hotel., praca sezonowa, baza nocl. i jest dłużej niż 24h WYCIECZKOWICZE- np. na zakupy do innego kraju ODWIEDZAJACY- każda os. podróżująca do miejscowości znajdującej się poza jej codziennym otoczeniem na czas nie dłuższy niż 12 m-cy, jeżeli podst. celem podroży nie jest podjecie działalności zarobkowej wynagradzanej w odwiedzanej miejscowości, jeżeli RODZ. TURYST.: 1.krajoznawcza- podróżowanie po własnym kraju w celu poznania walorów, kraju ojczystego(przyroda..). 2.zdrowotna- zw. ze zdrowiem, aby poprawić stan zdrowia, regenerująca siły fiz. i psych., sanatoria.. 3.socjalna- państwo finansuje os., które nie stać na wyjazdy, np. wsie.. 4.alternatywna- przeciwna do turyst. masowej, aktywny wypocz., poszanowanie danej kultury, srod... 5.religijna i pielgrzymðowa- obiekty relig.. 6.motywacyjna (incentive)-wyjazdu organiz. przez pracodawcę dla pracownika w formie nagrody(najwyższej jakości) poza sezonem turyst... 7.konwersowa- specjaliści z jakiś dziedzin, konferencje, seminaria.. 8.etniczna- sentymentalna, ojczyźniana.. 9.polonijna- dot. Polaków, którzy wyemigrow. 10.biznesowa- gr. turystów najbardziej pożądana, os. podr. w interesach.. 11.morska- wycieczki pełnomorskie, rejsy.. 12.podwodna 13.wiejska- wypocz. w srod. miejskim a)agrotur.- funkcjonujące gosp. rolne.. b)konna 14.kwalifikowana- aktywny wypocz., wysiłek fiz., np. piesza, nizinna, górska, rowerowa, motorowa, trampingowa, narciarska...15.kulturalna- muzea, parki, ogrody... 16.weekendowa 17.ekoturyst. 18.edukacyjna 19.mroczna- podróże do niebezp. miejsc, krajów..
RYNEK TURYST.- miejsce, w którym spot. się podaż z popytem. Ogól wymiennych, towarowo- pieniężnych miedzy os. i instytucjami sprzed. tur., dobra ekonom. turystom- przedst. podaż a os. i instyt. nabywającymi te dobra stanowiące przedmioty potrzeb turyst. – przedst. popyt. Elementy: 1.podmioty- sprzedający a z drugiej str. kupujący 2.przedmioty- dobra i usługi tur. 3.pewne stos. wzajemne ujawnione miedzy podmiot. oraz miedzy przedm. I podmiot.
PODZIAL RYNKU: 1.kryt. geograf.- kraj, region, świat.. 2.z ptk. widz. rodz. usług tur.- usl. nocleg., restauracje, gastron., transp.. 3.kryt. grup wieków- t. młodzieżowa, seniorzy.. 4.wyjazdowa, przyjazdowa 5.w zalezn. od rodz. uprawianej tur.- wypocz., kwalifik., zdrow... 6.od celu podroży
PRZEDMIOT-produkt tur., skl. się z dóbr i usług turyst. w wąskim i szerokim znacz.
PRODUKT-W WASKIM UJ.- to wszystko, co turysta kupuje przed wyjazdem, w czasie podroży i na miejscu docelowym
3 GRUPY DÓBR I UŁSUG: 1.dob.i.usl., dla których czynnikiem popytotworczym jest wyłącznie turystyka (transp., nocl..) 2.dob.i.usl., których zakup wyst. w zw. z uprawianiem tur., ale które stanowią pewna substytucje konsumpcji w innych okresach i w innym miejscu.. 3.dob.i.usl., które zaspokajają te same potrzeby wystep. zarówno u turystów jak i u os. nie będących turystami (łączność, banki, ubezp..)
PROD.TUR.-W SZEROKIM UJ.- obejm. pozostałe elem. zw. ze strefą wrażeń i odczuć turysty określ jako kompozycje tego, co turyści robią oraz walory, urządzenia i usł., z których przy tym korzystają. Suma wrażeń, które uzyskuje turysta podczas i w czasie jego konsumpcji, po następuje podsumow. czy jesteśmy usatysfakcjonowani. Przeżyte przeżycie. Celem jest to, żeby klienci byli zadowol.-wg biura podr.
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY- nie jest typowo ekonom., zw. z czasem wolnym, domniemania przynoszące doznania dobre, przyjemne wspomnienia. Jakość się liczy
PRODUKT Z PTK. WIDZ. OBSZARU RECEPCJI TUR.- całość zloż. z elem. materialnych (np. obiekty nocl.,gastron., urządzenia umożliwiające wypocz. i rekreacje) i niemat. (atmosf. w danym miejscu, stos. mieszkańców do turyst...) stanowiących podstawę istniejącego w umyśle turysty, wyobrażenia i oczekiwania zw. z pobytem w danym miejscu..
UJ. MARKETINGOWE- 1.rdzen- cel, motywacje do upraw. tur. (wypocz., rekreacja, zdrow., kulturalna..) 2.prod. rzeczywisty- zawiera skl. warunkujące realizacje wyjazdu (przejazdy, nocl., posiłki..) 3.prod. poszerzony- stanowią elem. decydujące o wyróżnieniu produktu na rynku, o jego konkurencyjności i atrakc. (dodatk. wycieczki fakultatywne, doradztwo..)
ELEMENTY PRODUKTU TUR.- STRUKTURA PROD. TUR.- 1.dobra i urządzenia tur. a) podstawowe (d. naturalne i prod. pracy ludzkiej, tworzone pośrednio z myślą o ruchu tur.) b) komplementarne 2.usł. tur.
DOBRO TURYST.- dobro lub zesp. dóbr danych przez naturę, historie lub działalność ludzka, na które wyst. popyt tur.
PODST. DOBRA TURYST.- to walory tur., elem. środ. natur. przyrodniczego.. obiekty współczesnego budownictwa gospod., gł. siła przyciągająca turystów. Walory decydują, że powst. pozost. elem. determinują kształtowanie podaży tur., ograniczają tą podaż.
3 WALORY TUR. ZE WZGL. NA FUNKCJE: 1.wypoczynkowe- kompleksy elem. środ. przyrodniczego, które umożliwiają jak najlepszą regeneracje sił fiz. i psych. 2.krajoznawcze- obejm. obiekty mater. lub przejawy kultury duchowej stanów. Przedmiot zainteresowań poznawczych turystów 3.specjalistyczne- umożl. uprawianie rożnych form tur. kwalifik. Jeżeli walory nie są zagospodarowane tzn., ze nie mają wartości
dobra podst. musza być uzupełń. prod. pracy ludzkiej wytwarz. z myślą o turystach, czyli komplementarnymi dobrami tur., warunkującymi wykorzst. walorów tur.
Zagosp. turyst. – INFRASTRUKTURA TUR. (turyst. i paraturyst.)
Na komplem. zagosp. tur. skl. się zespól dóbr i urządzeń oraz instytucji stanów. Bazę materialna i organizacyjna tur.
INFRASTRUKTURA- w przyp., gdy podst. fun. dóbr i urządzeń jest obsługa ruchu tur. zaliczane są one do infrastr. tur.(np. zjazdy narciarskie, molo..), gdy zaś przeznaczone są na inne potrzeby spol.-gosp., z których turyści korzystają jako jedyna z grup użytkowników, stanowią infrastr. paratur., której istnienie nie jest uzależnione od rozwoju turystyki (np. siec drogowa..)
USŁUGI TUR.- to wszystkie społ. pożyteczne czynności służ. zaspokojeniu materialnych i niemat. (duchowych) potrzeb turysty- człowieka. Odnoszą się one zarówno do obsł. os. turysty (potrzeby materialne np. nocleg, komunikacja..) jak i jego osobowość (potrz. duchowe, np. kulturalno-rozrywk.)
USŁ. PODSTAWOWE- umożliw. turyście dojazd, pobyt i powrót z miejsca czasowego pobytu. Są one świadczone przez komplement. dobra i urządz. tur.
USŁ. KOMPLEMENTARNE- świadcz. są w zw. z podst. dobrami tur. oraz czasem wolnym. Ułatwiają one korzyst. z walorów tur. danego miejsca oraz zaspokajają potrzeby kulturalno-rozrywkowe
CECHY WYNIKAJACE Z USLUGOWEGO CHARAKTERU: 1.konsumpcja prod. tur. jest zawsze aktem jednorazowym nawet, jeśli korzysta się z identycznego pakietu w tym samym miejscu 2.roznorodnosc p.t. wynik. z faktu, iż każde świadczenie usł. jest unikalne dla jej producenta i klienta 3.nabywanie p.t. opiera się często na wyobrażeniu o prod., co o miejscu czasowego pobytu. Abstrakc. charakt. p.- potencjalny turysta nie ma możliwości wyboru przed zakupem 4.p.t. ma charakter nietrwały, jego konsumpcja musi odbywać się w określ. miejscu i czasie, klient przenosi się tam gdzie p. się znajduje 5.p.t. nie może być magazynowany, jego świadczenie może być rezerwowane w określ. miejscu i czasie 6.komplement. (usl. tur. uzup. się wzajemnie i znajd. się w komplement. związku z walorami tur.) i substytucyjnosc (zastępowalność poszczeg. komponentów prod., a także samego p.t. przez prod. konsum. nieturystyczne, nabywane w ramach funduszu konsumpcji swobodnej) p.t. 7.w przyp. p.t. ma miejsce jednoczesność aktu, świadczenia i konsumpcji. Spożytkowanie prod. może trwać dłużej (usl. hotel.) 8.nabycie p.t. ozn. tymczasowe prawo jego użycia w określ. miejscu i czasie 9.cechy (ocena) p.t. są kształt. w bezpośr. kontakcie między świadczonym a klientem. O jakości p.t. decyduje w znacznej mierze spos. świadcz. usł.
PODAZ TURYST.- ilość p.t. oferowanego na sprzedaż przy danej cenie i w danym okresie. P.t. jest przedmiotem sprzedaży.CECHY PODAZY I PRODUKTU 1.p.t. jest elastyczny strukturalnie ozn., ze jego skład w swej ostat. postaci może przybierać różnorodne formy 2.w skl. p.t. wchodzą urządzenia zw. z infrastr. ogólną państwa (infr. transp.), struktura i funkcjonow. podaży tur. są w dużym stopniu, szczeg. w okresie długim uzależnione od sytuacji gosp. państwa (np. budowa autostrad, lotnisk..) 3.niektóre elem. podaży tur. (np. obiekty nocleg.) mają charakter inwestycji kapitałochłonnych 4.cz. elem. podaży tur. ma charakter paraturyst. (np. budowle, usl...) udział komponentów tego rodz. jest trudny do określ. w ujęciu rzeczow., w uj. wartość. jest to udział znaczący, co ma istotny wpływ na elast. cenową podaży 5.Komponenty p.t. są komplement., co powoduje, ze podaż tur. ma charakter łączny (produkcja jednego komponentu powod. automat. podaż innego lub innych) 6.wiekszosc elem. podaży tur. (np. obiekty nocleg.) cechuje się znaczącym udziałem KS (energia, woda w hotelu..) i stosunkowo niskim KZ (mydło w hotelu, ręczniki..) 7. podaż tur. jest sztywna w ukl. przestrzennym, o jej lokalizacji decyd. występow. walorów tur. 8.miejsca występ. podaży tur. mają na ogół niskie walory z ptk. widz. produkcji materialnej (np. zanieczysczcz. pow..) 9.wielkosc podaży tur. jest uzależniona od chłonności miejsc występ. walorów tur. 10.z charakt. popytu i walorów przyrodniczych wynika sezonowe wykorzyst. podaży. negat. Skutki: a)okresowe obciążenie obszaru recepcji tur. ruchu tur.- przyczyna: powst. zagrożenia ekolog. b)konieczność gromadz. rezerw w niektórych rodz. dzialaln. gosp., co podwyższa koszty jej dzialaln. c)mniejsza efektywność ekonom. podmiotów podaży tur. wynik. ze zwiększonego ryzyka dzialaln. gosp. i większego uzależnienia od wpływu czynników ekonom. i pozaekonom. d)ograniczona możliwość wykorzst. obiektów tur. poza sezonem e)konieczność eleast. regulow. wielkości i struktury zatrudnienia w sezonie i poza nim f)większe prawdopod. obniżenia się jakości świadcz. usł. 11)prawidłowości dot. kształtow. się gł. strumieni ruchu tur., powodują ze podaż tur. jest importochłonna 12)istnienie i funkcjonow. podaży tur. uzależnione jest od dzialaln. niemal wszystkich sektorów gospodarki 13)podaż tur. jest cenowo i dochodowo nieelastyczna; jeżeli cena lub doch. rośnie, to podaż rośnie. W turyst. w krótkim okresie nie można w ogóle np. wybud. nowego hotelu, czyli nie można zmienić podaży 14) w długim okresie zmiany wielk. podaży tur. zależy od możliwości inwestowania na danym terenie. Ryzyko inwestycyjne w gosp. tur. jest większe niż w innych dziedzinach dzialaln. wynika to z wysoce niestabilnego popytu tur., wahań sezonowych, z miejsca tur. w hierarchii potrzeb społ., należących do potrzeb wyższego rzędu.
ATRAKCYJNOSC TUR.- pojecie subiektywne. Suma subiekt. i obiekt. cech poszczeg. elem. podaży tur., mieszczące się w granicach wyznaczonych przez określ. poziom cen i doch. Kompleksowe bad. atrakc. tur. danego obszaru wymaga oceny nast. elem.: *walorów tur. (zamki, jeziora..) *bazy nocleg. *bazy gastronom. i uzupełniającej *dostępności transportowej *stanu środ. naturalnego *infrastr. usługowej *infrastr. technicznej Do charakteryst. walorów tur. można wykorzystać m.in.: *lasy w ha, łąki.. *liczba ważniejszych zabytków, l. wazn. imprez.. *szlaki tur... *inne
POPYT TUR.- wielkość zapotrzebowania na p.t. przy danej cenie i w danym okresie. –prawidłowości dod. tej kat. ekonom. będą miały inny charakter niż prawidl. odnoszące się do pop. na dobra materialne. Decyd. o tym czynn.: a)p.t. skl. się z dóbr, urządzeń oraz usług b)ocena prod. przez konsumenta ma często charakter subiekt., stad tez o wielk. pop. czy jego strukturze decyd. w dużym stopniu czynn. niewymierne c)turystyka nie wiąże się z zaspokojeniem podst. potrzeb czlow., aby doszło do konsumpcji tur. musza być spełnione określ. warunki. Nieograniczony i rosnący zakres potrzeb napotyka bariery zewn. w postaci podaży (nie jest ogran.). Drugą istotną barierą w zaspok. potrzeb jest dochód. Zaspok. potrzeb działań o charakt. ekonom., których celem jest wygospodarow. śr. pien. Podjęte działania mogą doprowadzić do zaspok. danej potrz. lub tez okazać się niewystarczające. Dążenia prow. do przekształc. się potrzeby w popyt potencjalny (nie wyst. na rynku). Pop. efektywny wyst. na rynku, gdyż znajd. swoje pokrycie w doch. Pop. zrealizowany- suma wart. zakupionych przez turystów i jest równy pop. efekt. tylko w przypadku zrównoważenia rynku tur. wyst. pop. niezaspokojony jako różnica miedzy efekt. i zrealizow.
Turystyka pojawia się w ramach funduszu konsumpcji swobodnej, w odnieś. do pop. tur., wnioski: a)poziom doch. danej społ. musi być na tyle duży, aby w ogóle doszło do powst. Fks b)czynn. determinujące pop. tur. muszą mieć na tyle dużą siłę oddzialyw., aby w ramach fks doszło do konsumpcji tur. c)konsumpcja tur. wyst. dopiero po przekroczeniu określ. progu doch. Dochodowy próg konsum. tur. jest stosunkowo wysoki. Mogą wyst. przypadki włączenia się do ruchu grup społ., które progu tego nie przekroczyły. Sytuacja zaistnieje, gdy: a)w kier. pobudzania pop. tur. będą na konkretnym rynku b. silnie oddziaływały czynn. pozaekon. (moda..) b)na danym rynku wysyłającym, w całości lub najczęściej w odniesieniu do konkretnego strumienia ruchu, rozw. będzie tur. socjalna

Załączniki:
Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
18.1.2009 (21:31)

Za dużo skrótów. Czasami trudno zorientować się,o co chodzi. Nie wiem jaki jest temat ,ale jak dla mnie za mało konkretów.

Typ pracy