profil

Polityka Turystyczna - ściąga

poleca 89% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Które z wymienionych zjawisk ekonomicznych nie występuje w fazie”Przygotowanie” w procesie konsumpcji turystycznej:
Wzrost obrotów handlu detalicznego w miejscowości recepcyjnej
2.Pierwszy statek morski o napędzie parowym zbudowano w roku:1818
3.Pierwsza regularną linię transatlantycką uruchomiono w roku:1840
4.TKKF-to skrót. Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
5.Który z potencjalnych skutków turystyki w odniesieniu do terenów recepcyjnych ma charakter u funkcjonlny(pozytywny)?resocjalizacja
6.Pierwsza szkoła hotelarska została założona w Londynie w 1910
7.Czarterowanie samolotów datuje się od:1933
8.Która z wymienionych instytucji nie jest organizacja turystyczną:WTO, WT&TC, URTAA, - Wszystkie
9.Ouidones to:kapłani pełniący funkcję przewodników
10.Subbaticals to:rodzaj urlopu wypoczynkowego
10.W porównaniu do poczatku XX wieku obecnie przeciętne zasoby czasu wolnego od obowiązków zawodowych w ciągu roku są: Większe o 1200 godz.
11.Pierwowzorem współczesnego hotelu był: hotel ”Tremoni” w N. Jorku
12.Którzy z wymienionych podróżnych są uwzględnieni w danych statystycznych dotyczących międzynarodowego ruchu turystycznego:obywatele danego kraju stale zamieszkujący za granicą
13.Pierwszą regularną linię transatlantycką uruchomiło: Towarzystwo Curcand?
14.Peregesis to:tytuł pracy uznanej za pierwszy przewodnik
15.Pierwsza regularną linie lotnicza uruchomiono w roku:1919
16.Pierwszy międzynarodowy kongres poświęcony problematyce czasu wolnego i rekreacji odbył się w: Liege
17.Plastikowy pieniądz(karty kredytowe) został wprowadzony do obiegu w roku:1950
18.”Monokultura turystyczna” dla gospodarki krajów emisyjnych jest zjawiskiem:”monokultura turystyczna” w regionach emisyjnych nie występuje
19.Na czyim grobie widnieje napis”Uczynił łatwiejszym podróżowanie po świecie”?T.Cook
20.Geneza pojecia ”turystyka” upatruje się w określeniu: grand tour
21.Mnożnik turystyczny to:strumień pieniądza wpuszczony w lokalna gospodarkę przez napływających tam turystów
22.”Deklaracja Haska” w sprawie turystyki została podpisana: w czasie wspólnego posiedzenia WTO i Światowej Organizacji Parlamentów
23.Światowa Organizacja turystyki powstała:1975
24.”Teoria 40 tysięcy godzin” J. Fourasite dotyczy:prognozowanej ilości czasu pracy w XXI wieku
25.Procesy urbanizacyjne: wpływają korzystnie na rozwój turystyki
27.Przenikanie kultur i przyjmowanie wzorców niektórych zachowań w wyniku turystyki to:akulturacja
28.Który z wymienionych regionów geograficznych nie jest regionem turystycznym według klasyfikacji WTO? Australia?
29. Tzw.turystyka usportowiona może być zaliczana do: turystyki kwalifikowanej
30.Głównym kryterium wyodrebnienia turystyki socjalnej spośród innych form ruchu turystycznego jest:dofinansowanie uczestnictwa
31.Której z wymienionych usług nie można zaliczyć do komplementarnych usług turystycznych? noclegowe
32.Pierwsze czasopismo o charakterze turystycznym na świecie ukazywało się: Anglii,Niemczech w żadnym z nich
33. Twórcą ”Teorii mnożnika turystycznego” był:M. Boyer, S.C.Plog, J.Krippendorf - żaden z nich
34.Która z wymienionych nazw dotyczy komputerowych systemów rezerwacyjnych. AMADEUS, SABRE, WORDSPAN - wszystkie
35.Pojecie stopy aktywności turystycznej ludności wyraża: stosunek ilości osób uczestniczących w turystyce do ogółu badanej populacji
36.Pojęcie” turystyka krajowa” według klasyfikacji WTO obejmuje: turystykę własnych obywateli na terenie danego kraju
37.HORECA-to: Stowarzyszenie Gastronomików i Hotelarzy
38.Pierwszy pokaz gry w tenisa ziemnego odbył się w:1876 roku w Bad Hamburg
39.Guidones to:
a)długoterminowe urlopy wypoczynkowe
b)łodzie używane do wyprawy po m. Śródziemnym,
c)zaprzęgi konne używane w starożytnym Rzymie
d)żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
40.Aleksander Janowski był współzałożycielem: Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
41.Edris to:podróżnik arabski, twórca ciekawych opisów podróży
42.Pojęcie „turystyka wewnątrzkrajowa” według WTO obejmuje: turystykę krajowa i przyjazdowa
43.Mnożnik turystyczny to: strumień pieniądza wpuszczony w lokalna gospodarkę przez napływających tam turystów
44.W przypadku, którego z wymienionych krajów lub regionów można mówić o występowaniu monokultury:
Jamajka, Tunezja, Karaiby, we wszystkich
45.Tzw. „podróże księżycowe” to:kilkugodzinne nocne wyjazdy angielskich robotników do kurortów nadmorskich organizowane, przez T.Cooka w końcu XX wieku
46.Czarterowanie samolotów datuje się od:1933
47.Koncepcja „Push&Pull” dotyczy:tendencji występujących w popycie turystycznym
d)próby wyjaśnienia źródeł motywacji turystycznych.
48.Periegesis to: tytuł pracy uznawanej za pierwszy przewodnik
49.Proxen to: tzw. „gospodarz publiczny” człowiek zobowiązany do opieki nad gośćmi oraz reprezentujący interesy odwiedzających wobec prawa w Starożytnej Grecji.
50.Mnożnik turystyczny to: strumień pieniądza wyposażony w lokalną gospodarkę przez napływających tam turystów
51.Najwiecej turystów zagranicznych odwiedza województwo: Mazowieckie
52.Metoda mąki M.Boyera dotyczy: szacowania wielkości ruchu turystycznego w miejscowościach o sezonowych funkcjach turystycznych
53.O „szoku kulturowym” oraz lęku wynikającym z poczucia utraty swojego statusu społecznego w odwiedzanym środowisku, jakiego doświadczają, turyści pisał;
a)E.Cohen
b)J.Jafari
c)K.Przecławski
d)M.Boyer
56.Autorem koncepcji ”Hard&Soft Tourism”jest:

57.Autorem pracy Ekonomiczna teoria turystyki i renty turystycznej jest: M.Troisi
58.Instytut na rzecz Ekorozwoju szacuje, ze turystyka przyczynia się niszczenia środowiska w:5-7%
59.Ruch turystyczny jest przede wszystkim odzwierciedleniem: potencjalnego popytu turystycznego
60.Integratywny typ turysty wyodrębnia:
a)K.Przecławski
b)M.Bassand
c)E.Cohen
d)M.Boyer
62.Pierwowzorem współczesnego hotelu był:
a)hotel”Savoy” w Londynie
b)hotel „Ritz” w Paryżu
c)hotel „Bristol” w Warszawie
d)Hotel Hilton w Bostonie
63.World Travel Voucher to: jeden z instrumentów płatniczych wykorzystywanych w turystyce
64.Sindicats d inltiatives to: francuski łancuch hotelowy
65.Który w wymienionych krajów uzyskał największe dochody z tytułu przyjazdów turystów zagranicznych w 1999 r.:Grecja
66.Najwięcej przyjazdów turystów zagranicznych na świecie w 1999 roku zanotowano w:Hiszpani
67.Autorem koncepcji ”Cyklu turystycznego” jako wyznacznika realizacji polityki turystycznej państwa są:
S.Wodejko
68.Ile w 1999r turystów zagranicznych przyjechało do Polski? 18 mln
69.Który z krajów sąsiadujących z Polską generuje największą część przyjazdów do Polski: Izrael
70.Średia długość pobytu turysty zagranicznego w Polsce w 1999 r wynosiła: 4,6 noclegu
71.W 1999 r turysta zagraniczny wydał w Polsce średnio na jeden pobyt: 159USD
72.Ile w 1999 r zanotowano wyjazdów zagranicznych Polaków? 55,1 mln
73.Wydatki odwiedzających jednodniowych w stosunku do wydatków turystów zagranicznych odwiedzających Polskę w 1999 r były:wyższe o 10%
74.”Deklaracja Haska” w sprawie turystyki została podpisana:
a)w czasie wspólnego posiedzenia ONZ i Trybunału Haskiego
b)przez wszystkie państwa uczestniczące w 30 Sesji UNESCO w Hadze
c)przez wszystkich członkówWT&TC
d)jest wyznacznikiem polityki turystycznej Unii Europejskiej
75.Psychograficzną typologię turystów wyróżniającą allocentryków midcentryków i psychocentryków opracował:
S.Plog
76.G.Pullman zasłynął z tego, że: zaprojektował pierwszy pasażerski wagon kolejowy
77.Orbis jest obecnie: spółką akcyjną
78.Po przekroczeniu tzw. progu dochodowego popyt turystyczny:rośnie więcej niż proporcjonalnie w stosunku do wzrostu dochodów
80.Wymień dziewięć podejść w studiowaniu i badaniach nad turystyką:
Podejście instytucjonalne, poprzez produkty, historyczne, organizacyjne, ekonomiczne, socjologiczne, geograficzne, interdyscyplinarne, organizacyjne.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 6 minut